άτομα

Ατομα με αναπηρία βρέθηκαν εκτός Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ – «Παραβιάζονται διεθνείς κανόνες για την ισότητα»!

Τα άτομα με αναπηρία βρέθηκαν εκτός Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ αφού με νέο νόμο εξαιρούνται από τη νέα σύνθεση του Οργανισμού.

Η εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καταδικάζει την απόφαση του Υπουργού Υγείας να αφήσει εκτός σύνθεσης του νέου ΔΣ του ΕΟΠΠΥ τα Άτομα με Αναπηρία, τονίζοντας ότι “το αναπηρικό κίνημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν θα αφήσει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία ΔΙΧΩΣ τα άτομα με αναπηρία”.

Απολογισμός της επιτροπής LIBE για την Δικαιοσύνη, τον δημοκρατικό έλεγχο, την Ισότητα, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα!!

“Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ολοκλήρωσε με το νέο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την αποσύνδεσή του από τους κοινωνικούς φορείς. Πρόκειται για μια απαράδεκτη, έως και αντιδημοκρατική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου”, όπως αναφέρει η ΕΣΑμεΑ.

Η Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία είναι τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, με μέλη της περισσότερες από 600 οργανώσεις α’ και β’ βαθμού σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία μετέχει με αιρετό εκπρόσωπό της στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγάλων Οργανισμών, όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ κλπ.

Ε.Ε.: Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς – Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού!!

Επίσης, έχει συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στα ΔΣ και “εξυπηρετεί βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας φορέων που ανήκουν στο κράτος, όπως ο κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική λογοδοσία και η διαφάνεια της λειτουργίας των φορέων αυτών”, όπως αναφέρουν τα μέλη της.


Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων να πάρουν θέση καθώς οι αποφάσεις αυτές, όπως λένε, “θυμίζουν εποχές που τα άτομα με αναπηρία δεν είχαν λόγο στη ζωή τους!”

“Η ΕΣΑμεΑ εργάστηκε σκληρά από την ίδρυση του Οργανισμού και μέχρι αυτή τη στιγμή, με τους εκπροσώπους της στο Διοικητικό Συμβούλιο και με την πληθώρα των παρεμβάσεών της για το φάρμακο, για τη νοσηλεία, για τις θεραπείες, για την αιμοκάθαρση, για την ιατρο-φαρμακευτική φροντίδα και κάλυψη, για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις”.

Και για το λόγο αυτό, το αναπηρικό κίνημα “δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια και δεν θα αφήσει να λαμβάνονται αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία ΔΙΧΩΣ τα άτομα με αναπηρία”, σημειώνουν τα μέλη της ΕΣΑμεΑ.

Γιατί η νέα σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ παραβιάζει βασικούς διεθνείς και εθνικούς κανόνες
Η συγκεκριμένη σύνθεση, σύμφωνα με τα Άτομα με Αναπηρία, κρίνεται ως απαράδεκτη καθώς παραβιάζει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Και συγκεκριμένα,

α) της παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,

β) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ».

Επιπρόσθετα, λένε τα μέλη της ΕΣΑμεΑ, η μη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην έκθεσή της για την εφαρμογή της Σύμβασης από την Ελλάδα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2019, όπου η Επιτροπή, σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας, συστήνει στη χώρα μας «Να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από παρόχους υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία ότι γίνεται σε ίση βάση με τους άλλους» (παρ. 37β των Τελικών Παρατηρήσεων)».

Της Γιάννας Σουλάκη / iatropedia

 

Παλιά και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους πολλά σχολεία στην Ελλάδα – Θέλουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία!! Αυτά είναι τα “αξιολογημένα σχολεία” της κυρίας Κεραμέως…

Εξοπλισμός αξίας 8,5 εκ. ευρώ για άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ανακοίνωση κατακύρωσης – πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού
εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων
ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)

Σχετ:1. Η με αρ. πρωτ. Φ 478.6/42/13512/Α2/7-2-2023 πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη
οψιγενών μεταβολών, πριν τη σύναψη σύμβασης, στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)
2.Υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών της μειοδότριας εταιρείας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Φ 478.6/305/138942/A2/9-11-2022 (ΑΔΑΜ:
23AWRD012106317 ΑΔΑ: 91ΩΗ46ΜΤΛΗ-ΣΤΑ) που σας κοινοποιούμε συνημμένα και μετά την έκδοση
της 645/2022 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προσυμβατικού ελέγχου της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την αρ. πρωτ 18262/03-02-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης επί του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης για το
υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (κωδικός
ΟΠΣ ΤΑ 5181031), ανακηρυχθήκατε μειοδότης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022), για τις
ποσότητες που αναφέρονται στη διακήρυξη, αντί ποσού οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.363.640,00€), πλέον Φ.Π.Α. (24% και 6%) ενός εκατομμυρίου
εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.904.313,60 €)

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

Παρακαλείσθε εντός 15 ημερών από την λήψη της παρούσας να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας
για την υπογραφή της σύμβασης 08/2023 προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Κύλιση προς τα επάνω