Νομοθεσία

Κίνημα της πετσέτας: Η νομοθεσία για τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στις παραλίες!

Βάσει του νόμου και του ίδιου του Συντάγματος, ο αιγιαλός και η παραλία αποτελούν δημόσια αγαθά που πρέπει να μπορείτε να απολαμβάνετε δωρεάν. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά.

 

Ο νόμος 2971/2001 “Για τον αιγιαλό και την παραλία” καθιστά σαφές ότι ο αιγιαλός και η παραθαλάσσια ζώνη είναι κοινό κτήμα και ανήκουν στο δημόσιο αγαθό. Αποσκοπούν στην άμεση εξυπηρέτηση ενός δημόσιου σκοπού, είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η κοινή χρήση. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η αποκλειστική χρήση.

Εκχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας
Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει απόφαση παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να το παραχωρήσουν σε ιδιώτες ή δημοτικές επιχειρήσεις.

Η εκχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου σώματος θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού γίνεται με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για την εκμίσθωση θαλάσσιου εξοπλισμού αναψυχής, την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών και τη λειτουργία κινητού ή ρυμουλκούμενου οχήματος αναψυχής.

Η χρήση χώρου μπροστά από τουριστική εγκατάσταση (π.χ. ξενοδοχείο) μπορεί να παραχωρείται απευθείας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μέσω δημοπρασίας από το δήμο.

Νέα Έκθεση ΟΗΕ / Στερεότυπα “ριζωμένα” στην κοινωνία για τη βία κατά των γυναικών!!

 

Περιορισμοί – Ευθύνες – Απαγορεύσεις

 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:

(α) Κάθε επέμβαση, η οποία αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των περιοχών του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, της λιμνοθάλασσας, της λίμνης και του πλεύσιμου ποταμού, καθώς και το δημόσιο χαρακτήρα των περιοχών αυτών, απαγορεύεται.

(β) Η παραχώρηση απλής χρήσης είναι δυνατή για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για την εκμίσθωση θαλάσσιου εξοπλισμού αναψυχής, ξαπλώστρων, ομπρελών, τη λειτουργία μηχανοκίνητης ή ρυμουλκούμενης κινητής εγκατάστασης αναψυχής, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του ν. 2971/2001.

(γ) Η ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλώστρων και εγκαταστάσεων αναψυχής στο νερό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) της παραχωρούμενης έκτασης, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

(δ) Για περιοχές αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου σώματος της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλωτού ποταμού, που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της έκτασης παραχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης του προστατευόμενου αντικειμένου. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ανάκληση της παραχώρησης.

(ε) Στην περίπτωση συνεχόμενων γειτονικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, πρέπει να αφήνεται ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων κάθε επιχείρησης από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης. Εάν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη από έξι (6) μέτρα, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της.

(στ) Δεν επιτρέπεται η χρήση του αιγιαλού για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή το πλάτος τους είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ έγκυρες άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.

(ζ) Οι περιορισμοί της παρ. (γ) και (στ) του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις παραχωρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

“η) Απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, καταγωγής, γέννησης, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου κατά την άσκηση δραστηριοτήτων από όσους έχουν λάβει το δικαίωμα απλής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας, της όχθης, της παρόχθιας ζώνης, του υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, της λιμνοθάλασσας, της λίμνης και του πλεύσιμου ποταμού (Ν. 4443/2016).”

(i) Πρέπει να διασφαλίζουν τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, την αισθητική του αιγιαλού και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των περαστικών στην παραχωρούμενη περιοχή.

(ι) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΙΑΝΝΟΥ”.

(ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 5 (γ) και 5 (δ) του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο επικαρπωτής δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμά του, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλο πρόσωπο ή να συνάψει γι’ αυτό οποιαδήποτε σχέση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σχετικά με την έκταση που του παραχωρήθηκε.

(ιβ) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης), οι κοινόχρηστοι χώροι επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Συμβουλές SaferInternet4Kids / Επικίνδυνες διαδικτυακές φιλίες!

 

Αυθαίρετη απόφαση επιχειρεί να παρακάμψει τη νομοθεσία αναφορικά με την υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης – Δημοτικοί άρχοντες στην Κέρκυρα επιδιώκουν να καταστρατηγήσουν την υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από την πίσω πόρτα.

Όπως μας ενημέρωσε Ο Αντώνης Κουρσαρης πρόεδρος του ΣΕΠΕ Κέρκυρας με δημοσίευση του 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κέρκυρας καταγγέλλει την απόφαση – κατόπιν εισήγησης της Προέδρου κας Μαρίας Ζερβού- του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (επισυνάπτεται) που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 9 Φεβρουαρίου και αφορά στην ίδρυση Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας, η οποία αναφέρει πως μεταξύ άλλων θα φιλοξενεί και “προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6”. Είναι ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη απόφαση με αυθαίρετο τρόπο επιχειρεί να παρακάμψει τη νομοθεσία αναφορικά με την υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών είναι νήπια α’ και β’ ηλικίας που με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία οφείλουν να φοιτούν υποχρεωτικά στα δημόσια νηπιαγωγεία. Η διαφοροποίηση από τη συγκεκριμένη απόφαση σε σχέση με τα νήπια με αναπηρία 4-6 συνιστά απαράδεκτη και αντιεπιστημονική διάκριση σε βάρος τους.
Ζητάμε την άμεση παραίτηση της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου για θέματα παιδείας και προέδρου του ΣΥΚΟΙΠΑ κας Μαρίας Ζερβού εξαιτίας της αυθαίρετης αυτής απόφασης και της στάσης της απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα.
“Τι δεν καταλαβαίνει ο ΣΕΠΕ” αναρωτήθηκε με απαξιωτικό και ειρωνικό ύφος η εντεταλμένη για θέματα παιδείας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου προσπαθώντας να απαντήσει στην καταγγελία του συλλόγου μας.
Ας δει λοιπόν τι καταλαβαίνει ο ΣΕΠΕ διαβάζοντας το άρθρο 3 ΦΕΚ του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών σταθμών που δημοσιεύτηκε
το 2017 και μάλλον ξέχασε να αναφέρει στο δημοτικό συμβούλιο:
“Ειδικότερα, στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς
γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών
και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση”.
Είναι ξεκάθαρο ότι το ΦΕΚ δεν αναφέρεται σε “προνήπια έως 6 ετών” όπως ισχυρίστηκε η κα Ζερβού.

Όπως αναφέρει η συνάδελφος Ειρήνη Ασβεστα: Κάποιοι δημοτικοί άρχοντες στην Κέρκυρα επιδιώκουν να καταστρατηγήσουν την υποχρεωτικότητα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από την πίσω πόρτα.

1 4 332040071 547693927427258 6497833231473005934 n

Τι ορίζει η νομοθεσία για την (κρίση) μονιμοποίηση(ς) – Που συνίσταται η υποχρεωτικότητα επιμόρφωσης; – Τι γίνεται σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μονιμοποίησης;

Τι ορίζει η νομοθεσία για την (κρίση) μονιμοποίηση(ς): “Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.”

Νόμος 4589/2019, άρθρο 62, παρ. 7
Που συνίσταται η υποχρεωτικά επιμόρφωσης;
“Αν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. διορισθούν χωρίς να διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.”
Νόμος 4589/2019, άρθρο 62, παρ. 6
Ο νόμος αναφέρεται στην ΠΔΕ η οποία δεν έχει σχέση με την Εισαγωγική Επιμόρφωση. Επίσης, αναφέρεται μόνο σε όσους/όσες δεν έχουν πιστοποιημένη ΠΔΕ. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει κάνει το Υπουργείο σχετικές ενέργειες επιμόρφωσης.
Τι γίνεται σε περίπτωση αξιολόγησης έργου ως «μη ικανοποιητικό»;
“1. Στην περίπτωση που το έργο ενός εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αξιολογηθεί οριστικά ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγησή του σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α ή Β, κατά περίπτωση, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. παρακολουθεί υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
3. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.”
Τι γίνεται σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μονιμοποίησης;
“5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάζει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού “ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας”, κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του από την υπηρεσία.”
Νόμος πλαίσιο 1566/1985 άρθρο 16 κεφάλαιο Α.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΛΑΘΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ.

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για την δομή της Ειδικής Αγωγής υπάρχουνε ΠΔ, νόμοι, υπουργικές αποφάσεις , εγκύκλιοι που διαμορφώνουν την εύρυθμη λειτουργία της. Στο πιο βασικό που αφορά την έναρξη κάθε φορά της σχολικής χρονιάς είναι το τμήμα ένταξης και η λειτουργία του. Θυμίζουμε η βασική αρχή γίνεται με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 3699/2008 όπως έχει τροποποιηθεί από: 1) Ν.3879/2010, 2) Ν.3966/2011,3 ) Ν. 4186/2013 (π.14 αρ.28 ),4 ) Ν.4368/2016,5 ) Ν.4452/2017, 6 ) Ν.4547/2018 (π.2.α.γγ.ααα αρ. 7 ) και 7 )Ν. 4589/2019.8 ) Ειδική αναφορά να γίνει και στο ΦΕΚ Αρ.Φ.5009/27-10-2021.9 )Υπ. απ.27922/Γ2/2007. 10 )Υπ. απ 48275/ΔΕ/28-03-2019.

 

Συνάδελφοι να γίνει κατανοητό σε όλους ότι το Τμήμα Ένταξης είναι ΜΙΑ ΔΟΜΗ και εκεί υπάρχουνε ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ή ομάδες όπως αποκαλούνται από πολλούς ( λανθασμένα ) .

 

Ο αριθμός 12 που πολλοί ( λανθασμένα ) επικαλούνται ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ αριθμό μαθητών που μπορεί να φοιτούνε σε τάξη ( αλίμονο ). ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ή ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ( πιο απλά σε δύο όμορα ή συστεγαζόμενα σχολεία υπάρχουνε 5 και 7 γνωματεύσεις αντίστοιχα. Τότε προτείνεται Η ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν, πολύ σημαντικό. Ή λάθος ερμηνεία οδηγεί σε πράξεις που μπορεί να έχουνε ΟΔΥΝΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ αποτελέσματα για το μαθητή και τη σχολική μονάδα.

 

Συνάδελφοι το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία των τάξεων του τμήματος ένταξης. Η νομοθεσία είναι και εδώ σαφέστατη. Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης με τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και με βάση τις γνωματεύσεις του ΚΕΔΑΣΥ δημιουργεί τις τάξεις. Σε καμία νομοθεσία δεν αναφέρεται παρέμβαση τρίτων. Το εάν η τάξη έχει 2 ,3, 5 μαθητές είναι καθαρά θέμα των παραπάνω με τεκμηριωμένες θέσεις βάση των γνωματεύσεων.

 

Τελευταίο βήμα το ωράριο της κάθε τάξης της δομής του τμήματος ένταξης. Και εδώ συνάδελφοι η νομοθεσία δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι θέμα των εκπαιδευτικών του τμήματος ένταξης και του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας την οποία προσκομίζει προς θεώρηση στον Προϊστάμενο εκπαίδευσης. ΠΟΥΘΕΝΑ σε κανένα ΠΔ, νόμο, υπουργική απόφαση, εγκύκλιο δεν αναφέρεται παρέμβαση τρίτων. Συνάδελφοι όπως τόνισα θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πράξη ,απόφαση και θέση, τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση.

 

Συνάδελφοι εύχομαι καλή επιτυχία και αποτελέσματα στους συναδέλφους αναπληρωτές και σε όλους να έχουμε μια καλή , ήσυχη , δημιουργική σχολική χρονιά.

 

Με εκτίμηση
Βασίλης Σίσκος ΠΕ03 ΕΑΕ.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Κύλιση προς τα επάνω