ΦΕΚ: Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων / Πειραματικών – Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου – ΔΟΑΤΑΠ – Επαγγελματικές Σχολές 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΦΕΚ – Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμιΑρ. Φύλλου 195 Άρθρο 18 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ σης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

 

Άρθρο 99

 

Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Σχολείων και Πειραματικών Σχολείων – Αντικατάσταση περ. στ) παρ. 6 άρθρου 31 και παρ. 6 άρθρου 232 ν. 4823/2021 1. Η περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021

 

(Α΄ 136), περί των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις θέσεις των Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), τροποποιείται όσον αφορά στο προσόν της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας που απαιτείται να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές και η περ. στ)  διαμορφώνεται ως εξής : «στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι του πρώτου εδαφίου απαιτείται, από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετικά αξιολογημένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά στην περίπτωση σχολικών μονάδων που χαρακτηρίζονται και δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι εκπαιδευτικοί ή οι διευθυντές που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του πρώτου εδαφίου, απαιτείται να έχουν διανύσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε αυτές τις σχολικές μονάδες με οργανική θέση ή με θητεία ως διευθυντές και, ακολούθως, με θητεία ως εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).» 2. Η παρ. 6 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) στη διαδικασία επιλογής για θέσεις διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 ακόμη και εάν η θητεία τους και εν γένει η  υπηρεσία τους δεν έχει αξιολογηθεί, με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για τον λόγο ότι έχουν απόσχει από την αξιολογική διαδικασία και β) στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.».

 

Άρθρο 100

 

Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

 

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Μετά από την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: «1Α. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και, αν υπάρχουν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός που του ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια άσκησης των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια, τα καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.» β) Μετά από την παρ. 7 προστίθεται παρ. 7Α ως εξής: «7Α. Αν Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση εντός μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο ή απουσιάζει ή αδυνατεί ή κωλύεται να ασκήσει καθήκοντα προέδρου σε Δ.Ε.Δ.Α. που λειτουργεί κατά την παρ. 7, καθήκοντα προέδρου αυτής ασκεί παράλληλα ο  Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και, αν περισσότεροι Συντονιστές  διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία ασκώντας τα περισσότερο συναφή καθήκοντα προς τις αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υποδοχής του, στη Δ.Ε.Δ.Α. της οποίας ο Συντονιστής θα ασκήσει παράλληλα καθήκοντα προέδρου. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση που προκαλούνται  κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του πρώτου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, η οποία εκδίδει και τη σχετική απόφαση μετακίνησης σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω μετακίνησης. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια, καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία η επιτροπή αυτή λειτουργεί.»

ΦΕΚ 14/12/22: “Προαιρετική” Δωρεάν σίτιση και καταλύματα για Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς & ΕΕΠ/ΕΒΠ από τους Δήμους

 

Άρθρο 101

 

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση άρθρων 301, 479 και 480 ν. 4957/2022

 

 

1. Στο άρθρο 479 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου  Α΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η ημερομηνία «30ή.9.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2022», επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση και η παρ. 1  διαμορφώνεται ως εξής: «1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους το αργότερο έως την 31η.12.2022. Μέχρι το αργότερο την ημερομηνία αυτή ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τον παρόντα. Με τη δημοσίευση της πράξης ορισμού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των προσώπων του πρώτου εδαφίου. Έως τον διορισμό Γενικού Διευθυντή, ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.» β) Προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η ισχύς της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό του ύψους του παραβόλου υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 302, σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 10 του άρθρου 310, την παρ. 4 του άρθρου 312 και την παρ. 2 του άρθρου 443, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.» 2. Η παρ. 5 του άρθρου 480 του ν. 4957/2022 καταργείται. 3. Η περ. α) της παρ. 1 ισχύει από την 30ή.9.2022. Η περ. β) της παρ. 1 και η παρ. 2 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

 

 

Άρθρο 102

 

Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του ν. 4763/2020

 

1. Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 11Α με τίτλο «Ειδικότητες των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης», ως εξής : «Στις Ε.Σ.Κ. παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση της ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 15. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών της οικονομίας ή την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.». 2. Στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται, μετά την παρ. 18, παρ. 19, ως ακολούθως : «19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τις Ε.Σ.Κ..». 3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των οδηγών κατάρτισης των Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), προστίθεται μετά τη φράση «καθώς και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)», η φράση «και στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.)» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής : «4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύμφωνα με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές ειδικότητες ή οι ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ., καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Οι οδηγοί κατάρτισης της παρούσας τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) για πειραματική και πιλοτική εφαρμογή. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης της παρούσας πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση δύο (2) κύκλων κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης της εφαρμογής τους από τα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).».

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω