Εξετάσεις Πιστοποίησης

Σημαντικές πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (1η εξεταστική περίοδος 2024):

Σημαντικές πληροφορίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (1η εξεταστική περίοδος 2024):

Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Έλληνες πολίτες, ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της ΕΕ άνω των 18 ετών
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή με επαγγελματική εμπειρία
 • Επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος “Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας” (105 ωρών)

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

 1. Συμπληρώστε το έντυπο αίτησης (διαθέσιμο online)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή βεβαίωση ισοτιμίας
 4. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης
 5. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών:
  • 100€ στον ΕΟΠΠΕΠ μέσω e-Πληρωμές
  • 50€ στο ΚΕΜΕΑ μέσω Εθνικής Τράπεζας (“ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.”)
  • Δυνατότητα πληρωμής μέσω i-bank/Mobile Banking με προμήθεια €0,60

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

 • ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΟΠΠΕΠ
 • Προθεσμία: 11/03/2024 έως 26/03/2024

Εξετάσεις:

 • 13-14/04/2024 ή/και 20-21/04/2024
 • Περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος
 • Η τράπεζα θεμάτων (ερωτήσεις) είναι διαθέσιμη online (https://kemea.gr/prog-2-23/)

Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Καθορισμός καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ι.Ε.Κ. Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ”ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, 1ΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 (ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ανακοινώνουν το πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης της επάρκειας επαγγελματιών μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διάρκειας 105 ωρών με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» [Υπ’ αριθ. ΔΠ/11556 από 25/08/2022 απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Β’ 4491/2022)], ως εξής:

ΠερίοδοςΗμερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικώνΕνδεικτικές ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων
11/03/2024 έως

26/03/2024

13-14/04/2024 ή/και
20-21/04/2024

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», έχουν σωρευτικά όσοι:

α. Πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2518/1997 (Α’ 164), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β. Είναι απόφοιτοι συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία.

γ. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», διάρκειας 105 ωρών, το οποίο υλοποιείται από συμβεβλημένα με το ΚΕ.ΜΕ.Α. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Η τράπεζα θεμάτων (κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας), είναι αναρτημένη εδώ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 1η εξεταστική περίοδο του 2024, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις είναι τα παρακάτω:

1. Έντυπο αίτησης συμμετοχής (διαθέσιμο για εκτύπωση εδώ).

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο:

2.1 Των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης.

2.2 Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

2.3 Για τους πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

2.3.1 Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.3.2 Μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης.

2.3.3 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Αντίγραφο (ένα από τα παρακάτω):

3.1 Τίτλου σπουδών συστημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου ή απολυτήριο Λυκείου).

3.2 Τίτλου σπουδών συστημάτων μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (πιστοποίηση αποφοίτων της μαθητείας ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ.).

3.3 Τίτλου σπουδών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.).

3.4 Αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών για τους ομογενείς πολίτες ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εξής:

3.4.1 Έγγραφο ισοτιμίας τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3.4.2 Έγγραφο ισοτιμίας τίτλου σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3.4.3 Έγγραφο ισοτιμίας ανώτατης εκπαίδευσης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3.5 Νόμιμα θεωρημένης άδειας εργασίας ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη επαγγελματική εμπειρία ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.

4. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» (αφορά προγράμματα κατάρτισης που υλοποιήθηκαν από τον Μάρτιο του 2023 και έπειτα).

5. Αποδείξεις κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, ως εξής:

5.1 Για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ποσό εκατό ευρώ (100,00€), στην εφαρμογή e – Πληρωμές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ακολουθώντας τις Οδηγίες που αναγράφονται. Ειδικότερα, από την «Κατηγορία Υπηρεσίας» επιλέγετε: «Πιστοποίηση Προσόντων». Μετά, από την καρτέλα «Υπηρεσία» επιλέγετε: «Εξετάσεις ΚΕΜΕΑ για Προσωπικό Ασφαλείας». Στη συνέχεια, επιλέγετε «Αγορά» και συνεχίζετε με τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προβλεπόμενου ποσού. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, ο υποψήφιος, θα πρέπει να πατήσει «Εκτύπωση» προκειμένου να εμφανιστεί το παράβολο σε μορφή PDF.

5.2 «Για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), ποσό πενήντα ευρώ (50,00€), στην Εθνική Τράπεζα μέσω ειδικής συναλλαγής με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.».

Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος επιλέξει την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους μέσω των ταμείων της Εθνικής Τράπεζας και προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, σημειώνεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα και να γνωστοποιήσει στον ταμία της Τράπεζας το ονοματεπώνυμό του, το Α.Φ.Μ. του και μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, η συναλλαγή δεν θα δύναται να ολοκληρωθεί. Η πληρωμή του αντιτίμου του ανταποδοτικού τέλους, με τον παραπάνω τρόπο στα ταμεία της Εθνικής Τράπεζας, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρέωση λογαριασμού. Η προμήθεια που βαρύνει τον υποψήφιο στις εξετάσεις είναι €3,00/συναλλαγή με καταβολή μετρητών και €2,50/συναλλαγή με χρέωση λογαριασμού.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του αντιτίμου του ανταποδοτικού τέλους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω του i-bank Internet Banking ή Mobile Banking. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι/ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν λογαριασμό και Internet Banking ή Mobile Banking στην Εθνική Τράπεζα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το απαιτούμενο ποσό για την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους μέσα από την καρτέλα «Πληρωμές», στην κατηγορία οργανισμών «Δημοσίου», με τίτλο «ΚΕΜΕΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ι.Α.» (Στην αγγλική έκδοση: PUBLIC AUTHORITIES / CENTER FOR SECURITY STUDIES – CERTIFICATION). Η πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους μέσα από το Internet Banking διενεργείται με καταβολή προμήθειας €0,60/συναλλαγή.»

6. Υποψήφιος που ανήκει στην κατηγορία «Φυσικώς αδυνάτου» (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά στο Θεωρητικό μέρος των Εξετάσεων, υποβάλλει επιπλέον σχετικό δικαιολογητικό (για περισσότερα πατήστε εδώ).

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής αντιγράφων αυτών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν με τη σειρά στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Να εκτυπώσουν την αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας τον παραπάνω σχετικό σύνδεσμο, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και εν συνεχεία να την σαρώσουν (scan) σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg και να την αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 1.

Βήμα 2: Να σαρώσουν (scan), σε μορφή pdf ή jpeg, το αντίστοιχο δικαιολογητικό της παραγράφου Β.2 και να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου:2.

Βήμα 3: Να σαρώσουν (scan) σε μορφή pdf ή jpeg ένα από τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β.3 και να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 3.

Βήμα 4: Να σαρώσουν (scan) σε μορφή pdf ή jpeg, την βεβαίωση κατάρτισης από Κ.Δ.Β.Μ. και να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 4.

Βήμα 5: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε μορφή pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 100,00 € προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.1.

Βήμα 6: Να σαρώσουν (scan) ή να αποθηκεύσουν απευθείας σε μορφή pdf ή jpeg την απόδειξη κατάθεσης των ανταποδοτικών τελών των 50,00 € προς το ΚΕ.ΜΕ.Α. Το εν λόγω αρχείο να το αποθηκεύσουν με όνομα αρχείου: 5.2.

Βήμα 7: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία «Φυσικώς αδυνάτου» και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά στο Θεωρητικό μέρος των εξετάσεων, θα πρέπει να σαρώσει (scan) σε μορφή pdf ή jpeg το αντίστοιχο δικαιολογητικό που αναφέρεται παραπάνω και να το αποθηκεύσει με όνομα αρχείου: 6.

Βήμα 8: Να μπουν στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email), να επιλέξουν το πεδίο ‘’Δημιουργία νέου μηνύματος’’, στο πεδίο ‘’ΘΕΜΑ’’ να αναγράψουν ‘’Αίτηση συμμετοχής του Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου – Α.Φ.Μ.’’, π.χ. ‘’Αίτηση Συμμετοχής του 000111222’’, να επισυνάψουν στο πεδίο ‘’attachments’’ τα αρχεία με ονόματα: 1, 2, 3, 4, 5.1, και 5.2 (και 6 σε περίπτωση που υπάρχει), να πληκτρολογήσουν στο πεδίο ‘’Διεύθυνσης Αποστολής’’: [email protected] και να πατήσουν «Αποστολή». Μετά την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν μήνυμα επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στις Εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνεται μια μόνο φορά από κάθε υποψήφιο.

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • Κάθε υποψήφιος, με ατομική του ευθύνη υποχρεούται να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης του για συμμετοχή στις Εξετάσεις καθώς και όποιες άλλες σχετικές με αυτές πληροφορίες.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (εκτός από τον παραπάνω) δεν γίνονται δεκτές.
 • Η αποστολή των παραπάνω αρχείων πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ σε μορφή pdf ή jpeg και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (τύπου zip κ.α.).
 • Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλουν ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής, θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις αναγκαίες συμπληρώσεις των δικαιολογητικών τους. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης αυτών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, οι υποψήφιοι δεν θα τεκμηριώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
 • Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά και θα τεκμηριώσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, θα ενημερωθούν μέσω ανακοίνωσης και με προσωποποιημένο μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο εξέτασής τους, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Ως εκ τούτου υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου στην Αίτηση Συμμετοχής.

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου στις εξετάσεις, τα ανταποδοτικά τέλη δύναται να μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο, μετά από αίτηση του υποψηφίου στο ΚΕ.ΜΕ.Α., στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Για λόγους υγείας, που αποδεικνύονται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή ιατρικό πιστοποιητικό ή ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3418/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος τυγχάνει στρατεύσιμος και δεν του χορηγηθεί άδεια από την οικεία στρατιωτική μονάδα, που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση από αυτή.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασής του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε ανταποδοτικά τέλη εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας», 2ης περιόδου 2023 (ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ!

Η κατανομή των υποψηφίων ονομαστικά ανά Ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψήφιους στις εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ, πατήστε εδώ.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για να ενημερωθείτε άμεσα σχετικά με την εξεταστική διαδικασία της πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Περιλαμβάνουν:

 

 Γενικές οδηγίες για όλες τις ειδικότητες

 Οδηγίες για το Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος όλων των ειδικοτήτων εκτός της Ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ.

 Οδηγίες για Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος της Ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ.

 Οδηγίες σε περίπτωση μη συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο θεσμικό πλαίσιο που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2944 (ΦΕΚ Β’ 1098/30.04.2014). Για την ΚΥΑ, πατήστε εδώ.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ – ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση του Μανώλη Πομόνη για τις εξετάσεις Β2 Επιπέδου ΤΠΕ

Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων (σενάρια) που είχαν γίνει στις προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2022.
Σε λίγες ημέρες, προφανώς , θα ενημερωθείτε ώστε με τους κωδικούς σας να κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα του Β Επιπέδου προκειμένου να δείτε το αποτέλεσμα της εξέτασης.
Θυμίζω ότι ο βαθμός του σεναρίου πολλαπλασιάζεται με το 60% ενώ ο βαθμός του αυτοματοποιημένου μέρους – που τον γνωρίζετε ήδη – πολλαπλασιάζεται με το 40%.
Το άθροισμα αυτών δίνει το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης.
Επιτυχημένη θεωρείται η εξέταση που το άθροισμα είναι τουλάχιστον 60 μονάδες. (Το άριστα είναι 100)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

O χρόνος έναρξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ, για διαχειριστικούς λόγους, μετατίθεται κατά δύο περίπου εβδομάδες (τρέχων προγραμματισμός: έναρξη μαθημάτων εντός της εβδομάδας 20-24 Μαρτίου 2023, ενώ δεν επηρεάζεται η λήξη, η οποία παραμένει εντός της τελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου 2023).

Εξετάσεις Πιστοποίησης Α’ Επιπέδου ΤΠΕ: Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

https://e-wall.net/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b2-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%ad%ce%b4%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%80%ce%b5/

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ, που θα διεξαχθούν από 01 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2022 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), στις 13 γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.

Στην παρούσα φάση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, να ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα, καθώς και τα στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης, στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν για τις εξετάσεις, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Στοιχεία εξέτασης Α – 1η περίοδος») με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Υπενθυμίζεται ότι, η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης έγινε με αυτοματοποιημένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές της αίτησής τους (Νομό και Πόλη, ημέρα της εβδομάδας, πιθανή εξαίρεση συγκεκριμένης ημερομηνίας).

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος είναι επίσης διαθέσιμο το Έντυπο Συμμετοχής στις εξετάσεις που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης (επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Στοιχεία εξέτασης Α – 1η περίοδος»).

Γενικές Οδηγίες για τους εξεταζόμενους, καθώς και σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πιστοποίησης που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο των ψηφιακών εξετάσεων, διατίθενται ΕΔΩ.

Υπενθυμίζεται ότι, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τα αντικείμενα της εξέτασης, καθώς και δείγματα δοκιμασιών – ερωτημάτων πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ περιλαμβάνονται ΕΔΩ.

Τυχόν ερωτήματα σχετικά με την παρούσα περίοδο πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να απευθύνουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης  για την ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της αντίστοιχης Πύλης Ενημέρωσης (https://e-pimorfosi.cti.gr) και συγκεκριμένα ΕΔΩ.

Κύλιση προς τα επάνω