βρεφονηπιακούς σταθμούς

2.500 θέσεις εργασίας / Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ – Προθεσμία ενστάσεων: 19-28 Ιανουαρίου

2.500 θέσεις εργασίας / Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ – Προθεσμία ενστάσεων: 19-28 Ιανουαρίου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την πρόσληψη 2.500 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη θέσεων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν σε θέσεις παιδαγωγών, βοηθών παιδαγωγών και διοικητικού προσωπικού.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ: Χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι από 19 έως 28 Ιανουαρίου.

  • Οι θέσεις αφορούν σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.
  • Τα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.
  • Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2 /2023.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση για τους ΒΝΣ της ΔΥΠΑ, θα διαρκέσει από την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου

Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης ανά κωδικό θέσης

Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων

Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Σήμερα, Τετάρτη, 18-10-2023 αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 121θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 526632/08-05-2023 Ανακοίνωση ΣΟΧ1- 2023.

Οι οριστικοί πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα των υπ΄αρ.πρωτ. 32095//01/2023/22-09-2023, 31139/2023//01/2023/26-09-2023 και 32216/2023//01/2023/29-09-2023 Αποφάσεις του ΑΣΕΠ.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων

Δείτε εδώ τον Οριστικό Πίνακα Τοποθέτησης

Δείτε Εδώ τον Οριστικό Πίνακα Απορριφθέντων

 

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2023-2024, σύμφωνα με τη ΣΟΧ1/2023.

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ ΔΥΠΑ, θα διαρκέσει από το Σάββατο 8 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιουλίου.

ΔΥΠΑ/ΟΑΕΔ: Χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 

1. Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

2.Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Επιλεγέντων

3. Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων

Παρατείνεται έως τις 17 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ

Σύμφωνα με την Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σκοπός της παράτασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των γονέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μετά και το αυξημένο ενδιαφέρον που σημειώθηκε από τις πρώτες μέρες που άνοιξε η πλατφόρμα.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ, γίνεται ηλεκτρονικά από τους γονείς ή εκπροσώπους των παιδιών με χρήση των κωδικών του taxisnet.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, για πρώτη φορά, το πρόγραμμα το οποίο προκηρύσσεται με αυξημένο προϋπολογισμό συνολικού (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) ύψους 331,2 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει γονείς που εργάζονται  τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, καθώς και μια νέα κατηγορία voucher για γονείς με υψηλότερα εισοδήματα που φθάνουν έως 42.000 ευρώ.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δήλωσε ότι: «Κύριο μέλημά μας να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Για τον λόγο αυτό με σκοπο την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων γονέων, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Τετάρτη 17 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 181.009 αιτήσεις και συνεχίζουμε. Για πρώτη φορά, αυξάνουμε τον  προϋπολογισμό του προγράμματος και δίνουμε την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. Με έργα και όχι με λόγια, συνεχίζουμε να ενισχύουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε».

ergasiakanea.eu

Κύλιση προς τα επάνω