Ωράριο Εκπαιδευτικών

Ωράριο εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΟΙΕΛΕ Γ. Μελισσάρη

Ωράριο εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΟΙΕΛΕ Γ. Μελισσάρη

Ένα από τα πλέον τακτικά ερωτήματα που υποβάλλουν οι συνάδελφοι στην ΟΙΕΛΕ αφορά στο ωράριο εργασίας τους. Στο ζήτημα του ωραρίου παρατηρείται ένα μεγάλο τμήμα των νομοθετικών παραβιάσεων εκ μέρους των εργοδοτών που με νομικά τερτίπια ή με την απειλή της απόλυσης υποχρεώνουν σε απλήρωτη υπερωριακή εργασία. Συχνά τα ωρολόγια προγράμματα που κατατίθενται είναι εικονικά, με τεράστια ευθύνη τόσο των εποπτικών αρχών όσο και των  Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο Γιώργο Μελισσάρη, προχωρήσαμε στην κατάρτιση ενός αναλυτικού οδηγού σε σχέση με το ωράριο και καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στην Ομοσπονδία για ερωτήσεις ή/και για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου. Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

 Εισαγωγικά

Τα ιδιωτικά σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης δεν είναι μόνο των ιδίων τύπων ή βαθμίδων των δημοσίων σχολείων αλλά διαθέτουν και την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και, ως εκ τούτου εφαρμόζουν το εκάστοτε για εκείνα ισχύον ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (άρθρ. 4 παρ.1 Ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.1 περ.1 του Ν. 4713/2020). Το όριο των ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εβδομαδιαίως είναι το ίδιο με το εκάστοτε ισχύον για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς (άρθρ. 13 παρ.7 και 14 παρ.13 Ν. 1566/1985).

Α. Εργασιακό ωράριο (έως 30 ώρες την εβδομάδα/6 ώρες την ημέρα)

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α ́) και ισχύει και το άρθρ. 27 παρ.1 Ν. 682/1977. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το εργασιακό ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ανέρχεται κατά μέγιστο όριο σε έξι (6) ώρες ημερησίως ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Πέραν των ωρών διδασκαλίας ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται να παρέχει και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο οι οποίες ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου, η εκτέλεση διοικητικών εργασιών, η συμμετοχή σε συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών ο εκπαιδευτικός παραμένει στο χώρο του σχολείου κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται κατά πλήρες διδακτικό ωράριο και τις λιγότερες κατ’αναλογίαν ώρες για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μειωμένο διδακτικό ωράριο.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο εκπαιδευτικός στον οποίον δεν έχουν ανατεθεί από τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας πρόσθετα καθήκοντα, αποχωρεί από το σχολείο με την εξάντληση των ημερήσιων ωρών διδασκαλίας του.

 Β. Διδακτικό ωράριο

 Το ωράριο διδασκαλίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού αναγράφεται στην πράξη διορισμού του ιδιωτικού εκπαιδευτικού (διοριστήριο), το ίδιο δε ωράριο πρέπει να αναφέρεται και στη σύμβαση εργασίας η οποία κατατίθεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, δηλ. να διακρίνεται με σαφήνεια το διδακτικό ωράριο από το εργασιακό και αντιστοιχεί, κατά κανόνα, στην πλήρη απασχόληση, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς στα δημόσια σχολεία (Ν.Γεωργιάδου, «Εκπαιδευτικό Δίκαιο» σελ.249).

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α ́) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β ́/16-8- 2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

 1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία,

ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

 1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,

 1. II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,

III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

 1. IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Δημοτικά Σχολεία

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων καθορίζεται με την περ. α, της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 49 του ν. 4547/2018 (102 Α ́) και ισχύει, που ορίζει ότι:

α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:

 1. I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
 2. II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

 1. IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
 2. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
 3. VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α ́) και ισχύει, που ορίζει ότι:

 1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:

α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.

β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.

γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.

δ) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας, ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας (και ώρες 18 αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας).

ε) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.

στ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.

ζ) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.

 • Διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας

Στα ιδιωτικά σχολεία αναγνωρίζεται η δυνατότητα επέκτασης του ισχύοντος για τα δημόσια σχολεία Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας μέσω  προσθήκης ωρών διδασκαλίας σε υπάρχοντα μαθήματα ή προσθήκης νέων μαθημάτων. Η παροχή των πρόσθετων αυτών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Διευρυμένου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες-συμπεριλαμβανομένων και των ωρών του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος- για την οιαδήποτε τάξη εκάστης σχολικής βαθμίδας του σχολείου, β) να αφορά σε όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται, γ) να υπολογίζονται οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του διευρυμένου προγράμματος ως ώες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Μ’ άλλα λόγια οι ώρες των πρόσθετων υπηρεσιών στο πλαίσιο Διευρυμένου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας πρέπει να εγγράφονται στο διοριστήριο του εκπαιδευτικού (Ν.Γεωργιάδου, ο.π., σελ. 251).

Δέον να υπογραμμιστούν τα εξής:

α) ο Ν. 682/1977 σαφώς εντάσσει τις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος στο Εβδομαδιαίο Υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, ορίζοντας μάλιστα ότι οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της μονάδας στο διευρυμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο διοριστήριο ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

β) η Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4713/2020, επί του άρθρ. 3, αναφέρει ότι : «Περαιτέρω, καθ’ όλη τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθούν, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας, δηλαδή αποτελούν ώρες ‘διοριστηρίου’»,

 • Πρόσθετες υπηρεσίες πέραν του υποχρεωτικού και του διευρυμένου Ε.Ω.Π.Δ.

Μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν  και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η δυνατότητα αυτή έρχεται σε συνέχεια του δικαιώματος του κάθε ιδιωτικού σχολείου να αξιοποιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις του και υποδομές του και σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και πέραν των διδακτικών ημερών για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα ήταν αντίθετες στη φύση της εκπαίδευσης ή και στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του. Οι πρόσθετες αυτές δραστηριότητες («προαιρετικές»), διοργανώνονται μετά από το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, διευρυμένου ή μη («απογευματινές δραστηριότητες») ή διοργανώνονται εκτός διδακτικών ωρών, επομένως δεν θεωρούνται ώρες διοριστηρίου (σε αντίθεση με όσα προέβλεπαν προγενέστεροι νόμοι). Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων του σχολείου εφόσον το επιθυμούν αμφότερες οι πλευρές. Η απασχόληση των εκπαιδευτικών κατά τον τρόπο αυτό είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας (για υπερωριακή εργασία, εργασία τις Κυριακές, την έκτη ημέρα, τις αργίες κλπ.). Αυτό σημαίνει ότι, πριν από την ανάληψη της σχετικής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματικός Πίνακας ωραρίου, ενώ θα πρέπει να αποτυπώνονται και οι όροι της απασχόλησης για τις προαιρετικές δράσεις, το ωράριο εργασίας, ο μισθός για τις ώρες απασχόλησης ή η αναγωγή στον νόμιμο μισθό ή στον τυχόν υπέρτερο συμφωνημένο με ανάλογη τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας που θα έχει προσωρινό χαρακτήρα (όσο διαρκεί η προαιρετική δράση). Οίκοθεν νοείται ότι στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση τόσο του εβδομαδιαίου νόμιμου ωραρίου των 40 ωρών (άρθρ. 55 Ν.4808/2021), στο οποίο ασφαλώς συνυπολογίζεται και το εργασιακό ωράριο των 30 ωρών (των εκπαιδευτικών, όπως προαναφέραμε), θα υπάρχει περίπτωση υπερεργασίας ή υπερωριακής απασχόλησης, η οποία αμείβεται ως εξής:

 • Για κάθε ώρα υπερεργασίας (δηλαδή από 40 έως 45 ώρες εργασίας την εβδομάδα για την 5θήμερη απασχόληση) ο εργαζόμενος δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.
 • Στην περίπτωση της νόμιμης υπερωρίας (εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή της), ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει για κάθε ώρα και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%, ενώ η αμοιβή για την πέραν των 150 ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι 60% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Στην περίπτωση της παράνομης υπερωρίας (όταν δηλαδή δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία) ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας να λάβει αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%.

Γ. Υπερωρίες

 Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους πέραν του ανωτάτου ορίου ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως, είτε στο σχολείο στο οποίο υπηρετούν είτε σε άλλα σχολεία με ωριαία αντιμισθία ίση τουλάχιστον με την προβλεπόμενη για τους δημοσίους εκπαιδευτικούς (επιτρέπονται, ασφαλώς, ευνοϊκότερες συμφωνίες). Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη και έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο αν οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Δηλαδή, η πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλία επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρ. 20 περ. Γ1 Ν. 4354/2015, για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. Αν λοιπόν εξαντληθεί το όριο των 20 ωρών μηνιαίως, θεωρούμε ότι η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης ακολουθεί τις κοινές διατάξεις, ήτοι ωρομίσθιο + 40% (έως 150 ώρες ετησίως) ή +60% (πέραν των 150 ωρών ετησίως).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το άρθρο 27 παρ.4 περ.β’ του Ν. 682/1977, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρ. 9 παρ.2 Ν. 4713/2020, ορίζει ότι «4. ….β) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους με βάση το υποχρεωτικό ή το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται, απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.». Επίσης, κατά το άρθρο 14 παρ.14 του Ν. 1566/1985, διδασκαλία με μειωμένο ωράριο στα δημόσια σχολεία δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Κατά την παρ. 18 του ίδιου άρθρου, ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Από τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες κατά το άρθρο 62 παρ.7 Ν. 1566/1985 εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠ 1820/1999), συνάγεται ότι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ισχύει κατ’αρχήν απασχόληση με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, αφού διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ’εξαίρεση, όταν η συμπλήρωση πλήρους ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει αβίαστα ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των ωρών εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται αποκλειστικά και μόνο είτε με αίτησή τους είτε λόγω αντικειμενικών λόγων, παρόμοιων με αυτών που ίσχυαν με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, ήτοι με την έλλειψη δυνατότητας κάλυψης του ωραρίου λόγω κατάργησης τάξης ή τμήματος, μαθήματος κλπ. Η αληθής έννοια της διάταξης αυτής (που, προφανώς, είχε υπόψη της το γεγονός ότι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ισχύει, κατ’αρχήν, απασχόληση με πλήρες ωράριο διδασκαλίας), είναι ότι σε περίπτωση που για οποιονδήποτε αντικειμενικό (και όχι υποκειμενικό, προερχόμενο δηλ.από τη βούληση του ιδιοκτήτη-εργοδότη) λόγο, όπως αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγοριοποιηθεί στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δεν είναι δυνατή η απασχόληση με το πλήρες ωράριο, να δύναται να μειώνεται ανάλογα το ωράριο και, κατ’επέκταση, οι αποδοχές. Την άποψη αυτή ενδυναμώνει και το γεγονός ότι με τη διάταξη αυτή δεν επιβάλλεται τροποποίηση του διοριστηρίου, δείγμα ότι ο νομοθέτης θεωρεί ότι οι αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να έχουν και προσωρινό χαρακτήρα. Επομένως δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή ουδεμία μονομερής τροποποίηση του ωραρίου εκ μέρους του εργοδότη, ειδάλλως θα πρόκειται για παράνομη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Αρχικά η απάντηση, βάσει της νομοθεσίας, είναι ΟΧΙ.

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και τεκμηριωμένοι πρέπει να αναφέρουμε ότι για κάθε εκπαιδευτικό υπάρχει το διδακτικό ωράριο του και το εργασιακό. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Το διδακτικό ωράριο είναι οι ώρες διδασκαλίας που αναλαμβάνει μέσα στη σχολική τάξη.

Διδακτικό Ωράριο:

 

306116119 593509759107397 5622796818813459437 n 1 E-WALL

 

Το εργασιακό ωράριο κάθε εκπαιδευτικού τώρα, αφορά την εργασία που οφείλει να προσφέρει κάθε εκπ/κος, εκτός των διδακτικών του καθηκόντων στη σχολική τάξη. Αφορά την προσφορά άλλων υπηρεσιών, διοικητικών, γραφειοκρατικών, οργανωτικών κ.α. τις οποίες αναθέτει ο διευθυντής του σχολείου.

Ο χρόνος λοιπόν που οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο τους για προσφορά εξωδιδακτικού έργου, όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρο 13 του νόμου 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και προσφάτως με το άρθρο 101 του νόμου 4823/2021, είναι έως και 30ώρες την εβδομάδα και έως 6 ώρες την ημέρα.

Σε αυτό εδώ το σημείο γίνεται και η πιο συχνή παρανόηση από πολλούς. Υπολογίζουν αυθαίρετα 6 ώρες υποχρεωτικά ανά ημέρα, οπότε θεωρούν υποχρεωτικό ωράριο το 8.00-14.00. Ο νόμος όμως σε καμία περίπτωση δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο νόμος μιλά για παραμονή στο σχολείο και βάζει ανώτατο όριο τις 6ώρες ημερησίως, εφόσον εκτελούνται εξωδιδακτικές εργασίες που ανατέθηκαν από τη διεύθυνση. Το 6 ώρες ημερησίως λοιπόν είναι, κατά το νόμο, απλώς το ανώτατο όριο και ΟΧΙ το υποχρεωτικό ωράριο.

Ακολουθεί η διατύπωση του νόμου:

 

305963399 1283952262437621 3474539141036560285 n 1 E-WALL 305866371 494034112547430 3855462492998891652 n 1 E-WALL

Χάρτης Σχολικών Μονάδων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Αναπληρωτές – Διευκρινήσεις για τις Άδειες Μητρότητας / Γονικές Άδειες!

Ακόμα η ίδια νομοθεσία χρησιμοποιείται φυσικά και στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙθ 141076/Ε3/4-11-2021 που στάλθηκε το Νοέμβριο του 2021 για να αποσαφηνίσει το ίδιο ζήτημα.

Διαβάστε:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [374.72 KB]

Ακόμα υπάρχει και η επιστημονική τεκμηρίωση για το ζήτημα που μας έρχεται από την γνωμοδότηση για το ωράριο των εκπαιδευτικών που έχει εκδώσει για λογαριασμό της ΔΟΕ η νομική σύμβουλος της ομοσπονδίας και σας παραθέτουμε εδώ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ . Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το συμπέρασμα της επιστημονικής ανάλυσης: “Όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, σε καμία περίπτωση η διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια όργανα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Καμία άλλη νομική προσέγγιση των εν λόγω διατάξεων από οποιαδήποτε κατεύθυνση και εάν προέρχεται δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην γραμματική και τελολογική ερμηνεία αυτών

Η απάντηση δηλαδή στο ερώτημα του άρθρου μας δεν έρχεται μόνο μέσα από την ανάγνωση της νομοθεσίας και τη χρήση της κοινής λογικής, αλλά βασίζεται και στην επιστημονική άποψη των ειδικών.

Παρόλα τα παραπάνω πολλοί διευθυντές ανά την επικράτεια απαιτούν από τους υφισταμένους τους να παραμένουν υποχρεωτικά 8.00-14.00 στη σχολική μονάδα λέγοντας ότι αυτό προβλέπει ο νόμος. Όπως αναλύσαμε κάτι τέτοιο ΔΕΝ ισχύει. Ο εκπαιδευτικός έχει κάθε δικαίωμα να αποχωρεί μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου του, εάν δεν του έχουν ανατεθεί από τη διεύθυνση, επισήμως, εξωδιδακτικές εργασίες.

Εν κατακλείδι κάθε εκπαιδευτικός εργάζεται, έτσι κι αλλιώς πολύ περισσότερες ώρες από 30 εβδομαδιαίως.. Εργάζεται πολλές ώρες που δεν καταγράφονται, ούτε φυσικά πληρώνονται από το σπίτι, προετοιμάζοντας τη διδασκαλία του. Είναι επομένως άτοπο, ανούσιο και κρίμα να υπάρχει διαμάχη στα σχολεία για το 1.15 ή 14.00…

Μαθαίνουμε για περιπτώσεις όπου ο διευθυντής εμμένει στο σχόλασμα στις 14.00 με αυταρχικότητα και εκπαιδευτικοί, υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, απαιτώντας από αυτόν κάθε μέρα να τους αναθέτει γραπτώς εξωδιδακτικό έργο, ώστε νόμιμα να υπακούσουν! Ακόμη άλλοι συνάδελφοι εκτυπώνουν τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ και την καταθέτουν στον διευθυντή τους. Ε προς θεού να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο.. Είμαστε όλοι συνάδελφοι και στην ουσία οι περισσότεροι, είμαστε με χαρά, στη διάθεση του σχολείου και των μαθητών μας ανά πάσα στιγμή, εντός και εκτός ωραρίων…

Ας μη βρίσκουμε ζητήματα να μας χωρίζουν, αλλά να προσπαθούμε με συνεννόηση και αλληλοκατανόηση να συνεργαζόμαστε..

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΣΠΑ 2022-23

Μπορεί ο σύλλογος διδασκόντων να κρατάει μετά τις 14.00;

Θέμα διαμάχης και συζητήσεων είναι σχεδόν σε κάθε σχολείο ο χρόνος και ο τρόπος που συνεδριάζει ο συλλόγος διδασκόντων. Υπάρχουν σχολεία που συνεδριάζουν μέχρι τις 16.00 ή και αργότερα με τους εκπαιδευτικούς να διερωτώνται για το εάν αυτό είναι νόμιμο και για το εάν υποχρεούνται να παραμείνουν.

Η γρήγορη απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν υποχρεούνται να παραμένουν.

Αναλυτικότερα στη νομοθεσία και συγκεκριμένα στον νόμο 1566/1985, Άρθρο 11, ΣΤ2 διαβάζουμε: “2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι όπως έχουμε αναλύσει παλαιότερα το εργασιακό ωράριο ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά κάθε μέρα 8.00-14.00, όπως πολλοί διατείνονται. Το εργασιακό ωράριο αφορά την εργασία που οφείλει να προσφέρει κάθε εκπαιδευτικός, εκτός των διδακτικών του καθηκόντων στη σχολική τάξη. Αφορά την προσφορά άλλων υπηρεσιών, διοικητικών, γραφειοκρατικών, οργανωτικών κ.α. τις οποίες αναθέτει ο διευθυντής του σχολείου. Ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο τους για προσφορά εξωδιδακτικού έργου, όπως ορίζει η παράγραφος 8 του άρθρο 13 του νόμου 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και προσφάτως με το άρθρο 101 του νόμου 4823/2021, είναι έως και 30ώρες την εβδομάδα και έως 6 ώρες την ημέρα. Παράλληλα σε περίπτωση, που στον εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 438/2009). Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Στην περίπτωση τώρα που κάποια ημέρα οριστεί σύλλογος διδασκόντων, τότε πρόκειται προφανώς για εξωδιδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και η συμμετοχή του σε αυτό είναι εργασιακό καθήκον. Οι συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται απαραιτήτως εντός εργασιακού ωραρίου, δηλαδή να μην αυξάνουν το συνολικό ημερήσιο εργασιακό χρόνο κάθε εκπαιδευτικού (διδακτικό+εξωδιδακτικό έργο) πάνω από τις 6 ώρες. Επομένως οι εκπαιδευτικοί που ξεκινούν από τις 8 το πρωί, υποχρεούνται να παραμείνουν σε μια συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων τους, έως τις 14.00, μέχρι δηλαδή να συμπληρώσουν 6 εργασιακές ώρες για εκείνη την ημέρα. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Στην ερώτηση τι γίνεται στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει κάποιο κενό κατά τη διάρκεια της ημέρας: Η απάντηση εξαρτάται από το τι κάνει κατά τη διάρκεια του κενού αυτού κατά το διδακτικό του ωράριο. Εάν παραμένει στο χώρο του σχολείου ασκώντας υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, τότε προσμετράται αυτός ο χρόνος στο εργασιακό ωράριο κανονικά. Θυμίζουμε νόμος 1566/1985(παρ.8 άρθρο 13) περιγράφει τις εξωδιδακτικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται στο πλαίσιο του εργασιακού ωραρίου ως υπηρεσίες που “..συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών” Σε περίπτωση αντίθετα που ο εκπαιδευτικός κατά το κενό του αποχωρεί από το χώρο του σχολείου, όπως έχει δικαίωμα, αυτός ο χρόνος δεν υπολογίζεται προφανώς ως εργασιακός χρόνος.

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος διδασκόντων είναι ένα συλλογικό όργανο που πρέπει να υπερασπίσουμε σαν εκπαιδευτικοί, με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι το μοναδικό όργανο που διασφαλίζει την δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. Είναι το όργανο που προσπαθούν να υποβαθμίσουν πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και να μετατρέψουν τα σχολεία σε διευθυντοκεντρικά, ώστε οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται δημοκρατικά από όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά από τον “manager-διευθυντή”. Κάτι τέτοιο προφανώς θα έχει τεράστιες  αντιεκπαιδευτικές συνέπειες σε όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Μόνο με ένα ισχυρό σύλλογο διδασκόντων σαν ανώτατο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας μπορούν τα σχολεία να παραμείνουν ελεύθερα και δημοκρατικά.

Ωστόσο προφανώς οι συνεδριάσεις των συλλόγων δεν πρέπει να γίνονται αφορμή για καταστρατήγηση του εργασιακού ωραρίου, πρέπει να έχουν ουσία, να οδηγούν σε αποφάσεις και όχι να μετατρέπονται σε ατέρμονα “group therapy” στα οποία πολλοί συνάδελφοι νιώθουν παγιδευμένοι για ώρες. Στην πράξη οι εκπαιδευτικοί εργάζονται καθημερινά πολλές φορές για πολύ περισσότερες ώρες από τις προβλεπόμενες από το εργασιακό τους ωράριο, με προθυμία για να προσφέρουν στα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Φυσικά και δεν γίνεται ζητημα σε κανένα σχολείο, εάν εκτάκτως για κάποιο ζήτημα, καθυστερήσει ένας σύλλογος διδασκόντων, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους επιβάλλονται διαρκώς παράλογα και μη νόμιμα ωράρια.

 

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Ωρολόγια προγράμματα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο εκπαιδευτικών, Αναθέσεις μαθημάτων)!!

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου  Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022- 2023»

Σχετ. εγγρ.: Η με αρ. πρωτ. 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020)

Το ΥΠΑΙΘ με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων/ουσών θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2023- 2024.

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1.Ωρολόγια προγράμματα
2.Κατανομή Τμημάτων
3.Ωράριο εκπαιδευτικών
4.Αναθέσεις μαθημάτων
5.Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
6.Επιμορφωτικές δράσεις
7.Διδακτικά Βιβλία
8.Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9.Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
10.Σχολικές Βιβλιοθήκες
11.Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

1.Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
2.Πρωινή Ζώνη
3.Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου Τμήματος και Πρωινής Ζώνης
4.Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία
5.Διατροφική Αγωγή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
6. Λειτουργία Αναβαθμισμένου προγράμματος ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
Γ. Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023
Δ. Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου
Ε. Συλλογικός Προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς
το εκπαιδευτικό τους έργο

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [286.47 KB]

Κύλιση προς τα επάνω