ατομική αξιολόγηση

ΟΛΜΕ / Για ατομική αξιολόγηση – Ερωταπαντήσεις για απεργία αποχή!

Συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της ατομικής αξιολόγησης

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την ομόφωνη απόφαση που έλαβε η ΓΣ Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 11/2/2023, η απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση είναι σε ισχύ. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους/τις συναδέλφους/τις να συμμετέχουν δυναμικά και μαζικά στην απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής αξιολόγησης.

Η δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα). Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους/τις συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

Η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης), το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έχει ήδη προκηρύξει στάσεις εργασίας από την Τρίτη 12/9/23 έως και την Παρασκευή  29/9 και θα συνεχίζει να προκηρύσσει στάσεις εργασίας για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες.

Επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή και η από 13/3/23 ανακοίνωση της ΟΛΜΕ με ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με την συγκεκριμένη μορφή αγώνα:

Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ) / Οι 5 αποδεκτοί τρόποι απόκτησής!!

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

 


 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε όλο το προηγούμενο διάστημα το ΔΣ της ΟΛΜΕ πραγματοποιούσε τηλεδιασκέψεις με όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας προκειμένου να ενημερώσει για τις διαδικασίες που ακολουθούμε για να μπλοκάρουμε την υλοποίηση της ατομικής αξιολόγησης (ν.4823/21) και να λύσει σχετικές απορίες, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ΓΣ των Προέδρων (11/2/23). Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στις συζητήσεις αυτές κατεγράφησαν και απαντιούνται περιληπτικά παρακάτω, για την καλύτερη ενημέρωση σας.

Είναι νόμιμη, ως μορφή απεργίας, η απεργία-αποχή;

Η απεργία αποχή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982 και έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. (Δ.Εφ. Πειραιώς 486/1995, Δ.Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ.Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων, χωρίς να έχουν υπάρξει διώξεις. Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Μπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται στο αρθ. 56 του 4823/21 σε όσους/ες συμμετέχουν στην απεργία αποχή;

Τόσο το σύνταγμα όσο και η υπερνομοθεσία και οι έως τώρα αποφάσεις των δικαστηρίων συνηγορούν στο ότι η απεργία είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο. Άλλωστε το άρθρο 56 του 4823/21 προβλέπει ποινές σε περίπτωση «παράλειψης καθήκοντος». Τα αρμόδια δικαστήρια έχουν ξεκάθαρα και τελεσίδικα αποφανθεί ότι η απεργία δεν συνιστά παράλειψη καθήκοντος. Συγκεκριμένα έχει κριθεί, ότι «η συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί καθεαυτή αρνητικά για την εξέλιξη του υπαλλήλου, διότι συνιστά νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 30 του ν.1264/1982» (ΣτΕ 444/1996, 1907/2002) και «η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παράλειψη καθήκοντος ή πειθαρχικό παράπτωμα ή να συνδεθεί έμμεσα ή άμεσα με την επιβολή οποιουδήποτε δυσμενούς διοικητικού ή άλλη μορφής μέτρου εις βάρος του υπαλλήλου, καθώς κάτι τέτοιο, θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας, θέτοντας υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκησή του, συνιστώντας εκ του αποτελέσματος απαγορευμένη κατά τον ν. 1264/1982 ανταπεργία».

Μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά υπάλληλος που συμμετέχει στην απεργία αποχή;

Όχι αφού σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.

Πως συμμετέχουμε στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ;

Υπογράφουμε τη δήλωση συμμετοχής που έχει στείλει η ΟΛΜΕ και την καταθέτουμε στο πρωτόκολλο του σχολείου. Είναι σημαντικό τη δήλωση να την υπογράψουμε όλα τα μέλη και όχι μόνο οι νεοδιόριστοι/ες. Η αξιολόγηση μας αφορά όλους και όλες.

Από τι μας καλύπτει η συμμετοχή στην απεργία αποχή;

Από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που προβλέπονται για την ατομική αξιολόγηση. Δηλαδή από το να μην καταθέσουμε τίποτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, από το να αρνηθούμε συνάντηση με το σύμβουλο/αξιολογητή κλπ.

Πότε κάνουμε στάση εργασίας;

Ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρξει προσυνεννόηση με το σύμβουλο στο πότε θα έρθει να παρακολουθήσει το μάθημά μας. Επομένως, αν εμείς αξιοποιώντας την απεργία αποχή δεν δεχτούμε την αρχική συνάντηση-συζήτηση με τον σύμβουλο, δε μπορεί να έρθει στην τάξη μας, αφού δεν θα έχει συμφωνηθεί η μέρα και η ώρα της παρακολούθησης. Αν παρόλα αυτά έρθει, αρχικά δηλώνουμε ότι δε μπορεί βάσει νόμου να παρακολουθήσει το μάθημα μας χωρίς προσυνεννόηση και αν επιμείνει, για εκείνη την ώρα που θέλει να παρακολουθήσει δηλώνουμε στάση εργασίας, η οποία προφανώς είναι και αυτή απόλυτα νόμιμη και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα πειθαρχικού παραπτώματος. Και στην περίπτωση των στάσεων εργασίας, είναι σημαντικό, ιδανικά, να συμμετέχει όλος ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών.

Οι δόκιμοι/ες εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν ως προς τη μονιμότητά τους;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007) και το άρθρο 103 του Συντάγματος, η προστασία της συνταγματικής αρχής της μονιμότητας επεκτείνεται και στους δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους αφού έχουν διοριστεί σε οργανικές θέσεις (διευκρινίζουμε ότι όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί που έχουν ΦΕΚ διορισμού έχουν κατέχουν οργανική θέση στο Υπουργείο Παιδείας, ακόμη κι αν δεν έχουν οργανική σε συγκεκριμένο σχολείο) και μέχρι την οριστική μονιμοποίησή τους απολαμβάνουν των εγγυήσεων της μονιμότητας, μη δυνάμενοι να παυθούν, παρά μόνο για λόγους που αφορούν την υπηρεσία και μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με το αρ. 40 παρ. 1 ΥΚ/2007 (επιβολή πειθαρχικών ποινών, ποινικές καταδίκες κλπ).

Οι δόκιμοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν απόσπαση ή μετάθεση;

Ναι, για τις υπηρεσιακές μεταβολές ισχύει το ίδιο με τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς. Έχουν πλήρη δικαιώματα αποσπάσεων και μεταθέσεων, εφόσον τηρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους/τις λοιπούς/ες εκπαιδευτικούς (υπηρέτηση οργανικής, επαρκή μόρια κλπ).

Η παραμονή στη δόκιμη κατάσταση επηρεάζει τις εργασιακές συνθήκες/δικαιώματα;

Όχι. Οι δόκιμοι/ες εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία διαφορά με τους μόνιμους. Για όσο καιρό και αν παραμένουν δόκιμοι/ες μετράει κανονικά η προϋπηρεσία τους για όλα τα εργασιακά δικαιώματα (ωράριο, μισθολογική εξέλιξη, προσμέτρηση μορίων, δυνατότητα υπηρεσιακών μεταβολών κλπ).

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Αν επιτρέψουμε να υλοποιηθεί η ατομική αξιολόγηση, αυτόματα θα μεταφερθούμε όλοι και όλες στην κατάσταση της δόκιμης περιόδου, αφού η αξιολόγηση δεν γίνεται άπαξ αλλά περιοδικά ανά 2 ή/και 4 χρόνια. Άρα, το επιχείρημα του ΥΠΑΙΘ ότι πρέπει να αξιολογηθούν οι νεοδιόριστοι/ες για να γίνουν μόνιμοι/ες είναι έωλο. Όχι μόνο δεν γίνονται οι δόκιμοι/ες μόνιμοι/ες, αλλά και οι μόνιμοι/ες γίνονται δόκιμοι/ες και θα πρέπει περιοδικά να αποδεικνύουν την «αριστεία» τους.

Καλούμες όλες και όλους, μόνιμους/ες, νεοδιόριστους/ες, αναπληρωτές/τριες και ωρομισθίους/ες να συνταχθούν μαζικά με την ΟΛΜΕ και να συμμετέχουν στην απεργία αποχή και στις στάσεις εργασίας, ώστε να αποτραπεί η εφαρμογή του νόμου 4823/21. Να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να μας μετατρέψει σε υποχείρια της και να αμφισβητεί την επιστημονική και παιδαγωγική μας επάρκεια, την οποία επανειλημμένως έχουν αποδείξει.

Δυσπρόσιτα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Google maps

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

ΔΟΕ: Νέα σχολική χρονιά / Ατομική Αξιολόγηση, Μέντορες, Συντονιστές – Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο

«Νέα σχολική χρονιά. Αποφασιστικά δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των δικαιωμάτων μαθητών κι εκπαιδευτικών»

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!

ΔΟΕ: Νέα σχολική χρονιά / Ατομική Αξιολόγηση, Μέντορες, Συντονιστές – Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο

Στη συνεδρίασή του στις 30/8 το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με οδηγό τις προωθητικές αποφάσεις της 92ης Γ.Σ. του κλάδου, αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στις πολιτικές υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου και κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολικών μονάδων, που ασκεί η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τα τελευταία χρόνια και οι κυβερνήσεις διαχρονικά.

            Από την πρώτη συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. το Δ.Σ. τόνισε ότι παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει αγωνιστικά στην υλοποίηση όλων των αποφάσεών του με πιο πρόσφατες αυτές της 92ης Γ.Σ. του Ιουνίου οργανώνοντας τη δράση του ώστε να αναδείξει όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας την υιοθέτηση των θέσεων του κλάδου για το δημόσιο σχολείο. Μπροστά στην απουσία ανταπόκρισης στα αιτήματά μας από την πολιτική ηγεσία, στο μέχρι σήμερα διάστημα, προχωράμε σε αίτημα για νέα συνάντηση (θυμίζουμε ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά μας για συνάντηση για τα λάθη στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. τα οποία τελικά το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δεν αποκατέστησε), που πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, κάνοντας σαφές ότι δεν θα ανεχτούμε τη συνέχιση της καταστροφικής πολιτικής των τεσσάρων τελευταίων ετών.

Ήδη, από την ανακοίνωση της πρώτης φάσης προσλήψεων των αναπληρωτών καταγράφεται ότι καλύφθηκαν μόνο οι μισές, σχεδόν, ανάγκες (και στο ελάχιστο αυτές της πλήρους παράλληλης στήριξης) δίχως να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών, με μέτρα όπως η επαναφορά του υπεύθυνου δασκάλου στο ολοήμερο και η κατάργηση του αντιπαιδαγωγικού μέτρου των 25 μαθητών ανά τμήμα, αλλά ούτε καν τα κενά που στάλθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η καινούργια σχολική χρονιά ξεκινά με χιλιάδες κενά, που έχουν ως αποτέλεσμα χιλιάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας, να πληγούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, ενώ χιλιάδες συνάδελφοι που δούλευαν πέρσι ζουν τώρα στο καθεστώς της ανεργίας. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες παιδιά που έχουν έγκριση πλήρους παράλληλης στήριξης υποχρεώνονται να μοιραστούν τους εκπαιδευτικούς παράλληλης με ολέθρια αποτελέσματα για τις μορφωτικές τους ανάγκες και για την ομαλή ένταξή τους αυτή τη χρονιά στο σχολικό περιβάλλον.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τα σχολεία να λειτουργούν σε «γερασμένες» υποδομές, χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, με «μπαλώματα» και πρόσκαιρες λύσεις που γίνονται μόνιμες (π.χ. εκατοντάδες τμήματα σε κοντέινερ, απουσία  προσεισμικού ελέγχου, απουσία ειδικών αιθουσών για το ολοήμερο, χώρων εστίασης, εξοπλισμένων εργαστηρίων κλπ.)

Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με το συνεχές κύμα ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να καλπάζει με πάνω από 10% στα είδη βασικής κατανάλωσης, ενώ ο μισθός μας να φτάνει ίσα για τις 10 πρώτες ημέρες του μήνα. Η «αύξηση» στους Δημόσιους Υπαλλήλους για την οποία κόμπαζε η κυβέρνηση όλο το καλοκαίρι ήδη εξανεμίστηκε πριν καν δοθεί. Ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος συναδέλφων μας που βρίσκεται κάτω από το Μ.Κ.9, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιοπορισμού και την ίδια στιγμή συνάδελφοί μας (κυρίως νεοδιόριστοι και αναπληρωτές) αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα στέγασης, ιδιαίτερα στις περιοχές μεγάλης τουριστικής κίνησης, το οποίο οι κυβερνώντες αρνούνται να αντιμετωπίσουν.

Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο η συνέχιση της προσπάθειας επιβολής της αντιεπιστημονικής – αντιεκπαιδευτικής «αξιολόγησης» των νόμων 4692/20 και 4823/21 μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκληφθεί.

            Ο κλάδος μας, τα δυο τελευταία χρόνια, έδωσε περήφανη απάντηση, απέναντι στην κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών με πρόσχημα την «αξιολόγηση», υλοποιώντας συλλογικά και ενιαία, σε μεγάλο μέρος του, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.. Με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά.

 • Για την ατομική αξιολόγηση, είναι σε ισχύ η απεργία – αποχή που κήρυξε η Δ.Ο.Ε. (8/2/2023) και επανεπιβεβαιώθηκε, ομόφωνα, από την 92η ΓΣ του κλάδου. Με βάση αυτό, βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή που έχουν υπογραφεί από την προηγούμενη χρονιά. Σε νέες δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή και πρωτοκόλλησή τους, χρειάζεται να προχωρήσουν μόνο όσες/όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υπογράψει την περσινή σχολική χρονιά και όσες/όσοι άλλαξαν σχολείο λόγω μετάθεσης, απόσπασης ή νέας τοποθέτησης αναπληρωτών.
 • Για τους μέντορες και τους συντονιστές είναι σε ισχύ η απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. (10/10/2022). Με βάση αυτό, βρίσκονται σε ισχύ οι δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή που έχουν υπογραφεί από την προηγούμενη χρονιά. Σε νέες δηλώσεις συμμετοχής στην απεργία-αποχή και πρωτοκόλλησή τους, χρειάζεται να προχωρήσουν μόνο όσες/όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υπογράψει την περσινή σχολική χρονιά και όσες/όσοι άλλαξαν σχολείο λόγω μετάθεσης, απόσπασης ή νέας τοποθέτησης αναπληρωτών.
 • Κηρύσσουμε 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1οή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων από τη Δευτέρα 11/9/2023 μέχρι και την Παρασκευή 29/9/2023 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει και το ολοήμερο  διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».
 • Για την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, συνεχίζουμε και τη νέα σχολική χρονιά, 2023-2024, την ίδια επιτυχημένη μορφή των δύο τελευταίων ετών (στο πνεύμα της απόφασης της 92 ης Γ.Σ. όπως εξειδικεύτηκε με την απόφαση του Δ.Σ.)

Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε και να αντιπαλεύουμε με όλους τους τρόπους και τις μορφές την πραγματική στόχευση της επιχειρούμενης «αξιολόγησης» η οποία δεν στοχεύει στην όποια αναβάθμιση. Επιχειρεί να αλλάξει τη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και υποβάθμισή του.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί:

 • Τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να καταγράψουν τα πραγματικά κενά, να τα γνωστοποιήσουν το συντομότερο δυνατό στη Δ.Ο.Ε. και να αναφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία των σχολείων.
 • Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Δήμους και Περιφέρειες για το θέμα της καθαριότητας, των κτηριακών υποδομών και της ασφάλειας των σχολικών κτηρίων.

Στο πλαίσιο του αγωνιστικού σχεδιασμού της νέας χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση:

 • Τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια, με αφορμή τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ., το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
 • Την πραγματοποίηση κύκλου Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Σ.Ε.Π.Ε. (12-28/9) και πραγματοποίηση Ολομέλειας Προέδρων.
 • Την πραγματοποίηση συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Υπουργείου Εσωτερικών, με το Ι.Ε.Π. και την Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Την οργάνωση κινητοποίησης την ημέρα της συνάντησης με την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. από κοινού με την Ο.Λ.Μ.Ε.
 • Να προχωρήσει, άμεσα, σε όλες τις ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τόσο για τους αναπληρωτές όσο και για τους μόνιμους συναδέλφους/συναδέλφισσες.

      Αγωνιζόμαστε για

 • Την άμεση πραγματοποίηση του συνόλου των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου.
 • Την άμεση κάλυψη όλων των υπαρκτών λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με δωρεάν μετακίνησή τους προς στους τόπους πρόσληψης, και καταβολή ολόκληρου του μισθού του Σεπτεμβρίου.
 • Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Καμία σκέψη για γραπτό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.
 • Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του Α.Ε.Π. και του πληθωρισμού.
 • Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
 • Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 2017.
 • Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
 • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
 • Μέτρα στήριξης της καθημερινής διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Άμεση λήψη μέτρων για το πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων υποδομών για τη στέγαση. Δημιουργία κατοικιών για τους εκπαιδευτικούς, σε νησιωτικές περιοχές. 50% έκπτωση σε όλα τα Μ.Μ.Μ.
 • Χορήγηση ενοικίου στους νεοδιόριστους και αναπληρωτές συναδέλφους μας.
 • Δωρεάν σίτιση σε στρατιωτικές και φοιτητικές λέσχες.
 • Να καταργηθεί το αντιεκπαιδευτικό μέτρο των 25 μαθητών ανά τμήμα το οποίο έχει οδηγήσει σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
 • Να προσληφθούν οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας για κάθε παιδί με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στις διαγνώσεις των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΚΕΔΑΣΥ). Δημιουργία όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων συνολικά στην Ειδική Αγωγή.
 • Προσλήψεις επιπλέον προσωπικού καθαριότητας με πλήρες ωράριο.
 • Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο με ευθύνη των Περιφερειών.
 • Έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών. Διαγραφή των χρεών των σχολικών μονάδων στις Δ.Ε.Κ.Ο. Εξασφάλιση αφορολόγητου πετρελαίου και Φυσικού αερίου. Καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων.
 • Κατάργηση του Φ.Π.Α. σε όλα τα σχολικά είδη. Επιβολή πλαφόν στις τιμές.
 • Κατάργηση των ν.4692/20 και 4823/21 της αντιεπιστημονικής-αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου.
 • Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Άμεσο ουσιαστικό και ενδελεχή προσεισμικό έλεγχο όλων των σχολικών κτηρίων. Επισκευή και συντήρηση των σχολείων αφού οι μαθητές κινδυνεύουν όχι μόνο από σεισμό στην ώρα λειτουργίας του σχολείου αλλά και καθημερινά, από τα κακοσυντηρημένα κτήρια (σοβάδες, φωτιστικά υλικά, πόρτες, τζάμια κ.λπ.).

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

Καλή αγωνιστική και δημιουργική σχολική χρονιά!

ΠΟΣΕΠΕΑ / ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Κήρυξη 3ωρων στάσεων εργασίας

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του

προγράμματος των σχολικών μονάδων από τη Πέμπτη01/06/2023 μέχρι και την

Παρασκευή 30/06/2023 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το

ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής

της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση

ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

Αποκάλυψη: Στον αέρα η αξιολόγηση – Δεν έχουν συσταθεί διοικητικά οι δομές των συμβούλων εκπαίδευσης και ΔΕΝ έχουν καν δικαίωμα υπογραφής

Βήματα για την απεργία- αποχή

 

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, έχει επιδώσει στο

Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Προεδρία της Κυβέρνησης

και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής,

δηλώνοντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της. Με βάση τις προβλεπόμενες από τον

νόμο προθεσμίες, ημέρα έναρξής της είναι η Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

2023.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέλη των συλλόγων διδασκόντων

και όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της

αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουμε τη συμμετοχή

μας στην απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Κι αν οι συνδικαλιστές δεν είναι τελικά ένα μάτσο τεμπέληδες;

– Υπογράφουμε το έντυπο – δήλωση για την συμμετοχή μας στην απεργία-

αποχή από την ατομική αξιολόγηση και το πρωτοκολλούμε στο/στα

σχολείο/σχολεία ή ΚΕΔΑΣΥ που εργαζόμαστε. Η δήλωση αυτή γίνεται σε

ειδικό έντυπο που καταθέτουμε οι συνάδελφοι (είναι αναρτημένη στα site

της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των ΣΕΕΠΕΑ) για να γίνεται σαφής η συμμετοχή στην

απεργία – αποχή. Η απεργία- αποχή είναι νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη

ενέργεια αρκεί να πρωτοκολλείται στο σχολείο (Σε Γενικά Σχολεία, όπου

μπορεί να υπάρχουν μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μόνοι τους, μπορούν να υπογράφουν και

στο αντίστοιχο κείμενο της ΔΟΕ).

– Δεν κανονίζουμε κανένα ραντεβού με τον/την αξιολογητή/ αξιολογήτρια ,

ούτε και ανεβάζουμε στοιχεία μας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

– Προχωράμε σε 3ωρη στάση εργασίας, -αν χρειαστεί-, για τη μη συμμετοχή

σε ραντεβού αξιολόγησης. Συμμετέχουμε όλοι στις στάσεις εργασίας

προκειμένου να είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε

διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού

ωραρίου.

– Επικοινωνούμε με τους τοπικούς ΣΕΕΠΕΑ για τη συμμετοχή μας στην

απεργία- αποχή για να είναι ενήμεροι και για υποστήριξη των συναδέλφων.

 

Οι ΣΕΕΠΕΑ βρίσκονται σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ

καθώς και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τις ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.

 

Η απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους

συναδέλφους από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική

αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την

ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής

αυτοαξιολόγησης.

ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ

ΑΓΩΝΑ !

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Βουλιώτης Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας

 

Καταρρέει η ατομική αξιολόγηση σε κάθε γειτονιά, κυριολεκτικά (Ποσοστά, Σημερινές Φώτο)

Έχουμε ξαναγράψει ότι στην Αττική αξιολόγηση δεν υπάρχει. Δεν ήταν υπερβολή, ούτε πρόχειρη εκτίμηση. Τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Απεργία/Αποχή της ΔΟΕ είναι πολύ υψηλά. Στο σύλλογο εκπαιδευτικών Αν. Αττικής Κ. Σωτηρίου το 100% των νεοδιόριστων του 2020 που σε πρώτη φάση θεωρούνται υπόχρεοι αξιολόγησης, είναι σε Απεργία/Αποχή, ενώ τεράστιο είναι και το ποσοστό στο σύνολο των εκπαιδευτικών. Στον Α σύλλογο εκπαιδευτικών Αθηνών, ήδη συμμετέχει στην απεργία αποχή το 81% των εκπαιδευτικών δείτε αναλυτικά:

Α αθην4 E-WALL

 

Σε πολλούς συλλόγους με τους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή και δεν έχουν προλάβει ακόμα να δημοσιοποιήσουν στοιχεία, οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι επικρατεί ανάλογη εικόνα.

Εκτός από τα ποσοστά συμμετοχής όμως και τις δυναμικές κινητοποιήσεις των σωματείων στις συσκέψεις των συμβούλων εκπαίδευσης για τις οποίες είχαμε ενημερώσει: Αλλεπάλληλα ΑΚΥΡΑ στην αξιολόγηση στην Αττική – 100% η αποχή σε αρκετούς συλλόγους – Διακόπτονται συνεδριάσεις συμβούλων σε διευθύνσεις  , υπάρχουν και οι επισκέψεις αξιολογητών στα σχολεία με σκοπό την πραγματοποίηση συναντήσεων με νεοδιόριστους. Και αυτές ματαιώνονται η μια πίσω από την άλλη σε μια σειρά από σχολεία. Δείτε σημερινές φώτο:

arist1 E-WALL

arist2 E-WALL

Ααθη3 E-WALL

α αθην E-WALL

α αθη2 E-WALL

Τα παραπάνω είναι εικόνες από σχολεία της Α Αθήνας, υπάρχουν αντίστοιχες σημερινές από τη δυτική αττική, ενώ  ανάλογες δράσεις σήμερα έγιναν και στη Γ Αθήνας.

Δυττική Αττική:

Η αξιολόγηση δεν θα περάσει!Το λέμε και το εννοούμε!Πρώτο μπλοκάρισμα της αξιολόγησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων

δυτ E-WALL

B Αθήνας:

Δ Αθήνας: Μπλοκαρίστηκε σήμερα 2/5 η πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης, στην Ηλιούπολη, συνάδελφου ειδικότητας.

Το πιο ζωντανό και φωτεινό κομμάτι της εκπαίδευσης λοιπόν φαίνεται ότι αυτοοργανώνεται, αντιστέκεται, και κινητοποιείται με όρους μαζικούς. Επιτροπές αγώνα έχουν σχηματιστεί σε δεκάδες συλλόγους και ΕΛΜΕ, ομάδες viber ακόμα έχουν εμφανιστεί στις οποίες οι νεοδιόριστοι συντονίζονται και επικοινωνούν. Ξαναδημοσιεύουμε τα βήματα συμμετοχής στην Απεργία/Αποχή στη φλωτο με την οποία διακινούνται σε πολλές από τις ομάδες που προαναφέραμε:

βηματα E-WALL

M. Πέμπτη πρωί έρχεται mail για αξιολόγηση σε εκπαιδευτικούς της Αττικής – Πως να το διαγράψετε

 

 

Ούτε στους Αμπελόκηπους, ούτε στη Σταυρούπολη

Ούτε στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, για άλλη μια φορά. Όπως αναφέρει ο συνάδελφος Ηλίας Σμήλιος από τον ΣΤ σύλλογο εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ: 2 – 0
Δύο νεοδιόριστες συναδέλφισσες ειδικοί νηπιαγωγοί στην περιοχή του Ζ΄ Συλλόγου Π.Ε. (2ο Σταυρούπολης και 12ο Αμπελοκήπων) προσπάθησε να αξιολογήσει σήμερα παρακολουθώντας το μάθημά τους η επιθεωρήτρια νηπιαγωγών(γενικής) και ΑΠΕΤΥΧΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ! Με τις στάσεις εργασίας που κήρυξαν ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία και τη συγκέντρωση που οργάνωσε το σωματείο έξω από το πρώτο νηπιαγωγείο, με τη συμμετοχή του Δ.Σ. και εκπαιδευτικών από διάφορα σχολεία της περιοχής, η πιστή εντολοδόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. πήρε ένα ακόμη μάθημα για το τι την περιμένει σε κάθε προσπάθεια να πραγματοποιήσει το καταστρεπτικό για το δημόσιο σχολείο “έργο” της. Για άλλη μια φορά μάλιστα αντί να συζητήσει, τράπηκε σε φυγή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και μόλις της ανακοινώσαμε ότι ασκούμε το συνταγματικό μας δικαίωμα στην απεργία και την υποχρέωση προάσπισης του δημόσιου σχολείου…
thumbnail ΜΠΛΟΚΟ Αξιολόγηση 3 4 1 E-WALL

ΟΛΜΕ: Εξώδικο για κήρυξη απεργίας-αποχής από την ατομική αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς αποσπασμένους για παροχή διοικητικού έργου

Σε ανακοίνωση της η ΟΛΜΕ:

Εξώδικο για κήρυξη απεργίας-αποχής από την ατομική αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς αποσπασμένους για παροχή διοικητικού έργου

Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 31 Μαρτίου  κατατέθηκε από την  ΟΛΜΕ εξώδικο για κήρυξη απεργίας αποχής από την ατομική αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποσπαστεί για παροχή διοικητικού έργου σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή φορέα, σε συνέχεια της αντίστοιχης απεργίας αποχής που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Η απεργία-αποχή αυτή αφορά κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης του ν.4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Επομένως, οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί σε φορείς και υπηρεσίες είναι απολύτως καλυμμένοι/ες να απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται στο φορέα απόσπασής τους.

Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα ενάντια στην ατομική αξιολόγηση!

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην απεργία αποχή

 

Για το αρχείο σε pdf … εδώ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Πρόσκληση – κάλεσμα σε σύσκεψη με νεοδιόριστους ΕΕΠ-ΕΒΠ για την ατομική αξιολόγηση!!

Πρόσκληση- κάλεσμα σε σύσκεψη με νεοδιόριστους ΕΕΠ-ΕΒΠ για την ατομική αξιολόγηση

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε καλεί στη δεύτερη διαδικτυακή σύσκεψη που διοργανώνει το Σάββατο 01/04/2023 με θέμα: « Απεργία – αποχή για την ατομική αξιολόγηση- Ερωτήσεις και απαντήσεις για προβληματισμούς που έρχονται» στις 18:00 μέσω zoom στο link:

https://us02web.zoom.us/j/86756361083?pwd=bVFPdk1iYkg4QzM1TC9ZNEM3L3RQdz09

Meeting ID: 867 5636 1083

Passcode: 193656

 

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

-Η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλύπτει σε όλες τις φάσεις -τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

-Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης), το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ήδη προκηρύξει στάσεις εργασίας  για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες και για όλο το Μάρτιο.

Τι είναι τελικά η «αξιολόγηση»; Με απλά λόγια, δομημένο λόγο, καταρρίπτεται από τους νεοδιόριστους της Λέσβου το αφήγημα της αξιολόγησης.

 

Κι αν οι συνδικαλιστές δεν είναι τελικά ένα μάτσο τεμπέληδες;

 

“Μέντορες” ζητούν να παρακολουθήσουν διδασκαλίες “νέων” και να γράψουν και σε πρακτικό τι είδαν – Κλείνουμε την πόρτα στους “Πυγμαλίωνες” της συμφοράς!!

 

 

Συνάδελφοι, ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση συνεχίζεται, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, θα τους δίνει κατευθύνσεις, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά.

                                         ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Ούτε στην Καστοριά – Παρέμβαση του τοπικού Συλλόγου Εκπ/κων σε επίσκεψη αξιολογητή/τριας

Δελτίο τύπου για την επίσκεψη σχολικής συμβούλου σε σχολεία με θέμα την ατομική αξιολόγηση

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ  Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                       

Καστοριά 09/03/2023

T.K. 52100,  Καστοριά

Αρ. Πρωτ.: 40

Πληροφ.: Κώστα Θάλεια, Καλαμπούρη Ελένη,  sepekastorias@gmail.com                                                                                                                               

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023 η πρώτη επίσκεψη της σχολικής συμβούλου 1ης & 3ης ομάδας σχολείων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μανιάκων με θέμα την ατομική αξιολόγηση.

1 E-WALL

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καστοριάς έδωσε το παρόν και έστειλε το μήνυμα ότι είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!

2 E-WALL
Κανένας/καμία συνάδελφος/-ισσα μόνος/-η!!! Η συλλογικότητα είναι η δύναμή μας!!!
Ενωμένοι μπορούμε να αντιπαλέψουμε τις πολιτικές διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου & να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους!!!

MyAlbumName014 E-WALL

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Πρόσκληση- Κάλεσμα σε σύσκεψη με νεοδιόριστους ΕΕΠ-ΕΒΠ για την ατομική αξιολόγηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΕΠ- ΕΒΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε ,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε καλεί στη διαδικτυακή σύσκεψη που διοργανώνει το Σάββατο 11/3/2023 με θέμα: « Απεργία – αποχή για την ατομική αξιολόγηση- Ερωτήσεις και απαντήσεις για προβληματισμούς που έρχονται» στις 18:00 μέσω zoom στο link:

https://us02web.zoom.us/j/82924577121?pwd=NnJXWjdtL1hMeW5wQy9zK2tBeCtGdz09

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

-Η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλύπτει σε όλες τις φάσεις -τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

-Προκειμένου να καλυφθούν όλοι/ες οι συνάδελφοι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης), το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ήδη προκηρύξει στάσεις εργασίας  για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες και για όλο το Μάρτιο.

 

Συνάδελφοι, ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση συνεχίζεται, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ, θα τους δίνει κατευθύνσεις, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά.

                                       ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

                     Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας

              Χρήστος Βουλιώτης         Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας

Σύλλογος Ρεθύμνου: Μπλοκάραμε την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης, μαζικά αποφασιστικά στο Δημοτικό Ζωνιανών και Ανωγείων

Κείμενο και Φώτο από ανάρτηση του συλλόγου εκπ/κων Ρεθύμνου:

Ο σύμβουλος εκπαίδευσης δεν προχώρησε σε ενημέρωση για την αξιολόγηση, αφού οι συνάδελφοι συμμετείχαν στην απεργία αποχή.

Μαζικά, αποφασιστικά, μπλοκάραμε την έναρξη της ατομικής αξιολόγησης στο Δημοτικό Ζωνιανων και Ανωγείων.
Σε κάθε σχολείο ακυρώνουμε την αξιολόγηση στην πράξη
Κανένας μόνος /καμία μόνη
ρεθυμνακι E-WALL
ρεθυμνακι2 E-WALL
Κύλιση προς τα επάνω