A Child Needs 2 Parents

Επιστολές για την μοριοδότηση γονέων-εκπαιδευτικών – ΑΜΚΕ «Παιδί με 2 Γονείς» , A Child Needs 2 Parents!!

Επιστολές για την μοριοδότηση γονέων-εκπαιδευτικών – ΑΜΚΕ «Παιδί με 2 Γονείς» , A Child Needs 2 Parents!!

 

Προς:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανεξάρτητη Αρχή ΑΣΕΠ, διά του Προέδρου Αθανάσιου Παπαϊωάννου

Συμβούλου ΑΣΕΠ

Απολογισμός της επιτροπής LIBE για την Δικαιοσύνη, τον δημοκρατικό έλεγχο, την Ισότητα, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα!!

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τμήμα Δ’ Αναγνωρίσεων Επαγγελματικών Προσόντων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας

Συνήγορο του Πολίτη

 

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες!

Οι Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του Παιδιού απευθύνονται σε εσάς για την διόρθωση και την αποκατάσταση της αδικίας που αφορά στους γονείς-εκπαιδευτικούς βάσει της διευκρινιστικής Εγκυκλίου που εστάλη σχετικά με την μοριοδότηση βάσει κοινωνικών κριτηρίων, θεωρώντας ότι πρόκειται περί παράλειψης ή λάθους. Στο Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α ́13, 29.01.2019, άρθρο 57, παρ.γ), ορίζεται η μοριοδότηση των τέκνων, σε ότι αφορά τις Προκηρύξεις διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού ως αναπληρωτές ή μονίμους, και στο οποίο αναφέρονται χαρακτηριστικά τα κάτωθι: “«…Κοινωνικά κριτήρια: «αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας…” Σύμφωνα με το Ν.4800/21, και οι δύο γονείς κάθε παιδιού, μετά τα διάσπαση της συμβίωσής τους, ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική τους μέριμνα και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ, αντιστοίχως) που εκδόθηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 2023, και αφορούν τους διορισμούς Αναπληρωτών και Μονίμων εκπαιδευτικών, αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ότι αφορά τη μοριοδότηση των υποψηφίων ότι: “….τρεις (3) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο….” “……Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους.”, καθώς επίσης αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: “Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έχει την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων με την υποβολή δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου (άρθρο 4 ν. 4800/2021, Α ́ 81).”

Ωστόσο στις 07 Μαρτίου 2023, το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφο με Αριθ. πρωτ.: 26079/Ε1 (https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/20230307_26079_Ε1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΛ_ΥΠΑΙΘ_90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052.pdf), με θέμα “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού” και συγκεκριμένα στο εδάφιο ΙΙ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και στην παράγραφο (7) γίνεται η αναφορά: «7) Από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ διευκρινίστηκε ότι: – Ειδικά για τις περιπτώσεις τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους, για την απόδειξη ότι ο υποψήφιος ασκεί τη γονική μέριμνα του τέκνου, αρκεί (συμπληρωματικά με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) η προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από το γονέα/υποψήφιο εκπαιδευτικό, στην οικογενειακή μερίδα του οποίου έχει εγγραφεί το τέκνο.»

Με τη διευκρινιστική αυτή εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας, διαχωρίζει το δικαίωμα της μοριοδότησης των τέκνων, ανάμεσα σε γονείς που έχουν παιδιά εκτός γάμου και σε γονείς που ο γάμος τους έχει λυθεί. Δηλαδή, τα μόρια των κοινωνικών κριτηρίων τα λαμβάνει ο γονέας που έχει τέκνα εκτός γάμου και ασκεί τη γονική μέριμνα αλλά όχι την επιμέλεια, ενώ δε συμβαίνει το ίδιο, με γονείς που έχουν τέκνα και ασκούν τη γονική μέριμνα, αλλά όχι την επιμέλεια, έπειτα από λύση του γάμου τους.

Όπως ελπίζουμε να αντιλαμβάνεστε βάσει τού ν. 4800/21 αυτό είναι μία τελείως αδικαιολόγητη διάκριση πού παραπέμπει στα διαφορετικά “μέτρα και σταθμά” και αναμένουμε διόρθωση και απάντησή σας όσο πιο σύντομα γίνεται διότι η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων είναι στις 31 Μαρτίου 2023.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και αναμένουμε.

 


 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Παρέμβαση Της ΑΜΚΕ (A Child Needs 2 Parents) προς το ΥΠΑΙΘ για διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών

Επιστολή της ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents προς το Υπουργείο παιδεία και Θρησκευμάτων την 16/11/2022 σχετικά με την διαδικασία μοριοδότησης εκπαιδευτικού προσωπικού για τον διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών, βάση κοινωνικών κριτηρίων.

 

Αναφορά στον Ν. 4589/2019 για τον διαχωρισμό μεταξύ γονέων που ασκούν αποκλειστική επιμέλεια και αυτών που ασκούν από κοινού και εξίσου γονική μέριμνα. Διάκριση που πρακτικά εξισώνει στα κοινωνικά κριτήρια τον υποψήφιο άτεκνο εκπαιδευτικό  με τον εκπαιδευτικό με ένα ή περισσότερα τέκνα (αλλά χωρίς αποκλειστική επιμέλεια).

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4800/21, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ μετά τον Ν.4589/19, αμφότεροι γονείς εκάστου τέκνου μετά από την διάσπαση της συμβίωσης τους, ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική τους μέριμνα, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι αυτών. Κατ΄ επέκταση κάθε διάκριση που προκύπτει εκ του Ν. 4589/19 βαρύνει όχι μόνο τους γονείς, αλλά και τα ίδια τα τέκνα αφού διορισμοί, μεταθέσεις και εξελικτικές διαδικασίες των γονέων έχουν άμεσο αντίκτυπό στην οικογενειακή ζωή αυτών και κατά συνέπεια των τέκνων τους.

 

download E-WALL Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας
download E-WALL N.4589-2019

Κύλιση προς τα επάνω