Εγκύκλιος κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΜΕΑΕ, Ε.Ε.Ε.ΕΚ., Τ.Ε.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2023 α) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις
μεταθέσεις του έτους 2023
στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)
ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 7 του
Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α’) όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’), του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α’) και του
άρθρου 9 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’), καθώς και του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (ΦΕΚ 181Α΄),παρακαλούμε
να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.


Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των
δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο μη σωστός
έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.


Με ευθύνη των
Διευθυντών Εκπαίδευσης πρέπει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 14 Φεβρουαρίου
2023
να καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
τα τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα ανά περιοχή μετάθεσης για τις ανάγκες των σχολικών
μονάδων Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας
υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου

7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα (-)/Πλεονάσματα
(+)»] έως τις
16 Φεβρουαρίου 2023.


Εντός της ίδιας προθεσμίας οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν με ευθύνη τους
στο e-DataCenter τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
, αφού ελέγξουν αρμοδίως τα στοιχεία των
αντίστοιχων πινάκων.


Επισημαίνουμε ότι:


1. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται
τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της
γενικής παιδείας και αντίστροφα.


2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα
αποχωρήσουν αυτοδίκαια
από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
3. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021-
ΦΕΚ25Α’, υπ’ αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.
4. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
29 (
§6) του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες:

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας
«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις
ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και
επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου
συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που
ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και
τίθενται στη διάθεση των
οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».


Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατείχαν
οργανική θέση σε σχολική μονάδα, την διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η απόσπασή τους στο
εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή
μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
4. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει
σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.


5. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του
ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες
. Σε περίπτωση που τα
κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα
επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με
βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή
Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Α. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.


Οι πίνακες οργανικών κενών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού υπογραφούν από τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
θα διαβιβαστούν
έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να
καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter από τους Περιφερειακούς Διευθυντές με ευθύνη
τους, αφού ελεγχθούν αρμοδίως τα στοιχεία, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023.
Η καταχώριση θα γίνει επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» «Διαχείριση οργανικών κενών»
«Καταχώριση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΔΑΣΥ)», επιλέγοντας την κατηγορία «Μεταθέσεις
διδακτικού προσωπικού προς ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ – 001.ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]» και πατώντας «Προσθήκη».
Σημειώνεται ότι τα κοινά κενά των κλάδων ΠΕ03-ΠΕ04 θα καταχωριστούν στη γραμμή του πίνακα με τίτλο
(Κ0304) ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03-ΠΕ04 ΓΙΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Ο πίνακας θα συμπληρωθεί ως εξής:
Στη στήλη 1 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» αναγράφονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις για τη Β/θμια (ΠΕ02
(Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών
επιστημών)) των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως αυτές
προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018 (ΦΕΚ 3233τΒ’) Υ.Α.
Στη στήλη 2 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
έχουν οργανική θέση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ
5556τΒ’) Υ.Α. και τυχόν μετέπειτα μεταθέσεων στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί
που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στην οργανική τους θέση).
Στη στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει από
την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός, αναγράφεται με αρνητικό
πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν προκύπτει αρνητικός αριθμός
υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι
5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3, σημειώνουμε -2.
Στη στήλη 4 θα καταχωριστεί η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή για τα ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)/
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+). Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε για όλες τις ειδικότητες που
υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία.
Β. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. & ΤΑ Τ.Ε.)
Οι πίνακες Α΄ των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. θα υπογραφούν από τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Β΄
και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και
πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο
ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7
του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’).
Τα
τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
ανά περιοχή μετάθεσης (Πίνακας Γ΄) θα καταχωριστούν στο e-Datacenter από τις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ανά κατηγορία, από την επιλογή «Μεταθέσεις» «Διαχείριση
οργανικών κενών»
«Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης», επιλέγοντας από τις παρακάτω
κατηγορίες και πατώντας «Προσθήκη»:
α) για τα κενά των ΣΜΕΑΕ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΕΕΕΕΚ
[001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και
β)
τα κενά για ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα ΣΜΕΑΕ
Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]»

Επισημαίνεται ότι τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. (στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) /
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του πίνακα οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
θα προστεθούν αλγεβρικά στα
αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. προκειμένου να καταχωριστούν στη στήλη 5α ή 5β του πίνακα Β’.
Επιπλέον, τα κενά του κλάδου ΠΕ70 θα καταχωριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» «Καταχώρηση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΣΥ)»
και στο πεδίο «Για κατηγορία» το: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΕΕΕΚ.
[001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]».

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄


Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων κάθε σχολικής μονάδας ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης.
Τα τμήματα κατά τάξη, καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να
λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Όπου αυτό δεν
συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την
έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.


Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη
λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα
με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς
να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων)
κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι
προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (και οι
νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και
υπηρετούν σε αυτή ως
διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια
από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου
των παραπάνω εκπαιδευτικών.
Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη
στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται στη
στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).
Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά
ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.


Για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:


O αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τα τμήματα κατά
τάξη, πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Θα
υπολογιστούν μόνο όσα τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
4452/2017 (ΦΕΚ 17τΑ’), όπως αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’). Όσα
τμήματα δεν έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή για να λειτουργήσουν κατά
το σχολικό έτος 2023-2024 δεν θα υπολογιστούν.


Στη στήλη 1 θα συμπληρωθεί ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών
διδασκαλίας
για τη λειτουργία των τμημάτων με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους,
χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς
και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση

ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές
δεν θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από
την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου
των παραπάνω εκπαιδευτικών.
Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται
στη
στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται
στη
στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).
Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των
οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.
Για τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:
Ο συνολικός αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε Τ.Ε. στη σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας.
Στη στήλη «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Ε. (0)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των
προβλεπόμενων θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 του Ν. 4638/2019 (Α΄ 181)
«
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)».
Στη στήλη 1 (1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους,
χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς
και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση
ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο
Τ.Ε. και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές δεν
θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την
υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 2 «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράφεται η διαφορά που
προκύπτει από την αφαίρεση της στήλης 1 από τη στήλη 0. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός,
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν
προκύπτει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για
παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι 5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3,
σημειώνουμε -2.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄


Στον πίνακα Β΄ πρέπει να συμπληρωθεί η ομάδα σχολείων, ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της
ομάδας, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά
ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης. Θα πρέπει να αναγραφούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και τα ΤΕ της ομάδας σχολείων.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα
στοιχεία
ανά ομάδα σχολείων, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.
Τα αλγεβρικά αθροίσματα των
στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το
πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα
στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12)
δε λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. (στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-)
/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του πίνακα οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
θα προστεθούν αλγεβρικά στα
αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. προκειμένου να καταχωριστούν στη στήλη 5α ή 5β του πίνακα Β’.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και Τ.Ε.).


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄


Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός σχολείων, των τμημάτων και των μαθητών των σχολείων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά περιοχή μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα
στοιχεία
ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα
αντίστοιχα στοιχεία
για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα
μεταφερθούν στην αντίστοιχη
στήλη 8 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ). Η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα
ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού
αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε 3.
Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 8
σημειώνουμε -3.


Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.


Οι
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους για τα οργανικά
κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής ανά περιοχή μετάθεσης, στη στήλη του e-DataCenter
«Πρόταση
Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)»
, με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι
ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Η εν λόγω στήλη πρέπει να
συμπληρωθεί οπωσδήποτε
για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η
πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν προέκυψαν λάθη στην καταχώριση κενών/πλεονασμάτων, τα οποία
οφείλονταν στη μη ορθή
αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter από τους
χρήστες. Παρακαλούμε, λοιπόν, μετά το πέρας της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων, να ελέγχεται
σχολαστικά η ορθή καταχώριση και αποθήκευση κενών/πλεονασμάτων στο e-DataCenter.
Μετά από ελέγχους της υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνονται ορθά τα πλεονάσματα
εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε στον προσδιορισμό των κενών/πλεονασμάτων από τους Διευθυντές
Εκπαίδευσης είτε στην πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις
μηδενίζεται το πλεόνασμα προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.
Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε περιοχές μετάθεσης που ήδη έχουν
πραγματικό πλεόνασμα προσωπικού, και ως εκ τούτου δημιουργούνται υπεραριθμίες και αυξάνονται οι
εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ χωρίς τη δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.
Παρακαλούμε για την ορθή αποτύπωση των οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού
προσωπικού, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

 

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω