Α/βθμιας

Στατιστικά μεταθέσεων Α/βθμιας & Ποσοστά ικανοποίησης μεταθέσεων Δ/βθμιας 22-23

Στατιστικά μεταθέσεων Α/βθμιας & Ποσοστά ικανοποίησης μεταθέσεων Δ/βθμιας 22-23

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά για όλη την Ελλάδα. Πόσοι δάσκαλοι πήραν μετάθεση σε κάθε νομό. Τα μόρια του τελευταίου που πήρε μετάθεση στο νομό και τα κενά που έχει δώσει η διεύθυνση.

Έτσι θα μπορέσουν να κρίνουν οι συνάδελφοι που υπάρχουν ακόμη κενά και οι αναπληρωτές να έχουν μια εικόνα. Οι Νομοί που λείπουν θα προστεθούν αργότερα. Αναλυτικά τα SOS σημεία στο τι ισχύει για την εισαγωγική επιμόρφωση & για τους βαθμούς υπαλλήλων!!
334435806 910691176845938 4058591929760882883 n E-WALL 331538830 725435905790906 3525201512615155142 n E-WALL 334522171 147331881230951 9020097608101704547 n E-WALL 334429868 931846137828600 2268799355377598059 n E-WALL
327022561 144956894826688 5797608083595533666 n E-WALL
329370936 741608474265358 7643514705143353441 n 1 E-WALL
331545192 5313623918738892 3027026479684659333 n E-WALL
ΠΗΓΗ – Αντωνιάδης Αναστάσιου

Ποσοστά ικανοποίησης μεταθέσεων β/θμιας

ΠΕ01: 45%
ΠΕ02: 52%
ΠΕ03: 64%
ΠΕ04.01: 43%
ΠΕ04.02: 61%
ΠΕ04.04: 68%
ΠΕ05: 52%
ΠΕ06: 41%
ΠΕ07: 30%
ΠΕ08: 58%
ΠΕ11: 30%
ΠΕ80: 52%
ΠΕ82: 67%
ΠΕ83: 67%
ΠΕ84: 58%
ΠΕ86: 31%***Αφορά όσους είχαν αιτηθεί από γενική και πήραν μετάθεση στη γενική. Δεν έχουν συμπεριληφθεί όσοι έφυγαν για ειδική, διαπολιτισμικά, μουσικά, καλλιτεχνικά.
ΠΗΓΗ – PDE

Στατιστικά μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022-2023

Σάββας Παπαδόπουλος

Πλήθος μεταθέσεων και μόρια τελευταίου για μεταθέσεις ΠΕ70 και ΠΕ60 γενικής

1 E-WALL 2 E-WALL

Βάσεις μετάθεσης για ΠΕ70 και ΠΕ60 γενικής χωρίς τις ειδικές κατηγορίες μέσα.

 

334002562 207988088530525 3810577040244886759 n E-WALL 334189844 123882160623234 2840883918940527074 n E-WALL

ΠΗΓΗ – Βασίλης Τιμπλαλέξης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΘΜΙΑΣ – Δ/ΒΘΜΙΑΣ & ΟΛΙΓΟΘΕΣΕΩΝ

H νομοθεσία ορίζει σαφώς τόσο το εργασιακό όσο και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών

Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α’) και το άρθρο 101 του ν. 4823/2021 (136 Α’).

Διδακτικό ωράριο

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 24 ώρες την εβδομάδα, ενώ το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23 ώρες την εβδομάδα. Το διδακτικό ωράριο μπορεί να μειωθεί για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν εξαρτώμενο τέκνο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Εργασιακό ωράριο

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 30 ώρες την εβδομάδα. Το εργασιακό ωράριο περιλαμβάνει το διδακτικό ωράριο, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των μαθημάτων, τη διόρθωση εργασιών, την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση και τη συμμετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις, καθώς και για την τήρηση των διοικητικών υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών.

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την § 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την § 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021.
Από την διατύπωση των δύο ως άνω προβλέψεων και από την νομολογία που έχει κρίνει το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών προκύπτει σαφώς ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου.
Ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλειμμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες τον νόμο διατάξεις ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών κλπ.
Σε περίπτωση, που στον/στην εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό/διοικητικό έργο, δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση).
Αντιστοίχως, έχει κριθεί από την νομολογία των Δικαστηρίων ότι η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών/τριων με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου.
Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών/τριων ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

Εκπαιδευτικοί με πλήρες διδακτικό ωράριο δεν υποχρεούνται να καλύπτουν κενά λόγω απουσίας άλλου εκπαιδευτικού ή να απασχολούν τους μαθητές με οποιοδήποτε τρόπο.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση παραμονής στο σχολείο από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας (8πμ-2μμ). Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά μόνο για τις ώρες διδακτικής απασχόλησης και επιπλέον μόνο εφόσον τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο διοικητικό έργο. Με την ολοκλήρωση αυτών δικαιούνται να αποχωρούν από το χώρο εργασίας.

Διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις των ωρολογίων προγραμμάτων των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολείων, στα οποία υπηρετούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 και καλούνται να εφαρμόσουν τα ανωτέρω ωρολόγια προγράμματα – 30 ώρες στα 1/θέσια και 2/θέσια και 27 ώρες στα 3/θέσια δημοτικά σχολεία, δηλαδή να διδάξουν επιπλέον ώρες πέραν του υποχρεωτικού τους 25ωρου εβδομαδιαίου ωραρίου, δικαιούνται για τις ώρες αυτές αμοιβή ως υπερωριακή απασχόληση.

Έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις που προβλέπουν την ανάθεση υπερωριακής εργασίας μέχρι (5) πέντε ώρες εβδομαδιαίως και όχι περισσότερες από (20) είκοσι το μήνα, σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Δημοτικά Σχολεία.

Στις αποφάσεις γίνεται αναφορά και στην 26020/Ε2/16-02-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή αποζημίωση των εκπαιδευτικών» που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ περίπου και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως».

 

Ωράριο προϊσταμένων / 4/θεσιο και 5/θεσιο ολιγοθέσιο σχολείο:

 • Ωράριο Προϊσταμένου 18 ωρες και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί 21-24.
 • Ωράριο ολιγοθέσιων: όλοι 25 ωρες
 • Διευθυντές νηπιαγωγείων 4/θέσεων και 5/θέσεων, 20 ώρες.
 • Διευθυντές 6/θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

363889295 303470359005945 7447524025521872809 n E-WALL

Διδακτικό Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • 23 ώρες, εάν έχουν έως 6 έτη υπηρεσίας
 • 21 ώρες, εάν έχουν από 6 έτη και μία μέρα υπηρεσίας έως 12 έτη υπηρεσίας
 • 20 ώρες, εάν έχουν πάνω από 12 έτη υπηρεσίας (Επεξεργάστηκε μετά από ανάγνωση της πλέον πρόσφατης έκδοσης του νόμου.

 

Διευθυντές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών λυκείων με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών:

8 ώρες όταν λειτουργούν με 3 έως 5 τμήματα τάξεων
7 ώρες όταν λειτουργούν με 6 έως 9 τμήματα τάξεων
5 ώρες όταν λειτουργούν με 10 έως 12 τμήματα τάξεων και
3 ώρες όταν λειτουργούν με περισσότερα από 12 τμήματα τάξεων

Τι ισχύει με τις αναλήψεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 / Ενημέρωση για τη Λήξη διδακτικού έτους

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό σχολικών μονάδων για τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Ωρολόγια προγράμματα, Κατανομή Τμημάτων, Ωράριο εκπαιδευτικών, Αναθέσεις μαθημάτων)!!

 

 

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Α/Βθμιας – Β/Θμιας & ΕΕΠ/ΕΒΠ: Κρήτης, Σερρών, Χαλκιδικής, Ηλείας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας κ.α.

Η σελίδα e-wall όπως κάνει κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη φορά προσπάθησε να συγκεντρώσει και συνεχίζει να συγκεντρώνει τα κενά Α φάσης για την καλύτερη ενημέρωση συνάδελφων πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας & ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Ευχαριστούμε τους συνάδελφους που μας προωθήσαν τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω

Updated / Εκκαθαρισμένοι Προσωρινοί Πίνακες 2ΓΕ/2023 2023-2024

 

Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα δεδομένα μπορούμε για τα κενά που έχουν ζητήσει για Α φάση οι διευθύνσεις.

ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΠΣΥΔ: Οδηγός – Βήμα / βήμα η διαδικασία για τη δήλωση σχολείων | αναπληρωτών

Α/ΒΘΜΙΑ

Οι φήμες που ακούγονται για αναπληρωτές, παράλληλες, οργανικές και η πραγματικότητα

 

ΠΑΣΑΝ / Λειτουργικά κενά νηπιαγωγών για αναπληρωτές

Τα παρακάτω κενά έχουν γνωστοποιηθεί από αιρετούς των αντίστοιχων περιοχών.

369437127 3370959779795584 4661799584680471682 n E-WALL 369519068 3370959809795581 579057399194482218 n E-WALL367973457 3468521883370811 375988191060833203 n E-WALL

368566552 959606198435124 1621973872449564255 n E-WALL 369531755 322579420125940 5541888825555647424 n E-WALL369407834 2509245399253151 7281179941154275792 n E-WALL

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ
όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν από αιρετούς και Πρωτοβάθμιες..
** Λακωνία διόρθωση: Κενά 16
Διόρθωση 2: Στην δεύτερη φωτογραφία τα 17 κενά αφορούν την Β Κυκλάδων και όχι την Δ Δωδεκανήσου, όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε
370553265 10227864788979106 6146919712103191640 n E-WALL 370550440 10227864788779101 3457202252389496689 n E-WALL370294807 831574301683478 773065124304271194 n E-WALL

ΚΕΝΑ ΕΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [51.34 KB]

 

 

Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Λακωνίας για αναπληρωτές
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ
ΠΕ60 : 5
ΠΕ70 : 28
ΠΕ06 : 5
ΠΕ11 : 8
ΠΕ60ΕΑΕ : 1
ΠΕ70ΕΑΕ : 7

Πρωτοβάθμια Ιωαννίνων 

2 λειτουργικά κενά στους ΠΕ70 γενική

80 κενά στην Ειδική αγωγή αλλά θα προσλάβουν περίπου 50

 

Λειτουργικά κενά ειδικής αγωγής ΠΕΛΛΑ \ ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
May be an image of text
Λειτουργικά κενά ΠΕ70 Πέλλας
Εκκρεμούν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων!
May be an image of text
Λειτουργικά κενά ΠΕ60
Εκκρεμεί η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων νηπιαγωγών (35 εκπαιδευτικοί)
May be an image of text that says 'A/A ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA 2023- 2024 ne60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΝΗΟ/ΓΕΙΟΩΡΜΑΣ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ A/A ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ9 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΓΕΙΟΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10 ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ A/A 20 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 11o 2 8 2 EIO 1 EIO ΝΗΠΓΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 16 17 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ F0 ΛΙΠΑΡΟΥ ΝΗΠΓΕΙΟ 21 ΝΗΠ/ΓΕΙΟΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ A/A ΣΥΝΟΛΟ 26 ΣΚΥΔΡΑΣ ΝΗΠΕ ΑΣΠΡΟΥ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 2 ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ'
ΠΥΣΠΕ Έβρου
Νίκου Μαντώ, αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου

366756440 1461868731254534 3091427660834791153 n E-WALL 367503773 787925586347217 8643399630617180939 n E-WALL

 

Ανατολική Αττική Α/ΒΑΘΜΙΑ

Παράλληλη στήριξη: Σύνολο Ανατολικής Αττικής 1350

Β Ανατολική Αττική μόνο σε Παράλληλες Στηρίξεις: ΠΕ70: 206, ΠΕ60: 51

Γενική Αγωγή:

ΠΕ70:166
ΠΕ60:192
ΠΕ11:76
ΠΕ06:49
ΠΕ79:16
ΠΕ86:14
ΠΕ91:35
ΠΕ08:73
ΠΕ05:10+2 ΑΜΟ
ΠΕ07:7+1 ΑΜΟ
ΠΕ06 Ν/Γ: 59
Γ Αθήνας Α/ΒΑΘΜΙΑ
Παράλληλες Στηρίξεις: ΠΕ70: 978, ΠΕ60:277
ΕΒΠ: 57  Σχολικοί Νοσηλευτές: 69

Κέρκυρα Α/ΒΑΘΜΙΑ

22 κενά ΠΕ70 δασκάλων. 40 κενά ΠΕ60 νηπιαγωγών. 12 κενά ΠΕ06 αγγλικών. 7 κενά ΠΕ91 θεατρικής αγωγής. 1 κενό ΠΕ05 γαλλικών. 4 κενά για ΣΜΕΑΕ. 7 κενά τμήματα ένταξης δημοτικών + 1 κενό τμήμα ένταξης νηπιαγωγείου (Από Αντώνη Κουρσάρη, Προέδρου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κέρκυρας)

Λειτουργικά κενά Αχαΐας
Σας παραθέτω τα λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας για τις προσλήψεις αναπληρωτών.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 (110),
ΠΕ60 (25),
ΠΕ05(15 πλήρους),
ΠΕ06 (22),
ΠΕ07 (1 πλήρους, 6 μειωμένου),
ΠΕ08 (48),
ΠΕ11 (25),
ΠΕ79.01 (3),
ΠΕ86 (23),
ΠΕ91.01 (30),
ΠΕ91.02 (2).
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ (11),
ΠΕ70 Τμημάτων Ένταξης (13),
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης (145),
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης BRAILLE (4),
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης ΕΝΓ (2),
ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ (2),
ΠΕ60 Τμημάτων Ένταξης (7),
ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης (39),
ΠΕ11 ΕΑΕ (4),
ΠΕ79.01 ΕΑΕ (3),
ΠΕ91.01 ΕΑΕ (3),
ΠΕ08 ΕΑΕ (3),
ΠΕ86 ΕΑΕ (4).
Πηγή: Τσόγκας Χρήστος

 

Οι εγκρίσεις παράλληλης στήριξης, σχολικών νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού στη ΔΠΕ Δωδεκανήσου

paralliles egkriseis 8os 2023 1 E-WALL
Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Α/Βθμιας – Β/Θμιας & ΕΕΠ/ΕΒΠ: Κρήτης, Σερρών, Χαλκιδικής, Ηλείας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας κ.α. 57
Λειτουργικά κενά Α/θμια Μαγνησίας
ΠΕ 60 20κενά Α Μαγνησία, 6 κενά Β Μαγνησία
Πε 70 11 κενά Β Μαγνησία
Νηπιαγωγοί Ειδικής αγωγής 3 κενά
Πε 06 20 κενά
Παράλληλη στήριξη 156
ΕΒΠ 25
Σχολικοί Νοσηλευτές 41
Πηγή: Φίλιππος Κωνσταντινίδης

Κενά πρωτοβάθμιας Αργολίδας 

 

369421603 644490181080958 6902631435289461083 n E-WALL

Επιμέλεια / Λαππας Μάκης

 

Τα λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Α’ Αθήνας για τις προσλήψεις αναπληρωτών /

Τακης Ρουμπης

Screenshot 20230821 175502 Microsoft 365 Office 300x121 1 E-WALL Screenshot 20230821 175419 Microsoft 365 Office 300x183 1 E-WALL

 

Κενά αναπληρωτών Α φάση για Λάρισα / επιμέλεια Νάστος Γεώργιος
8 Νηπιαγωγών,
17 Αγγλικής Γλώσσας Πλήρους
Πάνω από 100 τα κενά Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη
30 Νηπιαγωγών για Παράλληλη στήριξη.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για την Α φάση αναπληρωτών.

Τα παρακάτω κενά είναι αυτά που μέχρι στιγμής υπάρχουν στην Διεύθυνση Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και θα δοθούν στο Υπουργείο Παιδείας για την Α φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Τα παραθέτουμε για τη διευκόλυνση των συναδέλφων στη δήλωση των περιοχών για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ70( Δασκάλων ) 0 Κενά

ΠΕ60(Νηπιαγωγών) 56

ΠΕ 11(Γυμναστών) 16

ΠΕ 06(Αγγλικών) 13

ΠΕ 91 (Θεατρικής Αγωγής) 15

ΠΕ 86(Πληροφορικής ) 4

ΠΕ 79 (Μουσικής) 13

ΠΕ 05 3 ΑΠΩ και 11 ΑΜΩ

ΠΕ 08(Εικαστικών) 34 ΑΠΩ

ΠΕ 07 5 ΑΜΩ

ΠΕ 06 (Αγγλικών για Νηπιαγωγεία) 25 ΑΜΩ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΠΕ 70 ΣΜΕΑΕ 14

ΠΕ 70(Τμήματα ένταξης) 8

ΠΕ 60 ΣΜΕΑΕ 2

ΠΕ 60 (Τμήμα ένταξης) 1

ΠΕ 70 Βraile 0

ΠΕ 70(Νοηματική) 1

ΠΕ79.01 3

ΠΕ 86(Πληροφορικής) 3

ΠΕ 91(Θεατρικής) 3

ΠΕ06 1

ΠΕ08 3

ΠΕ11 1

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΠΕ 70 (Δασκάλων) 121

ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών) 39

ΠΕ60 Νοηματική 1

ΠΕ 70 Βraile 3

ΠΕ 70 Νοηματική 2

Ηλίας Παπαχρήστος / Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Λειτουργικά κενά Θεσπρωτίας / Αιρετός Θεσπρωτίας Κυριάκος Τσοδούλος

368764980 812062500601381 5533895709938506888 n E-WALL

 

Ενημέρωση από τον Αιρετό ΠΥΣΠΕ Άρης Παπαδόπουλος και τον Αναπληρωματικό Αιρετό Τάσος Κεσίδης

Λειτουργικά κενά ΔΠΕ Κιλκίς για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Γενική αγωγή
ΠΕ05 1
ΠΕ06 14 (3 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ06 8 ΑΜΩ για Ν/γείο
ΠΕ07 3
ΠΕ08 7 (2 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ11 14 ( 3 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ60 10
ΠΕ70 9
ΠΕ79.01 7 (2 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ86 9 (2 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ91.01 6 ( Διευρ. Ολοήμ.)

Ειδική αγωγή
ΔΕ1ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ 3
ΔΕ1ΕΒΠ Παραλ. στήριξη 3
ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ 1
ΠΕ21 1
ΠΕ25 ΣΜΕΑΕ 1
ΠΕ25 Παραλ. στήριξη 17
ΠΕ28 2
ΠΕ29 1
ΠΕ61/60ΕΑΕ Παραλ. στήριξη 7
ΠΕ71/70ΕΑΕ Τμήματα ένταξης- ΣΜΕΑΕ 14
ΠΕ71/70ΕΑΕ Παραλ. στήριξη 28 (1 ΑΜΩ)
ΠΕ79.01 ΣΜΕΑΕ 1

 

Α/βθμια Ροδόπης

ΠΕ70 30

ΠΕ60 33

ΠΕ06 6+1ΜΩ

ΠΕ07 4 ΜΩ

ΠΕ08 11

ΠΕ11 11

ΠΕ79 6

ΠΕ86 5

ΠΕ91 4

Ειδική

ΠΕ70 3

ΠΕ60 1

ΠΕ70 Παράλληλη 70

ΠΕ60 Παράλληλη 12

Μεχμέτ Σουχά, αιρετός ΠΥΣΠΕ Ροδόπης

 

Κενά Α φάσης Α/Βθμιας Ηλείας

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος αιρετός Ηλείας Νίκος Κουσάβελος

Τα κενά για αναπληρωτές είναι η ακόλουθα.

Πε 05 και ΠΕ 07 από 5 ΑΜΩ,

ΠΕ 06 κενά 8 για δημοτικά αλλά και νηπιαγωγεία,

ΠΕ 08 κενά 21,

ΠΕ 11 κενά 5,

ΠΕ 79.κενα 8,

ΠΕ86 κενά 11,

ΠΕ91 κενά 17,

ΠΕ 60 κενά 10 ,

12 κενά ΠΕ 60 ΕΑΕ για Παράλληλη σε νηπιαγωγεία,.

27 κενά ΠΕ.70 για ΖΕΠ ( θα γίνει ξεχωριστή φάση όπως πέρυσι)

95 κενά ΠΕ 71 – ΠΕ 70 ΕΑΕ για Παράλληλη Στήριξη (το ένα νοηματική),

Τα κενά ΠΕ 70 ΕΑΕ για τμήματα Ένταξης είναι 7

6 κενά ΕΒΠ και 25 κενά σχολικών νοσηλευτών.

Σημείωση: Ο αριθμός των παράλληλων αφορά το σύνολο των εγκεκριμένων στον νομό.

Είναι βέβαιο πως στην πρώτη φάση δεν θα πάρει όλες τις παράλληλες!

Ενδέχεται όμως να διαφοροποιηθούν ελαφρά καθώς ακόμα τρέχει η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας των νεοδιόριστων.

Αν κάποιος δεν αναλάβει υπηρεσία π.χ. ή προκύψουν άδειες μέχρι την τελευταία ημέρα ανάληψης τότε τα κενά θα αναπροσαρμοστούν ελαφρώς.

Για παράδειγμα αυτήν την ώρα τα κενά ΠΕ 06 είναι 19,

των ΠΕ 11 είναι 18 και

των ΠΕ 60 είναι 17.

Αφαιρώντας όμως τους νεοδιόριστους, οι οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν μέχρι τις 23 Αυγούστου, προκύπτουν τα κενά που αναφέρονται παραπάνω.

Ίσως προκύψει και κάποια άδεια άνευ αποδοχών και φυσικά άδειες ανατροφής, οπότε θα διαφοροποιηθούν ελαφρώς τα κενά , εκτός βέβαια από τους ΠΕ.05 και 07 ΑΜΩ αλλά και τους ΠΕ 08, ΠΕ.79, ΠΕ 86, ΠΕ 91 που δεν έχουμε νεοδιόριστους

 

Οδηγός ΟΠΣΥΔ αίτησης τοποθέτησης αναπληρωτή – Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος ΟΠΣΥΔ

Κενά στο ΠΥΣΠΕ Σερρών / Η αιρετός ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Κενά στις Σέρρες E-WALL

Κενά που δηλώθηκαν (αριθμητικά) από τη Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός προσλήψεων αποφασίζεται από το Υπουργείο.***
Edit: ΠΕ61 : 5

Σίσσυ Ελισσάβετ Κωτσοπούλου / Πρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης»

 

Α/βθμια Λάρισας

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Π08 ΕΑΕ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ): 4

ΠΕ 60/61 ΕΑΕ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) : 2 + 45 για παράλληλη στήριξη

ΠΕ 70/71 ΕΑΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ) : 14 + 140 για παράλληλη στήριξη

ΠΕ79.01 ΕΑΕ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ): 4

ΠΕ 86 ΕΑΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) : 3

ΠΕ 91.01 ΕΑΕ (ΘΕΑΤΡ. ΑΓΩΓΗΣ): 4

ΠΕ11 ΕΑΕ (ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ) 0

Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας Ιωάννης Λέτσιος

 

Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Π.Ε. Χαλκιδικής Ο Αριστοτέλης E-WALL

 

 

Ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

Λειτουργικά κενα Α/βαθμιας στους νομούς Κρήτης

 


Β/ΘΜΙΑ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

369682278 788270263300383 891812661451165315 n E-WALL

 

ΕΛΜΕ Αργολίδας

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης:ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΆΔΟΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ4
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ8
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ52
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ41
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ4
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ3
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ3
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ52
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ71
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ41
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ3
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ5
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ3
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ72
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ41
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ11
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ1

Η ΕΛΜΕ Αργολίδας κοινοποιεί με κάθε επιφύλαξη προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου τον συνημμένο πίνακα με τα εκτιμώμενα λειτουργικά κενά για αναπληρωτές ανά κλάδο για την νέα σχολική χρονιά.

Ο πίνακας δεν είναι δεσμευτικός και αποτυπώνει, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με την ΔΔΕ Αργολίδας αλλά και τους αιρετούς μας, την μέχρι στιγμής εικόνα για την λειτουργία των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά· υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα να αλλάξουν για λόγους που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στον παρόντα χρόνο (μακροχρόνιες άδειες, άδειες ανατροφής κτλ).

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας

 

Κενά Ειδικής Αγωγής αναπληρωτών για το ΠΥΣΔΕ Χανίων Α φάση!
Screenshot 2023 08 23T011847.831 E-WALL

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ στη ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Α ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ: 2
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 28
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 28
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ : 13
ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ: 8
ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ: 14
ΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ: 3
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ: 4
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ: 6
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ: 3
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: 2
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 4
ΠΕ 33 ΜΙΘΕ: 1
ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 2
ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 2
ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 2
ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝ/ΑΡΧΙΤ. : 1
ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ: 11
ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 7
ΠΕ 84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ: 4
ΠΕ 85 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ : 1
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 3
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ: 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ: 5
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 3
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ: 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ: 1
Ε Ι Δ Ι Κ Η Α ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 3
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 3
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: 1
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: 1
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2
ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ: 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 1
ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 2
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ: 1
Γ Ε Ν Ι Κ Η Β ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 12
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 4
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: 2
ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ: 2
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ: 3
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2
ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 1
ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 3
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3
Ε Ι Δ Ι Κ Η Β ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 2
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 2
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: 1
Βόλος, 19-08-2023
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Μαρία
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ Δημήτρης
Αιρετά μέλη στο ΠΥΣΔΕ Ν. Μαγνησίας

Λειτουργικά κενά δ.νσης κεντρικής. Μακεδονίας

επιμέλεια / Εμμανουηλίδης Αριστείδης

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ / ΚΕΝΑ
ΠΕ01 6
ΠΕ02 26
ΠΕ04.01 8
ΠΕ04.02 3
ΠΕ04.04 5
ΠΕ04.05 1
ΠΕ05 4
ΠΕ06 10
ΠΕ07 4
Λειτουργικά κενά Δευτεροβάθμιας Πιερίας.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗKENΑ ΑΠΩKENΑ ΑΜΩ
ΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΙ-2 
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-19 
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-13 
ΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣ -3
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ-7 
ΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙ-6 
ΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΙ-7 
ΠΕ04.05ΓΕΩΛΟΓΟΙ-1 
ΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ-4 
ΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ-1 
ΠΕ08.00ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-4 
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-1 
ΠΕ78ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-2 
ΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-1 
ΠΕ84ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-2 
ΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-13 
ΠΕ87.03ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-1 
ΠΕ87.05ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ-1 

 

ΣΜΕΑΕ και ΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕΝΑ ΑΠΩΚΕΝΑ ΑΜΩ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-1 
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-6 
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ-3 
ΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙ-1 
ΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΙ-1 
ΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ-1 
ΠΕ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ-2 
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-2 
ΠΕ78ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-1 
ΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-1 
ΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-1 
ΠΕ88.02ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-1 
ΠΕ88.04ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-1 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕΝΑ ΑΠΩΚΕΝΑ ΑΜΩΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-1 BRAILLE
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-8  
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ-1 BRAILLE
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ3  
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ-1 BRAILLE
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ2  
ΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙ-1  

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΚΕΝΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
Ακορντεόν4
Βιολί48
Βιολοντσέλο1
Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής26
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής48
Κιθάρα ηλεκτρική23
Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)7
Κρουστά παραδοσιακά2
Λαούτο4
Λύρα Ποντιακή6
Μπάσο Ηλεκτρικό23
Μπουζούκι (Τρίχορδο)5
Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί αυλοί2
Ούτι2
Πιάνο67
Σαξόφωνο3
Ταμπουράς186

 

Λειτουργικά κενά 1ης φάσης Αναπληρωτών ΔΔΕ Πιερίας όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τον αιρετό του ΠΥΣΔΕ Πιερίας:

Τόκα Στέργιο Τακτικό μέλος

Από τον αιρετό ΔΔΕ Πέλλας, Περικλής Βασιλειάδης
ΔΔΕ Πέλλας
as369376505 10161643537207699 752145058474341658 n E-WALL
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / πηγή – Βασίλης Παπαχρήστου
ΚΛΑΔΟΣΤΥΠΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΜΕΑΕΚΕΝΑ
ΠΕ02.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΠΕ02.ΕΑΕΠλήρουςΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ10
ΠΕ02.ΕΑΕΠλήρουςΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΠΕ03.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ03.ΕΑΕΜειωμένουΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ6
ΠΕ03.ΕΑΕΠλήρουςΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΠΕ04.01.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ04.01.ΕΑΕΜειωμένουΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΠΕ04.02.ΕΑΕΜειωμένουΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΠΕ04.02.ΕΑΕΠλήρουςΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ04.04.ΕΑΕΜειωμένουΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ04.04.ΕΑΕΠλήρουςΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ04.05.ΕΑΕΜειωμένουΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ04.05.ΕΑΕΠλήρουςΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ08.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ11.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ2
ΠΕ78.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ79.01.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ80.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ83.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ86.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ3
ΠΕ89.01.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ89.02.ΕΑΕΠλήρουςΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1

Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Δυτ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ που πραγματοποιήθηκε στις 13/07/2023 εξετάστηκε η διάταξη-πρόταση του Δ.Δ.Ε. για τα λειτουργικά κενά στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Η εν λόγω εικόνα ενδέχεται να τροποποιηθεί τον Σεπτέμβριο λόγω των νέων δεδομένων ((ολιγομελή τμήματα κ.λ.π.))

ΠΥΣΔΕ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [50.48 KB]

Κλάδος ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΕ01  -25
ΠΕ02  -70
ΠΕ03  -60
ΠΕ0401  -23
ΠΕ0402  -10
ΠΕ0404  -7
ΠΕ0405  -3
ΠΕ05   -12
ΠΕ06  -30
ΠΕ07  -12
ΠΕ08  8
ΠΕ11  -35
ΠΕ33  -1
ΠΕ34  -1
ΠΕ40
ΠΕ78  -5
ΠΕ7901/ΤΕ16  -5
ΠΕ7902
ΠΕ80  -14
ΠΕ81  -4
ΠΕ82  -12
ΠΕ83  -4
ΠΕ84  -6
ΠΕ85  -1
ΠΕ86  -35
ΠΕ8701  -2
ΠΕ8702  -5
ΠΕ8703  -2
ΠΕ8704
ΠΕ8705
ΠΕ8706
ΠΕ8707
ΠΕ8708  -2
ΠΕ8709  -1
ΠΕ8710  0
ΠΕ8801  -2
ΠΕ8802  -2
ΠΕ8803  -1
ΠΕ8804  -2
ΠΕ8805  -1
ΠΕ8901  -1
ΠΕ8902  0
ΠΕ90
ΠΕ9101
ΠΕ9102
ΤΕ0104
ΤΕ0106
ΤΕ0107
ΤΕ0113
ΤΕ0119  -1
ΤΕ0120
ΤΕ0125
ΤΕ0126
ΤΕ0129
ΤΕ0130
ΤΕ0131
ΤΕ0201  -1
ΤΕ0202
ΤΕ0203
ΤΕ0204
ΤΕ0205
ΤΕ0206
ΤΕ0207
ΔΕ0105
ΔΕ0113
ΔΕ0114
ΔΕ0115
ΔΕ0117
ΔΕ0201
ΔΕ0202

Χρύσα Παπάζογλου
Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γιώργος Μαυροχαλυβίδης
Αιρετό Αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Κενά ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κενά ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ E-WALL

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές στην ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Από τον Μανώλη Πάγκαλο
366366919 10227067746578079 2886546285247908704 n E-WALL 366371574 10227067746818085 8959677969791779457 n E-WALL 366360860 10227067746658081 2677690001513835064 n E-WALL
Δευτεροβάθμια Πέλλας / Κενά αναπληρωτών ΕΑΕ
Δευτεροβάθμια Πέλλας e1692431706230 E-WALL

Κενά αναπληρωτών / ΔΔΕ Τρικάλων –  Ουρανία Παπαζεύκου, αιρετή ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

ΓΕΝΙΚΉ

ΔΕ02.02: 1 ΑΠΩ

ΠΕ02: 2 ΑΠΩ

ΠΕ03: 3 ΑΠΩ

ΠΕ04.01: 3 ΑΠΩ

ΠΕ04.02: 2 ΑΠΩ

ΠΕ04.04: 1 ΑΠΩ

ΠΕ05: 1 ΑΠΩ

ΠΕ07: 2 ΑΠΩ

ΠΕ80: 3 ΑΠΩ

ΠΕ81: 1 ΑΠΩ

ΠΕ83: 2 ΑΠΩ

ΠΕ87.01: 1 ΑΠΩ

ΠΕ87.02: 2 ΑΠΩ

ΠΕ89.01: 1 ΑΠΩ

ΕΙΔΙΚΉ

ΠΕ02: 21 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ03: 4 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ04.01: 6 ΑΠΩ

ΠΕ04.02: 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ04.04: 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ04.05: 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ06: 1 ΑΠΩ

ΠΕ08: 2 ΑΠΩ

ΠΕ11: 1 ΑΠΩ

ΠΕ79.01: 1 ΑΠΩ

ΠΕ86: 1 ΑΠΩ

ΠΕ88.01: 2 ΑΠΩ

ΠΕ88.05: 1 ΑΠΩ

 

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ ΕΒΠ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΠ-ΔΕ01 10 6 – ΣΜΕΑΕ 4- Παράλληλη στήριξη

ΠΕ 30 2

ΠΕ 29 2

ΠΕ 21 2

ΠΕ 25 16 4- ΣΜΕΑΕ 12-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΠΕ 28 1

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΠ- ΔΕ01 4 3- ΣΜΕΑΕ 1-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΕ 21 2 ΠΕ 30 2 ΠΕ 25 2 ΠΕ 22 1 ΠΕ 23 1 ΠΕ 29 1

ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ 23 5

ΠΕ 30 2

ΠΕ 21 1

ΠΕ 28 1

ΠΕ 29 1

ΕΒΠ 5

ΠΕ23 2

ΠΕ 30 2

 

ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΛΜΕ Ξάνθης

ΠE02=25,
ΠE03=12
ΠE04.01=4
ΠE04.02=1
ΠE04.04=3
ΠE04.05=2
ΠE06=5
ΠE07=2
ΠE08=1
ΠE11=6,
ΠE79.01=1/2
ΠE80=4
ΠE82=3
ΠE83=3
ΠE84=1
ΠE86=10
ΠE87.01=1
ΠE87.03=3
ΠE88.01=3
ΠE89.01=1/2

Για την ειδική αγωγή τα λειτουργικά κενά είναι:

ΠE02=7 1/2
ΠE03=3 1/2
ΠE04.01=1 1/2
ΠE04.02=1/2
ΠE04.04=1/2
ΠE08=1
ΠE11=1
ΠE78=1 1/2
ΠE79.01=1/2
ΠE88.02=1
ΠE88.04=1/2
ΠE89.01=1

Τονίζουμε στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους αναπληρώτριες/ές ότι τα παραπάνω κενά είναι ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

 

Λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας  – Ειδικής Αγωγής ΔΔΕ Δράμα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ –  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ1145+1 ΜΩ
ΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ132+1ΜΩ
ΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ221
ΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙ211ΜΩ
ΠΕ04.04ΒΙΟΛΟΓΟΙ21ΜΩ
ΠΕ04.05ΓΕΩΛΟΓΟΙ1ΜΩ
ΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ3
ΠΕ08ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ31
ΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ1
ΠΕ79.01ΜΟΥΣΙΚΗΣ2
ΠΕ81ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1
ΠΕ82ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ4
ΠΕ83ΗΛΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ84ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ1
ΠΕ85ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1ΜΩ
ΠΕ87.01ΙΑΤΡΙΚΗΣ1
ΠΕ87.03ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ1ΜΩ
ΠΕ87.04ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ11
ΠΕ87.09ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ1
ΠΕ88.01ΓΕΩΠΟΝΟΙ11
ΠΕ88.04ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ1
ΠΕ88.05ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΠΕ89.01ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ1ΜΩ
ΠΕ89.02ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ1

Λειτουργικά κενά ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24
ΠΕ221 (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ΠΕ231 (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ΠΕ252 (ΕΝΕΕΓΥΛ)
ΕΒΠ – ΔΕΟΙ2 (ΕΝΕΕΓΥΛ)

Λειτουργικά κενά 1ης φάσης Αναπληρωτών ΔΔΕ Δράμας όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τον αιρετό του ΠΥΣΔΕ Δράμας:

Κωνσταντίνο Ευμοιρίδη – πηγή 

 

Κενά που δήλωσε η Πρωτοβάθμια Αχαΐας για την Α Φάση για ΕΕΠ – ΕΒΠ , όπως τα κοινοποιήσε στον Σεεπεα Δυτικής Ελλάδας / Λαππας Μάκης

366350287 10231985299720510 4320603784895726023 n E-WALL

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΔΑΣΥ Μαγνησίας

για την πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ εν όψει της έναρξης του σχολικού έτους 2023-2024 έχουν ως εξής:

ΠΕ21: 1 λειτουργικό κενό – ΠΕ23: 4 λειτουργικά κενά – ΠΕ28: 1 λειτουργικό κενό – ΠΕ30: 5 Λειτουργικά κενά

 

ΔΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

Τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ & ΕΒΠ έτσι όπως καταχωρίσθηκαν από την υπηρεσία και στο ΟΠΣΥΔ είναι τα παρακάτω:

ΣΜΕΑΕ

ΠΕ21 – 5

ΠΕ22 – 0

ΠΕ23 – 8

ΠΕ24 – 0

ΠΕ25 – 7

ΠΕ28 – 5

ΠΕ29 – 5

ΠΕ30 – 8

ΕΒΠ – 11

Παρατήρηση:

Στην ειδικότητα ΕΒΠ ένα κενό απαιτεί εξειδίκευση στην ΕΝΓ.

Κενά Εξειδικευμένης Εκπ. Υποστήριξης (Γενική Εκπαίδευση-Παράλληλη)

ΠΕ25 – 54

ΕΒΠ/ΔΕ1 – 26

Επιμέλεια / Λαππας Μάκης

Απάντηση από αίτημα της ΠΟΣΕΠΕΑ για Άρτα Ιωάννινα 

received 128355637013999 E-WALL

received 985733579141851 E-WALL

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ ΕΒΠ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΒΠ-ΔΕ0194 – ΣΜΕΑΕ

5- Παράλληλη στήριξη

ΠΕ 291
ΠΕ 2511- ΣΜΕΑΕ

 

ΠΕ 281

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΒΠ- ΔΕ0122- ΣΜΕΑΕ

 

ΠΕ 211
ΠΕ 301
ΠΕ 251
ΠΕ 232

 

ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΠΕ 233
ΠΕ 303
ΠΕ 211
ΠΕ 291

 

ΣΔΕΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΕ233
ΠΕ 303

 

* Δεν έχει γίνει ενημέρωση σχετικά με τους Σχολικούς Νοσηλευτές – Παράλληλες.  Εφόσον γίνει γνωστό θα γίνει ανακοινοποίηση

 

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ ΕΒΠ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΒΠ-ΔΕ0132 – ΣΜΕΑΕ

1- Παράλληλη στήριξη

ΠΕ 231
ΠΕ 2511- ΣΜΕΑΕ
ΠΕ 281
ΠΕ 291
ΠΕ 301

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΒΠ- ΔΕ0132- ΣΜΕΑΕ

1-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΠΕ 211
ΠΕ 231
ΠΕ 281
ΠΕ 301

ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕ 211
ΠΕ 231

ΣΔΕΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ 231
ΠΕ 301

*Δεν υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με τις πιστώσεις ΠΕ 25 νοσηλευτών σε εξειδικευμένη. Εφόσον γνωστοποιηθεί κάτι θα γίνει ανακοινοποίηση

 

Κενά Παράλληλης Στήριξης από Α/Θμιας και Δ/θμιας : Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Σχολικοί Νοσηλευτές : 155 ΕΒΠ : 190.

ΚΕΔΑΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • ΠΕ21: 1
 •  ΠΕ23: 4
 • ΠΕ28: 1
 • ΠΕ30: 5

 

ΕΕΠ / ΕΒΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

368310208 3670254376538238 3828111575203336409 n E-WALL

ΕΕΠ / ΕΒΠ ΗΛΕΙΑΣ

 

371500428 310420448146424 2515706683398681387 n E-WALL

Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου:

Λειτουργικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ ΠΕ21: 3, ΠΕ 23: 1, ΠΕ25: 2, ΠΕ28: 2, ΠΕ29: 3, ΠΕ30: 2, ΕΒΠ: 4 Οργανικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ ΠΕ21: 0, ΠΕ22: 0, ΠΕ23: 0, ΠΕ25: 0, ΠΕ28: 0, ΠΕ29: 1 ΠΕ30: 2, ΕΒΠ: 0 Λειτουργικά Κενά Εξειδικευμένης Εκπ. Υποστήριξης (Γενική Εκπαίδευση) ΠΕ25: 17 , ΕΒΠ: 26

Λειτουργικά κενα Α/βαθμιας στους νομούς Κρήτης

Λειτουργικά κενα Α/βαθμιας στους νομούς Ηρακλείου / Ρεθύμνου / Χανίων & Λασιθίου

Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα δεδομένα μπορούμε για τα κενά που έχουν ζητήσει για Α φάση οι διευθύνσεις. Όποιος συνάδελφος έχει ενημέρωση από αιρετούς κτλ της περιοχής του ας τα προσθέσει σε σχόλιο ή μας τα στέλνει σε μήνυμα στη σελίδα.

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Ακολουθεί το ενημερωτικο σημείωμα των αιρετών Ηρακλείου / Ρεθύμνου & Λασιθίου

Ρέθυμνο / Λειτουργικά κενά Α φάσης αναπληρωτών

Γενική Αγωγή
ΠΕ70: 37
ΠΕ60: 50
ΠΕ05: 2 + 3 Μειωμένου Ωραρίου
ΠΕ06: 11 + 14 Μειωμένου σε Νηπιαγωγεια
ΠΕ07: 1 + 2 Μειωμένου Ωραρίου
ΠΕ08: 20
ΠΕ11: 6
ΠΕ79.01: 8
ΠΕ86: 17
ΠΕ91.01: 12

Ειδική Αγωγή
ΠΕ70 ΕΑΕ: 10
ΠΕ70 Παράλληλη: 244 + 1 Νοηματική
ΠΕ60 ΕΑΕ: 1
ΠΕ60 Παράλληλη: 49 + 1 Νοηματική
ΠΕ08 ΕΑΕ: 1
ΠΕ11 ΕΑΕ: 1
ΠΕ79.01 ΕΑΕ: 1
ΠΕ86 ΕΑΕ: 1
ΠΕ91.01 ΕΑΕ: 1

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος συλλόγου Ρεθύμνου


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ / ΠΩΣ ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Οριστικοποίηση κενών για την Α’ Φάση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ηρακλείου .
Έπειτα από την οριστικοποίηση των αποσπάσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών, κοινοποιούμε εκ νέου τα ενδεικτικά κενά στη Γενική και Ειδική Αγωγή:
》》Γενική Αγωγή:
ΠΕ 70: 210-220
ΠΕ 60: 250
ΠΕ 05: 3
ΠΕ 07:3 (ΑΜΩ)
ΠΕ 06: 23
ΠΕ 06: 48 (ΑΜΩ για Προσχολική Εκπαίδευση)
ΠΕ 08: 50
ΠΕ 11:57
ΠΕ 79: 25
ΠΕ 86: 40
ΠΕ 91.01 & ΠΕ 91.02: 30
》》Ειδική Αγωγή:
ΠΕ61/60 Τμήματα Ένταξης-ΣΜΕΑΕ 17
ΠΕ71/70ΕΑΕ Τμήματα ένταξης- ΣΜΕΑΕ 45
ΠΕ08 8
Γυμναστές 8
ΠΕ79.01 8-10
ΠΕ86 8
ΠΕ91.01 και 91.02 7
Οι αιρετοί ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου,

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 


Λειτουργικά κενά Α φάσης αναπληρωτών Λασιθίου

ΠΕ 70 22
ΠΕ 60 8
ΠΕ 05 4
ΠΕ 06 12
ΠΕ 07 4
ΠΕ 08 15
ΠΕ 11 19
ΠΕ 79.01 9
ΠΕ 86 9
ΠΕ 91.01 9
ΠΕ 71 (ειδικά και ΤΕ) 11

Στεφανακιδης Χρήστος, αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Κουπατσιαρης Αλέξανδρος, Αναπλ. Αιρετος ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Οδηγός ΟΠΣΥΔ αίτησης τοποθέτησης αναπληρωτή – Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος ΟΠΣΥΔ


Λειτουργικά κενά Α φάσης αναπληρωτών Χανίων

ΓΕΝΙΚΗ

ΠΕ05 – 6

ΠΕ06 – 8

ΠΕ07 – 2

ΠΕ08 – 25

ΠΕ11 – 22

ΠΕ60 – 35

ΠΕ70 – 30

ΠΕ79.01 – 10

ΠΕ86 – 7

ΠΕ91 – 12

ΕΙΔΙΚΗ

ΠΕ60ΕΑΕ – 2

ΠΕ70ΕΑΕ – 24

Τηλέμαχος Παπαδόπουλος αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

 

Στατιστικά Μεταθέσεων Α/βθμιας Εκπαίδευσης ανά ειδικότητα 2022-2023

Όπως ενημέρωσε ο Νικος Φασφαλης: Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ που αφορούσαν τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Νομό σε Νομό.

Σύμφωνα με τα κενά που επικυρώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταθέσεις ανα Κλάδο και Ειδικότητα:

331782646 505920504842609 1184811138095941394 n E-WALL

Ενημέρωση για τις μεταθέσεις Δ/βθμιας & Α/βθμιας – Μόρια που έκλεισαν ορισμένοι νομοί – Για αύριο πάει η ανακοίνωση!!

Όπως ενημέρωσαν οι αιρετοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για τις μεταθέσεις

 

Ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

2483 οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή στη Γενική Εκπαίδευση, όπως προέκυψε από το ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter (χωρίς να υπολογίζονται σε αυτούς οι ειδικές κατηγορίες),
284 στην ΕΑΕ, 21 ΚΕΔΑΣΥ (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών) και 4 σε τυφλών-κωφών.

 

Τα συνολικά κενά που “έτρεξαν” στο σύστημα, ήταν τελικά 2726 για τη Γενική και 959 για την Ειδική.

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ικανοποιήθηκε περίπου το 32% επί του συνόλου των αιτήσεων.

 

Η επίσημη ανακοίνωση για όλες τις μεταθέσεις της Β/θμιας, (Γενική, Ειδική, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά) και της
Α/θμιας, αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη 01/03 ή Πέμπτη 02/03 κι αφού υπογραφούν από τον Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.

 

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

 


 

 

Αντωνιάδης – Tο σύστημα των μεταθέσεων έτρεξε και ικανοποιήθηκαν μεταθέσεις 2.451 συνάδελφων γενικής, δηλαδή περίπου το 52% των αιτήσεων.
4704 αιτούντες μετάθεση στη Γενική Αγωγή… Θα ανακοινωθούν αύριο
Φασφαλής – ΓΕΝΙΚΉ ΑΓΩΓΉ:
4385 Αιτήσεις
2350 Ικανοποιήθηκαν
ΕΙΔΙΚΉ ΑΓΩΓΉ:
638 Αιτήσεις
225 Ικανοποιήθηκαν

Με κάθε επιφύλαξη σας παραθέτω τα εξής στοιχεία για τα μόρια που έκλεισαν ορισμένοι νόμοι!
ΜΟΡΙΑ
ΠΕ70.
Α Θεσσαλονίκης. 120
Β Θεσσαλονίκης 75
ΣΕΡΡΕΣ. 35
ΔΡΑΜΑ. 60
ΚΑΒΑΛΑ. 35
ΠΕΛΛΑ. 30
ΠΙΕΡΙΑ. 85
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 40
ΗΜΑΘΙΑ. 50
ΕΒΡΟΣ 40
ΡΟΔΟΠΗΣ 81
ΞΑΝΘΗ. 65
ΚΙΛΚΙΣ 25
ΚΟΖΑΝΗ. 45
ΛΑΡΙΣΑ. 75
ΤΡΙΚΑΛΑ. 105
ΠΕ60.
Α Θεσσαλονίκης 115
Β Θεσσαλονίκης 100
ΕΒΡΟΣ. 70
ΡΟΔΟΠΗ. 50
ΞΑΝΘΗ. 70
ΚΟΖΑΝΗ. 95
ΛΑΡΙΣΑ. 110
ΤΡΙΚΑΛΑ. 113
Οτι μαθαίνουμε θα το προσθέτουμε
Κύλιση προς τα επάνω