Εξοπλισμός αξίας 8,5 εκ. ευρώ για άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ανακοίνωση κατακύρωσης – πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού
εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων
ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)

Σχετ:1. Η με αρ. πρωτ. Φ 478.6/42/13512/Α2/7-2-2023 πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης περί μη
οψιγενών μεταβολών, πριν τη σύναψη σύμβασης, στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022)
2.Υπεύθυνη δήλωση περί μη οψιγενών μεταβολών της μειοδότριας εταιρείας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση Φ 478.6/305/138942/A2/9-11-2022 (ΑΔΑΜ:
23AWRD012106317 ΑΔΑ: 91ΩΗ46ΜΤΛΗ-ΣΤΑ) που σας κοινοποιούμε συνημμένα και μετά την έκδοση
της 645/2022 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί προσυμβατικού ελέγχου της
διαγωνιστικής διαδικασίας και την αρ. πρωτ 18262/03-02-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης επί του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης για το
υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (κωδικός
ΟΠΣ ΤΑ 5181031), ανακηρυχθήκατε μειοδότης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού για μαθητές με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής» (αρ. διακ. 04/2022), για τις
ποσότητες που αναφέρονται στη διακήρυξη, αντί ποσού οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα τριών
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.363.640,00€), πλέον Φ.Π.Α. (24% και 6%) ενός εκατομμυρίου
εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.904.313,60 €)

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

Παρακαλείσθε εντός 15 ημερών από την λήψη της παρούσας να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας
για την υπογραφή της σύμβασης 08/2023 προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

Μάριος Μαγιολαδίτης

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας - Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Κύλιση προς τα επάνω