Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για την Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών – Αρχίζει στις 20-02-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται η Β΄ φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για 15.280 υπόχρεους/δικαιούχους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν (α) από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, Α’ 120 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 και (β) μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό, και υπέβαλαν αίτηση στο ηλεκτρονικό Μητρώο του ΙΕΠ.

Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 20-02-2023 και ολοκληρώνεται στις 12-05-2023.

Στη Β΄ φάση θα λειτουργήσουν 604 τμήματα επιμορφούμενων εφαρμόζοντας τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (24 ώρες σύγχρονης και 72 ώρες ασύγχρονης) στα ακόλουθα θεματικά πεδία και διδακτικά αντικείμενα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ώρες
Σύγχρονη επιμόρφωση Ασύγχρονη επιμόρφωση Σύνολο
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Α 15 45 60
Α.1 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση 3 9 12
Α.2 Διαχείριση Πολυμορφίας 2 6 8
Α.3 Διδακτικές Μέθοδοι & Τεχνικές 3 9 12
Α.4 Κοινότητες Μάθησης & Πρακτικής 2 6 8
Α.5 Το Σχολείο των Δεξιοτήτων 3 9 12
Α.6 Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση 2 6 8
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Β 6 18 24
Β.1  Προγραμματισμός & Οργάνωση διδακτέας ύλης 3 9 12
Β.2  Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 3 9 12
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Γ 3 9 12
Γ.1 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Ποιότητα στην Εκπ/ση) 3 9 12
Γενικά Σύνολα 24 72 96

 

Για την υλοποίηση του σύγχρονου μέρους της Β΄ φάσης της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (9 σύγχρονες συσκέψεις, 6 τρίωρες και 3 δίωρες) ακολουθείται ο εξής εβδομαδιαίος προγραμματισμός:

 

Εικόνα1 E-WALL

Οι σύγχρονες συσκέψεις πραγματοποιούνται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 17:00 – 21:00, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί.

Το σύγχρονο μέρος της επιμόρφωσης θα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης MsTeams και το ασύγχρονο μέρος με τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Επιμόρφωσης του ΙΕΠ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη (helpdesk) σε επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες. Κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων σε όλες τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών είτε ψηφιακά, είτε μέσω έντυπου υλικού.

Επιμορφούμενος/η ο/η οποίος/α συμμετέχει με επάρκεια στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και ικανοποιεί επιτυχώς τις προϋποθέσεις της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, όπως τεκμηριώνεται από τις αναφορές που εξάγονται από το ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ, θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και λαμβάνει σχετική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης.


Δελτίο τύπου σε pdf

 

Φόρμα συμμετοχής εκδήλωσης Εκπαιδευτικών και Γονέων Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

 

Τι ορίζει η νομοθεσία για την (κρίση) μονιμοποίηση(ς) – Που συνίσταται η υποχρεωτικότητα επιμόρφωσης; – Τι γίνεται σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μονιμοποίησης;

 

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

 

Συνταξιοδότηση: Mαζική έξοδος δημοσίων υπαλλήλων – Εκπαιδευτικοί και Υγειονομικοί

 

Μόνο οι δόκιμοι, νεοδιόριστοι του 2020 μπορούν να γίνουν διευθυντές – Δείτε γιατί!

 

 

«Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» – Συνεχίζονται οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2022-2023

Ξεκινά το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονη και 72 ώρες ασύγχρονη) «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για πάνω από 16.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  για το σχολικό έτος 2022-2023 από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης θα ξεκινήσει την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου και προβλέπεται να το παρακολουθήσουν νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος 2023: Τι είναι το Erasmus+; Ποιοι είναι οι στόχοι ERASMUS+;

European School Radio: Social Radio 2.0- Το Podcast στα σχολεία

 

Η εξ αποστάσεως εισαγωγική επιμόρφωση αφορά στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία και Διδακτικά Αντικείμενα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ώρες

Σύγχρονη

επιμόρφωση

Ασύγχρονη

επιμόρφωση

Σύνολο

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Α

15

45

60

Α.1 Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση

3

9

12

Α.2 Διαχείριση Πολυμορφίας

2

6

8

Α.3 Διδακτικές Μέθοδοι & Τεχνικές

3

9

12

Α.4 Κοινότητες Μάθησης & Πρακτικής

2

6

8

Α.5 Το Σχολείο των Δεξιοτήτων

3

9

12

Α.6 Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση

2

6

8

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Β

6

18

24

Β.1 Προγραμματισμός & Οργάνωση διδακτέας ύλης

3

9

12

Β.2 Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ

3

9

12

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Γ

3

9

12

Γ.1 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση & Ποιότητα στην Εκπαίδευση

3

9

12

Γενικά Σύνολα

24

72

96

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΕΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/mis-5070655

Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα.

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος επιμορφώθηκαν πάνω από 125.000 εκπαιδευτικοί σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη βάση (α) παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», η «Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», (β) σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων όπως τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και η «Διαφοροποιημένη διδασκαλία», (γ) εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως η «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» (GENE)» και (δ) αναγκαίων υποστηρικτικών πρακτικών και παροχής εκπαιδευτικού υλικού, όπως η «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Υπόχρεοι εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι…

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022-2023
«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» για τους υπόχρεους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
📶Υπόχρεοι εισαγωγικής επιμόρφωσης είναι :
1️⃣ Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 και 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).
2️⃣ Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και
3️⃣ Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.
✅Δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης:
1️⃣σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκ- παιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και οι οποίοι προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και
2️⃣όσοι/ες εκπαιδευτικοί διορίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1986-1999, καθώς σύμφωνα με την υπ’ αρ. 138/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας στις 25/8/2014 «δεν υφίσταται υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσής των, κατά περίπτωση, εκπαιδευτικών, που διορίστηκαν εντός του, από το έτος 1986 έως το έτος 1999, γενικώς, και σε χρόνο μεταγενέστερο της διετούς δόκιμης υπηρεσίας, ειδικότερα».

Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Kατά το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ της Πράξης. Ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς θα εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση-πρόσκληση μετά την άνοιξη.

Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Λόγω του μεγάλου αριθμού μηνυμάτων που έχει δεχτεί το helpdesk της Πράξης και για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών διευκρινίζεται ότι:

η με Α.Π. 3451/23-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022, ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ με θέμα “Εισήγηση έγκρισης προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την υλοποίηση της Α΄ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654” συνιστά προτυποποιημένο έγγραφο της Πράξης και όχι Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ της Πράξης.

Ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς θα εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση-πρόσκληση μετά την άνοιξη.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που έσπευσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και θα χαρούμε να συνεργαστούμε στη Β’ φάση επιμόρφωσης.

Αποτελέσματα κλήρωσης Επιμορφωτών Β’ Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας κλήρωσης σήμερα στις 12:30 για την άρση ισοβαθμιών υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών – MIS 5070654” αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο με τα αποτελέσματα.

Υπενθυμίζεται ότι ακολουθήθηκε το μοντέλο κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία, ήτοι οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων είχαν εισαχθεί σε αρχείο excel και δίπλα από κάθε αριθμό αίτησης παρήχθησαν με τη χρήση της συνάρτησης randbetween δύο τυχαίοι αριθμοί.

Ο πρώτος θα χρησιμοποιηθεί για άρση της ισοβαθμίας όταν υποψήφιοι συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό μορίων, ενώ ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που για τους ισοψηφήσαντες έχει παραχθεί ο ίδιος τυχαίος αριθμός.

Υψηλότερη σειρά κατάταξης καταλαμβάνει ο υποψήφιος με τον μικρότερο τυχαίο αριθμό. Ο πίνακας κατάταξης με την αναλυτική μοριοδότηση θα δημοσιευτεί με τη διαδικασία που ορίζεται στην οικεία Πρόσκληση.

Σχετικό αρχείο

Κύλιση προς τα επάνω