ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ | ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ!

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ | ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ!

Σύμφωνα με τον 4823/21 ” Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)”. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι με τον 4823 (νόμος Κεραμέως) υπεύθυνος για την ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών είναι ο διευθυντής του σχολείου και όχι ο σύλλογος διδασκόντων!!! Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων – νεοδιόριστων και αναπληρωτών!

 Επίσης ο νόμος 1566/1985 τροποποιείται ακολούθως :

“Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών”.

Με τον νομό 4823/21 ο διευθυντής του σχολείου αποκτά αρκετές υπερεξουσίες. Μία από αυτές είναι η ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς. Η γραφειοκρατία, όμως, που πνίγει τις σχολικές μονάδες και τους διευθυντές δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της μαθησιακής διαδικασίας, φορτώνοντας τους εκπαιδευτικούς με ένα σωρό “άσχετα” με τη διδακτική πράξη αντικείμενα.

Ως Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσης έχουμε προτείνει την παραχώρηση ωρών γραμματειακής υποστήριξης, τουλάχιστον στις μεγάλες σχολικές μονάδες. Έτσι, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορέσει να επιτελέσει τον παιδαγωγικό του ρόλο και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αφοσιωθούν στα διδακτικά τους καθήκοντα.

Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου

 

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Συνοπτικός οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ουσιώδης: σημαίνει ιδιωτικότητα και σεβασμό, προστασία από τη χειραγώγηση. Παρόλα αυτά, μια κάποια ανησυχία ακολούθησε τον GDPR (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει τα σχολεία να προσαρμόσουν τα αρχεία που τηρούν; Ποιες πληροφορίες θεωρούνται ευαίσθητες; Είναι θεμιτό να φυλάσσονται τα δεδομένα του σχολείου σε φορητή συσκευή; Το παρόν άρθρο θα σας βοηθήσει να περιφρουρείτε καλύτερα τα δεδομένα των μαθητών σας – και να κατανοήσετε τι συμβαίνει με τα δικά σας. Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρενόχληση, τη διαπόμπευση ή την εκμετάλλευση.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών;

Τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ο GDPR ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Τα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι ακριβή και πλήρη και να φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Μάθετε τη διαφορά: προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα άτομο ή η οικογένειά του. Στα σχολικά αρχεία, τέτοια δεδομένα είναι το όνομα, η διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, το πειθαρχικό ιστορικό, καθώς επίσης οι βαθμοί και οι έλεγχοι προόδου του ατόμου. Τα δεδομένα αυτού του είδους παραμένουν «προσωπικά» ακόμα κι αν το άτομο επιλέξει να τα δημοσιοποιήσει. Λόγοι για τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να επαναλάβει την τάξη στο δημοτικό σχολείο!

Μια ειδική κατηγορία δεδομένων αγγίζει πιο ευαίσθητα θέματα. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα βιομετρικά δεδομένα των μαθητών (π.χ. δαχτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες), οι θρησκευτικές πεποιθήσεις (π.χ. η επιλογή του μαθητή να μην παρακολουθήσει το μάθημα των θρησκευτικών), τα δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες) ή τυχόν διατροφικοί περιορισμοί (που μπορεί να υπαινιχθούν τη θρησκεία ή την κατάσταση υγείας). Τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας μπορεί να θέτουν ένα ρίσκο για τους ανθρώπους και άρα η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Τα σχολεία πιθανώς δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς γονική συναίνεση.

Ελεγκτές δεδομένων και επεξεργαστές δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπογραμμίζει τη σημασία δύο ρόλων, που είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φορείς: ο ελεγκτής δεδομένων καθορίζει τα μέσα και τους στόχους της επεξεργασίας δεδομένων, ενώ ο επεξεργαστής δεδομένων χειρίζεται τα δεδομένα εκ μέρους του ελεγκτή. Τα εν λόγω δύο μέρη φέρουν διαφορετικές νομικές ευθύνες.

Το σχολείο θα είναι κατά κανόνα ο «ελεγκτής», οπότε είναι υποχρέωσή του να διασφαλίσει ένα ασφαλές συμβόλαιο με τον «επεξεργαστή». Ο επεξεργαστής μπορεί να πάρει διάφορες μορφές: από φωτογράφος ως εταιρεία καταστροφής εγγράφωνδιαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ή λογισμικό. Οποιαδήποτε λειτουργία εκτελούν οι φορείς αυτές επί των δεδομένων θεωρείται επεξεργασία, ακόμα κι αν είναι αυτοματοποιημένη: μια εταιρεία καταστροφής εγγράφων τα συλλέγει, τα αποθηκεύει, τα ανασύρει, τα καταστρέφει κ.λπ.

Αυτό-παρατηρηθείτε

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα σχολεία (όπως όλοι οι δημόσιοι φορείς) θα πρέπει να διορίζουν έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων , ένα άτομο αποκλειστικά αρμόδιο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η δουλειά του είναι να παρακολουθεί τις πολιτικές του σχολείου, να παρέχει επιμόρφωση, να διεξάγει ελέγχους και άλλα. Αλλά τα σχολεία δεν θα πρέπει να βασίζονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να ανακαλύψει όλα τα ελαττώματα του συστήματός τους. Ορίστε κάποιες ερωτήσεις που θα έπρεπε όλοι να θέτουν στον εαυτό τους:

 1. Για ποιον λόγο διεξάγετε επεξεργασία δεδομένων; Υπάρχουν έξι έννομοι λόγοι στη βάση των οποίων επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον GDPR. Πιο συναφής στα σχολεία είναι η έννομη βάση του δημόσιου καθήκοντος, που σημαίνει ότι τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασίας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, τα δεδομένα που συλλέγονται για τον σκοπό αυτόν δεν επιτρέπεται να ανακυκλωθούν για άλλο σκοπό. Για παράδειγμα, το σχολείο δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός γονιού σε τρίτο μέρος που προάγει σχολικές εκδηλώσεις, επικαλούμενο ότι πρόκειται για «δημόσιο καθήκον». Προκειμένου να εκχωρήσουν τα εν λόγω δεδομένα, θα πρέπει να αναζητήσουν κάποια άλλη έννομη βάση, τη συναίνεση. Τα σχολεία θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν συναίνεση στην περίπτωση που δημιουργούν έναν μαθητικό λογαριασμό σε μια υπηρεσία υπολογιστικού νέφους.
 2. Ποια δεδομένα τηρούνται πού και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά; Τα σχολεία θα πρέπει να διεξάγουν έλεγχο στις πρακτικές επεξεργασίας των δεδομένων τους. Όταν έχουν στη διάθεσή τους μια πλήρη εικόνα των προσωπικών δεδομένων, μπορούν στη συνέχεια να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο να τα προστατέψουν.
 3. Ποια μέτρα ασφαλείας έχετε θεσπίσει; Οι παραβιάσεις δεδομένων δεν είναι πάντα έργο των χάκερ και τυχόν κακόβουλου λογισμικού – μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός φορητού υπολογιστή ξεχασμένου στο τρένο ή ενός συγγενή που τον «τρώει» η περιέργεια. Για τον λόγο αυτόν, το προσωπικό θα πρέπει να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μόνο σε εξοπλισμό του σχολείου, να χρησιμοποιεί ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να ρυθμίζει τις συσκευές ώστε να κλειδώνουν αυτόματα μετά από πέντε λεπτά. Αν τα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατό να μεταφορτωθούν σε μεταφερόμενα μέσα, όπως σε stick USB, θα πρέπει να κρυπτογραφούνται και να προστατεύονται με κωδικό και να κρατούνται μακριά από άλλους χρήστες. Το προσωπικό θα πρέπει επίσης να επιμορφώνεται σχετικά με την κοινωνική μηχανική, την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων (phishing), τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, τις επιθέσεις ransomware και άλλα.
 4. Τι ξέρουν οι γονείς; Τα σχολεία θα πρέπει να διανέμουν μια ανακοίνωση σχετικά με το καθεστώς προστασίας των προσωπικών δεδομένων στους γονείς μέσω φυλλαδίου, ενημερωτικού δελτίου, κάποιας έκθεσης ή επιστολής/ηλεκτρονικού μηνύματος: σε αυτήν, θα πρέπει να δηλώνουν ποια δεδομένα συλλέγονται, τον λόγο που τα συλλέγονται και τα τρίτα μέρη που είναι ενήμερα για αυτά. Να έχετε υπόψη ότι, σύμφωνα με τον GDPR, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν να δουν τα δεδομένα που τηρούνται για τους ίδιους χωρίς χρέωση.

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

Οδηγίες πρόσβασης στο υλικό της πλατφόρμας CINEDU (Δωρεάν Κινηματογραφικές Ταινίες)!!

Ενημερωθείτε

Όχι μόνο οι ενήλικες, αλλά και τα παιδιά θα πρέπει να αφιερώνουν σκέψη στην προστασία των δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, το Κέντρο Κοινών Ερευνών έχει δημιουργήσει ένα παιχνίδι για κινητές συσκευές, το Cyber Chronix, στο οποίο οι παίκτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σειρά εμποδίων σχετικών με τον GDPR σε έναν φουτουριστικό πλανήτη.

Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε περισσότερα για τον GDPR, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας σας.

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε τα έντυπα, τα οποία βοήθησαν στη σύνταξη του παρόντος άρθρου:

 

 

ΦΕΚ / Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων & Δημοτικών!!

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων

Ο καθορισμός μέσω ΦΕΚ της διαδικασίας για την επιλογή και τον διορισμό των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Καθήκοντα Διευθυντών – Σε σχέση με το Σύλλογο διδασκόντων & τα γενικότερα καθήκοντα!

ΦΕΚ / Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων & Δημοτικών!!

Άρθρο 1 Προκήρυξη

1. Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός της τασσόμενης σχετική προκήρυξη προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!

2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων ή Δημοτικών Σχολείων αντίστοιχα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί.

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 3. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων αντίστοιχα υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν κατά το χρόνο της
επιλογής, με οργανική θέση.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 3 Επιλογή

Οι Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων και οι Προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 4 Τοποθέτηση

1. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, τοποθετούνται οι Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων και οι Προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων.

2. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας ή οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021, τότε ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προβαίνει στην επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του εδαφίου 3 της παρ. 7 του άρθρου 31 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 5 Θητεία

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων ή Δημοτικών Σχολείων.

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) και συγκεκριμένα οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας επιτελούν ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με το κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Κάθε Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής είναι αρμόδιο για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 2.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.

5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά διατηρούνται για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος προϊστάμενος νηπιαγωγείου και ο προϊστάμενος δημοτικού σχολείου.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης).

Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης:

α) Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021 αποτελείται από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, όπως ισχύει,τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται όπως ορίζεται στην ίδια ως άνω παρ. 12.

β) Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

γ) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τη σχετική προκήρυξη.

δ) Δε λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων και

ε) Η ανάληψη υπηρεσίας των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και των Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων, πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [103.14 KB]

ΦΕΚ / Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Αναρτήθηκε σήμερα στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιλογή και τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, καθώς και Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ) Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να κρατάει μετά τις 14.00;

Άρθρο 1 / Προκήρυξη 1.

Τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων καθώς και των Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικά. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός της τασσόμενης σχετική προκήρυξη προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 2. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!

Άρθρο 2 / Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 1.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων καθώς και ως Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητάς τους, ο οποίος περιλαμβάνει: α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο. β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί. Για τους υποψήφιους Υποδιευθυντές και Υπεύθυνους Τομέων Ε.Κ. βεβαιώνεται και ο χρόνος υπηρεσίας στα Ε.Κ. με το αντίστοιχο εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα, ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη, δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 3. α) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο της επιλογής. β) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Υποδιευθυντών ή Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των υποδιευθυντών ή υπευθύνων Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες οι υποψήφιοι υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο της επιλογής και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου τομέα Ε.Κ.. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης κατά το προηγούμενο εδάφιο είναι οι υποψήφιοι να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. 4. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

Καθήκοντα Διευθυντών – Σε σχέση με το Σύλλογο διδασκόντων & τα γενικότερα καθήκοντα!

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [97.95 KB]

Λόγοι για τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να επαναλάβει την τάξη στο δημοτικό σχολείο!

Λόγοι για τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να επαναλάβει την τάξη στο δημοτικό σχολείο!

Σύμφωνα με τις διατάξεις ΦΕΚ 4358/2017, “Ο μαθητής που δεν πέτυχε τον προβιβασμό του από τη μία τάξη στην επόμενη τάξη του δημοτικού σχολείου, επαναλαμβάνει την ίδια τάξη”.

Προκειμένου ένας μαθητής να επαναλάβει μια τάξη του δημοτικού σχολείου, πρέπει να

 • Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 6 ετών κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
 • Δεν έχει επιτύχει την προαγωγή στην επόμενη τάξη.
 • Να έχει υποβάλει αίτηση για την επανάληψη της φοίτησης στην ίδια τάξη στον διευθυντή του σχολείου.

Καθήκοντα Διευθυντών – Σε σχέση με το Σύλλογο διδασκόντων & τα γενικότερα καθήκοντα!

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να επαναλάβει μια τάξη στο δημοτικό σχολείο:

 • Ακαδημαϊκές επιδόσεις: Εάν ο μαθητής αντιμετωπίζει ακαδημαϊκές δυσκολίες και δεν έχει επιτύχει τα απαραίτητα επίπεδα ακαδημαϊκής επίδοσης, οι διευθυντές και οι δάσκαλοι του σχολείου μπορεί να προτείνουν την επανάληψη της τάξης για να δοθεί στο μαθητή επιπλέον χρόνος για να κατανοήσει τα μαθήματα.
 • Κοινωνικές επιδόσεις: Πέραν της ακαδημαϊκής πτυχής, οι κοινωνικές δεξιότητες και η ωριμότητα είναι εξίσου σημαντικές. Εάν ένα παιδί δεν έχει αναπτύξει επαρκώς αυτές τις δεξιότητες, μπορεί να συστηθεί επανάληψη.
 • Ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή διαταραχές μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους. Η επανάληψη μπορεί να είναι μια επιλογή για να διασφαλιστεί ότι θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Προκειμένου ένας μαθητής να επαναλάβει μια τάξη, απαιτείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών, των γονέων και της διοίκησης του σχολείου

 

354205288 197323566228631 2157529635212802121 n

Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να κρατάει μετά τις 14.00;

Θέμα διαμάχης και συζητήσεων είναι σχεδόν σε κάθε σχολείο ο χρόνος και ο τρόπος που συνεδριάζει ο συλλόγος διδασκόντων. Υπάρχουν σχολεία που συνεδριάζουν μέχρι τις 16.00 ή και αργότερα με τους εκπαιδευτικούς να διερωτώνται για το εάν αυτό είναι νόμιμο και για το εάν υποχρεούνται να παραμείνουν.

Η γρήγορη απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν υποχρεούνται να παραμένουν.

Αναλυτικότερα στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στον νόμο 1566/1985, Άρθρο 11, ΣΤ2 διαβάζουμε: “2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όπως έχουμε αναλύσει παλαιότερα το εργασιακό ωράριο ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά κάθε μέρα 8.00-14.00, όπως πολλοί διατείνονται. Το εργασιακό ωράριο αφορά την εργασία που οφείλει να προσφέρει κάθε εκπαιδευτικός, εκτός των διδακτικών του καθηκόντων στη σχολική τάξη. Αφορά την προσφορά άλλων υπηρεσιών, διοικητικών, γραφειοκρατικών, οργανωτικών κ.α. τις οποίες αναθέτει ο διευθυντής του σχολείου. Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο τους για προσφορά εξωδιδακτικού έργου, όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρο 13 του νόμου 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και προσφάτως με το άρθρο 101 του νόμου 4823/2021, είναι έως και 30ώρες την εβδομάδα και έως 6 ώρες την ημέρα. Παράλληλα σε περίπτωση, που στον εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 438/2009). Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Στην περίπτωση τώρα που κάποια ημέρα οριστεί σύλλογος διδασκόντων, τότε πρόκειται προφανώς για εξωδιδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και η συμμετοχή του σε αυτό είναι εργασιακό καθήκον. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται απαραιτήτως εντός εργασιακού ωραρίου, δηλαδή να μην αυξάνουν το συνολικό ημερήσιο εργασιακό χρόνο κάθε εκπαιδευτικού (διδακτικό+εξωδιδακτικό έργο) πάνω από τις 6 ώρες. Επομένως οι εκπαιδευτικοί που ξεκινούν από τις 8 το πρωί, υποχρεούνται να παραμείνουν σε μια συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων τους, έως τις 14.00, μέχρι δηλαδή να συμπληρώσουν 6 εργασιακές ώρες για εκείνη την ημέρα. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Στην ερώτηση τι γίνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει κάποιο κενό κατά τη διάρκεια της ημέρας: Η απάντηση εξαρτάται από το τι κάνει κατά τη διάρκεια του κενού αυτού κατά το διδακτικό του ωράριο. Εάν παραμένει στο χώρο του σχολείου ασκώντας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, τότε προσμετράται αυτός ο χρόνος στο εργασιακό ωράριο κανονικά. Θυμίζουμε νόμος 1566/1985(παρ.8 άρθρο 13) περιγράφει τις εξωδιδακτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται στο πλαίσιο του εργασιακού ωραρίου ως υπηρεσίες που “..συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών” Σε περίπτωση αντίθετα που ο εκπαιδευτικός κατά το κενό του αποχωρεί από το χώρο του σχολείου, όπως έχει δικαίωμα, αυτός ο χρόνος δεν υπολογίζεται προφανώς ως εργασιακός χρόνος.

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος διδασκόντων είναι ένα συλλογικό όργανο που πρέπει να υπερασπίσουμε σαν εκπαιδευτικοί, με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι το μοναδικό όργανο που διασφαλίζει την δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. Είναι το όργανο που προσπαθούν να υποβαθμίσουν πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και να μετατρέψουν τα σχολεία σε διευθυντοκεντρικά, ώστε οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται δημοκρατικά από όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά από τον “manager-διευθυντή”. Κάτι τέτοιο προφανώς θα έχει τεράστιες  αντιεκπαιδευτικές συνέπειες σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Μόνο με ένα ισχυρό σύλλογο διδασκόντων σαν ανώτατο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας μπορούν τα σχολεία να παραμείνουν ελεύθερα και δημοκρατικά.

Ωστόσο προφανώς οι συνεδριάσεις των συλλόγων δεν πρέπει να γίνονται αφορμή για καταστρατήγηση του εργασιακού ωραρίου, πρέπει να έχουν ουσία, να οδηγούν σε αποφάσεις και όχι να μετατρέπονται σε ατέρμονα “group therapy” στα οποία πολλοί συνάδελφοι νιώθουν παγιδευμένοι για ώρες. Στην πράξη οι εκπαιδευτικοί εργάζονται καθημερινά πολλές φορές για πολύ περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες από το εργασιακό τους ωράριο, με προθυμία για να προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Φυσικά και δεν γίνεται ζητημα σε κανένα σχολείο, εάν εκτάκτως για κάποιο ζήτημα, καθυστερήσει ένας σύλλογος διδασκόντων, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους επιβάλλονται διαρκώς παράλογα και μη νόμιμα ωράρια.

 

ΦΕΚ – Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση / Νηπιαγωγείο!

ΦΕΚ – Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση / Νηπιαγωγείο!

Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση είναι το επίσημο έγγραφο / ΦΕΚ που καθορίζει τους στόχους, το περιεχόμενο και τις μεθόδους της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το ΦΕΚ εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και αναθεωρείται περιοδικά. Το τρέχον ΦΕΚ εκδόθηκε το 2023. Η μοριοδότηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δυσπρόσιτα (κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ) καταστήματα κράτησης κ.α

Δυσπρόσιτα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Google maps

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα Σπουδών βοηθά τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι ελκυστικά και αποτελεσματικά για τα παιδιά. Επίσης βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους και τις μεθόδους της προσχολικής εκπαίδευσης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [464.39 KB]

Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων / Εγχειρίδιο για Διευθυντές και  εκπαιδευτικούς!

Οδηγός διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους εκπαιδευτικούς .

Βασική ανάγκη των Διευθυντών, προϊσταμένων αλλά και των δασκάλων είναι η ύπαρξη ενός συνοπτικού οδηγού για τον Διευθυντή του Σχολείου που να περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά θέματα της Νομοθεσίας που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, να περιέχει τα πιο χρήσιμα υποδείγματα εντύπων και να δίνει πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζονται καθημερινά στο Σχολείο.

Η λειτουργία μιας σχολικής μονάδας απαιτεί αποτελεσματικές διοικητικές πρακτικές για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και τα βέλτιστα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ακολουθεί ένας οδηγός για τη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων:

Όραμα και αποστολή:

Καθορίστε με σαφήνεια το όραμα και την αποστολή της σχολικής μονάδας, περιγράφοντας τους στόχους και τις αξίες της.
Κοινοποιήστε το όραμα και την αποστολή στο προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα.

Οργανωτική δομή:

Καθιέρωση σαφούς οργανωτικής δομής με σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες για τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό υποστήριξης.
Αναθέστε καθήκοντα και ευθύνες με βάση την εξειδίκευση και τα προσόντα.

Διαχείριση προσωπικού:

Παρέχετε ευκαιρίες προσανατολισμού και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους.
Προώθηση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού.

Αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών:

Παροχή κατάλληλης ακαδημαϊκής και συμπεριφορικής υποστήριξης για τους μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια.
Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και παρέμβαση όταν είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ακαδημαϊκής επιτυχίας.

Επικοινωνία και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών:

Δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας με το προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα.
Τακτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις σχολικές δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις.
Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας μέσω τακτικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ευκαιριών εθελοντισμού.

Εγκαταστάσεις και ασφάλεια:

Διασφάλιση ότι οι σχολικές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς, καλά συντηρημένες και ευνοούν τη μάθηση.
Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.
Τακτική επανεξέταση και επικαιροποίηση των πολιτικών και διαδικασιών ασφαλείας.

Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων:

Καθιέρωση συστήματος συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.
Παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών, της φοίτησης και άλλων σχετικών μετρήσεων για τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση.
Χρήση δεδομένων για τον εντοπισμό τάσεων, τον καθορισμό στόχων και τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του σχολείου.

Συνεχής βελτίωση:

Ενθαρρύνετε την ανατροφοδότηση από το προσωπικό, τους μαθητές, τους γονείς και την κοινότητα για την προώθηση πρωτοβουλιών βελτίωσης.
Να ενημερώνεστε για την τρέχουσα εκπαιδευτική έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση των σχολικών λειτουργιών.

Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.22 MB]

 

 

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

367862384 833140021581808 2145772262907382457 n 367926630 286627300637499 8091612722286845978 n

Είσαι διευθυντής; Έκλεψαν, παραβίασαν ή λήστεψαν το σχολείο σου!! Ποια βήματα ακολουθείς!!

ΕΝΩΣΗ Δ/ΝΤΩΝ – Ψηφιακό Υλικό για την «Αυτοδιαχείριση και επαγγελματική επιβίωση»!

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

Τι είναι τα Οδοιπορικά & εκτός έδρας εκπαιδευτικών και ποιοι τα δικαιούνται..

Δ.Π.Ε Ανατολ. Αττικής

Kαθήκοντα και αρμοδιότητες διδασκόντων και ο νόμος του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα που ορίζει πώς πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Kαθήκοντα και αρμοδιότητες διδασκόντων και ο νόμος του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα που ορίζει πώς πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ορίζονται στο άρθρο 36 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ Β΄1340) “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων”.

Ο Μύθος για τις αργίες στην ελληνική εκπαίδευση, Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών & οι μεγάλες δυσκολίες του επαγγέλματος

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:

Διδασκαλία: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα μαθήματα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.

Εκπαίδευση και κατάρτιση: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Συμμετοχή στη σχολική διοίκηση: Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στη διοίκηση του σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Υποστήριξη των μαθητών: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υποστηρίζουν τους μαθητές σε όλες τις πτυχές της σχολικής τους ζωής, τόσο από ακαδημαϊκή όσο και από κοινωνική και συναισθηματική άποψη.

Εκπαιδευτική έρευνα και ανάπτυξη: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική έρευνα και ανάπτυξη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Εκπροσώπηση στο σχολείο: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να εκπροσωπούν το σχολείο σε διάφορες εκδηλώσεις.

ΕΑΕ: Καθηκοντολόγιο ειδικής αγωγής – ΣΜΕΑΕ – Τμήματα ένταξης – Παράλληλη στήριξη

 

371543304 1378607289673475 3917208180243016677 n 368514544 3578897045700804 8194237967936856022 n

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

H νομοθεσία ορίζει σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α’) και το άρθρο 101 του ν. 4823/2021 (136 Α’).

Διδακτικό ωράριο

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 24 ώρες την εβδομάδα, ενώ το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23 ώρες την εβδομάδα. Το διδακτικό ωράριο μπορεί να μειωθεί για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Εργασιακό ωράριο

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 30 ώρες την εβδομάδα. Το εργασιακό ωράριο περιλαμβάνει το διδακτικό ωράριο, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των μαθημάτων, τη διόρθωση εργασιών, την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, καθώς και για την τήρηση των διοικητικών υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών.

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).
Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου.
Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις των ωρολογίων προγραμμάτων των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολείων, στα οποία υπηρετούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 και καλούνται να εφαρμόσουν τα ανωτέρω ωρολόγια προγράμματα – 30 ώρες στα 1/θέσια και 2/θέσια και 27 ώρες στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία, δηλαδή να διδάξουν επιπλέον ώρες πέραν του υποχρεωτικού τους 25ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου, δικαιούνται για τις ώρες αυτές αμοιβή ως υπερωριακή απασχόληση.

Έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις που προβλέπουν την ανάθεση υπερωριακής εργασίας μέχρι (5) πέντε ώρες εβδομαδιαίως και όχι περισσότερες από (20) είκοσι το μήνα, σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία.

Στις αποφάσεις γίνεται αναφορά και στην 26020/Ε2/16-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών» που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ περίπου και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως».

 

Ωράριο προϊσταμένων / 4/θεσιο και 5/θεσιο ολιγοθέσιο σχολείο:

 • Ωράριο Προϊσταμένου 18 ωρες και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 21-24.
 • Ωράριο ολιγοθέσιων: όλοι 25 ωρες
 • Διευθυντές νηπιαγωγείων 4/θέσεων και 5/θέσεων, 20 ώρες.
 • Διευθυντές 6/θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

363889295 303470359005945 7447524025521872809 n

Διδακτικό Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας (Επεξεργάστηκε μετά από ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του νόμου.

 

Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών:

8 ώρες όταν λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
7 ώρες όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
5 ώρες όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων και
3 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων

Τι ισχύει με τις αναλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 / Ενημέρωση για τη Λήξη διδακτικού έτους

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Ωρολόγια προγράμματα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο εκπαιδευτικών, Αναθέσεις μαθημάτων)!!

 

 

Κύλιση προς τα επάνω