Συνδικαλιστικά όργανα

Ενιαία κείμενα για τη β΄ φάση της αξιολόγησης από την ΟΛΜΕ

Ενιαία κείμενα για τη β΄ φάση της αξιολόγησης από την ΟΛΜΕ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι εκπαιδευτικοί αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριων μας σε ένα σχολείο συμπεριληπτικό, δημόσιο και δωρεάν, που δε θα διαχωρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες και θα τους προσφέρει ενιαία τη γνώση.

Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα σχολεία λειτουργούν χάρη στη φιλοτιμία, στην προσπάθεια και στην προσφορά των εκπαιδευτικών, όπως έδειξε και η περίοδος της καραντίνας. Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τα διδακτικά τους καθήκοντα, διεκπεραιώνουν πλήθος άλλων εργασιών και δραστηριοτήτων, μη σχετικές με το παιδαγωγικό τους έργο, ενώ συνεχώς επιφορτίζονται και με νέα καθήκοντα.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει οι Σύλλογοι Διδασκόντων/ουσών να κρατήσουν ενιαία στάση με βάση τις θέσεις του κλάδου, προκειμένου να εμποδίσουν την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, συμπληρώνοντας την πλατφόρμα του ΙΕΠ με τα παρακάτω ενιαία κείμενα:

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

 • Σχέδιο Δράσης 1ου άξονα. Άξονας 1: Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση.
 • Βελτίωση των μέσων διδασκαλίας και των συνθηκών μάθησης. Διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Στην διάρκεια της χρονιάς θα γίνει καταγραφή των συνθηκών  που δυσχεραίνουν τη μάθηση, των μέσων διδασκαλίας που χρήζουν βελτίωσης και  των  προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων αυτών.  Βασικά σημεία που θα διερευνηθούν είναι ενδεικτικά: το επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής, η ύπαρξη σύγχρονων υποδομών, εργαστήριων και βιβλιοθηκών η καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων και των προγραμμάτων σπουδών, η ύπαρξη απαραίτητου εξοπλισμού, τα μαθησιακά κενά λόγω της τηλεκπαίδευσης, οι ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, ο αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα.

Σημαντικά ζητήματα είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και με απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά καθήκοντα, η δημιουργία ψηφιακού –υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη ύπαρξης υποστηρικτικών δομών (ψυχολόγοι, γραμματειακή υποστήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, παράλληλη στήριξη κλπ), η έγκαιρη και πλήρης στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικό προσωπικό, το παιδαγωγικό κλίμα, οι διδακτικές μέθοδοι.

 • Σχέδιο Δράσης 2ου άξονα. Σχολική διαρροή, φοίτηση

Υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών/τριών, τη σχέση τους με τη γνώση και τον σχολικό θεσμό.

Οι διεθνείς και εγχώριες μελέτες δείχνουν ότι η σχολική διαρροή παρατηρείται κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και η αντιμετώπισή της απαιτεί   αντισταθμιστικά μέτρα που αμβλύνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες αυτές. Η σχολική διαρροή παρατηρείται κυρίως σε μαθητές/τριες  που εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς τους, μαθητές/τριες με σοβαρά μαθησιακά κενά, μαθητές/τριες κοινωνικών ομάδων για τις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλα συμπεριληπτικά προγράμματα (πρόσφυγες, μετανάστες/τριες, Ρομά κλπ) και μαθητές/τριες που υφίστανται εκφοβισμό και ρατσιστικές συμπεριφορές.  Στο πλαίσιο αυτό θα καταγραφούν οι ανάγκες για αντισταθμιστικά μέτρα για τους μαθητές και τις μαθήτριες αυτών των κατηγοριών.

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Σχέδιο δράσης 3ου άξονα. Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών επηρεάζονται αφενός από τις κοινωνικές συνθήκες και την παρέμβαση της Πολιτείας με συγκεκριμένες μεθόδους και προγράμματα που προωθούν την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή εντός του σχολείου και αφετέρου το παιδαγωγικό κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα και τις παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται.

Η κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι συνεργατικές μέθοδοι, οι παιδαγωγικοί κανόνες, η καλλιέργεια συναισθηματικής ασφάλειας, ενσυναίσθησης, ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία και δομές για την ομαλή ενσωμάτωση όλων των μαθητών με  σεβασμό στη διαφορετικότητα είναι οι κατεξοχήν αρχές που η παιδαγωγική επιστήμη θεωρεί απαραίτητες για την εξασφάλιση του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει προσπάθεια εντοπισμού των όποιων συγκρουσιακών  καταστάσεων υφίστανται μεταξύ των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα και αφού μελετηθούν οι αιτίες των συγκρούσεων αυτών θα  εξεταστούν οι μέθοδοι άμβλυνσης των προβλημάτων αυτών.

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

Η μοριοδότηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δυσπρόσιτα (κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ) καταστήματα κράτησης κ.α

 

Σχέδιο Δράσης 4ου άξονα. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ασφάλειας και κατανόησης

Σύμφωνα με την παιδαγωγική επιστήμη προϋπόθεση για την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριων  αποτελεί η ύπαρξη σταθερής σχέσης μεταξύ τους και η έμφαση στον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, αφού καταγραφούν οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τα εκλεγμένα μαθητικά συμβούλια, προκειμένου να  διαμορφωθεί ένα δημοκρατικό παιδαγωγικό κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

 • Σχέδιο Δράσης 5ου άξονα: Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

Βελτίωση συνεργασίας με σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν τους βασικούς φορείς κοινωνικοποίησης των νέων και γι αυτό η αρμονική και συνεχής συνεργασία τους αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για την διαπαιδαγώγηση  των μαθητών/τριών όσο για την μαθησιακή τους εξέλιξη. Τα κίνητρα μάθησης και κοινωνικής συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις του σχολείου επηρεάζονται σαφώς από τη στάση της οικογένειάς τους απέναντι στο σχολείο και τους/τις εκπαιδευτικούς. Το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες ισότητα στα μορφωτικά δικαιώματα χωρίς να τα συνδέει με την εύρεση του «καλού» σχολείου ή με την οικονομική δυνατότητα των γονιών ή της «τοπικής κοινωνίας».

Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν, κατά το δυνατόν, οι ιδιαίτερες συνθήκες των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες και θα επιδιωχθεί η εντατικοποίηση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, με συχνές ενημερώσεις των γονέων και  συναντήσεις με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας.

Σχέδιο Δράσης 6ου άξονα: Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας με δημοκρατικές διαδικασίες και αποφάσεις

Η συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με σκοπό την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει την κάλυψη όλων των αναγκών και την επαρκή χρηματοδότηση όλων των σχολείων. Σε αυτά τα πλαίσια πολύτιμη μπορεί να είναι η συνεργασία με τους γονείς για την καλύτερη και πιο εξειδικευμένη αποτύπωση αυτών των αναγκών.

Η βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας προϋποθέτει δημοκρατικές διαδικασίες και αποφάσεις, προκειμένου να αξιοποιούνται οι εμπειρίες και οι γνώσεις του συνόλου των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων. Η δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας με την ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, αλλά και -σε περιπτώσεις που αφορούν παιδαγωγικά ζητήματα-  του μαθητικού δυναμικού, εξασφαλίζει το απαραίτητο κλίμα συνεργασίας που προάγει το σύνολο των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την βελτίωση της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με βάση τις παιδαγωγικές αρχές και καταγραφή των αναγκών του σχολείου σε προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και υποδομών.

Σχέδιο Δράσης 7ου άξονα: Σχολείο και κοινότητα

Εξασφάλιση αποτελεσματικών δομών συντονισμού για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών

Ο συντονισμός δράσης και η διάχυση καλών πρακτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων θα μπορούσε να λειτουργήσει βοηθητικά  για όλα τα σχολεία. Θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργοποίηση των συνεργαζόμενων σχολείων σε μια κατεύθυνση υιοθέτησης κοινών δράσεων και αντισταθμιστικών πρακτικών για την ισότιμη μόρφωση των μαθητών/τριών που προέρχονται από στρώματα και κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το ελληνικό δημόσιο σχολείο προς όφελος όλων των μαθητών/τριών.

Ωστόσο, η υποχρηματοδότηση, η διαρκής κινητικότητα του προσωπικού λόγω του μεγάλου αριθμού συμβασιούχων, αλλά και των συναδέλφων που μετακινούνται σε πολλά σε σχολεία, ο εργασιακός φόρτος των εκπαιδευτικών, που καλούνται πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων να  διεκπεραιώσουν πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν επιτρέπει να αναλάβουν οι ίδιες οι σχολικές μονάδες τη δημιουργία σχολικών δικτύων.

Με ευθύνη της πολιτείας πρέπει να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δομές διάχυσης καλών πρακτικών, οι οποίες δεν θα καταστρατηγούν το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και δεν θα τους επιβαρύνουν με νέες γραφειοκρατικές αρμοδιότητες, που θα δυσχεράνουν περαιτέρω την εκπλήρωση των παιδαγωγικών τους καθηκόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο θα προταθεί στον Σύμβουλο της σχολικής μονάδας να αναλάβει, μετά από συζήτηση με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον κατάλληλο τρόπο υλοποίησης των ζητημάτων αυτών.

 • Σχέδιο δράσης 8ου άξονα Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Βελτίωση ικανοτήτων και γνώσεων

Το εκπαιδευτικό λειτούργημα απαιτεί συνεχή  επικαιροποίηση των γνώσεων  των εκπαιδευτικών, τόσο σε παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο  όσο και στις εξελίξεις του γνωστικού τους αντικειμένου και των τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό θα καταγραφούν οι ανάγκες  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και οι  προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της απαραίτητης επιμόρφωσης.

Προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτών των στόχων είναι:

 • Σχέδιο δράσης 9ου άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα εστιασμένα στις κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι σχολικές δραστηριότητες (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και λοιπά προγράμματα) αποφέρουν μεγάλα παιδαγωγικά οφέλη στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν σε αυτά, καθώς ευαισθητοποιούν για σημαντικά ζητήματα και διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές προσφέρουν παιδαγωγικά βιώματα και εμπειρίες, που συντελούν τόσο στη διαπαιδαγώγηση και την μάθηση όσο και στην καλλιέργεια συνεργασίας, συμβίωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών. Ομοίως, υπάρχουν και ευρωπαϊκά αντίστοιχα προγράμματα τα οποία μέσω της βιωματικής γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν δράσεις υψηλής παιδαγωγικής αξίας. Συγχρόνως αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών χρειάζεται να γίνει με την κάλυψη και χρηματοδότηση της πολιτείας, ώστε αυτά  τα προγράμματα να μην γίνονται  μόνο για μια μειοψηφία των μαθητών/τριών.

Ωστόσο, οι διοικητικές, οργανωτικές και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα είναι εξαιρετικά μεγάλες και χρονοβόρες, σε βαθμό που, συχνά, λειτουργούν ανασταλτικά. Επιπλέον, λόγω της τεράστιας πίεσης που ασκεί η «διδακτέα ύλη» και η προετοιμασία για τις εξετάσεις, η ανάπτυξη ανεπίσημων προγραμμάτων και παρεμβάσεων ή η συμμετοχή στα γραφειοκρατικά και επίσημα προγράμματα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν οι δυνατότητες της σχολικής μονάδας στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και δράσεων.

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

Καλωσήρθατε στη Γαλέρα των αναπληρωτών

Η Γαλέρα των αναπληρωτών – Έσπασε το πόδι ενώ εργαζόταν στο σχολείο, αλλά δε δικαιούται ούτε άδεια

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό ένας από τους λόγους που η πολιτεία επιλέγει να λειτουργεί τα σχολεία με το 1/3 του προσωπικού να εργάζεται σε καθεστώς αναπληρωτή, είναι επειδή έχει προβλέψει εξευτελιστικούς εργασιακούς όρους και μηδαμινά δικαιώματα για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. Έχει δημιουργήσει εντός του 21ου αιώνα έναν ολόκληρο κλάδο εργαζομένων που επί δεκαετίες τώρα δουλεύει υπό συνθήκες μεσαίωνα. Το έχουμε ξαναγράψει και το ξανατονίζουμε ότι εν έτη 2023, η μόνη άδεια την οποία δικαιούται ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός χωρίς καμία οικονομική επίπτωση είναι μόνο η αιμοδοτική άδεια, από όλες τις υπόλοιπες κάτι χάνει όταν τις χρησιμοποιεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι ακόμα χειρότερη όταν αναλογιστεί κανείς ότι ο αναπληρωτής δεν έχει δικαίωμα ούτε να αρρωστήσει, πόσο μάλλον να τραυματιστεί σοβαρά. Σε όλες τις σοβαρές χώρες του κόσμου το εργατικό ατύχημα αποζημιώνεται και ο εργαζόμενος βγαίνει σε άδεια. Στην χώρα μας δεν δικαιούται τίποτα και χάνει χρήματα ακόμα και κατά τη διάρκεια των ελάχιστων πρώτων ημερών αναρρωτικής άδειας. Ντροπή και ξεφτίλα λοιπόν ξαναλέμε για μία στρέβλωση που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Για όλους αυτούς τους λόγους μιλά και η ανακοίνωση του Α συλλόγου Αθηνών και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας 1/12 στις 14.00 στα γραφεία της Α διεύθυνσης Αθήνας. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του συλλόγου:

Α΄ Σύλλογος Αθηνών ΠΕ: Σχετικά με το εργατικό ατύχημα της αναπληρώτριας νηπιαγωγού και την απαράδεκτη αντιμετώπισή της από την υπηρεσία

Παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στις 2 μ.μ. στη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας

%CE%B6%CE%BD4

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή του για το γεγονός του ατυχήματος της αναπληρώτριας συναδέλφου σε νηπιαγωγείο του Ζωγράφου. Η συνάδελφος τραυματίστηκε στον χώρο του σχολείου εν ώρα εργασίας και για τη θεραπεία του κατάγματος που υπέστη στο πόδι της απαιτήθηκε να υποβληθεί σε εγχείριση. Ωστόσο, το ανώτατο όριο των 15 ημερών αναρρωτικής άδειας που δικαιούται ως αναπληρώτρια δεν επαρκεί ούτε κατ’ ελάχιστο για την ανάρρωση και την αποθεραπεία της. Και καθώς το πλαίσιο δικαιωμάτων των αναπληρωτών παραμένει σκανδαλωδώς διαφορετικό, επί το δυσμενέστερο, σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, απειλείται με περικοπή μισθού και απώλεια προϋπηρεσίας!

Το συγκεκριμένο γεγονός φέρνει στην επιφάνεια με δραματικό τρόπο:

 1. Την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νηπιαγωγεία στο Δήμο Ζωγράφου. Στεγάζονται σε κτίρια ή σε κατασκευές εντελώς ακατάλληλες, επικίνδυνες για την ασφάλεια παιδιών και εκπαιδευτικών. Οι άοκνες προσπάθειες των νηπιαγωγών δεν αρκούν για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που οφείλονται στην πολιτική της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δραματική σύμπτωση είναι ότι στις 12/11 ο Σύλλογός μας διοργάνωσε περίπατο «ξενάγησης» στα νηπιαγωγεία του Ζωγράφου και σε παρόμοιο χώρο με τα προκάτ του νηπιαγωγείου όπου σημειώθηκε το ατύχημα, μας επισημάνθηκε από τις νηπιαγωγούς η επικινδυνότητα που προκύπτει με τα σκαλοπάτια όπου βρίσκονται σε διάφορα σημεία της αυλής.
 2. Την υποτίμηση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών, ειδικά στο ζήτημα των αδειών, όπου αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικοί β΄ κατηγορίας που δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν. Ό,τι κατακτήθηκε, όπως για παράδειγμα η άδεια εγκυμοσύνης κι αυτή πετσοκομμένη σε σχέση με την αντίστοιχη των μονίμων, ήταν αποτέλεσμα αγώνων. Επί της ουσίας, αποτελεί τιμωρητική διάταξη το όριο των 15 ημερών για αναρρωτική άδεια και οι συνέπειες που ακολουθούν μετά τη λήξη αυτού του ορίου, δηλαδή, οι περικοπές του μισθού και της προϋπηρεσίας. Επιτέλους, οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές δεν είναι δυνατόν να στερούνται βασικών, στοιχειωδών δικαιωμάτων. .

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για εργατικό ατύχημα.

Η συναδέλφισσα νηπιαγωγός δεν είναι μόνη της, αποτελεί μέλος του Συλλόγου μας και θα υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη δικαιώματά της με κάθε πρόσφορο μέσο. Θα διεκδικήσουμε στο ακέραιο ό, τι δικαιούται ως παθούσα εργατικού ατυχήματος. Καλούμε τις/τους συναδέλφους να σταθούν στο πλευρό της συναδέλφου και να συμμετέχουν σε κάθε σχετική αγωνιστική πρωτοβουλία του Συλλόγου μας. Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να πάρει αντίστοιχη απόφαση και τη νομική της σύμβουλο να συνδράμει σχετικά. Καλούμε την υπηρεσία να μην προχωρήσει σε καμία περικοπή μισθού και υπηρεσίας στη συνάδελφο. Να δοθεί λύση εδώ και τώρα. Να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς των “μισών” δικαιωμάτων και της ελαστικής εργασίας. Καλούμε τις δημοτικές αρχές και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν σε μελέτη και σχέδιο τόσο βραχυπρόθεσμο, όσο και μεσοπρόθεσμο για να αλλάξει επιτέλους η πρωτοφανής εικόνα των νηπιαγωγείων Ζωγράφου, αφού τα κτίρια στα οποία στεγάζονται αποτελούν τη ντροπή της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για το λεκανοπέδιο Αττικής.

Καλούμε τους Συλλόγους Π.Ε., τις ΕΛΜΕ και τις Ενώσεις Γονέων της Α΄ Διεύθυνσης Αθήνας σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στις 2 μ.μ. στη ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας (Χίου 16-18, στάση μετρό Μεταξουργείο).  Με την ανακοίνωση αυτή ενημερώνουμε και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης ώστε να είναι παρούσα και να συναντηθεί με τα εκπαιδευτικά σωματεία.

O πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Μαριόλης                                  Σπύρος Ντελέζος

ΔΟΕ – Απαράδεκτη η αναβολή της πραγματοποίησης της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΔΟΕ – Απαράδεκτη η αναβολή της πραγματοποίησης της τρίτης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

Η αναβολή της πραγματοποίησης των προγραμματισμένων για την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου τρίτης φάσης προσλήψεων 4.700 εκπαιδευτικών…για τις επόμενες ημέρες, δίχως να  προσδιορίζεται ακριβώς πότε, έρχεται, με πλήθος αρνητικών συνεπειών τόσο για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας όσο και για την προϋπηρεσία και το μισθό των υπό πρόσληψη εκπαιδευτικών, να δικαιώσει τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας στον αγώνα που εδώ και πολλά χρόνια διεξάγει για την κάλυψη όλων των πάγιων αναγκών στην εκπαίδευση με μόνιμο προσωπικό (θυμίζουμε ότι η Δ.Ο.Ε. προσέφυγε το 2019 στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου ζητώντας την δραστική παρέμβασή της ώστε να πιεστεί η Ελλάδα να προχωρήσει στον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών) καθώς και την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών από την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε μία φάση.  Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών / Αύριο θα τρέξει το σύστημα για περίπου 4.700 εκπαιδευτικούς!

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η φετινή ανερμάτιστη τακτική της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ως προς την κάλυψη των κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, δίχως κανένα σεβασμό στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών, με ανεπαρκέστατο σχεδιασμό καθώς και τραγελαφικές και σε απόλυτη διάσταση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στάσεις και δηλώσεις (ποιος μπορεί π.χ. να λησμονήσει τις… «επιστημονικές» απόψεις της Υφυπουργού Παιδείας κας Μιχαηλίδου για την αναγκαιότητα ή μη του θεσμού της παράλληλης στήριξης) έχει οδηγήσει στο απαράδεκτο φαινόμενο να ανακοινώνεται στο τέλος Νοεμβρίου η αναβολή της πρόσληψης εκπαιδευτικών, απαραίτητων για τη λειτουργία των σχολείων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ανεξάρτητα από το πότε θα προσληφθούν τελικά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. έχει επιλέξει να καταδικάσει τα δημόσια σχολεία σε υπολειτουργία την ίδια στιγμή που προχωράει σε αλλεπάλληλες κενές περιεχομένου εξαγγελίες προς παραπλάνηση της κοινής γνώμης.

Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε, όχι  μόνο δίχως στήριξη αλλά με πολεμική εναντίον μας πολιτική από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., να αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, για την ύπαρξη του δημόσιου σχολείου.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να δυναμώσουν αυτόν τον αγώνα με τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις και τις δράσεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων στο πλαίσιο των αποφάσεων και των αγώνων της Δ.Ο.Ε.

Απαιτούμε, την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση και τον τερματισμό της ομηρίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε την πραγματοποίηση όλων των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση με βάση τις θέσεις της Δ.Ο.Ε., για δημόσιο σχολείο αντάξιο των αναγκών των μαθητών μας. Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

Έρευνα σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Έρευνα σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών /ΔΟΕ

Ακολουθεί η ενημέρωση της ΔΟΕ σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών

Συνάδελφοι,

όπως  έχει ήδη ανακοινωθεί, η Δ.Ο.Ε. και η Π.Ο.Ε.Δ.  (Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) πραγματοποιούν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, από τις 2/1 μέχρι και τις 5/1 του 2024 το 27ο Επιστημονικό Συνέδριό τους. Το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα του συνεδρίου είναι: «Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Οι επιπτώσεις της πανδημίας – Οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών – Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία – Οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου». Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του συνεδρίου η Διδασκαλική Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, διεξάγει έρευνα που αφορά στο κομβικής σημασίας για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση ζήτημα της εργασιακής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών. ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

Τα φαινόμενα της εξουθένωσης (burnout), της εργασιακής δέσμευσης (work engagement), της συναισθηματικής δέσμευσης (affective commitment), της ευημερίας στην εργασία (work & well-being)  και του άγχους εμφανίζονται στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με φροντίδα του ανθρώπινου παράγοντα φυσική, πνευματική και ψυχική λόγω των υψηλών συναισθηματικών εκλύσεων που απαιτούνται. Ομοίως συμβαίνει και στα άτομα που νιώθουν ότι η εργασία τους έχει ουσιαστική επίδραση στις ζωές των άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και στα άτομα που αισθάνονται έλλειψη ικανοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης τους στην εργασία.

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως πιθανές αιτίες των παραπάνω φαινομένων παράγοντες που σχετίζονται με την εργασιακή ζωή όπως ο φόρτος εργασίας, η υποστήριξη (ή η έλλειψή της) από τους συναδέλφους ή/και τη διοίκηση, η έλλειψη ευκαιριών για εξέλιξη και επαγγελματική αναγνώριση, κ.α.

Για τη Διδασκαλική Ομοσπονδία είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η καθημερινή πίεση προς τους εκπαιδευτικούς αυξάνεται ραγδαία μέσω της ασκούμενης πολιτικής στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στην έρευνα αυτή όλες οι απαντήσεις είναι αυστηρά ανώνυμες. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δεν περιλαμβάνουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, με έμφαση στις αρχές ασφάλειας των συστημάτων επεξεργασίας και φύλαξης προσωπικών δεδομένων. Οι ερευνητές δεσμεύονται ρητά πως δεν θα υπάρχουν άλλοι αποδέκτες των  δεδομένων εκτός αυτών. Τα δεδομένα που συλλέγονται δε μπορούν να ταυτοποιήσουν τον συμμετέχοντα στην έρευνα.

Καλούμε όλους/όλες τους/τις συναδέλφους να ανταποκριθούν με θέρμη στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας της οποίας τα συμπεράσματα θα συμβάλλουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη και προβολή των ζητημάτων που αποτελούν την ιδιαίτερα δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων έγκαιρα, έτσι ώστε να γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο 27ο Συνέδριο, να απαντήσετε το αργότερο μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2023.

Για να μπορέσετε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο υπάρχουν δύο δυνατότητες.

Η μία είναι να επιλέξετε τον σύνδεσμο

https://www.bma.upatras.gr/survey/index.php/141444?lang=el

 

η άλλη, να κάνετε χρήση του επισυναπτόμενου QR-code

qr

 

Πάμε κι όπου βγει και στα μονοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά

«Όπου βγει» και στα μονοθέσια και ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία με έναν εκπαιδευτικό – Για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Κανείς/καμιά στο σχολείο μόνος/μόνη

Ανακοίνωση των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων Π.Ε.:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η επιτακτική ανάγκη να στηρίζεται η/ο εκπαιδευτικός στα μονοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, με τα νηπιαγωγεία να πλειοψηφούν συντριπτικά στην περιφέρεια της χώρας αλλά και στο ολοήμερο πρόγραμμα όπου ένας άνθρωπος είναι μόνος κι έχει την ευθύνη όχι μόνο για το παιδαγωγικό κομμάτι αλλά και για τη σωματική ακεραιότητα έως και 25 παιδιών, αποτελεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα του εκπαιδευτικού κινήματος.

Η τραγική περίπτωση της νηπιαγωγού στον Πύργο που λιποθύμησε ενώ δεν υπήρχε άλλη νηπιαγωγός ή βοηθητικό προσωπικό στη σχολική μονάδα, έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη αυτή και την έκανε γνωστή και στην υπόλοιπη, πέραν των εκπαιδευτικών, κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρξε μεγάλος κίνδυνος για την ίδια τη συνάδελφο που έμεινε αβοήθητη αλλά και για τα παιδιά που μόνα και σοκαρισμένα έκλαιγαν χωρίς να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Με τον ίδιο τρόπο, περίπτωση που αυτή τη φορά αφορούσε παιδί στον σύλλογο ΣΕΠΕ Αιγάλεω, θα κατάληγε σε τραγωδία. Αν το περιστατικό που ήταν πολύ δύσκολο, δεν συνέβαινε το πρωί που λειτουργούν περισσότερα τμήματα και οι νηπιαγωγοί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν, τα αποτελέσματα θα ήταν τραγικά. Δε θέλουμε να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε αν το ίδιο παιδί βρισκόταν στο απογευματινό τμήμα που υπάρχει μια νηπιαγωγός, τη στιγμή που έπρεπε να γίνουν μια ακολουθία πραγμάτων που είναι αδύνατον να τα κάνει ένας άνθρωπος. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει όταν ξαφνική νόσηση μαθητών και εκπαιδευτικών, ένα ατύχημα, έναν τραυματισμό, πρέπει την κρίσιμη στιγμή να τα αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος μόνος του.

Αντίστοιχες σοβαρές συνθήκες επικινδυνότητας διαμορφώνονται για τα παιδιά που έχουν γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ για παράλληλη στήριξη για όλη τη διάρκεια της παραμονή τους στο σχολείο, που είτε δεν έχουν υποστήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής είτε, όταν και όπου έχουν, αυτό γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος ενώ παραμένουν αστήριχτα κατά τη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης και συχνά με έναν μόνο εκπαιδευτικό γενικής αγωγής στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο. Οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων (έως 3/θέσια) ζουν εργασιακή εξουθένωση με διδακτικό ωράριο που δεν βαίνει μειούμενο αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας. Οι νηπιαγωγοί ιδιαίτερα, με 30 διδακτικές ώρες χωρίς διάλειμμα με πλήθος δυσκολιών σε ένα σχολείο που γίνεται αβίωτο, με τον όγκο των διοικητικών καθηκόντων που έχει επιβληθεί στις/στους προϊσταμένες/νους ακόμα κι αν αυτές/οι δεν το έχουν επιλέξει.

Είναι φανερό ότι η καταστροφική για το δημόσιο σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ) μπορεί να έχει και επικίνδυνα μέχρι και τραγικά αποτελέσματα, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ανθρώπινη ζωή χωρίς κανέναν ενδοιασμό, χωρίς καμία αναστολή. Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για το σχολείο της αγοράς, που μεταφέρει τις ευθύνες για τα προβλήματα και την υποχρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, προσέλαβε για φέτος 20 χιλιάδες λιγότερους/ες αναπληρωτ(ρι)ες μετατρέποντας κάθε μία και έναν από εμάς σε «πολυεργαλεία» για να καλύπτουν τα χιλιάδες κενά και «όπου βγει».

Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και το σημερινό υπουργείο Παιδείας διαθέτει απλόχερα χρήματα για αυξήσεις στα επιδόματα των στελεχών και των επίδοξων αξιολογητών, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων που στεγάζονται σε κτίρια φτιασιδωμένα ερείπια, σε ακατάλληλες αίθουσες και σε κοντέινερ κλουβιά, για τα νέα αναλυτικά προγράμματα των δεξιοτήτων και της κατακερματισμένης γνώσης, αλλά περιορίζεται σε κονδύλια φτώχειας και ελαστικής εργασίας εναλλασσόμενης με την ανεργία για το διορισμό και τις προσλήψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, για την εκπαίδευση και την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εξαπολύει δριμύτατη επίθεση στο δημόσιο και δωρεάν σχολείο μέσα από τις επιχειρούμενες αναδιαρθρώσεις για αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και σχολείων όταν είναι αυτοί που αντιστέκονται, αγωνίζονται και μοχθούν για να το κρατήσουν όρθιο για όλα τα παιδιά, για τα μορφωτικά τους δικαιώματα, για όλους τους εκπαιδευτικούς. Κρατά ομήρους και εκβιάζει με ανυπόστατες απειλές και τρομοκρατία τους «δόκιμους» εκπαιδευτικούς που όφειλε να μονιμοποιήσει.

Για να μη θρηνήσουμε θύματα είτε αυτά είναι παιδιά είτε είναι εκπαιδευτικοί κανείς/καμιά στο σχολείο μόνος/μόνη

1. Μείωση των μαθητών ανά τμήμα/Στο Νηπιαγωγείο αναλογία εκπαιδευτικών-μαθητών 1 προς 15

2. Σε νηπιαγωγεία με μικρότερο αριθμό των 15 μαθητών/τριών τοποθέτηση μιας/ενός ακόμα νηπιαγωγού

3. Τοποθέτηση ενός/μίας επιπλέον νηπιαγωγού σε κάθε Νηπιαγωγείο, ενός/μίας επιπλέον εκπαιδευτικού σε κάθε ολιγοθέσια σχολική μονάδα, με σύσταση οργανικών θέσεων, με σταθερή σχέση εργασίας και αποκλειστική διάθεση ώστε να μην υπάρχει ποτέ ένας/μία νηπιαγωγός μόνος/η στο νηπιαγωγείο και να καλύπτεται η μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας

4. Μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθέσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ως διδακτικός χρόνος όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο (διαλείμματα –προσέλευση –αποχώρηση).

5. Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

6. Κτίρια σύγχρονα και ασφαλή

Νηπιαγωγός λιποθύμησε – την βρήκε ο γονιός που πήγε να παραλάβει το παιδί του!

Εν τω μεταξύ η ΔΟΕ ξέχασε να συμπεριλάβει μία από τις πιο ιστορικές στιγμές εκπαιδευτικού κινήματος στο νέο τόμο με την Ιστορία της

Η διδασκαλική ομοσπονδία(ΔΟΕ) έχει ξεκινήσει την καταγραφή της ιστορίας της, μέσω μία μεγάλης συγγραφικής δουλειάς και της έκδοσης αρκετών τόμων. Στον τρίτο τόμο λοιπόν εξετάζεται η ιστορική περίοδος μεταξύ 1974-2000 και  όπως διαβάζουμε στο άρθρο του προέδρου του Α Συλλόγου Αθηνών και συγγραφέα, Δημήτρη Μαριόλη στην e-lesxi.gr : “Καμία απολύτως αναφορά δεν γίνεται στο κίνημα των εξεταστικών του 1998, ένα από τα πιο πρωτότυπα, μαζικά, μαχητικά και συγκρουσιακά εκπαιδευτικά κινήματα με μαζική συμμετοχή φοιτητών, νεολαίων και εργατικών σωματείων σε όλη τη χώρα. Με δεκάδες εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους και φοιτητές τραυματίες ή συλληφθέντες, έναν παρά λίγο νεκρό φοιτητή, έναν διαδηλωτή που πυροβολήθηκε από την αστυνομία σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Ένα κίνημα στο οποίο οφείλεται το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν με την επετηρίδα και μετά το 1998, ότι ακόμα και σήμερα, 25 χρόνια μετά, η προϋπηρεσία υφίσταται, έστω και σε αυτό το απαράδεκτο σύστημα διορισμών που λέγεται προσοντολόγιο. Σιωπή λοιπόν, κι αυτό παρά το ότι η βασική πηγή των συντακτών του τόμου είναι το Διδασκαλικό Βήμα το οποίο με πρωτοσέλιδά του αναφέρεται στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες του Ιουνίου του 1998.”

Υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις για τον 3ο αυτό τόμο στο κείμενο του κ. Μαριόλη, όπως π.χ. ότι σε ολόκληρο τόμο δεν αναφέρεται ούτε μία φορά το όνομα συγκεκριμένων παρατάξεων του ΔΣ της ομοσπονδίας, ότι παραλείπονται τα ονόματα συγκεκριμένων μελών ΔΣ της εποχής και εμφανίζεται ως 10μελής η σύνθεση του συμβουλίου της ομοσπονδίας, αντί για 11 μελής, όμως το ότι απουσιάζει μια τόσο ιστορική στιγμή για την ιστορία του εκπαιδευτικού κινήματος, ενώ υπήρχε άφθονος χώρος εκατοντάδων σελίδων για να παρουσιαστεί εκτενώς, είναι πραγματικά άξιο απορίας.

Σε κάθε περίπτωση το κείμενο βασίζεται στο άρθρο με αναλυτικές πληροφορίες που μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο εδώ. Μακάρι όλα αυτά να αναγράφονταν κάπου και ο συντάκτης της κριτικής αυτής απλά να μην τα εντόπισε κατά την ανάγνωσή του, ή να προστεθούν με κάποιον τρόπο στο μέλλον ίσως υπό τη μορφή μιας συμπλήρωσης, όμως λίγες ελπίδες τρέφουμε και για τα δύο ενδεχόμενα.

