news g9b0f9eb89 1920 E-WALL

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Αδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Μεταθέσεις & προσλήψεις αναπληρωτών

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ / Αδειες άσκησης ιδιωτικού έργου – Μεταθέσεις & προσλήψεις αναπληρωτών

Ακολουθεί η ενημέρωση από τον συνάδελφο Θοδωρή Κατσωνοπουλο

Τα πάντα για τις Μεταθέσεις του 2023 – Τips και Απαντήσεις σε συχνά Ερωτήματα

«Σχετικά με την συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 15/11/2023»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 15 Νοέμβρη και τις σχετικές αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου:

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκαν και οι έντεκα (11) αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Να τονίσω για μια φορά ακόμα ότι πρέπει να εγκρίνονται και από τα ΠΥΣΔΕ όλες οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου εκπαιδευτικών χωρίς περιορισμό ωρών, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα ΠΥΣΔΕ οφείλουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους εξυπηρετώντας τις ανάγκες των συναδέλφων/ισσών και δη των αναπληρωτών/τριών.

Για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς ισχύουν τα παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α’ 09-02-2007) ορίζεται ότι «Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.» Επίσης όπως προκύπτει από την με αριθμ.πρωτ.2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το ζήτημα καθορισμού, εκ μέρους του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού στην ιδιωτική απασχόληση των εκπαιδευτικών (ήτοι δέκα ώρες κατ’ ανώτατο όριο), δεν συνάγεται από καμιά διάταξη ούτε ευθέως ούτε κατά παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 14 παρ.18 του Ν. 1566/85 που προβλέπει τη δεκάωρη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Ως εκ τούτου, δεν είναι επιτρεπτή η θέση χρονικού περιορισμού κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, με κριτήριο την εν λόγω διάταξη».

Επομένως, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει κάθε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο η πολύωρη απασχόληση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού να αποτελεί ή όχι αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, δυνάμενο, άλλωστε κατ’ εκτίμηση των συγκεκριμένων συνθηκών, να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας.

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Παραθέτω και την σχετική διάταξη νόμου (ν.4354/2015) προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων/ισσών.

«3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) ΜΚ στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) ΜΚ.
β. Η κατάταξη στα ΜΚ της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας».

 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Κ. Το ΚΥΣΔΕ με ομοφωνία γνωμοδότησε θετικά και για τις δύο (2) αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μέσω Ενιαίου Συστήματος κινητικότητας.
 2. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αναφορικά με τα πλεονάσματα και την κρίση οργανικής υπεραριθμίας, πέντε (5) ΔΔΕ απέστειλαν στο Υπουργείο ονομαστικές καταστάσεις με τις οργανικές υπεραριθμίες και τα πλεονάσματα Μουσικών Σχολείων (σύνολο 8 εκπαιδευτικοί, ΠΕ02, ΠΕ04.02, ΠΕ05, ΠΕ79.01, ΠΕ80, 3 ΤΕ16). Η κρίση του ΚΥΣΔΕ ήταν αρνητική για όλες τις περιπτώσεις.   Σχετικά με την κρίση υπεραριθμίας σε Μουσικά Σχολεία προβλέπεται ότι: «Σύμφωνα με τη περ. 12 της παρ.2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 «οι εκπαιδευτικοί των πειραματικών, των μουσικών σχολείων καθώς και των σχολείων των Αποδήμων Ελληνοπαίδων και των Σ.Μ.Ε.Α. Β/θμιας Εκπ/σης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι από τα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι εφόσον δεν είναι δυνατή η μετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης μετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή μετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθμοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.Δ. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μετάθεση σε ίδιο ή άλλο σχολείο, Πειραματικό, Μουσικό, Σ.Μ.Ε.Α. ή Σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης. Οι αιτήσεις τους κρίνονται κατά προτεραιότητα πριν από τη διαδικασία των μεταθέσεων στα σχολεία αυτά.»

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Έγινε ενημέρωση του Συμβουλίου από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.Ομόφωνα το ΚΥΣΔΕ δεν έκρινε υπεράριθμη την συναδέλφισσα.
 3.  ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΣΜΕΑΕ. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά και για τις τρεις (3) αιτήσεις απόσπασης.
 4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ Από τις πέντε (5) υποβληθείσες αιτήσεις απόσπασης, το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για τη μία (1) και αρνητικά για τις τέσσερις (4), καθώς αφορούσαν αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020 (Α’177). Για τις περιπτώσεις των νεοδιόριστων διαφοροποιήθηκα δια της τοποθέτησής και της ψήφου μου.
 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ Το ΚΥΣΔΕ εξέτασε τρεις (3) αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης και γνωμοδότησ θετικά για όλες.
 6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εξετάστηκαν πέντε (5) αιτήσεις εκπαιδευτικών για παραίτηση από την υπηρεσία, για τις τέσσερις (4) το Συμβούλιο απεφάνθη θετικά, ενώ η μία πήρε αναβολή. Αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία μπορούν να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α ́/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α ́/17-2-2021) και ισχύουν,

2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α ́/9-2-2007),

3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α ́/31-10-2014).

 1. Σύμφωνα με τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων 114650/Ε2/12-10-2023, στις 21-11-2023 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.Αν και αυτό αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση, η συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία αποτελεί αίτημα πολλών συναδέλφων/ισσών, αίτημα το οποίο κρίνω δίκαιο και το υποστηρίζω. Η θέση αυτή μάλιστα αποτελεί και απόφαση του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.
 2. ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Διανύουμε το τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και τα κενά εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας (γενική, ειδική, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ) είναι ακόμα πολλά όπως επιβεβαιώνεται κι απ’ τους αιρετούς των ΣΥΝΕΚ στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • 120 κενά στην Α ́ και Β ́ Πειραιά μεταξύ των οποίων 7 κενά και σε Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,
 • ακάλυπτα 54 κενά γενικής (1250 κενές διδακτικές ώρες γενικής εβδομαδιαίως) και τουλάχιστον 38 κενά ειδικής (τμήματα ένταξης και παράλληλης) στη ΔΔΕ Ηρακλείου,
 • 63 κενά καθηγητών  παραμένουν ακάλυπτα στη Δ΄ Αθήνας στη Γενική Εκπαίδευση ( περίπου 1300 ώρες) και περίπου 40 κενά καθηγητών στις δομές της ΕΑΕ,
 • 45 κενά εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στη Γ΄ Αθήνας, συν 18 κενά ΜΝΑΕ, 11 ΤΥ-ΖΕΠ και 54 ΕΑΕ.

Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι οι χαμένες διδακτικές ώρες λόγω των πολλών κενών σε εκπαιδευτικούς, δυόμιση μήνες μάλιστα  μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι οι συμπτύξεις τμημάτων και οι αναθέσεις υποχρεωτικών υπερωριών για λόγους εξοικονόμησης πόρων. Η κανονικότητα στα σχολεία δεν μπορεί να είναι τα γηρασμένα σχολικά κτίρια και οι κακοτεχνίες, δεν μπορεί να είναι οι σοβάδες που πέφτουν σε σχολικές αίθουσες με κίνδυνο να τραυματιστούν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί.Και για όλα αυτά τα ακανόνιστα το Υπουργείο μετακυλίει τις δικές του ευθύνες στους εκπαιδευτικούς. Η ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά, καθώς όσοι/όσες βιώνουμε την σχολική καθημερινότητα παρατηρούμε την υποβάθμιση της και την απαξίωση του έργου των εκπαιδευτικών. Απαιτείται γενναία αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την Παιδεία, τόση που να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5% επί του ΑΕΠ) και φυσικά για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, απαιτούνται μαζικοί μόνιμοι διορισμοί. Τα όποια λειτουργικά κενά να καλύπτονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς με μια φάση πρόσληψης αναπληρωτών που θα αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία και συνεπακόλουθα θα μισθοδοτούνται από 1η Σεπτεμβρίου.

Παραμένει αναπάντητο (αν και η απάντηση είναι προφανής) το γιατί οι προσλήψεις δεν γίνονται σε μία φάση και γίνονται σταδιακά. Τέλη Νοέμβρη και ευχόμαστε να καλυφθούν τα κενά που είχαν δηλωθεί για την πρώτη φάση, του Σεπτεμβρίου. Για τη γενική εκπαίδευση, ΜΝΑΕ, ΖΕΠ, πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης των νέων προσλήψεων είναι η 23η Νοεμβρίου. Τα κενά μόνο στη γενική εκπαίδευση σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘΑ είναι γύρω στα 1600. Σε ότι αφορά στην ΕΑΕ, το αρχικό χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου έκανε λόγο για μια μεγάλη φάση πρόσληψης αναπληρωτών στις αρχές του Νοέμβρη. Αυτό φυσικά δεν συνέβη και το πιο πιθανό σενάριο είναι οι προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να πραγματοποιηθούν μαζί με αυτές της γενικής στις 23 Νοεμβρίου. Κατόπιν θα κληθούν οι προσληφθέντες αναπληρωτές να δηλώσουν σχολεία και να αναλάβουν υπηρεσία πιθανά στις 29,30 Νοεμβρίου, ίσως και αρχές Δεκέμβρη.

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 20/11/2023

Θοδωρής Κατσωνόπουλος,

αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω