Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής E-WALL

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών / Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ζητά Συνεργάτες για Διόρθωση Εξετάσεων Ανοικτού Τύπου

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών / Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ζητά Συνεργάτες για Διόρθωση Εξετάσεων Ανοικτού Τύπου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσκαλεί οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές για το έργο “Διόρθωση Ερωτημάτων Ανοικτού Τύπου Σύντομης Απάντησης” των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες ΣΤ΄ Τάξης δημοτικών σχολείων και Γ΄ Τάξης γυμνασίων.

Σκοπός του έργου:

Η διόρθωση των ερωτημάτων ανοικτού τύπου σύντομης απάντησης στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα που διενεργήθηκαν για μαθητές/τριες ΣΤ΄ Τάξης δημοτικών σχολείων και Γ΄ Τάξης γυμνασίων στο σχολικό έτος 2023-2024.

Πρόσκληση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για υποβολή προσφοράς, για το έργο «Διόρθωση Ερωτημάτων Ανοικτού Τύπου Σύντομης Απάντησης» των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για μαθητές/τριες ΣΤ΄Τάξης δημοτικών σχολείων και Γ΄Τάξης Γυμνασίων»

Περιβάλλον του έργου
Σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4823/2021, κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για το διδακτικό έτος 2023-2024 υπάρχει η ανάγκη Διόρθωσης των Ερωτημάτων Ανοικτού Τύπου Σύντομης Απάντησης.

Αναλυτική Περιγραφή του αντικειμένου του έργου του Αναδόχου
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η διόρθωση των ερωτημάτων ανοικτού τύπου σύντομης απάντησης των απαντητικών δελτίων των μαθητών, τα οποία θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για το σχολικό έτος 2023-2024. Η διόρθωση θα γίνει κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.). Για κάθε γνωστικό αντικείμενο της εξέτασης, θα οριστεί τουλάχιστον ένα μέλος της Ε.Ε. το οποίο θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Έργου.
Ο αριθμός των απαντητικών δελτίων προσδιορίζεται έως του αριθμού των 11.500. Ο ανάδοχος θα λάβει πρόσβαση στη βάση δεδομένων των απαντητικών δελτίων κατόπιν συνεννόησης με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ι.Ε.Π..

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με το ορισθέν χρονοδιάγραμμα, θα απαιτηθούν κατ’ ελάχιστον:

1) Πέντε (5) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί διορθωτές ειδικότητας ΠΕ70 για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα-Δημοτικό
2) Πέντε (5) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί διορθωτές ειδικότητας ΠΕ70 για το γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά-Δημοτικό
3) Πέντε (5) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί διορθωτές ειδικότητας ΠΕ02 για το γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα-Γυμνάσιο
4) Πέντε (5) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί διορθωτές ειδικότητας ΠΕ03 για το γνωστικό αντικείμενο Μαθηματικά-Γυμνάσιο

Η Επιστημονική Επιτροπή προβαίνει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ενημερώνει το Ι.Ε.Π. και την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προκειμένου να συνταχθούν σχετικές προτάσεις προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και έχει διάρκεια έως και τις 30-09-2024 συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής παραλαβής του έργου. Το παραδοτέο θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τις 31-07-2024, ανεξάρτητα από τον χρόνο πρόσβασης στη βάση δεδομένων των απαντητικών δελτίων, που δεν μπορεί να είναι λιγότερος των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το εξής παραδοτέο:

 Παραδοτέο Χρόνος παράδοσης
 Π1: Έκθεση Πεπραγμένων
  Έως 31-07-2024

Ο ανάδοχος εκτελεί το έργο του σύμφωνα με τις οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα που λαμβάνει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Ι.Ε.Π..

Προϋπολογισμός του έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (15.800,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έως του συνολικού ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π..

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς απευθύνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Φορέα αυξημένου επιστημονικού κύρους και γνωστικής επάρκειας, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης που απαιτείται, ο οποίος θα αναλάβει τη διόρθωση των ερωτημάτων ανοικτού τύπου σύντομης απάντησης.
Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Τετάρτη 12-06-2024 και ώρα 15:00 .


[Σχετικοί διαγωνισμοί]

ΙΕΠ / Επικαιροποιημένος Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών

ΙΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω