ΔΟΑΤΑΠ

Πότε δεν χρειάζεται αναγνώριση τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ – Οι 7 περιπτώσεις!!

Τις περιπτώσεις κατάργησης ατομικής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πτυχίων ανακοίνωσε ο οργανισμός σε μια προσπάθεια να σταματήσει η άσκοπη ταλαιπωρία ενδιαφερομένων όπως για παράδειγμα όσων θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό ή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Η απόφαση αυτή λύνει τα χέρια σε πολλούς πτυχιούχους οι οποίοι για οποιαδήποτε περίπτωση έπρεπε να «περάσουν» πρώτα από τον ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση του τίτλου, που απέκτησαν στο εξωτερικό. Μάλιστα όσοι έχουν ήδη κάνει αιτήσεις για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην απόφαση και έχουν πληρώσει το σχετικό παράβολο θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Συγκεκριμένα η απόφαση του Οργανισμού αναφέρει τα εξής: Με το άρθρο 36, παρ. 2 του ν.55/2023 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 304 του ν.49572022 και προστίθενται περισσότερες κατηγορίες για τις οποίες καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπού ακαδημαϊκού τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για μία σειρά από περιπτώσεις, όταν ο αποκλειστικός σκοπός των ενδιαφερομένων είναι ένας από τους ακόλουθους:

Απολογισμός της επιτροπής LIBE για την Δικαιοσύνη, τον δημοκρατικό έλεγχο, την Ισότητα, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα!!

α) η αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

β) η πρόσληψη ως μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

γ) η πρόσληψη σε θέση ερευνητή ή Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (Ε.Λ.Ε.) σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

δ) η αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ε) η πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά ερευνητικά προγράμματα

στ) η πρόσληψη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα και

ζ) η συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, αρμόδια για την αναγνώριση του τίτλου είναι τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Για τον σκοπό αυτόν, τα ΑΕΙ και τα ΕΚ εξετάζουν, αν το ίδρυμα απονομής του τίτλου ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και αν ο τύπος τίτλου ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων αναγωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ.

Το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο, εφ’ όσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Ο κατάλογος αυτός είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που αφορούν αποκλειστικά στις παραπάνω περιπτώσεις, καθίστανται άνευ αντικειμένου και το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να αναμένουν την έκδοση πράξης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου για τις παραπάνω περιπτώσεις.

Αν οι αιτήσεις αυτές αφορούν στην αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου και για άλλους σκοπούς, πλην όσων αναφέρονται παραπάνω, τότε εξετάζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το ν. 4957/2022.

ΔΟΑΤΑΠ: Το κόστος αναγνώρισης πτυχίων

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καθορίστηκε το παράβολο ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ).

ΔΟΑΤΑΠ: Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού σε 1 με 8 εβδομάδες

 

ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ σε ευρώ (€)

 

Παράταση έως την 30/06/2023: Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα

1. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών i) Βασικός τίτλος 184,32 ii) Μεταπτυχιακός τίτλος 133,12 iii) Διδακτορικό δίπλωμα 133,12

2. Επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών 153,60

3. Καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως ακαδημαϊκά ισοδύναμων αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων 30,72

4. Συμμετοχή σε εξετάσεις οργανισμού, ανά μάθημα εξέτασης 71,68

5. Χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ανά απόσπασμα 20,48

6. Χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή φυλάσσονται στο αρχείο του, ανά ακριβές αντίγραφο 20,48

7. Αιτήσεις διάφορες, ανά αίτηση 20,48

Προκηρύξεις γενικής: Έτοιμες για το Εθνικό Τυπογραφείο οι δύο προκηρύξεις

 

παράβολο αιτήσεων ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών

ΔΟΑΤΑΠ: Χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων!! Τι αλλάζει;

Προσδόκιμοι χρόνοι διεκπεραίωσης αιτήσεων

 

Από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν όλες οι αιτήσεις που κατατίθενται έχουν προσδόκιμο χρόνο ολοκλήρωσης 1 – 8 εβδομάδες, εκτός από εκείνες που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ιδιαίτερες επιπλοκές, οι οποίες είναι μακράν οι λιγότερες.

 

Στο παρελθόν, οι διεκπεραίωση των αιτήσεων γινόταν σε 1-2 χρόνια ή περισσότερο.

 

Κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής ολοκληρώθηκε κατά προτεραιότητα η διεκπεραίωση εκατοντάδων αιτήσεων που βρισκόταν σε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του παλαιού νομοθετικού πλαισίου. Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν, χαρη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, την έγκαιρη προετοιμασία του ΔΟΑΤΑΠ τη σκληρή δουλειά όλου του προσωπικού για την εφαρμογή του – πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ

Η Νίκη Κεραμέως για ατομική αξιολόγηση, ΔΟΑΤΑΠ, ξένα Πανεπιστήμια!!

 

 

Αξιολόγηση

 Όταν ερωτηθεί για το πότε θα πραγματοποιηθεί η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η Νίκη Κεραμέως απάντησε πως αυτή θα αρχίσει εντός της σχολικής χρονιάς 2022-2023.

 

πως ανέφερε

 • 1ον αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας
 • 2ον  Ελληνική PISA
 • 3ον η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

 

 

ΔΟΑΤΑΠ

Για το ΔΟΑΤΑΠ, υποστήριξε από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν όλες οι αιτήσεις που κατατίθενται έχουν προσδόκιμο χρόνο ολοκλήρωσης 1 – 8 εβδομάδες, εκτός από εκείνες που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ιδιαίτερες επιπλοκές, οι οποίες είναι μακράν οι λιγότερες.

 

 

 

ΦΕΚ: Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων / Πειραματικών – Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου – ΔΟΑΤΑΠ – Επαγγελματικές Σχολές 

ΦΕΚ – Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμιΑρ. Φύλλου 195 Άρθρο 18 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ σης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

 

Άρθρο 99

 

Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων – Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021 1. Η περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021

 

(Α΄ 136), περί των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), τροποποιείται όσον αφορά στο προσόν της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας που απαιτείται να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές και η περ. στ)  διαμορφώνεται ως εξής : «στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι του πρώτου εδαφίου απαιτείται, από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά στην περίπτωση σχολικών μονάδων που χαρακτηρίζονται και δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί ή οι διευθυντές που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου, απαιτείται να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε αυτές τις σχολικές μονάδες με οργανική θέση ή με θητεία ως διευθυντές και, ακολούθως, με θητεία ως εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).» 2. Η παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) στη διαδικασία επιλογής για θέσεις διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 ακόμη και εάν η θητεία τους και εν γένει η  υπηρεσία τους δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει από την αξιολογική διαδικασία και β) στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.».

 

Άρθρο 100

 

Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

 

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Μετά από την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: «1Α. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και, αν υπάρχουν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός που του ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια άσκησης των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια, τα καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.» β) Μετά από την παρ. 7 προστίθεται παρ. 7Α ως εξής: «7Α. Αν Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση εντός μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο ή απουσιάζει ή αδυνατεί ή κωλύεται να ασκήσει καθήκοντα προέδρου σε Δ.Ε.Δ.Α. που λειτουργεί κατά την παρ. 7, καθήκοντα προέδρου αυτής ασκεί παράλληλα ο  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και, αν περισσότεροι Συντονιστές  διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία ασκώντας τα περισσότερο συναφή καθήκοντα προς τις αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υποδοχής του, στη Δ.Ε.Δ.Α. της οποίας ο Συντονιστής θα ασκήσει παράλληλα καθήκοντα προέδρου. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση που προκαλούνται  κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του πρώτου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, η οποία εκδίδει και τη σχετική απόφαση μετακίνησης σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω μετακίνησης. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια, καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία η επιτροπή αυτή λειτουργεί.»

ΦΕΚ 14/12/22: “Προαιρετική” Δωρεάν σίτιση και καταλύματα για Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς & ΕΕΠ/ΕΒΠ από τους Δήμους

 

Άρθρο 101

 

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022

 

 

1. Στο άρθρο 479 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου  Α΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η ημερομηνία «30ή.9.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2022», επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση και η παρ. 1  διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους το αργότερο έως την 31η.12.2022. Μέχρι το αργότερο την ημερομηνία αυτή ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον παρόντα. Με τη δημοσίευση της πράξης ορισμού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των προσώπων του πρώτου εδαφίου. Έως τον διορισμό Γενικού Διευθυντή, ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.» β) Προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ισχύς της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό του ύψους του παραβόλου υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 302, σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 10 του άρθρου 310, την παρ. 4 του άρθρου 312 και την παρ. 2 του άρθρου 443, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.» 2. Η παρ. 5 του άρθρου 480 του ν. 4957/2022 καταργείται. 3. Η περ. α) της παρ. 1 ισχύει από την 30ή.9.2022. Η περ. β) της παρ. 1 και η παρ. 2 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

 

 

Άρθρο 102

 

Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του ν. 4763/2020

 

1. Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 11Α με τίτλο «Ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης», ως εξής : «Στις Ε.Σ.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση της ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 15. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών της οικονομίας ή την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.». 2. Στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται, μετά την παρ. 18, παρ. 19, ως ακολούθως : «19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τις Ε.Σ.Κ..». 3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των οδηγών κατάρτισης των Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), προστίθεται μετά τη φράση «καθώς και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)», η φράση «και στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.)» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής : «4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύμφωνα με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές ειδικότητες ή οι ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ., καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Οι οδηγοί κατάρτισης της παρούσας τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) για πειραματική και πιλοτική εφαρμογή. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης της παρούσας πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση δύο (2) κύκλων κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης της εφαρμογής τους από τα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).».

Συμφωνία για την αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Άγγελος Συρίγος πραγματοποίησε ταξίδι εργασίας στην Αλβανία όπου την Παρασκευή 29 Ιουλίου συνάντησε στα Τίρανα την Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού κα EvisKushi. Τα δύο μέρη συμφώνησαν κατ’ αρχήν για την αναγνώριση από την Αλβανία των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης καθώς και τον τρόπο συνεργασίας των Αλβανικών αρχών με τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Η αναγνώριση των πτυχίων 4ετούς φοίτησης από την Αλβανία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην Αλβανία. Στην Αλβανία τα προπτυχιακά προγράμματα είναι τριετή εν αντιθέσει προς την Ελλάδα όπου οι σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα έτη. Το τριετές πτυχίο, όμως, στην Αλβανία δεν επιτρέπει την άσκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 

Η κατ’ αρχήν συμφωνία επιτεύχθηκε με την εξαιρετική συνεργασία της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΔΟΑΤΑΠ.

Με διαδικασίες εξπρές η αναγνώριση πτυχίων στον ΔΟΑΤΑΠ – Καταργούνται δικαιολογητικά – Πότε καταργείται η αίτηση..

Ο κώδικας του e- Doatap για την επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτήσεων, γράφτηκε σχεδόν από την αρχή με στόχο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες –  Αύριο, η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή από 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση

 

Με το νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ, το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί την απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Στόχος, όπως επισημαίνεται είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και  η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού.

Ο κώδικας του eDoatap, της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αιτήσεων, γράφτηκε σχεδόν από την αρχή, για να ανταποκρίνεται στις νέες διαδικασίες, από τους δύο προγραμματιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο υπουργείο Παιδείας, όπως ενημερώνουν οι αμόδιοι του ΔΟΑΤΑΠ, που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Αύριο Παρασκευή, η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή τις ώρες 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση και η προσαρμογή με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους και σήμερα και αύριο, μέχρι το προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ.

Για την πλήρη προσαρμογή του Οργανισμού, τα ενημερωτικά έντυπα, οι φόρμες αιτήσεων κάθε τύπου και τα κείμενα του ιστότοπου, γράφτηκαν από την αρχή, ελληνικά και αγγλικά, ενώ όλο το περιεχόμενου του ιστότοπου θα επικαιροποιηθεί το αργότερο μέχρι αύριο.

Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν, ήδη, από το Δ.Σ., το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Τύπων Τίτλων, ο κατάλογος των αλλοδαπών ιδρυμάτων που διατηρούν συμφωνίες δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και ο κατάλογος και η περιγραφή των δικαιολογητικών που πλέον απαιτούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργούνται εννέα δικαιολογητικά.

Αύριο σε συνεδρίασή του το Δ.Σ. θα εγκρίνει τους πίνακες βαθμολογικής αντιστοιχίας και πιστωτικών μονάδων και το σχέδιο της δημόσιας πρόσκλησης για τη συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών. Όλα τα μητρώα που προβλέπει ο νόμος, θα τεθούν στην διάθεση των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας την επόμενη εβδομάδα, για να δέχονται και να εξετάζουν τις αιτήσεις εκπόνησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, , υποψηφιότητες μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ, μόνιμων ερευνητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα, κατόχων τίτλων της αλλοδαπής.

Αρχικά, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις παλαιότερες αιτήσεις, που είναι σε καθυστέρηση εξ αιτίας του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου. Η μετάβαση από το ένα πλαίσιο στο άλλο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αναμένεται να διαρκέσει 2-3μήνες. Στόχος του Οργανισμού είναι, όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, κάθε αίτηση να διεκπεραιώνεται σε 1-2 μήνες, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής, τονίζουν από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Απλοποίηση διαδικασίας

Απλοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, λένε οι αρμόδιοι. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο και καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου καθώς θα ιδρυθούν «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.

Οποιος ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του σε ελληνικό Πανεπιστήμιο θα μπορεί να το κάνει χωρίς να χρειάζεται αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
Για την ισοτιμία του πτυχίου προβλέπεται από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος να εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών. Στην πράξη, αυτές οι αλλαγές απλοποιούν και επιταχύνουν αισθητά τη διαδικασία για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους για να εργαστούν στην Ελλάδα.

 

Η ατομική αίτηση αναγνώρισης τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ καταργείται αν:

 

 • για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (κατ’ αναλογία και για τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις),
 • για την αποδοχή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» για την πρόσληψη είτε ως μέλος του τακτικού προσωπικού ή για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας,
 • για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),
 • για την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

 

ΔΟΑΤΑΠ: Θα απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων

Απαντήσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:
Θα απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσω ΔΟΑΤΑΠ;
H διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, πιο φιλική προς τον πολίτη. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναγνώρισης χωρίζεται σε δύο άξονες:
 1. Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.
 • Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου.
 • Ιδρύονται «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας, δίχως να χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.
 1. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
 • Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον «προέλεγχο» του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.
 • Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.
 • Προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες:
 • από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών,
 • αν εκδοθεί απόφαση αντιστάθμισης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή/και της πρακτικής άσκησης.
 • Στην πράξη, αυτές οι αλλαγές απλοποιούν και επιταχύνουν αισθητά τη διαδικασία για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους για να εργαστούν στην Ελλάδα.
Διευκολύνουν τον πολίτη: Καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση. Τέλος στα εκπαιδευτικά αδιέξοδα.
Εξυπηρετούν τα Πανεπιστήμια: Ταχύτερη και σύμφωνη με διεθνή πρότυπα διαδικασία αξιολόγησης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για Έλληνες και ξένους φοιτητές που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα. Καίρια ώθηση στη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ.
Στηρίζουν το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας: Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται μια διαδικασία καίριας σημασίας για την προσέλκυση Ελλήνων (ενίσχυση του brain gain) και αλλοδαπών πτυχιούχων στη χώρα.

ΔΟΑΤΑΠ: Μεγάλες αλλαγές στην αναγνώριση πτυχίων από ΑΕΙ του εξωτερικού

Αλλάζουν όλα στη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων ΑΕΙ, με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον ΔΟΑΤΑΠ, που αναμένεται σύντομα

Απλοποίηση του ΔΟΑΤΑΠ

• Πλέον, προβλέπεται αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση για συνέχιση σπουδών και απλοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου από το εξωτερικού για εργασία στην Ελλάδα. Εξυπηρέτηση του πολίτη, μείωση γραφειοκρατίας, ενίσχυση του braingain.

Το Υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, που θα μελετηθούν και θα ληφθούν υπόψη, με στόχο τη βελτίωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα υποβληθεί προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή.

 

Τέλος στις πολύμηνες καθυστερήσεις και στη γραφειοκρατία στην αναγνώριση πτυχίων των ξένων πανεπιστημίων επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Παιδείας, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί την αναγνώριση από την Ελλάδα των πτυχίων ξένων πανεπιστημίων. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων θα γίνεται αυτόματα με βάση λίστα αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ, ενώ θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για την επαγγελματική αναγνώριση. Για τον λόγο αυτό, ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) θα ενσωματώσει τη σχετική Διεύθυνση (ΑΤΕΕΝ) του υπ. Παιδείας. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του ΔΟΑΤΑΠ έχει επιτύχει σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, με τον αριθμό αναγνώρισης πτυχίων να έχει αυξηθεί κατά 63,5% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019 και κατά 23,6% σε σχέση με το 2020

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναγνώριση (ακαδημαϊκή και επαγγελματική) των πτυχίων ξένων ΑΕΙ διαρθρώνεται ως εξής:

• Θα καταρτιστεί εθνική λίστα αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ. Έτσι, εάν ένας φοιτητής –Έλληνας ή ξένος– ζητεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ, εάν έχει πάρει πτυχίο από ΑΕΙ το οποίο περιλαμβάνεται στην εθνική λίστα δεν θα χρειάζεται να αξιολογεί την αίτησή του ο ΔΟΑΤΑΠ για να δώσει ακαδημαϊκή αναγνώριση. Αλλά μόνο το ίδρυμα θα αξιολογεί το ακαδημαϊκό προφίλ του αιτούντα. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν φόρτος εργασίας και καθυστερήσεις, αφού σήμερα μπορεί να περάσει και διετία για να τηρηθούν όλα τα βήματα για τη χορήγηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

• Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) που λειτουργεί σήμερα στο υπουργείο Παιδείας και είναι αρμόδιο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πτυχιούχων εξωτερικού θα ενταχθεί στο νέο ΔΟΑΤΑΠ.

• Στην περίπτωση που πτυχιούχος εξωτερικού θέλει να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, θα κάνει αίτηση στον νέο φορέα και η νέα Διεύθυνση που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του ΑΤΕΕΝ θα την εξετάζει. Η νέα Διεύθυνση θα στελεχώνεται από επιστήμονες, με τη σφραγίδα του ΔΟΑΤΑΠ.

 

Με ποιο τρόπο εκσυγχρονίζεται ο ΔΟΑΤΑΠ; Η αναγνώριση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα γίνεται πλέον ταχύτερα;

H διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, φιλική προς τον πολίτη. Επιπλέον, διευκολύνεται η διαδικασία διεθνοποίησης των ελληνικών Πανεπιστημίων, ενισχύεται η ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητά τους για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αναγνώρισης διαχωρίζεται σε δύο άξονες:

1. Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο.

* Καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου.

* Ιδρύονται “Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής” και “Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής”. Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.

* Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στο ελληνικό ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές απευθείας, δίχως να χρειάζεται να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ.

2. Αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών που επιτρέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

* Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της “ισοτιμίας” και της “ισοτιμίας με αντιστοιχία”.

* Καταργείται ο θεσμός του ειδικού εισηγητή και της εκτελεστικής επιτροπής που αξιολογούν την ισοτιμία που δυσκόλευαν περαιτέρω τη διαδικασία. Αντ’ αυτών, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και πλέον, διοικητικοί υπάλληλοι κάνουν τον “προέλεγχο” του φακέλου και αν είναι πλήρης τον παραπέμπουν στον Πρόεδρο.

* Δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στις ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου του εξωτερικού και του συγκρίσιμου προγράμματος σπουδών ελληνικού ΑΕΙ για την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

* Προβλέπεται, κατόπιν αξιολόγησης, η δυνατότητα γραπτής εξέτασης ή/και πρακτικής άσκησης επιπλέον του τίτλου.

* Προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες:

– από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών,

– αν εκδοθεί απόφαση αντιστάθμισης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται εντός 1 μήνα από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή/και της πρακτικής άσκησης.

* Στην πράξη, αυτές οι αλλαγές απλοποιούν και επιταχύνουν αισθητά τη διαδικασία για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους για να εργαστούν στην Ελλάδα.

Διευκολύνουν τον πολίτη: Καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση. Τέλος στα εκπαιδευτικά αδιέξοδα.

Εξυπηρετούν τα Πανεπιστήμια: Ταχύτερη και σύμφωνη με διεθνή πρότυπα διαδικασία αξιολόγησης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για Έλληνες και ξένους φοιτητές που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα. Καίρια ώθηση στη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ.

Στηρίζουν το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας: Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται μια διαδικασία καίριας σημασίας για την προσέλκυση Ελλήνων (ενίσχυση του brain gain) και αλλοδαπών πτυχιούχων στη χώρα.

Οδηγίες πρόσβασης στο υλικό της πλατφόρμας CINEDU (Δωρεάν Κινηματογραφικές Ταινίες)!!

Αναλυτικά – Τι ισχύει για το Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας..

Με την κατοχή μεταπτυχιακού ειδικής παιδαγωγικού αυτομάτως έχεις παιδαγωγική επάρκεια. Δεν χρειάζεται πέραν του μεταπτυχιακού άλλο αποδεικτικό. Αν όμως είναι μεταπτυχιακό της αλλοδαπής, χρειάζεται βεβαίωση για παιδαγωγική επάρκεια που την λαμβάνεις από το ΔΟΑΤΑΠ! Στην προκήρυξη αναφέρεται ποιοι κλάδοι λαμβάνουν αυτόματα την επάρκεια!! Η παιδαγωγική επάρκεια μέσω πτυχίου Καθηγητικής Σχολής περιορίζεται στους αποφοίτους μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (βλέπετε αναλυτικά Παράρτημα Ε’ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.)

 

Η κατοχή πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί πρόσθετο τυπικό προσόν (παρ. 3 και 4 του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει). Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

https://e-wall.net/2022/04/19/17161/

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων.

 

Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή: αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α’ 152), γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

 

Ως εκ τούτου, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται εξ ορισμού με την αποφοίτηση από το υπό κρίση Τμήμα, ήτοι για τους αποφοίτους: α) παιδαγωγικών τμημάτων που εντάσσονται στους εκπ/κούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61, β) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κατεύθυνση Δασκάλων, γ) Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας ή Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής ή Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), δ) της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ), ε) καθηγητικών σχολών, εφόσον κατέστησαν πτυχιούχοι έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019).

 

Λοιποί υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν ότι κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, οφείλουν να προσκομίσουν ένα από τα ρητώς αναφερόμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ε’. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 «Μεταβατικές διατάξεις» του ίδιου νόμου:

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

https://e-wall.net/2022/04/19/17161/

«2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις. β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013- 2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267). γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α’ 102)
είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περιπτώσεων β’[1] και γ’ της ίδιας παραγράφου.» [ήτοι Τμήματα Α.Ε.Ι. / παιδαγωγικά Τμήματα που εξασφάλιζαν παιδαγωγική επάρκεια κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 3848/2010], απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πρόσθετου αποδεικτικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας οι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ Τμημάτων πρώην καθηγητικών σχολών [άρθρο 8 «Διάφορα θέματα» του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α’)], εφόσον έχουν εισαχθεί στα εν λόγω Τμήματα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Όσοι εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και έπειτα (πτυχιούχοι ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και εφεξής), δεν κατέχουν a priori τίτλο με τον οποίο πιστοποιείται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια για την πρόταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, ως εκπαιδευτικοί στον κλάδο στον οποίο εντάσσονται βάσει του τίτλου σπουδών τους, και ως εκ τούτου οφείλουν να προσκομίσουν σχετικό αποδεικτικό, κατά τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε’. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο δεν καλύπτει το ζήτημα της κατοχύρωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

https://e-wall.net/2022/04/19/17096/

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019: «Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.».

Κύλιση προς τα επάνω