ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (3η φάση προσλήψεων)

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (3η φάση προσλήψεων)

Ακολουθεί η εγκύκλιος 

Ενόψει της διενέργειας της 3ης φάσης προσλήψεων παρακαλείσθε να προβείτε στην ηλεκτρονική καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των λειτουργικών κενών σε αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις περιοχές αρμοδιότητάς σας για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς σας για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Συγκεκριμένα, καλείστε να καταχωρίσετε στο ΟΠΣΥΔ (Διαχείριση → Εισαγωγή κενών → Ιδιότητα → Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ ή Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) τα εξής: Κενά για τις ΣΜΕΑΕ (στο τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής ή Braille/Νοηματική, Νοηματική, Braille) Κενά για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (στο τύπος κενού: Εξειδικευμένη ΠΕΠ) Κενά για τα ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) Κενά για τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ στο Αναπληρωτών ΕΕΠ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (τύπος κενού: Ειδικής Αγωγής) Το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 14/11 έως και την Τετάρτη 15/11/2023. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη συνέχεια οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τροποποιούν/οριστικοποιούν τα καταχωρισμένα κενά έως και την Παρασκευή 17/11.

Αποκλειστικά για την καταχώριση των λειτουργικών κενών στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας των ΠΔΕ, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για όλο το άνωθεν χρονικό διάστημα. Ειδικά για την καταχώριση των κενών στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη επισημαίνεται η αριθ. πρωτ. 123276/Δ3/30-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4706) Υ.Α. στα σχετικά εδάφια για την τοποθέτηση των μελών ΠΕ25 και ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

« Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ »

 Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ. Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων – νεοδιόριστων και αναπληρωτών!

Δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες από συναδέλφους για την καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, παρακάτω σας παραθέτουμε την υπουργική απόφαση που καθορίζει το εβδομαδιαίο ωράριο του ΕΕΠ και ΕΒΠ .

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 66079/Δ3/2018 , ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018 «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.»

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής: Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ),

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.

Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.

Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, η καταχώρηση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες υποστηρικτικού έργου για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες υποστηρικτικού έργου για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Η με αριθμ. πρωτ. 28915/Γ6/12-3-2007 υπουργική απόφαση (B΄ 449) παύει να ισχύει.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλες τις διευθύνσεις και όλους τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να υπάρχει ωρολόγιο πρόγραμμα σε κάθε σχολείο που εργάζονται .

Στο πρόγραμμα πρέπει να φαίνονται οι ώρες υποστήριξης και το κενό τους , για το ΕΕΠ οι ώρες είναι  25  ή λιγότερες εάν υπάρχει μείωση ωραρίου . Επίσης για το ΕΒΠ οι ώρες υποστήριξης είναι 30 και το διάλειμμα που δικαιούνται και πρέπει να αναγράφεται στο πρόγραμμα τους είναι  15 λεπτών

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει όπως όλα τα προγράμματα να είναι υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή του σχολείου,  από τον εργαζόμενο ΕΕΠ-ΕΒΠ και να έχει εγκριθεί από την Διεύθυνση .

                                           ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά ενημέρωση σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

«Ενημέρωση σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ»

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά ενημέρωση σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ με Επίσημο αίτημα προς το ΥΠΑΙΘΑ 

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οδηγός Αναπληρωτή / Γενικές οδηγίες – Πριν την πρόσληψη – Μετά την πρόσληψη – Προς την απόλυση

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε να πληροφορηθούμε τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τους αναπληρωτές που πρόκειται να προσλάβει από τους προσωρινούς πίνακες καθώς προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα τα οποία καλό είναι να απαντηθούν πριν την δήλωση των περιοχών εκ μέρους των συναδέλφων. Παράλληλα συμμεριζόμενοι την αγωνία όλων αυτών των συναδέλφων, που προσλαμβάνονται σαν αναπληρωτές, κρίνεται απαραίτητο να μας απαντήσει το Υπουργείο σχετικά με τα προγράμματα από τα οποία εξασφαλίζονται οι πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ – ΕΒΠ σε δομές Ειδικής και Γενικής Αγωγής. Ως εκ τούτου αιτούμαστε να μας απαντήσετε στα κατωτέρω ερωτήματα:

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

1.Ποια προγράμματα θα λειτουργήσουν φέτος στα πλαίσια της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και αν θα δοθεί το σύνολο των πιστώσεων στην πρώτη φάση ή όχι, καθότι κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά έτρεξαν τα παρακάτω :

 • Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Πρόγραμμα «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης» για α) τα Κέντρα  Διάγνωσης  Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και β) τις Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)
 • Προγράμματα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής
 • Προγράμματα  ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής,
 • Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» , ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών/-τριών

2.Ποιος είναι ο προσανατολισμός του Υπουργείου σε σχέση με το πρόγραμμα Bullying όπως έχει γίνει γνωστό προς το κοινό; Θα πρόκειται για ένα καινούργιο πρόγραμμα ή θα μετουσιωθεί κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα στο εν λόγω πρόγραμμα;

3.Οι προσλήψεις στην Ά φάση θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα ;

4.Πότε θα πραγματοποιηθεί η ανάληψη υπηρεσίας από τους συναδέλφους αναπληρωτές το Σεπτέμβριο ;

  Αναμένουμε άμεσα για τις ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να ενημερωθούν αρμοδίως τα μέλη μας .

                                                 ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                Πρόεδρος                   Γενικός Γραμματέας

                         Χρήστος Βουλιώτης       Σεραφείμ (Μάκης ) Λάππας

Αναλυτικό Excel με όλα τα οργανικά κενά Μετατάξεων εκπαιδευτικών Α/θμιας / Β/θμιας & ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023

Στις εγκυκλίους παρουσιάζονται τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα δοθούν και για τους διορισμούς!!

 

Βρισκόμαστε σε αναμονή για την εκκίνηση των διαδικασιών για τους 3770 διορισμούς που ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας. Παράλληλα φλέγον θέμα αποτελεί η κατανομή ανά ειδικότητα.
Με τη δημοσίευση της εγκυκλίου για τις μετατάξεις ουσιαστικά έχουμε την πρώτη επίσημη καταγραφή των οργανικών κενών με βάση τα οποία θα γίνουν και οι διορισμοί.
🆘 Προσοχή!!! Η ύπαρξη αυτών των οργανικών κενών δε σημαίνει ότι κάτ’ ανάγκην θα καλυφθούν και όλα. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα θα αποφασιστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενδεικτικά δείτε μερικούς κλάδους παρακάτω, μαζί με το λινκ για ολες τις ειδικότητες αναλυτικά σε εξελ από το συνάδελφο του pde/trustnoone

 

Κενά μετατάξεων σε εξελ

1525 κενα ΕΕΠ-ΕΒΠ 
265 Σμεαε
865 ΕΔΥ
395 Κεδασυ
1184 κενά ΠΕ70
347 κενά πε03
88 κενά ΠΕ86 β/θμια
8 ΠΕ86 α/θμια
65 κενά πε11
165 κενά πε60
560 κενά ΠΕ02
Φυσικοί 87
Χημικοί 89
Βιολόγοι 153
Γεωλόγοι 38
Κεραμέως: Οι διορισμοί θα γίνουν και σε γενική και σε ειδική αγωγή…

Το υπουργείο παιδείας πρέπει άμεσα

 • να συστήσει οργανικές θέσεις στις ειδικότητες πρωτοβάθμιας
 • νεα σύσταση οργανικών πε60 (δίχρονη)
 • να ιδρύσει τα νεα ΤΕ
 • να ιδρύσει νέες οργανικές στους κλάδους ΕΕΠ/ΕΒΠ

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων 2023-2024

 • Απαιτούμε η όποια διαδικασία κατανομής θέσεων ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης αλλά και μεταξύ των ειδικοτήτων να γίνει με βάση αφενός τις κενές οργανικές θέσεις αφετέρου τις πραγματικές ανάγκες!!!
Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου

Προσλήψεις 163 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2022-2023

Προσλήψεις 163 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02

για το διδακτικό έτος 2022-2023 σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 2 σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης (ΠΕ23 και ΠΕ30) → 8 σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) → 1

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα/δομή τοποθέτησης ή σε μια εξ αυτών για τις ομάδες σχολείων.

 

Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

 

Οι προσλήψεις ΕΔΩ 

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Πρόσκληση- Κάλεσμα σε σύσκεψη με νεοδιόριστους ΕΕΠ-ΕΒΠ για την ατομική αξιολόγηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΕΠ- ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε καλεί στη διαδικτυακή σύσκεψη που διοργανώνει το Σάββατο 11/3/2023 με θέμα: « Απεργία – αποχή για την ατομική αξιολόγηση- Ερωτήσεις και απαντήσεις για προβληματισμούς που έρχονται» στις 18:00 μέσω zoom στο link:

https://us02web.zoom.us/j/82924577121?pwd=NnJXWjdtL1hMeW5wQy9zK2tBeCtGdz09

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

-Η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλύπτει σε όλες τις φάσεις -τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

-Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης), το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ήδη προκηρύξει στάσεις εργασίας  για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες και για όλο το Μάρτιο.

 

Συνάδελφοι, ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση συνεχίζεται, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, θα τους δίνει κατευθύνσεις, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά.

                                       ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

                     Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

              Χρήστος Βουλιώτης         Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας

ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!

Με δημοσίευση τους οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη μας ενημερώνουν για το τι μέλλει γενέσθαι με την ίδρυση των νέων οργανικών ΕΕΠ/ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία!

Ακολουθεί η ανακοίνωση

“Για όσες και όσους απορούν για τα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης στις Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε – εμείς οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη – πως στα Ειδικά Σχολεία οι κενές οργανικές θέσεις για κάποιες ειδικότητες είναι ελάχιστες και συγκεκριμένα για τα μέλη ΕΒΠ ανέρχονται σε 3, στους Λογοθεραπευτές είναι μηδενικές, στους Εργοθεραπευτές είναι 10, στους Φυσικοθεραπευτές 8, στους Σχολικούς Νοσηλευτές 17 και στους Συμβούλους Επαγγ. Προσανατ. 26. Αντίθετα στους Κοινωνικούς Λειτουργούς έχουμε 102 κενές οργανικές και στους Ψυχολόγους 83 κι αυτό γιατί σ αυτές τις 2 ειδικότητες πραγματοποιήθηκαν αναλογικά λιγότεροι μόνιμοι διορισμοί απότι στις υπόλοιπες ειδικότητες.
Αυτό σημαίνει πως πρέπει οπωσδήποτε να συσταθούν νέες οργανικές στα Ειδικά Σχολεία. Όμως η διαδικασία πάγωσε και παρόλο που ειδοποιήσαμε επί του θέματος εδώ και καιρό κίνηση πίεσης προς το Υπουργείο δεν είδαμε. Το θέμα το επαναφέρουμε σε κάθε ενημέρωσή μας μήπως και τελικά υπάρξει κάποια ευαισθητοποίηση.
Τέλος στα ΚΕΔΑΣΥ υπάρχουν 43 κενές οργανικές θέσεις για Λογοθεραπευτές, 134 για Ψυχολόγους, 25 για Φυσικοθεραπευτές, 48 για Εργοθεραπευτές, 149 για Κοιν. Λειτουργούς. Στις ΕΔΥ υπάρχουν 423 κενά για Ψυχολόγους και 443 για Κοιν. Λειτουργούς.”

Έκδοση απόφασης μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

07-03-23 Έκδοση απόφασης μεταθέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2022-2023.

 

Η απόφαση μετάθεσης ΕΔΩ

 

Έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ΑΣΕΠ – 1ΓΕ & 2ΓΕ 2023!!

 

Στατιστικά μεταθέσεων Α/βθμιας & Ποσοστά ικανοποίησης μεταθέσεων Δ/βθμιας 22-23

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022

 

Πανελλήνια Έρευνα 2022-2023 για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (για εκπαιδευτικούς)

 

 

Αναβολή της αυριανής παράστασης διαμαρτυρίας ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Υπουργείο Παιδείας λόγω καιρικών συνθηκών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αγαπητοί/-ες συνάδελφοι/-ισσες,

ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τις Ε.Δ.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, αποφάσισε την αναβολή της  προγραμματισμένης παράστασης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 27/01/2023, λόγω καιρικών συνθηκών.

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022

Οδηγός για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς στη Γ.Ε.

Ανακοίνωση ΣΕΕΠΕΑΑ για την πληρωμή των ετήσιων εισφορών σας στο σύλλογο

Υπενθυμίζουμε τα αιτήματα  διεκδίκησης της διαμαρτυρίας ήταν:

 • Απόσυρση της τροπολογίας για την ατομική αξιολόγηση
 • Μονιμοποίηση των νεοδιόριστων  αυτοδίκαια
 • Δικαίωση των απορριφθέντων συναδέλφων ΕΒΠ στον πίνακα του ΑΣΕΠ (1ΕΑΕ/2022)  και μέριμνα για τους επικείμενους πίνακες των συναδέλφων ΕΕΠ (2ΕΑΕ/2022)
 • Άρση της απόφασης περί γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ
 • Σύσταση νέων οργανικών και νέων μαζικών διορισμών άμεσα, κάλυψη όλων των αναγκών σε ΕΕΠ και ΕΒΠ παντού.
 • Εξίσωση αδειών αναπληρωτών και μονίμων
 • Αύξηση του μισθού και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
 • Επαναφορά του επιδόματος Ειδικής Αγωγής
 • Εξασφάλιση χώρων, υποδομών και όλων των απαραίτητων εργαλείων σε συναδέλφους που εργάζονται στα ΚΕΔΑΣΥ με πλήρη στελέχωση, μόνιμο προσωπικό και υπηρεσίες καθαρισμού.
 • Κεντρικό Πανελλαδικό Σχέδιο για ανέγερση ή δημιουργία τόσο Γενικών όσο και Ειδικών Σχολείων σε κάθε περιοχή της χώρας με πλήρη στελέχωση, σε κτήρια που παραμένουν αχρησιμοποίητα από τους Δήμους και την Περιφέρεια ή σε χώρους που κρίνονται κατάλληλοι. Επίσης, λειτουργία των συστημένων στα χαρτιά Ειδικών Σχολείων για αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχόντων και καλύτερη λειτουργία τους.
 • Γενναίες αυξήσεις στις Σχολικές Επιτροπές για μείωση του κόστους λειτουργίας των σχολείων (ΔΕΚΟ, ρεύμα, θέρμανση, φαρμακείο σχολείου, υλικά και εξοπλισμός). Καμία οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία των σχολείων.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για τις προσεχείς επικείμενες κινητοποιήσεις.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

Χατζηδρόσου Δέσποινα                      Καστρίτη Ασημίνα-Ευγενία

Ανακοινοποίηση 210 προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ειδικής πρόσκλησης 2022

Κυμα φυγής και παραιτήσεων στη Γ φάση από εκπαιδευτικούς που δεν εμφανίστηκαν τελικά!

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 205 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 167 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Ανάληψη υπηρεσίας προσληφθέντων αναπληρωτών Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

 

Οι κακές συνθήκες εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί και η αδυναμία εύρεσης στέγης, προκαλούν τσουναμι παραιτήσεων εκπαιδευτικών, παρότι όσοι δεν εμφανίζονται αντιμετωπίζουν ποινές αποκλεισμού για τα επόμενα 2 έτη.

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

Σήμερα δημοσιεύθηκαν 564 ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί τον Νοέμβριο αλλά δεν ανέλαβαν υπηρεσία
Κύλιση προς τα επάνω