ΕΕΠ/ΕΒΠ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

 1. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

 α. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης

Βήμα 1- Δήλωση κενών
Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα κληθούν να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους.

– Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας
Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία.

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την 1/9/2021 έως και τις 3/9/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

 1. Συστήνεται να έχετε στη διάθεσή σας τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

 

ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

   1. Αντίγραφο Πτυχίου (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ  και Απολυτήριο Λυκείου)
   2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και Αναλυτική Βαθμολογία αυτού (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ- Επισυνάπτεται αίτηση για αναγνώριση συνάφειας η οποία συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο Τίτλος δεν είναι προσόν πρόσληψης).
    ΠΡΟΣΟΧH:Η 5ετής φοίτηση δεν αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη, οπότε δεν προσκομίζεται Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας.

   3. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (εκτός Ο.Π.Σ.Υ.Δ.) και κατάσταση ενσήμων.
   4. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
   5. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Ψυχιάτρου είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

Προσοχή! Οι ιατρικές βεβαιώσεις να κατατεθούν πριν την 1ημισθοδοσία.

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

   1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Να έχει χορηγηθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Δεν απαιτείται να το προσκομίσουν όσοι δεν έχουν τέκνα)
   2. Ειδική Κατηγορία (λόγοι υγείας των ιδίων- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ των ιδίων)

   3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Braille ή ΕΝΓ (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που είναι προσόν πρόσληψης)
   4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του/της αναπληρωτή/τριας
   5. Παραστατικά πιστοποίησης εκπαιδευτικού:
    α) ΑΦΜ: Εκτύπωση της πρώτης σελίδας από τα προσωπικά στοιχεία στον ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ
    β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΚΑ
    γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΑ
    δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
    (ΑΜΚΑ και ΑΜΑ να πιστοποιούνται από διαφορετικά έγγραφα το καθένα)

 

Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

που αφορούν σε

Δημόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ κεφ. Α ́ του Ν.3429/2005 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειόμενων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
     α) η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και
     β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε, οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), με αναφορά στο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας που ίσχυε για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων κατά την περίπτωση προσφοράς προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
    2. Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.
    3. Φωτοτυπία ενσήμων ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία.
    4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι η προϋπηρεσία που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2ΓΕ/2023 – UPDATE

   1. Διευκρινίσεις για την προϋπηρεσία Α’ φάσης απο το ΥΠΑΙΘ / ΠΑΣΑΔ

Παρακαλούνται:

    • Όσες αναπληρώτριες έχουν παιδί έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου να υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση καθώς και 2 (δύο) Υπεύθυνες Δηλώσεις (μια της ιδίας και μία του συζύγου) ότι δεν έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής.

     Σε περίπτωση που δε θέλουν να κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, αποστέλλουν

     Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία το αναφέρουν.

    1.      Όσες αναπληρώτριες διανύουν περίοδο κύησης, να το αναφέρουν επισημαίνοντας την Π.Η.Τ. στο Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή.
    2.      Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει, απαιτείται βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο/Σχολή που φοιτά.

 

Αργίες, Γιορτές & Διακοπές από 01/09/23 έως 30/06/24!


 

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία των συναδέλφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σας παραθέτουμε τα Δικαιολογητικά Ανάληψης Υπηρεσίας, όπως ζητήθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.
1. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α.
3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ).
4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).
5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
6. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.
7. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄ (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας)
9. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).
10. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
11. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
12. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας, ΜΟΝΟ όσων δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ
13. Όσοι έχουν βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς κι αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.
14. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ), τα οποία καλύπτουν όλα τα διαστήματα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που έχουν προσκομίσει.
15. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία πρόσληψης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).
16. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Α/Βθμιας – Β/Θμιας & ΕΕΠ/ΕΒΠ: Κρήτης, Σερρών, Χαλκιδικής, Ηλείας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας κ.α.

Η σελίδα e-wall όπως κάνει κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη φορά προσπάθησε να συγκεντρώσει και συνεχίζει να συγκεντρώνει τα κενά Α φάσης για την καλύτερη ενημέρωση συνάδελφων πρωτοβάθμιας / δευτεροβάθμιας & ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Ευχαριστούμε τους συνάδελφους που μας προωθήσαν τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω

Updated / Εκκαθαρισμένοι Προσωρινοί Πίνακες 2ΓΕ/2023 2023-2024

 

Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα δεδομένα μπορούμε για τα κενά που έχουν ζητήσει για Α φάση οι διευθύνσεις.

ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΘΡΟ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΠΣΥΔ: Οδηγός – Βήμα / βήμα η διαδικασία για τη δήλωση σχολείων | αναπληρωτών

Α/ΒΘΜΙΑ

Οι φήμες που ακούγονται για αναπληρωτές, παράλληλες, οργανικές και η πραγματικότητα

 

ΠΑΣΑΝ / Λειτουργικά κενά νηπιαγωγών για αναπληρωτές

Τα παρακάτω κενά έχουν γνωστοποιηθεί από αιρετούς των αντίστοιχων περιοχών.

369437127 3370959779795584 4661799584680471682 n 369519068 3370959809795581 579057399194482218 n367973457 3468521883370811 375988191060833203 n

368566552 959606198435124 1621973872449564255 n 369531755 322579420125940 5541888825555647424 n369407834 2509245399253151 7281179941154275792 n

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ
όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν από αιρετούς και Πρωτοβάθμιες..
** Λακωνία διόρθωση: Κενά 16
Διόρθωση 2: Στην δεύτερη φωτογραφία τα 17 κενά αφορούν την Β Κυκλάδων και όχι την Δ Δωδεκανήσου, όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε
370553265 10227864788979106 6146919712103191640 n 370550440 10227864788779101 3457202252389496689 n370294807 831574301683478 773065124304271194 n

ΚΕΝΑ ΕΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [51.34 KB]

 

 

Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Λακωνίας για αναπληρωτές
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ
ΠΕ60 : 5
ΠΕ70 : 28
ΠΕ06 : 5
ΠΕ11 : 8
ΠΕ60ΕΑΕ : 1
ΠΕ70ΕΑΕ : 7

Πρωτοβάθμια Ιωαννίνων 

2 λειτουργικά κενά στους ΠΕ70 γενική

80 κενά στην Ειδική αγωγή αλλά θα προσλάβουν περίπου 50

 

Λειτουργικά κενά ειδικής αγωγής ΠΕΛΛΑ \ ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
May be an image of text
Λειτουργικά κενά ΠΕ70 Πέλλας
Εκκρεμούν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων!
May be an image of text
Λειτουργικά κενά ΠΕ60
Εκκρεμεί η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων νηπιαγωγών (35 εκπαιδευτικοί)
May be an image of text that says 'A/A ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA 2023- 2024 ne60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΝΗΟ/ΓΕΙΟΩΡΜΑΣ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ A/A ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ9 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΓΕΙΟΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10 ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ A/A 20 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 11o 2 8 2 EIO 1 EIO ΝΗΠΓΕΙΟ ΛΟΥΚΑ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 16 17 ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ F0 ΛΙΠΑΡΟΥ ΝΗΠΓΕΙΟ 21 ΝΗΠ/ΓΕΙΟΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ A/A ΣΥΝΟΛΟ 26 ΣΚΥΔΡΑΣ ΝΗΠΕ ΑΣΠΡΟΥ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 2 ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ'
ΠΥΣΠΕ Έβρου
Νίκου Μαντώ, αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου

366756440 1461868731254534 3091427660834791153 n 367503773 787925586347217 8643399630617180939 n

 

Ανατολική Αττική Α/ΒΑΘΜΙΑ

Παράλληλη στήριξη: Σύνολο Ανατολικής Αττικής 1350

Β Ανατολική Αττική μόνο σε Παράλληλες Στηρίξεις: ΠΕ70: 206, ΠΕ60: 51

Γενική Αγωγή:

ΠΕ70:166
ΠΕ60:192
ΠΕ11:76
ΠΕ06:49
ΠΕ79:16
ΠΕ86:14
ΠΕ91:35
ΠΕ08:73
ΠΕ05:10+2 ΑΜΟ
ΠΕ07:7+1 ΑΜΟ
ΠΕ06 Ν/Γ: 59
Γ Αθήνας Α/ΒΑΘΜΙΑ
Παράλληλες Στηρίξεις: ΠΕ70: 978, ΠΕ60:277
ΕΒΠ: 57  Σχολικοί Νοσηλευτές: 69

Κέρκυρα Α/ΒΑΘΜΙΑ

22 κενά ΠΕ70 δασκάλων. 40 κενά ΠΕ60 νηπιαγωγών. 12 κενά ΠΕ06 αγγλικών. 7 κενά ΠΕ91 θεατρικής αγωγής. 1 κενό ΠΕ05 γαλλικών. 4 κενά για ΣΜΕΑΕ. 7 κενά τμήματα ένταξης δημοτικών + 1 κενό τμήμα ένταξης νηπιαγωγείου (Από Αντώνη Κουρσάρη, Προέδρου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κέρκυρας)

Λειτουργικά κενά Αχαΐας
Σας παραθέτω τα λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας για τις προσλήψεις αναπληρωτών.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 (110),
ΠΕ60 (25),
ΠΕ05(15 πλήρους),
ΠΕ06 (22),
ΠΕ07 (1 πλήρους, 6 μειωμένου),
ΠΕ08 (48),
ΠΕ11 (25),
ΠΕ79.01 (3),
ΠΕ86 (23),
ΠΕ91.01 (30),
ΠΕ91.02 (2).
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ (11),
ΠΕ70 Τμημάτων Ένταξης (13),
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης (145),
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης BRAILLE (4),
ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης ΕΝΓ (2),
ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ (2),
ΠΕ60 Τμημάτων Ένταξης (7),
ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης (39),
ΠΕ11 ΕΑΕ (4),
ΠΕ79.01 ΕΑΕ (3),
ΠΕ91.01 ΕΑΕ (3),
ΠΕ08 ΕΑΕ (3),
ΠΕ86 ΕΑΕ (4).
Πηγή: Τσόγκας Χρήστος

 

Οι εγκρίσεις παράλληλης στήριξης, σχολικών νοσηλευτών και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού στη ΔΠΕ Δωδεκανήσου

paralliles egkriseis 8os 2023 1
Λειτουργικά κενά αναπληρωτών Α/Βθμιας – Β/Θμιας & ΕΕΠ/ΕΒΠ: Κρήτης, Σερρών, Χαλκιδικής, Ηλείας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας κ.α. 45
Λειτουργικά κενά Α/θμια Μαγνησίας
ΠΕ 60 20κενά Α Μαγνησία, 6 κενά Β Μαγνησία
Πε 70 11 κενά Β Μαγνησία
Νηπιαγωγοί Ειδικής αγωγής 3 κενά
Πε 06 20 κενά
Παράλληλη στήριξη 156
ΕΒΠ 25
Σχολικοί Νοσηλευτές 41
Πηγή: Φίλιππος Κωνσταντινίδης

Κενά πρωτοβάθμιας Αργολίδας 

 

369421603 644490181080958 6902631435289461083 n

Επιμέλεια / Λαππας Μάκης

 

Τα λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής στην Α’ Αθήνας για τις προσλήψεις αναπληρωτών /

Τακης Ρουμπης

Screenshot 20230821 175502 Microsoft 365 Office 300x121 1 Screenshot 20230821 175419 Microsoft 365 Office 300x183 1

 

Κενά αναπληρωτών Α φάση για Λάρισα / επιμέλεια Νάστος Γεώργιος
8 Νηπιαγωγών,
17 Αγγλικής Γλώσσας Πλήρους
Πάνω από 100 τα κενά Δασκάλων για Παράλληλη Στήριξη
30 Νηπιαγωγών για Παράλληλη στήριξη.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για την Α φάση αναπληρωτών.

Τα παρακάτω κενά είναι αυτά που μέχρι στιγμής υπάρχουν στην Διεύθυνση Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και θα δοθούν στο Υπουργείο Παιδείας για την Α φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Τα παραθέτουμε για τη διευκόλυνση των συναδέλφων στη δήλωση των περιοχών για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕ70( Δασκάλων ) 0 Κενά

ΠΕ60(Νηπιαγωγών) 56

ΠΕ 11(Γυμναστών) 16

ΠΕ 06(Αγγλικών) 13

ΠΕ 91 (Θεατρικής Αγωγής) 15

ΠΕ 86(Πληροφορικής ) 4

ΠΕ 79 (Μουσικής) 13

ΠΕ 05 3 ΑΠΩ και 11 ΑΜΩ

ΠΕ 08(Εικαστικών) 34 ΑΠΩ

ΠΕ 07 5 ΑΜΩ

ΠΕ 06 (Αγγλικών για Νηπιαγωγεία) 25 ΑΜΩ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΠΕ 70 ΣΜΕΑΕ 14

ΠΕ 70(Τμήματα ένταξης) 8

ΠΕ 60 ΣΜΕΑΕ 2

ΠΕ 60 (Τμήμα ένταξης) 1

ΠΕ 70 Βraile 0

ΠΕ 70(Νοηματική) 1

ΠΕ79.01 3

ΠΕ 86(Πληροφορικής) 3

ΠΕ 91(Θεατρικής) 3

ΠΕ06 1

ΠΕ08 3

ΠΕ11 1

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΠΕ 70 (Δασκάλων) 121

ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών) 39

ΠΕ60 Νοηματική 1

ΠΕ 70 Βraile 3

ΠΕ 70 Νοηματική 2

Ηλίας Παπαχρήστος / Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Λειτουργικά κενά Θεσπρωτίας / Αιρετός Θεσπρωτίας Κυριάκος Τσοδούλος

368764980 812062500601381 5533895709938506888 n

 

Ενημέρωση από τον Αιρετό ΠΥΣΠΕ Άρης Παπαδόπουλος και τον Αναπληρωματικό Αιρετό Τάσος Κεσίδης

Λειτουργικά κενά ΔΠΕ Κιλκίς για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Γενική αγωγή
ΠΕ05 1
ΠΕ06 14 (3 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ06 8 ΑΜΩ για Ν/γείο
ΠΕ07 3
ΠΕ08 7 (2 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ11 14 ( 3 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ60 10
ΠΕ70 9
ΠΕ79.01 7 (2 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ86 9 (2 Διευρ. Ολοήμ.)
ΠΕ91.01 6 ( Διευρ. Ολοήμ.)

Ειδική αγωγή
ΔΕ1ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ 3
ΔΕ1ΕΒΠ Παραλ. στήριξη 3
ΠΕ11 ΣΜΕΑΕ 1
ΠΕ21 1
ΠΕ25 ΣΜΕΑΕ 1
ΠΕ25 Παραλ. στήριξη 17
ΠΕ28 2
ΠΕ29 1
ΠΕ61/60ΕΑΕ Παραλ. στήριξη 7
ΠΕ71/70ΕΑΕ Τμήματα ένταξης- ΣΜΕΑΕ 14
ΠΕ71/70ΕΑΕ Παραλ. στήριξη 28 (1 ΑΜΩ)
ΠΕ79.01 ΣΜΕΑΕ 1

 

Α/βθμια Ροδόπης

ΠΕ70 30

ΠΕ60 33

ΠΕ06 6+1ΜΩ

ΠΕ07 4 ΜΩ

ΠΕ08 11

ΠΕ11 11

ΠΕ79 6

ΠΕ86 5

ΠΕ91 4

Ειδική

ΠΕ70 3

ΠΕ60 1

ΠΕ70 Παράλληλη 70

ΠΕ60 Παράλληλη 12

Μεχμέτ Σουχά, αιρετός ΠΥΣΠΕ Ροδόπης

 

Κενά Α φάσης Α/Βθμιας Ηλείας

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος αιρετός Ηλείας Νίκος Κουσάβελος

Τα κενά για αναπληρωτές είναι η ακόλουθα.

Πε 05 και ΠΕ 07 από 5 ΑΜΩ,

ΠΕ 06 κενά 8 για δημοτικά αλλά και νηπιαγωγεία,

ΠΕ 08 κενά 21,

ΠΕ 11 κενά 5,

ΠΕ 79.κενα 8,

ΠΕ86 κενά 11,

ΠΕ91 κενά 17,

ΠΕ 60 κενά 10 ,

12 κενά ΠΕ 60 ΕΑΕ για Παράλληλη σε νηπιαγωγεία,.

27 κενά ΠΕ.70 για ΖΕΠ ( θα γίνει ξεχωριστή φάση όπως πέρυσι)

95 κενά ΠΕ 71 – ΠΕ 70 ΕΑΕ για Παράλληλη Στήριξη (το ένα νοηματική),

Τα κενά ΠΕ 70 ΕΑΕ για τμήματα Ένταξης είναι 7

6 κενά ΕΒΠ και 25 κενά σχολικών νοσηλευτών.

Σημείωση: Ο αριθμός των παράλληλων αφορά το σύνολο των εγκεκριμένων στον νομό.

Είναι βέβαιο πως στην πρώτη φάση δεν θα πάρει όλες τις παράλληλες!

Ενδέχεται όμως να διαφοροποιηθούν ελαφρά καθώς ακόμα τρέχει η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας των νεοδιόριστων.

Αν κάποιος δεν αναλάβει υπηρεσία π.χ. ή προκύψουν άδειες μέχρι την τελευταία ημέρα ανάληψης τότε τα κενά θα αναπροσαρμοστούν ελαφρώς.

Για παράδειγμα αυτήν την ώρα τα κενά ΠΕ 06 είναι 19,

των ΠΕ 11 είναι 18 και

των ΠΕ 60 είναι 17.

Αφαιρώντας όμως τους νεοδιόριστους, οι οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν μέχρι τις 23 Αυγούστου, προκύπτουν τα κενά που αναφέρονται παραπάνω.

Ίσως προκύψει και κάποια άδεια άνευ αποδοχών και φυσικά άδειες ανατροφής, οπότε θα διαφοροποιηθούν ελαφρώς τα κενά , εκτός βέβαια από τους ΠΕ.05 και 07 ΑΜΩ αλλά και τους ΠΕ 08, ΠΕ.79, ΠΕ 86, ΠΕ 91 που δεν έχουμε νεοδιόριστους

 

Οδηγός ΟΠΣΥΔ αίτησης τοποθέτησης αναπληρωτή – Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος ΟΠΣΥΔ

Κενά στο ΠΥΣΠΕ Σερρών / Η αιρετός ΡΑΤΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Κενά στις Σέρρες

Κενά που δηλώθηκαν (αριθμητικά) από τη Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός προσλήψεων αποφασίζεται από το Υπουργείο.***
Edit: ΠΕ61 : 5

Σίσσυ Ελισσάβετ Κωτσοπούλου / Πρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Χαλκιδικής «Ο Αριστοτέλης»

 

Α/βθμια Λάρισας

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Π08 ΕΑΕ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ): 4

ΠΕ 60/61 ΕΑΕ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) : 2 + 45 για παράλληλη στήριξη

ΠΕ 70/71 ΕΑΕ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ) : 14 + 140 για παράλληλη στήριξη

ΠΕ79.01 ΕΑΕ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ): 4

ΠΕ 86 ΕΑΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) : 3

ΠΕ 91.01 ΕΑΕ (ΘΕΑΤΡ. ΑΓΩΓΗΣ): 4

ΠΕ11 ΕΑΕ (ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ) 0

Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Λάρισας Ιωάννης Λέτσιος

 

Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής

Π.Ε. Χαλκιδικής Ο Αριστοτέλης

 

 

Ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

Λειτουργικά κενα Α/βαθμιας στους νομούς Κρήτης

 


Β/ΘΜΙΑ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

369682278 788270263300383 891812661451165315 n

 

ΕΛΜΕ Αργολίδας

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
   
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΆΔΟ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 8
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 5 2
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 4 1
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 3
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 3
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5 2
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 4 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 2
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 4 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 1
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

Η ΕΛΜΕ Αργολίδας κοινοποιεί με κάθε επιφύλαξη προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου τον συνημμένο πίνακα με τα εκτιμώμενα λειτουργικά κενά για αναπληρωτές ανά κλάδο για την νέα σχολική χρονιά.

Ο πίνακας δεν είναι δεσμευτικός και αποτυπώνει, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε με την ΔΔΕ Αργολίδας αλλά και τους αιρετούς μας, την μέχρι στιγμής εικόνα για την λειτουργία των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά· υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα να αλλάξουν για λόγους που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στον παρόντα χρόνο (μακροχρόνιες άδειες, άδειες ανατροφής κτλ).

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Αργολίδας

 

Κενά Ειδικής Αγωγής αναπληρωτών για το ΠΥΣΔΕ Χανίων Α φάση!
Screenshot 2023 08 23T011847.831

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ /  ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ στη ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Α ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ: 2
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 28
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 28
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ : 13
ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ: 8
ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ: 14
ΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ: 3
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ: 4
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ: 6
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ: 3
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: 2
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 4
ΠΕ 33 ΜΙΘΕ: 1
ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 2
ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 2
ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 2
ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝ/ΑΡΧΙΤ. : 1
ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ: 11
ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 7
ΠΕ 84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ: 4
ΠΕ 85 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ : 1
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 3
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ: 1
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ: 3
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ: 5
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 3
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ: 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ: 1
Ε Ι Δ Ι Κ Η Α ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 3
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 3
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: 1
ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ: 1
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2
ΠΕ 79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ: 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 1
ΠΕ88.03 ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 2
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ: 1
Γ Ε Ν Ι Κ Η Β ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 12
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 4
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: 2
ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ: 2
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ: 3
ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2
ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: 1
ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 3
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3
Ε Ι Δ Ι Κ Η Β ´ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ: 2
ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ: 2
ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ: 1
Βόλος, 19-08-2023
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Μαρία
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ Δημήτρης
Αιρετά μέλη στο ΠΥΣΔΕ Ν. Μαγνησίας

Λειτουργικά κενά δ.νσης κεντρικής. Μακεδονίας

επιμέλεια / Εμμανουηλίδης Αριστείδης

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ / ΚΕΝΑ
ΠΕ01 6
ΠΕ02 26
ΠΕ04.01 8
ΠΕ04.02 3
ΠΕ04.04 5
ΠΕ04.05 1
ΠΕ05 4
ΠΕ06 10
ΠΕ07 4
Λειτουργικά κενά Δευτεροβάθμιας Πιερίας.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ KENΑ ΑΠΩ KENΑ ΑΜΩ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ -2  
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -19  
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -13  
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ   -3
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -7  
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -6  
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ -7  
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ -1  
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ -4  
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ -1  
ΠΕ08.00 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -4  
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -1  
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -2  
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -1  
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ -2  
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -13  
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ -1  
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ -1  

 

ΣΜΕΑΕ και ΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΑ ΑΠΩ ΚΕΝΑ ΑΜΩ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1  
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -6  
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -3  
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -1  
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ -1  
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ -1  
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ -2  
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -2  
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -1  
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -1  
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -1  
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -1  
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -1  

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΑ ΑΠΩ ΚΕΝΑ ΑΜΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -1   BRAILLE
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ -8    
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ -1   BRAILLE
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3    
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ -1   BRAILLE
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 2    
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ -1    

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΕΝΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
Ακορντεόν 4
Βιολί 48
Βιολοντσέλο 1
Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής 26
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής 48
Κιθάρα ηλεκτρική 23
Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) 7
Κρουστά παραδοσιακά 2
Λαούτο 4
Λύρα Ποντιακή 6
Μπάσο Ηλεκτρικό 23
Μπουζούκι (Τρίχορδο) 5
Νέι-Καβάλι-Παραδοσιακοί αυλοί 2
Ούτι 2
Πιάνο 67
Σαξόφωνο 3
Ταμπουράς 186

 

Λειτουργικά κενά 1ης φάσης Αναπληρωτών ΔΔΕ Πιερίας όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τον αιρετό του ΠΥΣΔΕ Πιερίας:

Τόκα Στέργιο Τακτικό μέλος

Από τον αιρετό ΔΔΕ Πέλλας, Περικλής Βασιλειάδης
ΔΔΕ Πέλλας
as369376505 10161643537207699 752145058474341658 n
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / πηγή – Βασίλης Παπαχρήστου
ΚΛΑΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΜΕΑΕ ΚΕΝΑ
ΠΕ02.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ02.ΕΑΕ Πλήρους ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10
ΠΕ02.ΕΑΕ Πλήρους ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ03.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ03.ΕΑΕ Μειωμένου ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 6
ΠΕ03.ΕΑΕ Πλήρους ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ04.01.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ04.01.ΕΑΕ Μειωμένου ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ04.02.ΕΑΕ Μειωμένου ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ04.02.ΕΑΕ Πλήρους ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ04.04.ΕΑΕ Μειωμένου ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ04.04.ΕΑΕ Πλήρους ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ04.05.ΕΑΕ Μειωμένου ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ04.05.ΕΑΕ Πλήρους ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ08.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ11.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2
ΠΕ78.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ79.01.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ80.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ83.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ86.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ89.01.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ89.02.ΕΑΕ Πλήρους ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

Κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Δυτ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ που πραγματοποιήθηκε στις 13/07/2023 εξετάστηκε η διάταξη-πρόταση του Δ.Δ.Ε. για τα λειτουργικά κενά στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Η εν λόγω εικόνα ενδέχεται να τροποποιηθεί τον Σεπτέμβριο λόγω των νέων δεδομένων ((ολιγομελή τμήματα κ.λ.π.))

ΠΥΣΔΕ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [50.48 KB]

Κλάδος ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΕ01  -25
ΠΕ02  -70
ΠΕ03  -60
ΠΕ0401  -23
ΠΕ0402  -10
ΠΕ0404  -7
ΠΕ0405  -3
ΠΕ05   -12
ΠΕ06  -30
ΠΕ07  -12
ΠΕ08  8
ΠΕ11  -35
ΠΕ33  -1
ΠΕ34  -1
ΠΕ40
ΠΕ78  -5
ΠΕ7901/ΤΕ16  -5
ΠΕ7902
ΠΕ80  -14
ΠΕ81  -4
ΠΕ82  -12
ΠΕ83  -4
ΠΕ84  -6
ΠΕ85  -1
ΠΕ86  -35
ΠΕ8701  -2
ΠΕ8702  -5
ΠΕ8703  -2
ΠΕ8704
ΠΕ8705
ΠΕ8706
ΠΕ8707
ΠΕ8708  -2
ΠΕ8709  -1
ΠΕ8710  0
ΠΕ8801  -2
ΠΕ8802  -2
ΠΕ8803  -1
ΠΕ8804  -2
ΠΕ8805  -1
ΠΕ8901  -1
ΠΕ8902  0
ΠΕ90
ΠΕ9101
ΠΕ9102
ΤΕ0104
ΤΕ0106
ΤΕ0107
ΤΕ0113
ΤΕ0119  -1
ΤΕ0120
ΤΕ0125
ΤΕ0126
ΤΕ0129
ΤΕ0130
ΤΕ0131
ΤΕ0201  -1
ΤΕ0202
ΤΕ0203
ΤΕ0204
ΤΕ0205
ΤΕ0206
ΤΕ0207
ΔΕ0105
ΔΕ0113
ΔΕ0114
ΔΕ0115
ΔΕ0117
ΔΕ0201
ΔΕ0202

Χρύσα Παπάζογλου
Αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γιώργος Μαυροχαλυβίδης
Αιρετό Αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Κενά ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κενά ΠΥΣΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές στην ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Από τον Μανώλη Πάγκαλο
366366919 10227067746578079 2886546285247908704 n 366371574 10227067746818085 8959677969791779457 n 366360860 10227067746658081 2677690001513835064 n
Δευτεροβάθμια Πέλλας / Κενά αναπληρωτών ΕΑΕ
Δευτεροβάθμια Πέλλας e1692431706230

Κενά αναπληρωτών / ΔΔΕ Τρικάλων –  Ουρανία Παπαζεύκου, αιρετή ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

ΓΕΝΙΚΉ

ΔΕ02.02: 1 ΑΠΩ

ΠΕ02: 2 ΑΠΩ

ΠΕ03: 3 ΑΠΩ

ΠΕ04.01: 3 ΑΠΩ

ΠΕ04.02: 2 ΑΠΩ

ΠΕ04.04: 1 ΑΠΩ

ΠΕ05: 1 ΑΠΩ

ΠΕ07: 2 ΑΠΩ

ΠΕ80: 3 ΑΠΩ

ΠΕ81: 1 ΑΠΩ

ΠΕ83: 2 ΑΠΩ

ΠΕ87.01: 1 ΑΠΩ

ΠΕ87.02: 2 ΑΠΩ

ΠΕ89.01: 1 ΑΠΩ

ΕΙΔΙΚΉ

ΠΕ02: 21 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ03: 4 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ04.01: 6 ΑΠΩ

ΠΕ04.02: 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ04.04: 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ04.05: 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ

ΠΕ06: 1 ΑΠΩ

ΠΕ08: 2 ΑΠΩ

ΠΕ11: 1 ΑΠΩ

ΠΕ79.01: 1 ΑΠΩ

ΠΕ86: 1 ΑΠΩ

ΠΕ88.01: 2 ΑΠΩ

ΠΕ88.05: 1 ΑΠΩ

 

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ ΕΒΠ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΠ-ΔΕ01 10 6 – ΣΜΕΑΕ 4- Παράλληλη στήριξη

ΠΕ 30 2

ΠΕ 29 2

ΠΕ 21 2

ΠΕ 25 16 4- ΣΜΕΑΕ 12-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΠΕ 28 1

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΒΠ- ΔΕ01 4 3- ΣΜΕΑΕ 1-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΕ 21 2 ΠΕ 30 2 ΠΕ 25 2 ΠΕ 22 1 ΠΕ 23 1 ΠΕ 29 1

ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ 23 5

ΠΕ 30 2

ΠΕ 21 1

ΠΕ 28 1

ΠΕ 29 1

ΕΒΠ 5

ΠΕ23 2

ΠΕ 30 2

 

ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΛΜΕ Ξάνθης

ΠE02=25,
ΠE03=12
ΠE04.01=4
ΠE04.02=1
ΠE04.04=3
ΠE04.05=2
ΠE06=5
ΠE07=2
ΠE08=1
ΠE11=6,
ΠE79.01=1/2
ΠE80=4
ΠE82=3
ΠE83=3
ΠE84=1
ΠE86=10
ΠE87.01=1
ΠE87.03=3
ΠE88.01=3
ΠE89.01=1/2

Για την ειδική αγωγή τα λειτουργικά κενά είναι:

ΠE02=7 1/2
ΠE03=3 1/2
ΠE04.01=1 1/2
ΠE04.02=1/2
ΠE04.04=1/2
ΠE08=1
ΠE11=1
ΠE78=1 1/2
ΠE79.01=1/2
ΠE88.02=1
ΠE88.04=1/2
ΠE89.01=1

Τονίζουμε στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους αναπληρώτριες/ές ότι τα παραπάνω κενά είναι ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

 

Λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας  – Ειδικής Αγωγής ΔΔΕ Δράμα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ –  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 11 4 5+1 ΜΩ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1 3 2+1ΜΩ
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 2 2 1
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 2 1 1ΜΩ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2 1ΜΩ
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1ΜΩ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 3
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 1
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2
ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 4
ΠΕ83 ΗΛΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΜΩ
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1ΜΩ
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 1
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1 1
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ΜΩ
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1

Λειτουργικά κενά ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24
ΠΕ22 1 (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ΠΕ23 1 (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
ΠΕ25 2 (ΕΝΕΕΓΥΛ)
ΕΒΠ – ΔΕΟΙ 2 (ΕΝΕΕΓΥΛ)

Λειτουργικά κενά 1ης φάσης Αναπληρωτών ΔΔΕ Δράμας όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τον αιρετό του ΠΥΣΔΕ Δράμας:

Κωνσταντίνο Ευμοιρίδη – πηγή 

 

Κενά που δήλωσε η Πρωτοβάθμια Αχαΐας για την Α Φάση για ΕΕΠ – ΕΒΠ , όπως τα κοινοποιήσε στον Σεεπεα Δυτικής Ελλάδας / Λαππας Μάκης

366350287 10231985299720510 4320603784895726023 n

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών/τριων Εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΔΑΣΥ Μαγνησίας

για την πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ εν όψει της έναρξης του σχολικού έτους 2023-2024 έχουν ως εξής:

ΠΕ21: 1 λειτουργικό κενό – ΠΕ23: 4 λειτουργικά κενά – ΠΕ28: 1 λειτουργικό κενό – ΠΕ30: 5 Λειτουργικά κενά

 

ΔΠΕ ΑΧΑΙΑΣ

Τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ & ΕΒΠ έτσι όπως καταχωρίσθηκαν από την υπηρεσία και στο ΟΠΣΥΔ είναι τα παρακάτω:

ΣΜΕΑΕ

ΠΕ21 – 5

ΠΕ22 – 0

ΠΕ23 – 8

ΠΕ24 – 0

ΠΕ25 – 7

ΠΕ28 – 5

ΠΕ29 – 5

ΠΕ30 – 8

ΕΒΠ – 11

Παρατήρηση:

Στην ειδικότητα ΕΒΠ ένα κενό απαιτεί εξειδίκευση στην ΕΝΓ.

Κενά Εξειδικευμένης Εκπ. Υποστήριξης (Γενική Εκπαίδευση-Παράλληλη)

ΠΕ25 – 54

ΕΒΠ/ΔΕ1 – 26

Επιμέλεια / Λαππας Μάκης

Απάντηση από αίτημα της ΠΟΣΕΠΕΑ για Άρτα Ιωάννινα 

received 128355637013999

received 985733579141851

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ ΕΒΠ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΒΠ-ΔΕ01 9 4 – ΣΜΕΑΕ

5- Παράλληλη στήριξη

ΠΕ 29 1
ΠΕ 25 1 1- ΣΜΕΑΕ

 

ΠΕ 28 1

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΒΠ- ΔΕ01 2 2- ΣΜΕΑΕ

 

ΠΕ 21 1
ΠΕ 30 1
ΠΕ 25 1
ΠΕ 23 2

 

ΚΕΔΑΣΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΠΕ 23 3
ΠΕ 30 3
ΠΕ 21 1
ΠΕ 29 1

 

ΣΔΕΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΕ23 3
ΠΕ 30 3

 

* Δεν έχει γίνει ενημέρωση σχετικά με τους Σχολικούς Νοσηλευτές – Παράλληλες.  Εφόσον γίνει γνωστό θα γίνει ανακοινοποίηση

 

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ/ ΕΒΠ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΒΠ-ΔΕ01 3 2 – ΣΜΕΑΕ

1- Παράλληλη στήριξη

ΠΕ 23 1
ΠΕ 25 1 1- ΣΜΕΑΕ
ΠΕ 28 1
ΠΕ 29 1
ΠΕ 30 1

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΒΠ- ΔΕ01 3 2- ΣΜΕΑΕ

1-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΠΕ 21 1
ΠΕ 23 1
ΠΕ 28 1
ΠΕ 30 1

ΚΕΔΑΣΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕ 21 1
ΠΕ 23 1

ΣΔΕΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕ 23 1
ΠΕ 30 1

*Δεν υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με τις πιστώσεις ΠΕ 25 νοσηλευτών σε εξειδικευμένη. Εφόσον γνωστοποιηθεί κάτι θα γίνει ανακοινοποίηση

 

Κενά Παράλληλης Στήριξης από Α/Θμιας και Δ/θμιας : Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας. Σχολικοί Νοσηλευτές : 155 ΕΒΠ : 190.

ΚΕΔΑΣΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 • ΠΕ21: 1
 •  ΠΕ23: 4
 • ΠΕ28: 1
 • ΠΕ30: 5

 

ΕΕΠ / ΕΒΠ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

368310208 3670254376538238 3828111575203336409 n

ΕΕΠ / ΕΒΠ ΗΛΕΙΑΣ

 

371500428 310420448146424 2515706683398681387 n

Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου:

Λειτουργικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ ΠΕ21: 3, ΠΕ 23: 1, ΠΕ25: 2, ΠΕ28: 2, ΠΕ29: 3, ΠΕ30: 2, ΕΒΠ: 4 Οργανικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ ΠΕ21: 0, ΠΕ22: 0, ΠΕ23: 0, ΠΕ25: 0, ΠΕ28: 0, ΠΕ29: 1 ΠΕ30: 2, ΕΒΠ: 0 Λειτουργικά Κενά Εξειδικευμένης Εκπ. Υποστήριξης (Γενική Εκπαίδευση) ΠΕ25: 17 , ΕΒΠ: 26

ΦΕΚ 14/12/22: “Προαιρετική” Δωρεάν σίτιση και καταλύματα για Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς & ΕΕΠ/ΕΒΠ από τους Δήμους

Στο ΦΕΚ 14/12/22 αναφέρει ότι “μπορεί να παρέχεται η δωρεάν σίτιση και το κατάλυμα διαμονής” σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς & ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Μέχρι στιγμής, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις που μετριούνται στα δάκτυλα ενός χεριού, δεν υπάρχουν τέτοιες παροχές από κανένα δήμο. Βλέπεται κανένας δήμος δεν είναι υποχρεωμένος, καθώς ο νόμος απλά λέει “μπορούν να παρέχουν”…”αν θέλουν οκ” δηλαδή.. Όμως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια θέλουν δε θέλουν οι δήμοι και η επιβίωση τους δεν πρέπει να επαφίεται στην ευαισθησία του κάθε δημάρχου.. είναι απαραίτητο να διεκδικήσουμε μέσω των συλλόγων – ομοσπονδιών μας και παροχές τέτοιου τύπου σε όλες τις περιοχές της χώρας, αλλά κυρίως μισθούς αξιοπρέπειας για όλους, παντού..

Αίτημα για μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε όλες και όλους τις/τους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 88

Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο διακρίνονται σε περιπτώσεις οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και καταλύματος, β) στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «διευκόλυνση» αντικαθίσταται από τη λέξη «παροχή», γ) στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής:

α) στους υπάλληλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, β) στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

γ) στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Η παροχή του προηγουμένου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.

Η παροχή του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται να καταβάλλεται σε είδος και με τη μορφή χρηματικού επιδόματος προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης των δικαιούχων. Με την απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 2, εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής. Το συνολικό ύψος της παροχής, σε είδος και σε χρήμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δαπάνη των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της παροχής σε χρήμα και προσδιορίζεται η δαπάνη ανά δήμο.».

 

“Οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας των ορεινών Δήμων του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), των Δήμων με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., των νησιωτικών Δήμων, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι Δήμοι”.

ΣΑΤΕΑ: ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΕΠ & ΕΒΠ 2020 – ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μόνιμοι διορισμοί των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στην ΕΑΕ μετά από πολλά χρόνια αναπλήρωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω και από 15 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν σε μια κατάσταση ομηρίας, καθώς αναπλήρωναν στην ουσία τους ίδιους τους τους εαυτούς.

Όμως, από ότι διαφαίνεται, οι διορισμοί αυτοί αποτελούν για μία ακόμη φορά πεδίο πειραματισμών, προσθέτοντας νέα άγχη και ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται θεωρούνται δόκιμοι για δύο χρόνια από τη στιγμή έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού. Στη συνέχεια κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δύο (2) ετών, θα έπρεπε να ολοκληρωθούν οι πράξεις διορισμών τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δοκιμαστική περίοδος των νεοδιόριστων έληξε στις 19/8/2022, επομένως η διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης όφειλε να εκδοθεί το αργότερο έως τις 19/10/2022.

Ενώ λοιπόν υπάρχουν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν εκδοθεί οι εν λόγω διαπιστωτικές πράξεις (π.χ. Α’ και Γ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Σάμου) μέσα στον νόμιμο χρόνο, υπάρχουν πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (π.χ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης) οι οποίες δεν τις έχουν εκδώσει και ως εκ τούτου παρανομούν! Μάλιστα, έχει ειπωθεί από ορισμένες Διευθύνσεις ότι αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘ και πως μέχρι τότε δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια. Γεγονός παράλογο αλλά κυρίως παράνομο εφόσον στον παρόντα χρόνο υπάρχει ήδη νομοθεσία που καθορίζει τη διαδικασία μονιμοποίησης και η οποία επιβάλλεται να εφαρμοστεί.

Όπως δυστυχώς γίνεται αντιληπτό, η καθυστέρηση αυτή έχει να κάνει με την εφαρμογή της επερχόμενης ατομικής αξιολόγησης που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας. Όμως ενώ οι συνάδελφοι μας παραμένουν στον αέρα, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει και ως εκ τούτου η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του Ν. 4823/2021 δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε τα κριτήρια της οριστικής μονιμοποίησης, τα οποία βάσει του Ν. 4589/2019

 

έπρεπε να έχουν οριστεί με Υπουργική Απόφαση. Ως εκ τούτου η οριστική μονιμοποποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών θα έπρεπε να ρυθμιστεί με το άρθρο 40, του Ν.3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει ήδη προβλεφθεί σε εγκύκλιο του ίδιου υπουργείου με την από 01-07-16 Εγκύκλιο “Οδηγίες για τη μονιμοποίηση και τη βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών”. Η παραπάνω εγκύκλιος ρητά αναφέρει: “σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης […] με τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους. Συγκεκριμένα, απαιτούνται δύο (2) χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας με απόσπαση σε θέσεις, όπου ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια”.

Παρόλο τα τόσα χρόνια προϋπηρεσίας ως αναπληρωτές και αφού συμπλήρωσαν και τη νόμιμη θητεία τους ως δόκιμοι, οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, έρχονται και πάλι αντιμέτωποι με αισθήματα ανασφάλειας και ομηρίας. Όλες οι διευθύνσεις πρέπει άμεσα να κοινοποιήσουν τις πράξεις διορισμών και να αποδεσμεύσουν από το άγχος και την ανασφάλεια αυτής της άδικης μεταχείρισης σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν ολοκληρώσει τη διετή υπηρέτησή τους.

Συμμετέχουμε δυναμικά και στηρίζουμε τα σωματεία για την ολοκλήρωση των διορισμένων του 2020.

 

316059495 1007685843512118 5760773470028847974 n

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΑΤΕΑ

Μονιμοποίηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Απάντηση που έδωσε η ΠΔΕ Κ. Μακεδ. στην αίτηση που τους έστειλε συνάδελφος για τη μονιμοποίηση της
“Σε απάντηση της αίτησής σας αναφορικά με τις διαδικασίες μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7, άρθρο 62 του νόμου 4589/2019 “7.
Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν.
Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλόλητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167)”.
Κατά συνέπεια η μονιμοποίησή σας θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τον τρόπο και τα κριτήρια κρίσης καταλληλόλητας.”
ΣΕΒΕΠΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από 12 ολόκληρες δεκαετίες αναπλήρωσης και ελαστικής εργασίας, το 2020 έγιναν οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στα σχολεία.
Δύο χρόνια μετά οι νεοδιόριστοι μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής του 2020 δεν έχουν μονιμοποιηθεί, όπως γινόταν πάντοτε με όλους τους προηγούμενους διορισμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη:
– Ότι όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικοί που διορίζονται, υποχρεωτικά παραμένουν για 2 χρόνια στον τόπο διορισμού τους, χωρίς να υπολογίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μακριά από το σπίτι τους, και χωρίς να υπολογίζεται το προσωπικό και το οικονομικό κόστος
– Ότι τον Αύγουστο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία των δόκιμων νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Πρόκειται για τους εκπαιδευτικούς, που χρόνια τώρα αναπλήρωναν πάγια κενά στην εκπαίδευση και βρίσκονταν κάθε χρόνο από τόπο σε τόπο και από σχολείο σε σχολείο
– Ότι για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές κ.λ.π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό η σχετική προθεσμία των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης έχει παρέλθει από τον περασμένο Μάιο
– Ότι κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά τη χώρα έχουν προχωρήσεις στις πράξεις μονιμοποίησης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου 4589/2019
– Ότι κάποιες άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δεν έχουν προχωρήσει στις ανάλογες διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης, οι οποίες εκδίδονται εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου
– Ότι είναι προφανές ότι το υπουργείο σκόπιμα κωλυσιεργεί και δεν δίνει λύση στο θέμα, καθώς ο στόχος του είναι να μεταθέσει τη μονιμοποίηση για αργότερα, προκειμένου να «εκβιάσει» την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4823/2021 (νόμος Κεραμέως της κυβέρνησης της ΝΔ), που προβλέπουν αξιολόγηση, πριν από τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα: Στο άρθρο 77, παρ. 4 αναφέρεται ότι το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος, ενώ στο άρθρο 78, παρ. 3 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
(που συμπληρώθηκε διετία από τον διορισμό τους)
Η εκπαιδευτική κοινότητα, σύλλογοι ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και φυσικά οι ίδιοι οι νεοδιόριστοι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να αντιδράσουν δυναμικά σε τυχόν “άνωθεν εντολές” που θα παγώνουν ή θα τορπιλίζουν τη διαδικασία μονιμοποίησης
Η Πρόεδρος                        Η Γ. Γραμματέας
Καρμπά Χρυσούλα             Συμεωνίδου Κική

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Διαδικασία μονιμοποίησης νεοδιόριστων ΕΕΠ-ΕΒΠ του 2020

Τον Μάρτιο του 2022 συμπληρώθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διετία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  όπου από δόκιμοι θα έπρεπε να γίνουν μόνιμοι . Με βάση τον νόμο 4589/2019 με  τον οποίο πραγματοποιήθηκαν  οι διορισμοί στην εκπαίδευση, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί από τις Διευθύνσεις η μονιμοποίηση των συναδέλφων .

 

Η σχετική πράξη μονιμοποίησης εκδίδεται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας.

 

Η δοκιμαστική περίοδος έχει παρέλθει και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μονιμοποίησης .

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που διορίστηκαν τον Μάρτιο του 2020 να στείλουν την παρακάτω αίτηση , έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες μονιμοποίησης τους .

 

                          ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Χρήστος Βουλιώτης                      Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας

ΑΙΤΗΣΗ   ΠΡΟΣ

Τη Διεύθυνση …………

 

 

Ατομικά Στοιχεία

Επώνυμο: Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και το άρθρο 62 του ν.4589/2/2019 οι νεοδιόριστοι υπηρετούν επί δύο     (2) έτη ως δόκιμοι υπάλληλοι και στο τέλος του δεύτερου έτους κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν .

Καλείται η …….Π.Δ.Ε./Δ.Δ.Ε. ……… να εφαρμόσει άμεσα την σχετική νομοθεσία του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και σύμφωνα με :

 • Π.2α.3α του άρθρου 5ν.2986/2022 με τροποποίηση από π.3γ του άρθρου 13 ν.3149/2003
 • Π1-4 του άρθρου 2 ΠΔ 140/1998
 • Π.1,2 του άρθρου 40 του ΥΚ ν.3528/2007
 • Π.5,8 του άρθρου 3848/2010
 • Εγκύκλιο αριθμού πρωτοκόλλου 46026/Δ2/25-06-2007.

Για την υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησης μου κατόπιν εισήγησης του ΠΥΣΕΕΠ ……

Σας υπενθυμίζω ότι με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για ρύθμιση σχετικών θεμάτων (107693/Ε2/01-07-2016) η μονιμοποίηση νεοδιόριστων πραγματοποιείται αυτοδίκαια .

Για όλα τα παραπάνω παρακαλώ βα μου κοινοποιήσετε τον αριθμό διαύγειας της διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησης μου .

 

 

Ο/Η  Αιτών/ούσα

 

______________________

 

 

 

Όνομα:  
Όν. πατέρα:  
Όν. μητέρας:  
Δ/νση οικίας:  
 
Κινητό τηλ.:

Email :

 
 

 

Στοιχεία Εργασιακής Σχέσης         

 

Αρ. Μητρώου:

Κλάδος:

Οργανική θέση :

Απόσπασης :

 

 

ΘΕΜΑ: «Διαπιστωτική Πράξη μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ ».

 
 
 _______________, ___ / ___ /20___

Δηλωθέντα κενά αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ για Α’ φάση σε διάφορες περιοχές

Μετά από πολλά μηνύματα συναδέλφων ΕΕΠ ΕΒΠ θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε οσες πληροφορίες περισσότερες μπορούμε

Όποιος έχει επιπλέον πληροφορίες για περιοχές μας τις στέλνει να τα προσθέτουμε στο άρθρο για να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι!!

 

ΔΙΠΕ ΠΕΛΛΑΣ:

Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές 🔹Παράλληλης Στήριξης 🔹ΕΒΠ 🔹ΠΕ25 Σχολ. Νοσηλευτών 

Διαμαντόπουλος Ηλίας

299613013 827985964868463 8453197864687922420 n

299605314 1111612062775717 6796288500823581009 n

299971491 1116042116000255 1050126052154455870 n

https://e-wall.net/2022/08/10/23763/

 

 

 

✅Τα λειτουργικά κενά στην ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου που καλύφθηκαν το 2021-22 με αναπληρωτές/-τριες. Σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν και τα φετινά λειτουργικά κενά. Βέβαια, όλα αυτά με επιφύλαξη, αφού κάποια κενά (π.χ. ΠΕ21, ΔΕ Χίου) έχουν καλυφθεί ήδη με τους μόνιμους διορισμούς ή τις αποσπάσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί νέα κενά (π.χ. ΠΕ21, ΔΕ Λέσβου). Επίσης, δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσες πιστώσεις θα διαθέσει το υπουργείο στην Α’ φάση και πόσες αργότερα.
Πηγή : Μιχάλης Βάρκας
299688481 10229232928312945 5936022490364969486 n
✔️Δηλωθέντα κενά αναπληρωτών ΔΔΕ Σερρών:
ΕΕΠ-ΕΒΠ.
#Πηγή : Βασίλειος Παπαχρήστου
299599582 10229226543993341 665035414961894703 n

Τα λειτουργικά κενά που δηλώθηκαν από την πρωτοβάθμια Αχαΐας.

Ενημέρωση από τον ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας μετά από αίτημα του .

 

received 364566979204899

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Αίτημα για ενημέρωση σχετικά με τις προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Με το παρόν έγγραφο, αιτούμαστε, να πληροφορηθούμε, τι ακριβώς προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τους αναπληρωτές που πρόκειται να προσλάβει από τους προσωρινούς πίνακες. Προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα, τα οποία είναι θεμιτό να απαντηθούν πριν τη δήλωση των περιοχών από τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ. Παράλληλα, συμμεριζόμενοι την αγωνία όλων αυτών των συναδέλφων που προσλαμβάνονται σαν αναπληρωτές, κρίνεται απαραίτητο να λάβουμε επίσημη απάντηση από το Υπουργείο σχετικά με τα προγράμματα από τα οποία εξασφαλίζονται οι πιστώσεις για την πρόσληψη ΕΕΠ – ΕΒΠ σε δομές Ειδικής και Γενικής Αγωγής.

 

Ως Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αιτούμαστε να μας απαντήσετε στα κατωτέρω ερωτήματα:

1)    Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο σε σχέση με τους αναπληρωτές που θα προσληφθούν για να καλύψουν ανάγκες στα πλαίσια, δεδομένου ότι στην παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019 προβλέπεται το εξής: «Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή.»;  Ως εκ τούτου, τίθεται το δίκαιο ερώτημα  αίτημα αυτών των ανθρώπων του τι θα απογίνουν εφόσον εφαρμοστεί η παραπάνω διάταξη και με δεδομένο ότι εφόσον δεν αναλάβουν υπηρεσία στην δηλωθείσα περιοχή θα έχουν και την ποινή του να μείνουν εκτός υπηρεσίας τόσο για το τρέχον έτος όπως και για το επόμενο.

2) Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την περίπτωση εκείνων των συναδέλφων που θα δικαιωθούν μετά τις ενστάσεις και οι οποίοι μετέπειτα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους οριστικούς πίνακες; Θα τοποθετηθούν σε κενά που ήδη θα έχουν καλυφθεί από τους προσωρινούς πίνακες, και το οποίο με τη σειρά του θα επιφέρει αλυσιδωτές μετακινήσεις των συναδέλφων, με συνέπεια να επηρεάσει επί τα χείρω την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και να φέρει αναστάτωση των ωφελούμενων παιδιών από τα άτομα που τα υποστηρίζουν;

3)  Ποια προγράμματα θα λειτουργήσουν φέτος στα πλαίσια της Γενικής και της Ειδικής  Εκπαίδευσης; Θα δοθεί το σύνολο των πιστώσεων στην πρώτη φάση ή όχι; Υπενθυμίζουμε πως τα προγράμματα που έτρεξαν τα προηγούμενα έτη είναι τα παρακάτω και κάλυπταν μέρος πάγιων αναγκών:

  •  Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  •   Πρόγραμμα «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης» για α) τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και β) τις Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ)
  • Προγράμματα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής
  • Προγράμματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής,
  • Πρόγραμμα Υποστήριξης σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.
  •  Πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» , ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών/-τριών

4)  Ποιος είναι ο προσανατολισμός του Υπουργείου σε σχέση με το πρόγραμμα Bullying όπως έχει γίνει γνωστό προς το κοινό; Θα πρόκειται για ένα καινούργιο πρόγραμμα ή θα μετουσιωθεί/συγχωνευτεί με κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα;

Αναμένουμε άμεσα για τις ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να ενημερωθούν αρμοδίως τα μέλη μας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που καλούνται να κάνουν δηλώσεις προτίμησης περιοχών στο διάστημα 16/08/2022 – 23/08/2022.

 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 30

 Ημερομηνία: Αθήνα, 17.08.2022

ΠΡΟΣ:

-Την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ κα. Ζέττα Μακρή

-Τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ. Αλ. Κόπτση

– Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(Προϊσταμένη κα. Νεκταρία

Φυτουράκη)

-Επιτελική Αρχή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

ΦΕΚ Διορισμών ΕΕΠ ΕΒΠ 2022

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για πληροφορίες σχετικά με την ορκωμοσία, να κοιτάτε τις οδηγίες των διευθύνσεων

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [190.33 KB]

Κύλιση προς τα επάνω