ΖΕΠ

ΖΕΠ, ΜΝΑΕ, ΕΑΕ, Ειδική Πρόσκληση | Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών

Ενημέρωση για την επόμενη φάση αναπληρωτών – ΖΕΠ Β/θμιας, ΜΝΑΕ, Ειδικη αγωγή (ΕΑΕ) 

Με ενημέρωση που είχαμε το πρόγραμμα ΜΝΑΕ και το πρόγραμμα ΖΕΠ, θα τα έχουμε στην επόμενη φάση που θα τρέξει το σύστημα στα τέλη του μήνα, 3 δεκαήμερο του Νοεμβρίου, μαζί με τις άλλες προσλήψεις της ειδικής αγωγής παραιτήσεις, μη αναλήψεις κτλ., (δεν έχουμε ενημέρωση για την Ενισχυτική) αν και ελπίζουμε με τα χρονοδιαγράμματα του ΥΠΑΙΘΑ να μην “πιάσει” Δεκέμβριος…για να “δουμε” τη φάση!

Σας θυμίζουμε οτι υπάρχουν 2.700 πιστώσεις ΕΑΕ σε αυτή την φάση του Νοεμβρίου, ελπίζουμε να εχει αυξηθεί το κονδύλι/πιστώσεις μέχρι τη στιγμή που θα τρέξει η αντίστοιχη φάση αναπληρωτών. Πίνακες με Καθαρές αποδοχές μόνιμων – νεοδιόριστων και αναπληρωτών!

Πάμε τώρα στην ειδικη πρόσκληση που έτρεξε χθες, οπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Λαππας Μάκης. Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!

Ειδική πρόκληση για ΕΕΠ-ΕΒΠ.

114 θέσεις έμειναν κενές, δηλαδή δεν τις δήλωσε κανένας.

◾5 ήταν φυσικόθεραπευτές.
◾36 ήταν Εργοθεραπευτες.
◾73 ήταν σχολικοί νοσηλευτές.

Θα πρέπει άμεσα να αλλάξει το σύστημα των προσλήψεων και οι πίνακες να ανοίγουν κάθε χρόνο όπως άνοιγαν παλιότερα!!!

Δηλαδή, βάση αυτων που αναφερονται παραπάνω για την Ειδική πρόκληση, είναι πολύ πιθανο να πάμε για ειδικη πρόσκληση ανα περιφέρεια και ας ελπίσουμε να καλυφθούν τα κενα.  Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ Α/ΘΜΙΑΣ 2022-23

Ακολουθεί η δημοσίευση με φωτογραφικά δεδομένα των Ελευθέρων Εκπαιδευτικών με όλες τις προσλήψεις που έγιναν την περσινή χρόνια στη Ειδική Αγωγή (ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη), καθώς και τις προσλήψεις ΖΕΠ και ΔΥΕΠ, σε όλα τα ΠΥΣΠΕ της Ελλάδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ Α/ΘΜΙΑΣ 2022-23
*Στους παρακάτω πίνακες σας παρουσιάζουμε όλες τις προσλήψεις που έγιναν την περσινή χρόνια στη Ειδική Αγωγή (ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη), καθώς και τις προσλήψεις ΖΕΠ και ΔΥΕΠ, σε όλα τα ΠΥΣΠΕ της Ελλάδας!*
1 2 2 2
3 1 4 1 5

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 122014/Δ2/ 05-10-2022 υπουργικής απόφασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 5232).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής, 1.2. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163), 1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 1.4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους

 

– Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 1.5. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 1.6. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 2.

Χορήγηση άδειας εξετάσεων για Δ.Υ φοιτητές

Τις αποφάσεις: 2.1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33), 2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340)

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας / Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).

3. Την υπό στοιχεία 122014/Δ2/05-10-2022 υπουργική απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 5232).

4.Την Πράξη «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 της Δράσης (6,8,9).10.1δ:

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022)-Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία.

5. Την υπό στοιχεία 90306/ΓΔ4/20-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2546ΜΤΛΗ-395) εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».

6. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. 8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/713/158491/Β1/21-12-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τελειωτικό χτύπημα στην εκπαίδευση από Κεραμέως με δηλώσεις για νέο σύστημα διορισμών;

ΖΕΠ1

ΖΕΠ2

Τελευταία ενημέρωση για Γ φάση (αριθμοί)- ΔΕ, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ, ΔΥΕΠ

Ενημέρωση για Γ φάση:
Θα τρέξει μόνο η γενική 90% σήμερα.
Οι προσλήψεις θα είναι σε αριθμούς:
1350 + Γενική ΔΕ
ΖΕΠ 290-300
ΜΝΑΕ: 140
ΔΥΕΠ: 7
Τα νούμερα δίδονται με επιφύλαξη.
Γιώργος Σταματακος

ΦΕΚ: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ

Ενημέρωση για β φάση – ίδρυση Ζεπ

Οπως ειχαμε ενημερώσει η Β φάση πάει για μετα τις 26 Σεπτεμβρίου

 

Σε κάποιες διευθύνσεις, δυστυχώς, δεν εχει τελειωσει η διαδικασια τοποθετησεων α φασης αναπληρωτων και λιγες διευθυνσεις θα δηλωσουν 0 για β φαση (τουλαχιστον αβθμια)

Η Β φαση δεν θα εχει προσληψεις παράλληλης απο οσο μαθαινουμε (εκτος ισως απο μη αναλήψεις-παραιτήσεις)

 

Πατρέας: Θα εχει ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας όχι. ΜΝΑΕ πιστεύω ναι.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [82.48 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [203.62 KB]

 

unnamed 2 2 e1663606721117 unnamed 1 2 κερκυρα unnamed 4

 

308199354 2937636509870851 8983161034870729871 n 307515018 2937636459870856 7645872979399224335 n 307515484 2937636409870861 4166219860784504501 n

πηγη

 

ΠΑΣΑΔ 19/09/22: Ενημέρωση για Β’ φάση – ΖΕΠ

Σήμερα απεστάλη στις περιφέρειες έγγραφο με εντολή να ιδρύσουν τάξεις υποδοχής ΖΕΠ με προθεσμία έως την Τετάρτη 21/09.

Τα κενά για τη β’ φάση προσλήψεων ΔΕΝ έχουν ζητηθεί ακόμα. Επομένως εκτιμούμε πως η β’ φάση, η οποία -εκτός απροόπτου- θα περιλαμβάνει και τα ΖΕΠ είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί αυτή τη βδομάδα και πιθανότατα πάει για την επόμενη.

 

https://e-wall.net/2022/09/03/24741/


«Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [184.30 KB]

Ενημέρωση για β φάση απο τον Πατρέα – ΔΥΕΠ, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ και Μαθητεία

ΔΥΕΠ, ΖΕΠ, ΜΝΑΕ και Μαθητεία θα περιλαμβάνονται στη Β’ Φάση σχεδόν με το σύνολο των διαθέσιμων πιστώσεων για φέτος.

 

Παίζεται και για Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (η Ενισχυτική Γυμνασίου παραδοσιακά πάει για Νοέμβριο-Δεκέμβριο).

 

Λοιπά προγράμματα που έτρεξαν στην Α’ Φάση δεν έχουν ακόμα πολλές πιστώσεις (κάπως περισσότερες έχει η Παράλληλη Στήριξη).

 

Για την επέκταση Ολοημέρου έχει γίνει ψιλο-μπάχαλο το θέμα, καθώς άλλες Διευθύνσεις δήλωσαν κενά στην Α’ Φάση και άλλες όχι. Επίσης υπάρχουν και Διευθύνσεις που οι Μόνιμοι και μόνο επαρκούν (και περισσεύουν) για την επέκταση Ολοημέρου (στα Δημοτικά Σχολεία), αν και δεν υπάρχει ιδιαίτερη προθυμία-προσφορά για αυτό. Το πιο μπάχαλο, όμως, είναι ότι τώρα κοιτάνε πώς θα καλύπτεται το ωράριο αυτών των Εκπαιδευτικών! Π.χ. στα Νηπιαγωγεία θα διδάσκουν από τη 2η μέχρι και την 6η ώρα του Ολοήμερου, που σημαίνει συνδιδασκαλία τη 2η, 3η και 4η ώρα με τη Νηπιαγωγό στο κλασικό Ολοήμερο. Στα δε Δημοτικά ακούγονται ακόμα πιο απίθανα σενάρια. Αναμενόμενο, πάντως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκροτημένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός, αλλά μόνο επικοινωνιακή πολιτική.

 

“Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς” και έχει πιστώσεις για 400 άτομα φέτος. Έχει καλές πιθανότητες για τη Β’ Φάση (δεν το λέω με τη σιγουριά που ανέφερα για τα υπόλοιπα).

 

Ονόματα Β’ Φάσης την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου για ανάληψη στα σχολεία την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

 

Ανακοινώθηκαν σε ΦΕΚ οι σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν ως τάξεις υποδοχής ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-23

Απομένει η ίδρυσή τους από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις

Δυστυχώς δύσκολα θα συμπεριληφθούν στην Α φάση αναπληρωτών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [231.03 KB]

ΠΑΣΑΔ – Εγγραφο στο Υπουργείο ώστε όλα τα προγράμματα να δοθούν από την πρώτη φάση (Παράλληλη, Ολοήμερο, ΖΕΠ, ΔΥΕΠ)

Όπως αναφέρει ο ΠΑΣΑΔ – Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους

 

 

296172570 5342666129148119 4169168032647824939 n 296376349 5342666385814760 431032274535123093 n

Υποβολή έκθεσης λειτουργίας των Τ.Υ. ΖΕΠ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποβάλουν στους οικείους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις εκθέσεις που αφορούν στη λειτουργία των ΤΥ ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ 1403Β΄).

 


Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται, έως τις 08-07-2022, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την τελική έκθεση λειτουργίας των Τ.Υ. ΖΕΠ στην Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. (
spudonpe@minedu.gov.gr).

 


H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΗΝΑΚΗ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΕΠ ΦΟΡΜΑ

Κύλιση προς τα επάνω