Κοινή Κινητοποίηση Σωματείων Θεσσαλονίκης σήμερα για την πειθαρχική δίωξη δασκάλου, επειδή συμμετείχε στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών

Έχουμε δημοσιοποιήσει και στο παρελθόν την υπόθεση με την πειθαρχική δίωξη που έχει δρομολογήσει η διεύθυνση εκπαίδευσης Δ. Θεσσαλονίκης ενάντια στον δάσκαλο Ηλία Σμήλιο επειδή τόλμησε να συμμετέχει σε διαδήλωση του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας λαϊκών οικογενειών. (Το βαθύ κράτος στοχοποιεί για άλλη μια φορά το δάσκαλο Ηλία Σμήλιο). Ακολουθεί το κοινό κάλεσμα των εκπαιδευτικών σωματείων της πόλης στη σημερινή κινητοποίηση στη διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης στις 14.00. Τέλος να σημειώσουμε ότι η επιμελώς ανύπαρκτη σε κινηματικά ζητήματα ΔΟΕ, ακόμα να βγάλει την αυτονόητη ανακοίνωση στήριξης στο συνάδελφο ο οποίος μάλιστα είναι και μέλος ΔΣ ενός σωματείου μέλους της. Θα επανέλθουμε φυσικά όταν λήξει το θέμα για να δούμε ποιες παρατάξεις τελικά δεν καταδικάζουν τους πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και ποιες δεν δέχονται να καταδικάσουν πειθαρχικές διώξεις κατατρομοκράτησης εις βάρος εκπαιδευτικών.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. – ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της Τετάρτη 22 Νοέμβρη, στις 2μ.μ., στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ενάντια στην την πειθαρχική δίωξη του εκπαιδευτικού Ηλία Σμήλιου

Τα Δ.Σ. των Σ.Ε.Π.Ε. και των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στο κλίμα αυταρχισμού και το κύμα διώξεων εκπαιδευτικών στην πόλη μας και όλη τη χώρα. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, η Δ/ντρια Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης παρέπεμψε στο πειθαρχικό συμβούλιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεν. Μακεδονίας τον δασκάλου Ηλία Σμήλιου, μέλος του Δ.Σ. του Ζ΄ Σ.Ε.Π.Ε. και δημοτικού συμβούλου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, λόγω της συμμετοχής του στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας.

Μάλιστα αυτή η καθαρά πολιτική δίωξη γίνεται κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του άρθρου 107 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (στη βάση του οποίου γίνεται η παραπομπή) που ρητά αναφέρει στην παράγραφο 3 ότι «σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης».

Τα Δ.Σ. των Σ.Ε.Π.Ε. και των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

 •  Θεωρούμε απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την πειθαρχική δίωξη του εκπαιδευτικού Ηλία Σμήλιου
 •  Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, που αν και υπάρχει ρητή νομική αναφορά προχώρησε στην πειθαρχική δίωξη.
 •  Ζητάμε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης παραπομπής στο πειθαρχικό που αποτελεί πολιτική δίωξη
 • Δηλώνουμε πως είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια να φιμωθεί και να τιμωρηθεί η αλληλεγγύη και η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες.
 • Ζητάμε την άμεση κατάργηση των απαράδεκτων αυτών διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που στοχεύουν στην κατατρομοκράτηση και τη δίωξη κάθε φωνής που αντιστέκεται στην αντιλαϊκή πολιτική.
 • Υπερασπιζόμαστε τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα (παιδεία-υγεία-στέγη) για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους και στεκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων που συνεχίζουν να αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια για τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.
 • Καλούμε όλους και όλες τους εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε μαζική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της Τετάρτη 22 Νοέμβρη, στις 2μ.μ., στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης (Μονή Λαζαριστών).

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Αδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Μεταθέσεις & προσλήψεις αναπληρωτών

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Αδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Μεταθέσεις & προσλήψεις αναπληρωτών

Ακολουθεί η ενημέρωση από τον συνάδελφο Θοδωρή Κατσωνοπουλο

Τα πάντα για τις Μεταθέσεις του 2023 – Τips και Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα

«Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 15/11/2023»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 15 Νοέμβρη και τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου:

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκαν και οι έντεκα (11) αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Να τονίσω για μια φορά ακόμα ότι πρέπει να εγκρίνονται και από τα ΠΥΣΔΕ όλες οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου εκπαιδευτικών χωρίς περιορισμό ωρών, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα ΠΥΣΔΕ οφείλουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους εξυπηρετώντας τις ανάγκες των συναδέλφων/ισσών και δη των αναπληρωτών/τριών.

Για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς ισχύουν τα παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’ 09-02-2007) ορίζεται ότι «Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.» Επίσης όπως προκύπτει από την με αριθμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ζήτημα καθορισμού, εκ μέρους του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού στην ιδιωτική απασχόληση των εκπαιδευτικών (ήτοι δέκα ώρες κατ’ ανώτατο όριο), δεν συνάγεται από καμιά διάταξη ούτε ευθέως ούτε κατά παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.18 του Ν. 1566/85 που προβλέπει τη δεκάωρη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ως εκ τούτου, δεν είναι επιτρεπτή η θέση χρονικού περιορισμού κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, με κριτήριο την εν λόγω διάταξη».

Επομένως, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει κάθε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο η πολύωρη απασχόληση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού να αποτελεί ή όχι αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, δυνάμενο, άλλωστε κατ’ εκτίμηση των συγκεκριμένων συνθηκών, να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας.

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Παραθέτω και την σχετική διάταξη νόμου (ν.4354/2015) προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων/ισσών.

«3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) ΜΚ στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) ΜΚ.
β. Η κατάταξη στα ΜΚ της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας».

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Κ. Το ΚΥΣΔΕ με ομοφωνία γνωμοδότησε θετικά και για τις δύο (2) αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω Ενιαίου Συστήματος κινητικότητας.
 2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αναφορικά με τα πλεονάσματα και την κρίση οργανικής υπεραριθμίας, πέντε (5) ΔΔΕ απέστειλαν στο Υπουργείο ονομαστικές καταστάσεις με τις οργανικές υπεραριθμίες και τα πλεονάσματα Μουσικών Σχολείων (σύνολο 8 εκπαιδευτικοί, ΠΕ02, ΠΕ04.02, ΠΕ05, ΠΕ79.01, ΠΕ80, 3 ΤΕ16). Η κρίση του ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητική για όλες τις περιπτώσεις.   Σχετικά με την κρίση υπεραριθμίας σε Μουσικά Σχολεία προβλέπεται ότι: «Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 «οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Έγινε ενημέρωση του Συμβουλίου από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.Ομόφωνα το ΚΥΣΔΕ δεν έκρινε υπεράριθμη την συναδέλφισσα.
 3.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά και για τις τρεις (3) αιτήσεις απόσπασης.
 4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ Από τις πέντε (5) υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη μία (1) και αρνητικά για τις τέσσερις (4), καθώς αφορούσαν αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020 (Α’177). Για τις περιπτώσεις των νεοδιόριστων διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησής και της ψήφου μου.
 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ Το ΚΥΣΔΕ εξέτασε τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης και γνωμοδότησ θετικά για όλες.
 6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξετάστηκαν πέντε (5) αιτήσεις εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία, για τις τέσσερις (4) το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά, ενώ η μία πήρε αναβολή. Αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία μπορούν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α ́/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α ́/17-2-2021) και ισχύουν,

2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α ́/9-2-2007),

3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α ́/31-10-2014).

 1. Σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων 114650/Ε2/12-10-2023, στις 21-11-2023 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.Αν και αυτό αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση, η συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία αποτελεί αίτημα πολλών συναδέλφων/ισσών, αίτημα το οποίο κρίνω δίκαιο και το υποστηρίζω. Η θέση αυτή μάλιστα αποτελεί και απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
 2. ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και τα κενά εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας (γενική, ειδική, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ) είναι ακόμα πολλά όπως επιβεβαιώνεται κι απ’ τους αιρετούς των ΣΥΝΕΚ στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • 120 κενά στην Α ́ και Β ́ Πειραιά μεταξύ των οποίων 7 κενά και σε Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,
 • ακάλυπτα 54 κενά γενικής (1250 κενές διδακτικές ώρες γενικής εβδομαδιαίως) και τουλάχιστον 38 κενά ειδικής (τμήματα ένταξης και παράλληλης) στη ΔΔΕ Ηρακλείου,
 • 63 κενά καθηγητών  παραμένουν ακάλυπτα στη Δ΄ Αθήνας στη Γενική Εκπαίδευση ( περίπου 1300 ώρες) και περίπου 40 κενά καθηγητών στις δομές της ΕΑΕ,
 • 45 κενά εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στη Γ΄ Αθήνας, συν 18 κενά ΜΝΑΕ, 11 ΤΥ-ΖΕΠ και 54 ΕΑΕ.

Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι οι χαμένες διδακτικές ώρες λόγω των πολλών κενών σε εκπαιδευτικούς, δυόμιση μήνες μάλιστα  μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι οι συμπτύξεις τμημάτων και οι αναθέσεις υποχρεωτικών υπερωριών για λόγους εξοικονόμησης πόρων. Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι τα γηρασμένα σχολικά κτίρια και οι κακοτεχνίες, δεν μπορεί να είναι οι σοβάδες που πέφτουν σε σχολικές αίθουσες με κίνδυνο να τραυματιστούν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί.Και για όλα αυτά τα ακανόνιστα το Υπουργείο μετακυλίει τις δικές του ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά, καθώς όσοι/όσες βιώνουμε την σχολική καθημερινότητα παρατηρούμε την υποβάθμιση της και την απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών. Απαιτείται γενναία αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την Παιδεία, τόση που να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5% επί του ΑΕΠ) και φυσικά για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, απαιτούνται μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Τα όποια λειτουργικά κενά να καλύπτονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς με μια φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία και συνεπακόλουθα θα μισθοδοτούνται από 1η Σεπτεμβρίου.

Παραμένει αναπάντητο (αν και η απάντηση είναι προφανής) το γιατί οι προσλήψεις δεν γίνονται σε μία φάση και γίνονται σταδιακά. Τέλη Νοέμβρη και ευχόμαστε να καλυφθούν τα κενά που είχαν δηλωθεί για την πρώτη φάση, του Σεπτεμβρίου. Για τη γενική εκπαίδευση, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ, πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης των νέων προσλήψεων είναι η 23η Νοεμβρίου. Τα κενά μόνο στη γενική εκπαίδευση σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ είναι γύρω στα 1600. Σε ότι αφορά στην ΕΑΕ, το αρχικό χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου έκανε λόγο για μια μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών στις αρχές του Νοέμβρη. Αυτό φυσικά δεν συνέβη και το πιο πιθανό σενάριο είναι οι προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να πραγματοποιηθούν μαζί με αυτές της γενικής στις 23 Νοεμβρίου. Κατόπιν θα κληθούν οι προσληφθέντες αναπληρωτές να δηλώσουν σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία πιθανά στις 29,30 Νοεμβρίου, ίσως και αρχές Δεκέμβρη.

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 20/11/2023

Θοδωρής Κατσωνόπουλος,

αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

 

Προσοχή Διεύθυνση Εκπ/σης δίνει προφορική οδηγία να αναλαμβάνει η παράλληλη το τμήμα εκπ/κου που απουσιάσει – Απολύτως παράνομο – Να μην πέφτουν στην παγίδα οι εκπ/κοι

Πολλοί είναι οι ανά την Ελλάδα καλοθελητές που αποφασίζουν να κρύβουν τα πραγματικά κενά που δημιουργούνται στα σχολεία κάτω από το χαλάκι, εις βάρος των δικαιωμάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναθέτοντας σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης την ευθύνη της σχολικής τάξης για όσο διάστημα απουσιάζει με άδεια ο εκπαιδευτικός τάξης. Αυτό γίνεται σχεδόν πάντα ατύπως, με έκκληση ή υπόδειξη του διευθυντή σχολικής μονάδας και απόδοχή από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης. Ωστόσο κάτι τέτοιο είναι 100% παράνομο, δεν προβλέπεται από καμία νομοθεσία και κάθε φορά που συμβαίνει οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ρισκάρουν για την ευθύνη που υπάρχει εάν συμβεί το οτιδήποτε. Για αυτό και δεν πρέπει ποτέ να κλείνουν το μάτι σε τέτοιου είδους λογικές ανορθόδοξης κάλυψης των κενών εις βάρος πάντα των πιο ευάλωτων μαθητών τους. Ωστόσο το εντυπωσιακό που διαβάζουμε σήμερα στην ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Ν. Σμύρνης, είναι ότι υπάρχει διεύθυνση εκπαίδευσης που όχι μόνο καλεί προφορικά τα σχολεία να δράσουν με αυτόν τον απολύτως παράνομο τρόπο, αλλά τους καλεί να αναλάβουν και πλήρως την ευθύνη της παρανομίας και να το κάνουν είτε με πράξη διευθυντή είτε με απόφαση συλλόγου διδασκόντων. Αλήθεια αν κλείνουν το μάτι σε τέτοιες πρακτικές γιατί δεν αναλαμβάνουν και οι ίδιοι την ευθύνη; Αλλά αντί αυτού ζητούν από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς το κάνουν; Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να πέφτουν σε τέτοιες παγίδες. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του συλλόγου:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗ « Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ » ΑΡ. ΠΡΩΤ: 228

Για μια φορά ακόμη η αναπλήρωση ασθενών εκπαιδευτικών είναι στο…θα δούμε

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, έγινε φανερό για μια χρονιά ακόμη ότι τα κενά εκπαιδευτικών που ασθενούν δεν καλύπτονται ακόμη και αν πρόκειται για μακροχρόνιες άδειες. Ιδιαίτερα στα Νηπιαγωγεία, όπως ενημερωθήκαμε από το Σύλλογο Γονέων του 9ου Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως σήμερα, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο σχολείο, με συνέπεια να διακόπτεται η λειτουργία του διευρυμένου τμήματος, να αναστέλλεται η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος.

Και δεν είναι οι μόνοι! Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δ’ Αθήνας απαντά στις διαμαρτυρίες με το …υπομονή και βλέπουμε! Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι γεγονός ότι Δ΄ Διεύθυνση έχει παράδοση στη μη κάλυψη των κενών. Τελευταία μάλιστα, με τον ισχυρισμό ότι έχει αλλάξει ο νόμος, δίνει και την –πάντα προφορική – οδηγία να «κρατήσει» το τμήμα εκπαιδευτικού που βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, η/ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης!

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι: Το έγγραφο της 25ης Αυγούστου 2023 που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας είναι «προδημοσίευση» των προθέσεών του και όχι νομοθεσία. Το καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης είναι σαφές και δεν επιτρέπει την ανάληψη τμήματος από την πλευρά τους. Δεν έχει υπάρξει τέτοια νομοθεσία. Δεν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης να αναλαμβάνουν τμήμα εγκαταλείποντας τα παιδιά τους.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο Υπουργείο Παιδείας «ψάχνει» νομοθετική ρύθμιση ώστε παράλληλη στήριξη να κρατά την τάξη σε περίπτωση απουσίας του δάσκαλου. Αλλά, αυτό δεν έχει γίνει εφικτό –μέχρι στιγμής τουλάχιστον και δεν πρέπει να τους το επιτρέψουμε. Σήμερα, ξεκάθαρα δεν γίνεται να τους ανατεθεί τάξη και δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και το καθηκοντολόγιό τους δεν το επιτρέπει. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος που η Δ Διεύθυνση δίνει –προφορική πάντα –οδηγία να γίνει πράξη διευθυντή ή να υπάρξει απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων, για να έχουν την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης οι εκπαιδευτικοί σε περίπτωση διαμαρτυρηθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γονείς. Καλούμε Συλλόγους Διδασκόντων, Διευθυντές/τριες και Προϊσταμένες να μην προχωρούν σε τέτοιες αναθέσεις.

· Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Γονέων του 9ου Νηπιαγωγείου. Διεκδικούμε άμεση κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών με αναπληρωτές/τριες.

· Κάτω τα χέρια από τους/τις εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης.

· Κάτω τα χέρια από τα εργασιακά μας δικαιώματα!

· Φτάνει πια με την εφαρμογή του «εξοικονομώ» στις πλάτες γονέων, μαθητών εκπαιδευτικών!

Καλούμε εκπαιδευτικούς και γονείς σε αποφασιστική διεκδίκηση αναπλήρωσης όλων των κενών!

Περιστατικό λογοκρισίας σε σχολική γιορτή / ΟΛΜΕ

ΟΛΜΕ / Περιστατικό λογοκρισίας σε σχολική γιορτή

Mε ανακοίνωσή της η  Ζ ΕΛΜΕ Αθήνας ενημέρωσε για το περιστατικό λογοκρισίας από διευθύντρια   λυκείου της Καισαριανής, αναφορικά με το περιεχόμενο της επικείμενης γιορτής του Πολυτεχνείου. Η διευθύντρια του σχολείου, επικαλούμενη «διαμαρτυρία» δύο μαθητών για ένα αντιπολεμικό τραγούδι που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα και είχε ως θέμα την Παλαιστίνη (ενώ όλη η υπόλοιπη γιορτή αφορούσε στο χρονικό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου), απαίτησε το συγκεκριμένο τραγούδι να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα της εκδήλωσης, λέγοντας ότι η γιορτή είναι μονοθεματική  και «το τραγούδι θα φέρει μεγάλο διχασμό στους μαθητές». Η επιμονή της διευθύντριας να μη διεξαχθεί η γιορτή αν συμπεριλαμβανόταν το εν λόγω τραγούδι, οδήγησε τους εκπαιδευτικούς που την είχαν αναλάβει να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε μια λογοκριμένη εκδήλωση και μάλιστα στα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τελικά, μετά την άρνηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών να την πραγματοποιήσουν, αποφασίστηκε από τον σύλλογο οι μαθητές/τριες να παρακολουθήσουν ντοκιμαντέρ με το χρονικό της εξέγερσης. Γ.Σ.Ε.Ε. – Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων / «Γνωρίζω & Διεκδικώ τα Δικαιώματά μου»!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

υπεύθυνοι/ες για το περιεχόμενο και την προετοιμασία των σχολικών εκδηλώσεων είναι οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται από τον σύλλογο διδασκόντων/ουσών με πρακτικό που υπογράφεται στην αρχή της χρονιάς. Κάθε παρέμβαση, συνεπώς, που καταστρατηγεί την ειλημμένη απόφαση του συλλόγου είναι αντισυναδελφική και απαράδεκτη. Κάθε σχολική γιορτή δεν είναι μόνο εκδήλωση ιστορικής μνήμης, αλλά ενέχει και τη δυναμική της ιστορικής εξέλιξης, η οποία επιβάλλει τη σύνδεση των παρελθόντων γεγονότων με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Κριτική μπορεί να ασκηθεί στο έργο των εκπαιδευτικών και να τεθούν οι όποιες διαφωνίες υπό συζήτηση  μετά την παρουσίαση της γιορτής, εκτός και αν το περιεχόμενό της καλλιεργεί μισαλλοδοξία, ρητορική μίσους ή βίας. Τέτοιες a priori εξουσιαστικές παρεμβάσεις λογοκρισίας θυμίζουν άλλες εποχές, που δυστυχώς φαίνεται ότι στις μέρες μας έχουν αρχίσει να αναβιώνουν. Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στέκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης του εκπαιδευτικού έργου των συναδέλφων/ισσών, θα συνεχίσει να περιφρουρεί τα δικαιώματά τους, να αγωνίζεται για ένα σχολείο συμπεριληπτικό, ένα σχολείο ελεύθερης διακίνησης ιδεών και κριτικής σκέψης.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων/ουσών να συνεχίσουν, σε κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, να υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια και την ελευθερία έκφρασης που ο παιδαγωγικός τους ρόλος επιτάσσει, αρνούμενοι/ες να υποκύψουν σε εκφοβισμούς και αυθαίρετες παρεμβάσεις.

Μόνο ενωμένοι/ες και συσπειρωμένοι/ες γύρω από το Σωματείο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα χρόνια που έρχονται για την εκπαίδευση.

 

Κύλιση προς τα επάνω