ειδικη αγωγη E-WALL

Χρήσιμές πληροφορίες για τις αιτήσεις / Σχολικός Νοσηλευτής: Αιτήσεις Έγκρισης Υποστήριξης για το 2024-2025

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Χρήσιμές πληροφορίες από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα  Γραμματέα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις αιτήσεις έγκρισης για την  παροχή υποστήριξης μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2024-2025. 

Σχολικός Νοσηλευτής: Αιτήσεις Έγκρισης Υποστήριξης για το 2024-2025

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από Σχολικό Νοσηλευτή; 

  1. Αίτηση που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα, στην οποία πρόκειται  να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2024-2025, εφόσον  έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής /  μετεγγραφής σε αυτήν σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
  2. Πρωτότυπη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει  εκδοθεί μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της  ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα  υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, εκδοθείσα έως 6μήνες νωρίτερα  από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του/της γονέα στη σχολική  μονάδα (εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου). Η εν λόγω  Γνωμάτευση/Βεβαίωση φέρει σφραγίδα από Διευθυντή/ντρια Κλινικής  του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Πανεπιστημιακής Κλινικής  όπως και ευδιάκριτη την σφραγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση.  Οπωσδήποτε επίσης, περιγράφεται ο σκοπός για τον οποίο εκδόθηκε  η εν λόγω Γνωμάτευση(«για σχολ. νοσηλευτή» άρθ. 1 παρ. 3 σημ. «δ».  και αρθ.4 παρ.1 σημείο «v» της με αρ.4062/Β΄/2021 ΚΥΑ(Β΄3549)). Στην Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, που έχει εκδοθεί  μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ  Α.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου ταυτίζεται με τον αριθμό του «ραβδωτού  κώδικα» (Barcode) της εκδοθείσας βεβαίωσης. 
  3. Ο συνημμένος «ΠΙΝΑΚΑΣ 3», συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα  στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση (από Δ/ντές/ντριες, Προϊστάμενους/νες σχολικών  μονάδων, τις Δ/νσεις Εκπ/σης και Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης κατά  περίπτωση). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήματα έγκρισης για στήριξη από Σχολικό  Νοσηλευτή, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής,  σύμφωνα με τα περιγραφόμενα εντός της παρούσης, είτε εξαιτίας  εκπρόθεσμης υποβολής τους, είτε και εξαιτίας ελλιπούς  

/λανθασμένου ή εκπρόθεσμου δικαιολογητικού, τότε αυτά δεν  εξετάζονται και θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου κατά την επόμενη  φάση υποδοχής αιτημάτων.

Ποιος μπορεί να κάνει την Αίτηση για την έγκριση για σχολικό  νοσηλευτή ;  

«Υπόχρεος» υποβολής αιτήματος για έγκριση στήριξης του  μαθητή/τριας είναι ο/η έχων/ουσα την γονική μέριμνα. Η γονική  μέριμνα ασκείται κοινά και από τους δύο (2) γονείς. Η αίτηση  υποβάλλεται μόνο από τον έναν. Εφόσον η γονική μέριμνα έχει  αφαιρεθεί από τους γονείς είτε με δικαστική απόφαση είτε με εισαγγελική εντολή, αυτή δύναται να ασκείται, βάσει των ιδίων  πράξεων, είτε από έτερο φυσικό πρόσωπό είτε από Νομικό  Πρόσωπο (πχ. Χαμόγελο του Παιδιού). Για τις περιπτώσεις  μαθητών/τριών που τελούν υπό καθεστώς «αναδοχής», το αίτημα  υποβάλλεται από τον/την αρμόδιο/α διοικητή της δομής που έχειτην  «γονική μέριμνα» ή από άτομο που ο/η ίδιος/α θα εξουσιοδοτήσει  για τον σκοπό αυτό, κάνοντας ειδική αναφορά – εντός της  

εξουσιοδότησης- στην γνωμάτευση/εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ που  εισηγείται την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση όπως επίσης και  στον αριθμό της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Στην περίπτωση που η  αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο από τον  

«υπόχρεο» κατόπιν «Εξουσιοδότησης», τότε συμπληρώνονται τόσο  τα στοιχεία του «υπόχρεου» (εξουσιοδοτών) όσο και του  

εξουσιοδοτημένου ατόμου. 

Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις; 

  1. Α΄ Φάση Υποβολής 

Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το  σχολικό έτος 2024-2025 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού  (δηλαδή που κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν έως και την Ε΄)  η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 14/05/2024*  έως και την Παρασκευή, 21/06/2024* (λήξη διδακτικού έτους). 

Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων  και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄  Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον έτος φοιτούν στην ΣΤ΄  Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Δευτέρα  10/6/2024* έως και την Παρασκευή 28/06/2024* (λήξη διδακτικού  έτους). 

  1. Β΄ Φάση Υποβολής 

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ξεκινά από τη Δευτέρα, 02/09/2024* και  για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια). * Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι  γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων

δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται  κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα. 

Κάθε πότε μπορούν να κάνουν αίτηση οι γονείς για την υποστήριξη από  σχολικό νοσηλευτή ; 

Αιτήματα για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή, πέραν των  χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται εντός της παρούσας  

εγκυκλίου, γίνονται δεκτά, εξετάζονται και προωθούνται, με την  ίδια διαδικασία, προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘΑ από τις Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αντίστοιχα, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε χρονικά  διαστήματα,τα οποία καθορίζονται από το Τμήμα Β’ της  

Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ. 

Γιατί να κάνουν τώρα αίτηση οι γονείς και όχι το Σεπτέμβριο; 

Οι γονείς που θα κάνουν τώρα αίτηση έχουν περισσότερες  πιθανότητες να εγκριθεί η πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή στην  Α φάση, έτσι ώστε ο σχολικός νοσηλευτής να βρίσκεται στο  σχολείο από αρχές Σεπτεμβρίου. 

Εάν το παιδί έχει έγκριση για παράλληλη στήριξή από εκπαιδευτικό και  γνωμάτευση για σχολικό νοσηλευτή τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Ο γονιός μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση και να ζητήσει είτε  εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης είτε ΕΒΠ είτε σχολικό  

νοσηλευτή, δυστυχώς το υπουργείο παιδείας εγκρίνει μόνο μία  παράλληλη στήριξη (Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν  στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της  μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολικό Έτος). 

Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με παθήσεις όπου μπορούν να δουν οι  γονείς εάν δικαιούνται σχολικό νοσηλευτή; 

ΟΧΙ, δεν υπάρχουν καθορισμένες παθήσεις, αυτό που  

χρειάζεται είναι να υπάρχει γνωμάτευση από δημόσιο  

νοσοκομείο που να έχει εκδοθεί μέσω του Συστήματος  

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην οποία να  περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από  Σχολικό Νοσηλευτή . 

Από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Ωρολόγιο πρόγραμμα ΕΕΠ-ΕΒΠ / Ενημέρωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Πως υπολογίζονται τα μόρια απόσπασης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού( ΕΒΠ)

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω