Ανακοίνωση

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

Βήματα και Διαδικασίες που ακολουθούνται μετρά την ανακοίνωση των διορισμών

Αρχικά Θυμίζουμε ότι:

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν επιτρέπεται καμία υπηρεσιακή μεταβολή που συνεπάγεται αλλαγή της εν λόγω τοποθέτησης, όπως απόσπαση ή μετάθεση.

Τα βήματα που ακολουθούν:

 • Οι νέες προσλήψεις καταχωρούνται στα μητρώα ανθρώπινου δυναμικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.
 • Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ υποχρεούνται να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη του διορισμού τους
 • Για κάθε εκπαιδευτικό που πρόκειται να διοριστεί, απαιτείται ο αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΔ (στοιχεία που συλλέγονται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) και ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. (Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς νεοδιόριστων)
 • Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα κληθούν να καταχωρήσουν στο σύστημα απογραφής (https://apografi.gov.gr/) τους διοριστέους , οι οποίοι διορίζονται στην αντίστοιχη Διεύθυνσή τους και στη συνέχεια να αποστείλουν/επιστρέψουν συνημμένα αρχεία excel με τα ζητούμενα στοιχεία (δηλ. τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ) για όλους τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στις περιοχές της αντίστοιχης Διεύθυνσής τους
 • Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε χρόνο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας για να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται τώρα προσωρινά σε κενά που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση. Οριστικά, σε οργανικά πλέον κενά, θα τοποθετηθούν τον Μάιο (στην ίδια περιοχή) κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών (με τα μόρια μετάθεσής τους).

1) Αρχικά καταγράφονται και μετρούνται τα μόρια από τα οικογενειακά κριτήρια (γάμος, παιδιά), τα οποία είναι σταθερά και δεν αλλάζουν.
2) Έπειτα καταγράφονται η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα, χωρίς όμως να περαστούν τα μόρια! Ο εκπαιδευτικος παίρνει τα 4 μόρια μόνο στον δήμο που έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση και όχι σε όλο τον νομό.
3) Στις 2 τελευταίες στήλες καταγράφεται η συνολική προϋπηρεσία σε μήνες και ημέρες.
Όταν δυο ή περισσότεροι συνάδελφοι ισοβαθμούν στα οικογενειακά κριτήρια προηγείται αυτός που έχει συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα. Αν και πάλι ισοβαθμούν προηγείται αυτός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Αν ισοβαθμούν και στην πραγματική προϋπηρεσία, προηγούνται αυτοί με τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολείων. Τέλος, αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία, προηγείται αυτός που είναι υψηλότερα στο ΦΕΚ διορισμού.
* Για να λάβει κάποιος τα μόρια της εντοπιότητας, πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης.
** Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην προϋπηρεσία, αν οι μέρες είναι πάνω από 15 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, ενώ κάτω απο κάτω απο 15, στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω! Πχ 9 μήνες 02 ημερες και 9μηνες 14 ημερες ισοβαθμουν! 

Στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά κατά της έναρξη της σχολικής χρονιάς στις οποίες προβαίνουν όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προηγούνται:

 1. οι υπεράριθμοι
 2. αμέσως μετά οι νεοδιόριστοι με όσους είναι στη διάθεση
 3. και τελευταίοι, οι αποσπασμένοι και αυτοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης που αναφέρουμε παραπάνω. Ακολούθως τα κενά σε ειδικά σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Οι τελευταίοι του πίνακα νεοδιόριστων τοποθετούνται υποχρεωτικά στα κενά ειδικών σχολείων, έως ότου να καλυφθούν όλα. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (Ν. 4692/2020, άρθρο 48).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023-2024!!


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι (4 μόρια ο γάμος, 4 μόρια το πρώτο παιδί, 4 το δεύτερο, 6 το τρίτο και επτά 7 μόρια για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά) γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση (4 μόρια)
ε) η εντοπιότητα (4 μόρια)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 

364224680 609100824689817 6872586063486986796 n 1 E-WALL

Οδηγός για δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.07 MB]

 

Διεύθυνση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής & Ν.Τεχνολογιών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [152.40 KB]

Μετά τις εκλογές η ανακοίνωση ονομάτων των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση!!

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΠΑΣΑΔ και του προεδρεύοντα της ΑΔΕΔΥ

Μετά τις εκλογές η ανακοίνωση των ονομάτων των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.

Μετά από επικοινωνία μας με το αρμόδιο Τμήμα Διορισμών & Προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας, ενημερώνουμε ότι δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα ΚΑΜΙΑ οδηγία, ώστε να τρέξει το σύστημα των διορισμών και δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε αυτό θα συμβεί.
Το γεγονός αυτό μας οδήγησε στο να επικοινωνήσουμε με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα κ. Κόπτση. Σε αντίθεση με αυτά που διαβάζουμε σε διάφορες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, η απάντηση που λάβαμε είναι ότι δεν γνωρίζουν πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με το αν αυτό θα συμβεί πριν ή μετά τις εκλογές.
Εκτιμούμε (με κάθε επιφύλαξη) και ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΤΟΥΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ, ότι δε θα έχουμε ανακοίνωση ονομάτων πριν από τις εκλογές και τουλάχιστον μέχρι τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.
Αν αυτό συμβεί, θα μιλάμε για τεράστια κυβερνητική κωλοτούμπα και πισωγύρισμα. Ακόμη μια φορά, οι εκπαιδευτικοί βιώνουμε την απαξίωση και βλέπουμε να παίζονται πολιτικά και προεκλογικά παιχνίδια εις βάρος μας.
Τόσο καιρό, η πολιτική ηγεσία διατυμπάνιζε ότι υπάρχει η πρόθεση να γίνουν διορισμοί, αλλά ίσως επηρεαστούν από τις εκλογές. Εν μια νυκτί, αυτό άλλαξε. Ανακοινώθηκε αριθμός διορισμών, ψηφίστηκε τροπολογία που τους επιτρέπει, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση των νέων διορισμών και αντί να έχουν ήδη ανακοινωθεί τα ονόματα των διορισθέντων, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, να κρεμόμαστε από τα χείλη τους για μια υπεύθυνη δήλωση και έντιμη στάση απέναντί μας. Άλλη μια “επιτυχία” που μας θέτει σε ένα καθεστώς ομηρίας και αγωνίας.
Μακάρι το συγκεκριμένο κείμενο να διαψευστεί πλήρως. Ή έστω να κινητοποιήσει την πολιτική ηγεσία και να αντιληφθεί το πολιτικό κόστος του εμπαιγμού των εκπαιδευτικών.
Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο είναι απλοί υπάλληλοι, δεν λαμβάνουν αυτοί τις αποφάσεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να μείνουν στο απυρόβλητο. Στο μέρους που τους αφορά, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
Οι διορισμοί δεν είναι και δε θα πρέπει να είναι προεκλογικές παροχές. Οι διορισμοί αποτελούν ΑΝΑΓΚΗ.
ΠΑΣΑΔ

Όπως ανέφερε σε δημοσίευση του στα κοινωνικά δίκτυα ο προεδρευων της ΑΔΕΔΥ

Δημήτρης Μπράτης / Μετά τις εκλογές η ανακοίνωση των ονομάτων των μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση.

Screenshot 46 E-WALL

Αποκάλυψη: Στον αέρα η αξιολόγηση – Δεν έχουν συσταθεί διοικητικά οι δομές των συμβούλων εκπαίδευσης και ΔΕΝ έχουν καν δικαίωμα υπογραφής

Βέβαια σήμερα είδαμε δημοσιεύματα που ανέφεραν οτι ο ΓΓ κ Κόπτσης παραχώρησε συνέντευξη και ελεγε οτι θα βγουν μέχρι την Τετάρτη / Πέμπτη που όπως φαίνεται για άλλη μια φορα δεν πέφτει μέσα στις προβλέψεις – χρονοδιαγράμματα.. 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Για την πρόσκληση και τα κριτήρια δείτε εδώ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 20/03/2023 και ώρα 14:00 έως τις 31/03/2023 και ώρα 14:00

Για υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ

 

ΙΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αιτήσεις & Έντυπο για αμοιβαία μετάθεση: Υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να ανήκουν:
 1. στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και
 2. να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

 

Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022 και
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου, από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο.

Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, δια της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

 

Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

 

 

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ 

 

Αίτηση για αμοιβαίες μεταθέσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Η αίτηση ΕΔΩ 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επίθεση των ΜΑΤ στους εκπαιδευτικούς

Με βασικούς… προσκεκλημένους τους άνδρες των ΜΑΤ, οι οποίοι ξυλοκόπησαν άγρια τους συγκεντρωμένους εκπαιδευτικούς και φοιτητές,  η κυβέρνηση της βίας και του αυταρχισμού στην εκπαίδευση γιόρτασε. όπως της ταιριάζει, το «έργο» της κατεδάφισης της δημόσιας εκπαίδευσης, στο οποίο διαπρέπει.

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση της Αστυνομίας, τους ξυλοδαρμούς και τα κυνηγητά στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής.

Τα σημερινά επεισόδια υπογραμμίζουν για μια ακόμη φορά πόσο επείγουσα ανάγκη είναι η απαλλαγή της Εκπαίδευσης από το καταστροφικό δίδυμο Μητσοτάκη-Κεραμέως.

Αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα και μια νέα  κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταργήσει όλους τους εκτρωματικούς αντιεκπαιδευτικούς νόμους  της ΝΔ, επαναφέροντας την ηρεμία και την ομαλότητα στο χώρο της Παιδείας.

Μέγαρο Μουσικής: Τα ΜΑΤ έδειραν εκπαιδευτικούς στη φιέστα Μητσοτάκη – Κεραμέως

 

ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

ΔΟΕ: Ανακοίνωση Σχετικά με την εισαγωγική επιμόρφωση

Μεγάλη είναι η αναστάτωση και η αγανάκτηση χιλιάδων νεοδιόριστων συναδέλφων που αυτές τις ημέρες λαμβάνουν  e-mail ή μηνύματα στο viber οποιαδήποτε ώρα της ημέρας….και της νύχτας… από επιμορφωτές για τον προγραμματισμό του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που διοργανώνει το Ι.Ε.Π. το οποίο, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό θα πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας ακόμα και σε επίσημες αργίες, όπως η Καθαρά Δευτέρα, οι ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Διακαινησίμου Εβδομάδας.

Όλα αυτά προκειμένου να ολοκληρωθεί η «επιμόρφωση» στα χρονικά όρια που θέτει το Ε.Σ.Π.Α. και να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη περιφρόνηση και καταπάτηση του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της επιχείρησης της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. να εδραιωθεί η αντίληψη του ανά πάσα στιγμή διαθέσιμου εκπαιδευτικού για απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση καθώς και ότι  «ποτέ και τίποτα δε θα είναι αρκετό» αφού πλήθος εκπαιδευτικών με πολύχρονη προϋπηρεσία, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη παρακολουθήσει προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης, καλούνται και πάλι να συμμετέχουν στην «επιμόρφωση».

Η Δ.Ο.Ε. έχει κατ’ επανάληψη καταθέσει προτάσεις αναφορικά με την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών που είναι αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής διαδρομής τους  και η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανάγκες τους και τις ανάγκες του δημόσιου σχολείου. Στις αποφάσεις της 87ης Γ.Σ. αναφέρει με σαφήνεια ότι η εισαγωγική επιμόρφωση θα πρέπει να απευθύνεται στις/στους εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη και με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Αυτή είναι η θέση μας.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007, «2. Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες.».

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η διαδικασία αυτή, δεν έχει, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, καμία σχέση με τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων, ούτε με την «ατομική αξιολόγηση», όπως κάποιοι «καλοθελητές» διαδίδουν. Ούτε βέβαια με την απόδοση Μ.Κ. και τον μισθό. Αφορά την υποχρεωτική παρακολούθηση, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να έχει στον υπηρεσιακό του βίο τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, πέρα από τον εισαγωγικό βαθμό, κάτι το οποίο μετά και την παροχή δυνατότητας διεκδίκησης θέσης στελέχους της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς πέραν αυτών που κατέχουν τον βαθμό «Α» ελάχιστη πρακτική σημασία φαίνεται να έχει. Η περίπτωση, επομένως, κάποιος να μην συμμετέχει δεν επιφέρει, με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, κάποια ποινή.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε το ζήτημα και στην τελευταία συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, δίχως να πάρει ουσιαστική απάντηση, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση έχει καταστήσει τους νεοδιόριστους «ομήρους», αρνούμενη να προχωρήσει στη μονιμοποίησή τους και εκβιάζοντάς τους  για να υλοποιήσει  την αντιπαιδαγωγική-αντιεπιστημονική ατομική «αξιολόγηση». Τώρα αποφασίζει να τους στερήσει και  βασικά εργασιακά  δικαιώματα.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει στη διοργάνωση των, κάθε είδους, επιμορφώσεων περιοδικά, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα προβλήματα και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής πράξης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα ή εντός του εργασιακού  ωραρίου (ή στα χρονικά διαστήματα μεταξύ 15-21 Ιουνίου, 1-10 Σεπτεμβρίου) και με την επιστημονική ευθύνη των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ειδικά η εισαγωγική επιμόρφωση να αφορά αποκλειστικά εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη. Από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση, να εξαιρεθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει παλαιότερα αντίστοιχη με την ίδια θεματική. Θα πρέπει, επίσης, η ενημέρωση των εκπαιδευτικών να γίνεται έγκαιρα, σε εργάσιμες ημέρες, μέσω της υπηρεσιακής οδού. Επιβάλλεται να σταματήσει άμεσα η βάναυση παραβίαση του εργασιακού ωραρίου, οι συνεχείς οχλήσεις και πιέσεις, η παραπληροφόρηση και οι ηθικοί εκβιασμοί προς τις/τους συναδέλφους.

 

Για το κατέβασμα του αρχείου πατήστε εδώ

 

ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

 

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

 

 

Τραγελαφικές καταστάσεις: Λάθος σύμβουλος επιχειρεί να αξιολογήσει τους νεοδιόριστους στην Κόρινθο (και αλλού) – Ανακοίνωση ΣΕΠΕ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ!!

Βιάζονται να μας αξιολογήσουν από το ΥΠΑΙΘ και βάζουν οποίον να ναι να μας αξιολογήσει, τρανό παράδειγμα στον νομό Σικυώνας- Ξυλοκάστρου και Κορινθίας (και αλλού θα ενημερώσουμε σύντομα).

Δηλαδή οι αθεόφοβοι ζητάνε αξιολόγηση στην ειδική αγωγή με εντολή ΓΓ- Κεραμέως από τους συμβούλους γενικής να αξιολογήσουν νεοδιόριστους ειδικής!! Αυτή είναι η αξιολόγηση που ονειρεύονται συνάδελφοι, μην έχετε αυταπάτες!!

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΠΕ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
“Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σε επικοινωνία που είχαν τα δύο σωματεία του νόμου (Σικυώνας- Ξυλοκάστρου και Κορινθίας) με τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής πού επρόκειτο τις προσεχείς μέρες να αξιολογηθούν, διαπιστώθηκε ότι επικοινώνησαν τηλεφωνικώς μαζί τους οι συντονιστές Γενικής Αγωγής του νόμου αναφέροντας τους ότι θα είναι αυτοί που θα τους αξιολογήσουν και όχι η υπεύθυνη συντονίστρια ειδικής αγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Όταν μάλιστα ερωτήθηκαν από τους συναδέλφους γιατί έγινε αυτή η αλλαγή, τους απάντησαν ότι έπειτα από τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, τους ανακοινώθηκε προφορικά ότι θα ήταν αυτοί οι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ειδικής αγωγής στον νομό.
Είναι για μία ακόμα φορά πασιφανές ότι η αξιολόγηση που θέλει να προωθήσει το υπουργείο μοιάζει με κουρελόχαρτο. Ακόμα και διεπιστημονικά να θέλει κάποιος να εξετάσει το ζήτημα, δεν προκύπτει από πουθενά ότι ένας συντονιστής διαφορετικού αντικειμένου, μπορεί να αξιολογεί συναδέλφους άλλου αντικειμένου. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να αξιολογεί συναδέλφους ΠΕ70 ένας συντονιστής που είναι υπεύθυνος για τους Μουσικούς!

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το μόνο που νοιάζει το υπουργείο είναι να προλάβει τα χρονικά περιθώρια που το ίδιο έχει θέσει για να προωθήσει την ατομική αξιολόγηση. Επειδή όμως ο χρόνος κυλά και η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, το υπουργείο δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναθέτει σε συντονιστές άλλου αντικειμένου να αξιολογήσουν τους νεοδιόριστους της ειδικής αγωγής.

Είναι τουλάχιστον επονείδιστο για τους συναδέλφους της ειδικής αγωγής, που έχοντας επομιστεί έως και 17 χρόνια αδιοριστίας γυρνώντας όλη τη χώρα για να υπηρετήσουν το δημόσιο σχολείο, να αξιολογούνται από συντονιστές διαφορετικού αντικειμένου που ενδεχομένως ουδεμία σχέση έχουν με την ειδική αγωγή.
Άραγε για ποια αξιολογικά κριτήρια και αδιαφανείς διαδικασίες υπερηφανεύεται το υπουργείο; Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί. Ο στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα κατηγοριοποιημένο σχολείο, ένα σχολείο που λειτουργεί με όρους επιχείρησης, ένα σχολείο υποστελεχωμένο, ένα σχολείο που θα αναζητά χορηγούς για να κρατηθεί ενεργό και που θα ζητά από τον γονέα να βάλει όλο και πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συνταχθούν με το πλαίσιο δράσης της Ομοσπονδίας μας. Να κάνουν χρήση του νόμιμου δικαιώματος της απεργίας-αποχής καθώς και των τρίωρων στάσεων εργασίας από την ατομική αξιολόγηση. Να καταγγέλλουν στα τοπικά σωματεία τυχόν αυθαιρεσίες και να ορθώσουν ψηλά το ανάστημα μπροστά σε αυτή την αξιολόγηση-παρωδία που θέλει να προωθήσει το υπουργείο.

📷Καλούμε τη ΔΟΕ να ζητήσει εξηγήσεις από το υπουργείο για το άνωθεν φαινόμενο και να το καταγγείλει.”

Ανακοίνωση ΠΕΑΝ: Προετοιμασία για την προκήρυξη Γενικής Αγωγής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΕΑΝ αναφορικά με την προκήρυξη Γενικής Αγωγής που αναμένουμε να πάει σύντομα στο τυπογραφείο και να ανακοινωθεί η έναρξη των αιτήσεων.

“Αγαπητοί συνάδερφοι μπείτε στο ΟΠΣΥΔ και ελέγξτε οτιδήποτε είχατε καταχωρίσει την τελευταία φορά.
Όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις θα καταχωρήσετε ξανά καινούργια πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
Αυτή τη στιγμή αρκετές διευθύνσεις μας έχουν στείλει email για να ελέγξουμε στην καρτέλα «ΦΑΚΕΛΟΣ» την υπο-καρτέλα «Πρόσληψη-Ανάληψη» την ορθή καταχώρηση της φετινής προϋπηρεσίας”.

ΔΗΣΥ για την αξιολόγηση – Ο «μαυρογιαλουρισμός» σε όλο του το μεγαλείο! Η 88η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. με απόφασή της έχει εκφράσει τις θέσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών

Για μια ακόμη φορά, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία ουσιαστική διάθεση διαλόγου, το υπουργείο Παιδείας, ψήφισε σε άσχετο νομοσχέδιο, αυτή τη φορά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τροπολογίες για την εκπαίδευση με τις οποίες επιταχύνει τις διαδικασίες για την εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

 

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης στις περιοχές που θα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης και μάλιστα ξεκινώντας από τους νεοδιόριστους δόκιμους εκπαιδευτικούς, τους οποίους επέλεξε να κρατήσει σε ομηρεία, καθώς αρνείται να τους μονιμοποιήσει, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει, χωρίς ευθύνη τους, ο χρόνος της δόκιμης θητείας τους, γιατί έχει αποφασίσει να τους χρησιμοποιήσει ως «ευάλωτο» υλικό στη διαδικασία αξιολόγησης που ισχυρίζεται ότι θα ξεκινήσει.

Όλα αυτά μάλιστα θα πραγματοποιηθούν σε προεκλογική περίοδο, όπου ευκολότερα μπορεί να καλλιεργηθεί η υπόνοια πως, αν το αποτέλεσμα της κάλπης είναι αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση, η όλη διαδικασία θα επιβραβευτεί και οικονομικά στο μέλλον!

Ο «μαυρογιαλουρισμός» σε όλο του το μεγαλείο!

ΦΕΚ Αξιολόγησης: copy paste κριτήρια!! Επαναλήψεις δεικτών δείχνουν το μέγεθος της αυθαιρεσίας και της υποκειμενικότητας της

Εκτός από την προφανή κυνικότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα των νεοδιόριστων, εμφανής είναι και η ανικανότητα ολοκληρωμένου σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής που το υπουργείο επιθυμεί να ασκήσει. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο που να έχει κατατεθεί και να μην περιέχει και κάτι σχετικό με την εκπαίδευση. Είναι ξεκάθαρο πως η λογική του «ό,τι θυμούνται, χαίρονται» χαρακτηρίζει το κυβερνητικό έργο τους.

 

Η επικοινωνιακή διαχείριση όλων των θεμάτων είναι, επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της υπουργού Παιδείας. Υπάρχει η έντονη πιθανότητα από τις πολλές φορές που τα έχει επαναλάβει στα ΜΜΕ, να έχει και η ίδια πιστέψει, πως ήδη έχει εισάγει στα σχολεία το πολλαπλό βιβλίο, πως έχει υλοποιήσει με επιτυχία την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει τα σπουδαία συμπεράσματα που (δεν) έχει βγάλει από τη διαδικασία!

Πρέπει επίσης να έχει πιστέψει ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα έχουν μεταμορφώσει το σχολείο, ότι τα εργαστήρια δεξιοτήτων έχουν εισάγει καινοτόμες δράσεις που δεν υπήρχαν στα σχολεία, καθώς πριν γίνει υπουργός η κυρία Κεραμέως τα σχολεία βρίσκονταν στην εποχή του «τροχού», πως τα νήπια μιλούν ήδη άπταιστα αγγλικά, πως χιλιάδες μαθητές μένουν μέχρι τις 5:30μμ στο «κενοτόμο» ολοήμερο που δημιούργησε, πως όλα τα σχολεία έχουν πλεόνασμα σε προσωπικό καθαριότητας και πως έχει δημιουργήσει πισίνες με νερό της βροχής σε πλήθος σχολείων!

Πρέπει ήδη να έχει αυτοαξιολογηθεί για το σπουδαίο έργο της και να έχει αριστεύσει!

Πρέπει επίσης να έχει αυτοτοποθετηθεί στο Πάνθεον των τεράστιων μεταρρυθμιστών της ελληνικής Παιδείας!

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί καμία έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει και το θέμα της αξιολόγησης, χωρίς να μπορεί καν να αντιληφθεί πως οι «πανηγυρισμοί» του υπουργείου Παιδείας για την μετά από 41 χρόνια επαναφορά της αξιολόγησης και η σύνδεσή της με το παρελθόν, ξυπνούν μνήμες επιθεωρητισμού και δημιουργούν αρνητικά αντανακλαστικά.

Η αντίληψη που προσπαθεί το Υπουργείο να περάσει πως η αξιολόγηση είναι το μοναδικό όχημα άρσης των αρνητικών λειτουργιών και συνεπειών της εκπαίδευσης του σήμερα, είναι ξεπερασμένη και οπισθοδρομική. Αν ήταν μόνο αυτή η προϋπόθεση ανάκαμψης, όλα θα ήταν εύκολα. Όμως δεν είναι.

Η αξιολόγηση οφείλει να αποτελέσει κομμάτι μιας λειτουργίας με παιδαγωγικό πρόσημο και περιεχόμενο, που θα αναδεικνύει τον ρόλο του εκπαιδευτικού και το αξιακό του φορτίο.

Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων είναι καθοριστικός στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Άλλωστε σε αυτό το σχήμα εντάσσεται και η αναφορά στην έκθεση του 2016 της ΑΔΙΠΠΔΕ, όπου προκρίνεται η εσωτερική έναντι της εξωτερικής αξιολόγησης. Μόνο έτσι θα υπάρχει ουσιαστικός και σε βάθος παιδαγωγικός προβληματισμός και διάλογος για την ανίχνευση των αδυναμιών, αλλά και την υιοθέτηση των καλών πρακτικών.

Νέο ΦΕΚ Αξιολόγησης: Όλη η διαδικασία και τα κριτήρια που πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Μόνο έτσι θα κατακτηθεί η έννοια και η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης ως διάσταση της ύπαρξης και της λειτουργίας του κάθε εκπαιδευτικού, του κάθε σχολείου.

Η εμπέδωση ενός δημοκρατικού, παιδαγωγικού κλίματος θα απελευθέρωνε τις δημιουργικές δυνάμεις στο σχολείο.

Όλα αυτά όμως απουσιάζουν από την οπτική του Υπουργείου, όπως απουσιάζει και η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, έτσι ώστε η αξιολόγηση να λειτουργήσει απελευθερωτικά και προς όφελος τελικά της εκπαίδευσης και των παιδιών.

Αντί να έχουμε μορφωτικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά ρεύματα για να εκφραστούν στο σχολείο, για να γίνει το σχολείο διαμορφωτής του μέλλοντος των νέων και της Χώρας μας, έχουμε έναν έντονο διοικητισμό παλιάς κοπής και μια ενίσχυση της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού.

Τίποτα το καινοτομικό και το μεταρρυθμιστικό, που να ανοίγει νέες προοπτικές στην Παιδεία. Το σχολείο αντιμετωπίζεται σαν να είναι ιδιωτική επιχείρηση.

 

Η 88η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. με απόφασή της έχει εκφράσει τις θέσεις του κλάδου των εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση Π.Ε.ΣΥ.Θ.: Παράσταση διαμαρτυρίας για κατεπείγουσα σύσταση οργανικών θέσεων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ, Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε ένα πολύ σκοτεινό εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, εν μέσω μιας σειράς κατάφωρων αδικιών και δίκαιων διεκδικήσεων πολλών κλάδων, καλούμε σε συμπόρευση και συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας μας στο ΥΠΑΙΘ, την Παρασκευή, 27/1 και ώρα 14:30, για να διεκδικήσουμε την κατεπείγουσα σύσταση οργανικών θέσεων τόσο στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κοινούς κλάδους.

Θυμίζουμε ότι στον κλάδο μας, των θεατρολόγων, δεν πραγματοποιήθηκαν –πλην ενός, στην Ειδική Αγωγή–, διορισμοί την τελευταία φορά, με την απάντηση πως δεν υπήρχαν οργανικά κενά (!!!), τη στιγμή που υπάρχουν τόσες ανάγκες. Και παρόλο που, τόσο ως Σύλλογος όσο και σε συμπόρευση με άλλους Συλλόγους και Σωματεία, έχουμε ζητήσει επίμονα, με κάθε τρόπο, τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, για να λάβουμε την αόριστη απάντηση ότι υπάρχει η βούληση για τη χαρτογράφηση των οργανικών κενών και τίποτε άλλο.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

Διεκδικούμε λοιπόν την κατεπείγουσα σύσταση νέων οργανικών:

 • Για να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση και το μέγιστο παιδαγωγικό όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών
 • Για να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των συναδέλφων μας που παραμένουν αδιόριστοι και αναπληρώνουν επί σειρά ετών τους εαυτούς τους ή βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας σε αδιανόητα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης
 • Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις των μονίμων συναδέλφων μας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε περιοχές μακριά από τις οικογένειές τους

Παράλληλα, διεκδικούμε:

 • Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε᾽ και ΣΤ᾽ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το μοναδικό μάθημα που αφαιρέθηκε εντελώς από τις τάξεις αυτές
 • Την επαναφορά των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και της Κοινωνικής Επιστήμης στο Λύκειο – πολλώ δε μάλλον μετά τις δικαστικές αποφάσεις τις οποίες οφείλει να σεβαστεί η πολιτική ηγεσία
 • Την εισαγωγή του Θεάτρου στο Γυμνάσιο –από το οποίο δεν υπάρχει ούτε ως ίχνος–, ως τρίτος πυλώνας της Αισθητικής Αγωγής
 • Τη σύσταση περισσότερων Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων, ώστε να έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία των Τεχνών που αγαπούν πολλοί μαθητές και μαθήτριες που αναγκαστικά μένουν εκτός, δεδομένων των συνθηκών

Για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε σε συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30, στο ΥΠΑΙΘ

Καλούμε σε στήριξη και συμπόρευση τα μέλη μας, την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – Ε.Ε.Τ.Ε., την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής – Π.Ε.ΚΑ.Π., τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, το Συντονιστικό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Επίσης καλούμε σε συμμετοχή και στήριξη των αιτημάτων μας την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (A.Σ.Γ.Μ.Ε.), την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Και Καλλιτεχνικών Σχολείων, τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ., τους φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων μας.

Παρακαλούμε τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), τους Σ.Ε.Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν διευκολυντικές στάσεις εργασίας.

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.

Κύλιση προς τα επάνω