Logo synigoros

Συνήγορος του πολίτη: Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου – Γονική άδειας άνευ αποδοχών – Επέκταση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

Ακολουθεί το εγγραφο του συνηγόρου του πολίτη προς τον Γ.Γ κ Αλ. Κόπτση – Χορήγηση γονικής άδειας άνευ αποδοχών – Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς – Ανάγκη άμεσης εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ – Αναγνώριση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών (άρθρο 28 Ν. 4808/2021 και άρθρο 56 Ν. 4830/2021) ως προϋπηρεσίας – Επέκταση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας (αρθ. 36 παρ.2 του Ν. 4808/2021) στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς.

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών από
εκπαιδευτικούς, που αντιμετώπιζαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά
τη χορήγηση γονικών αδειών. Τα ζητήματα που τίθενται με τις αναφορές, έχουν ήδη
αποτυπωθεί σε προηγηθέν έγγραφό μας (υπ. αριθμ 313674/22732/27.4.2022 έγγραφο προς
τη Γενική Γραμματεία Α’ σας) και αφορούν πλέον ιδίως: 1) τη χορήγηση της 9μηνης άδειας
ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και σε εναρμόνιση με την υπ’ αριθμ.
2367/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2) τη χορήγηση της γονικής άδειας άνευ
αποδοχών του άρθρου 28 Ν. 4808/2021 και του άρθρου 56 Ν. 4830/2021, 3) την αναγνώριση
της γονικής άδειας άνευ αποδοχών των ως άνω άρθρων ως προϋπηρεσίας και 4) τη χορήγηση
της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (αρθ. 36 παρ.2 του Ν. 4808/2021)
στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς.

Νέα διαδικτυακή απάτη – Καμπανάκι από CSI Institute GR

Οι αναφορές αυτές διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει ο Συνήγορος του
Πολίτη, κατά το άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος και ιδίως της αρμοδιότητάς του ως φορέας
για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (άρθρο 25 του Ν. 3896/2010) και
ως φορέας για τα ζητήματα διακρίσεων που ειδικότερα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (άρθρο 32
Ν. 4808/2021).

 

Επισημαίνεται εισαγωγικά ότι με το Ν. 4808/2021 ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η
Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
«σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (βλ. άρθρ. 24 Ν.
4808/2021). Στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και
συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους
γονείς, φυσικούς, θετούς, αναδόχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464
του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως
επίσης και στους φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων
μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής
απασχόλησης του άρθρου 115 του Ν. 4052/2012 και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη
φύση των παρεχομένων υπηρεσιών….». Προκύπτει επομένως ότι οι διατάξεις του
συγκεκριμένου κεφαλαίου του Ν. 4808/2021 εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

 

1. Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
– Ανάγκη άμεσης εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 2367/2021 απόφασης του ΣτΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 «Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου
μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά
μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος
δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφ’ όσον δεν κάνει χρήση
του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου». Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται η
μείωση του χρόνου εργασίας για τους απασχολούμενους γενικά στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι
κατά κανόνα απασχολούνται επί πενθήμερο και για 8 ώρες. Όπως προκύπτει όμως, από το
άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 1566/19851 οι εκπαιδευτικοί έχουν μικρότερο ωράριο απασχόλησης.
Περαιτέρω για τις μητέρες εκπαιδευτικούς ισχύει το άρθρο 53 του Ν. 2721/1999, σύμφωνα με
το οποίο: «α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας
εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167 Α`) και του άρθρου 30 παράγραφος
14 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`)»

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας / Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων

Google Play Store badge EN.svg
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap