ίδρυση

Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Β’ Φάση

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Β’ Φάση

Ειδικότερα για την Α/θμια Εκπαίδευση:
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:
• Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ
• Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΙΙ ΖΕΠ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΥ ΖΕΠ
Α. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον
προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα
λάβουν υπόψη τα παρακάτω:
Για τη φοίτηση των μαθητών/τριών στις ΤΥ ΖΕΠ, απαιτούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας,
σε συνεργασία με τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, τα ακόλουθα:
1. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του
μαθητή/τριας.
2. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του την
ΤΥ ΖΕΠ.
3. Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για τη φοίτηση των μαθητών/τριών σε ΤΥ Ι ΖΕΠ ή/και ΤΥ ΙΙ
ΖΕΠ.
4. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την
παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη της σχολικής μονάδας, καταρτίζει το Εβδομαδιαίο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤΥ ΖΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών
που διδάσκουν στις τάξεις αυτές.
5. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τάξεων αυτών υποβάλλεται για έγκριση και
θεώρηση στον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, διαβιβάζουν
το αίτημά τους στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επισυνάπτοντας:
• Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας
των εν λόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στις ΤΥ Ι ΖΕΠ/ΤΥ ΙΙ
ΖΕΠ
• Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα
αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., μετά τη συγκέντρωση όλων των προτάσεων θα προβεί στην άμεση έκδοση
ενιαίας επικαιροποιημένης Υπουργικής Απόφασης ένταξης των προτεινόμενων σχολικών μονάδων
στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ
για το σχολικό έτος 2023-2024. (Οι Υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί τα προηγούμενα έτη,
στις οποίες είναι ενταγμένες ονομαστικά οι σχολικές μονάδες που δύνανται να δημιουργήσουν ΤΥ
ΖΕΠ παύουν να ισχύουν).

Σε συνέχεια της έκδοσης της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης και μετά την οριστικοποίηση
της κατανομής των εκπαιδευτικών, θα ακολουθήσει αποστολή εγκυκλίου προς τους Περιφερειακούς
Διευθυντές Εκπαίδευσης προκειμένου να προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ίδρυσης ΤΥ
ΖΕΠ.

Για την ίδρυση και λειτουργία ΤΥ-ΖΕΠ, επισημαίνουμε ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων αφού λάβουν υπόψη τις παραγράφους Α και Β, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο να τηρηθεί η διάρκεια φοίτησης των μαθητών που αιτούνται να ενταχθούν στις ΤΥ Ι και ΤΥ ΙΙ, καθώς και στο σωστό λογότυπο του ΕΣΠΑ.

Τα απαραίτητα σύμφωνα με την εγκύκλιο έγγραφα θα αποσταλούν έως και τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά

 

ΕΞΕ – 114378 – 2023 – Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 σε δημοτικά σχολες

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [270.34 KB]

 

Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Τι είναι το Τμήμα Ένταξης; Πώς λειτουργεί; Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης..

Η μοριοδότηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δυσπρόσιτα (κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ) καταστήματα κράτησης κ.α

Δυσπρόσιτα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Google maps

 

 

 

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες.

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α/21.09.2010) άρθ. 26 παρ. 1α και 1β εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής,[…] Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ’ αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα»

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2022-2023 δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της Πράξης:

 

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Η σχετική Πράξη για το σχολικό έτος 2022-2023 αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον αριθμητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να αντεπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.

 

οδηγίες ΖΕΠ

Ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης στη Β/βαθμια

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή προχώρησε, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στην υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη για την ίδρυση σαράντα (40) επιπλέον – πέραν των ήδη λειτουργούντων – τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης στην επικράτεια, μεταξύ αυτών και πέντε (5) στον Ν. Μαγνησίας.

 

Η κ. Μακρή δήλωσε ότι: «Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στην ίδρυση 40 νέων τμημάτων ένταξης στην επικράτεια, στις δημόσιες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΤα Τμήματα Ένταξης αποτελούν μία εξειδικευμένη υποστηρικτική δομή ειδικής αγωγής, παρέχοντας υποστήριξη όχι μόνο στο γνωστικό αλλά, πρωτίστως, στον κοινωνικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό τομέα ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό εργαζόμαστε, συστηματικά και συντονισμένα, προκειμένου να ενισχύουμε με κάθε τρόπο την συμπεριληπτική εκπαίδευση στα σχολεία μας».

 

ΕΡΤ

Τι γίνεται με τα Τ.Ε? Ποτε Θα ιδρυθούν και τι ισχύει με τις οργανικές θέσεις..

Είναι γνωστά ότι από διαδικαστική άποψη όλα είναι έτοιμα από καιρό και είναι αποκλειστικά θέμα πολιτικής βούλησης η ίδρυσή των νέων τμημάτων ένταξης.

 

Σύμφωνα με αυτά που ακούγονται από το υπουργείο, η ίδρυση Τ.Ε. θα γίνει μετά τα Χριστούγεννα, γύρω στο Φεβρουάριο. Εφόσον αποφασίσουν πράγματι να τα ιδρύσουν, αυτό δε σημαίνει οτι θα λειτουργήσουν άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσουν την επόμενη σχολική χρονιά.

 

Φυσικά με την ίδρυση τους και την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ δημιουργούνται νέες οργανικές θέσεις στις οποίες πια μπορούν να τοποθετηθούν/προσληφθούν συνάδελφοι για την επόμενη χρονιά.

 

Μακάρι να μην απογοητευτούν πάλι οι μαθητές και γονείς που περιμένουν πολύ καιρό τα νέα αυτά τμήματα.

 

Ο χρόνος θα δείξει.

 

Απάντηση της Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ Ζέττας Μακρή σε ερώτηση της βουλευτή Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου με θέμα «Επιτακτική η ανάγκη να ιδρυθούν άμεσα τα νέα Τμήματα Ένταξης»

308505868 6065165943513269 2497172931082547364 n

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

Προσοχή

 

α) Τα διαπιστωτικά τεστ θα πρέπει να διεξαχθούν σε μαθητές που φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος (2021-2022) στις Α΄-Ε΄ τάξεις των δημοτικών σχολείων.

β) Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το ανώτερο 2 έτη φοίτησης στην ΤΥ Ι και 3 έτη φοίτησης στην ΤΥ ΙΙ, δεν μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ΤΥ.

γ) Το Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων να είναι επικυρωμένο, εκτός κι αν φέρει ψηφιακή υπογραφή. Επίσης, στο πρακτικό θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στις εν λόγω ΤΥ.

δ) Όλα τα σχετικά έγγραφα να φέρουν το λογότυπο ΕΣΠΑ που βρίσκεται στην εγκύκλιο.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [239.82 KB]

https://e-wall.net/2022/04/15/16932/

Κύλιση προς τα επάνω