Προσοχή: Τι προβλέπει η νομοθεσία για τη μεταβίβαση άδειας/διαδοχή εργοδότη σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν επιτρέπεται καμιά απόλυση, δεν παραιτούμαστε!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Επειδή το τελευταίο διάστημα λάβαμε γνώση για τη μεταβίβαση άδειας σε δύο ιδιωτικά σχολεία και υπάρχουν σημαντικές απορίες συναδέλφων, αναλύουμε το νομοθετικό πλαίσιο, υπενθυμίζοντας το πιο κρίσιμο! Καμιά απόλυση δεν επιτρέπεται, δεν υπογράφουμε σε καμιά περίπτωνση παραίτηση (οικειοθελή αποχώρηση) ή “ανανέωση-τροποποίηση” σύμβασης, καθώς οι επιπτώσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα θα είναι οδυνηρές.

1. Τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση:

Το άρθρο 5, παρ. 8 του Ν. 682/77 είναι απολύτως σαφές. Δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού στη διάρκεια της μεταβίβασης της άδειας ενός ιδιωτικού σχολείου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση ίδρυσης νέου σχολείου στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις εντός διετίας, αν η άδεια ανήκει σε συγγενή έως και δευτέρου βαθμού.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση:

“Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως του σχολείου, ουδεμία απόλυσις του προσωπικού επιτρέπεται, η δε υπηρεσία του εις το σχολείον θεωρείται συνεχής. Ως μεταβίβασις δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, θεωρείται και η ίδρυσις νέου σχολείου υπό συζύγου ή συγγενούς μέχρι δευτέρου βαθμού του ιδιοκτήτου εφ` όσον το σχολείον λειτουργήση εις τον αυτόν χώρον εντός διετίας”.

 

Εγχειρίδιο για τη Διεξαγωγή Βιωματικών Εργαστηρίων στο Σχολείο «Σεβασμός της Διαφορετικότητας και Πρόληψη της Βίας»

 

2. Τι προβλέπει η εργατική νομοθεσία:

Αντίστοιχες είναι και οι προβλέψεις του νομοθέτη στην κοινή εργατική νομοθεσία. Με βάση τις κείμενες διατάξεις, τα βασικά δικαιώματα των εργαζόμενων προστατεύονται κατά τη διάρκεια διαδοχής εργοδότη σε μια επιχείρηση. Αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα:

Με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2112/1920 ορίζεται ότι “η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος“.  Ο ίδιος κανόνας περιέχεται και στο άρθρο 9 παρ. 1 του Β.Δ/τος 16/18-7- 1920. Περαιτέρω με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 178/2002 (ΦΕΚ Α’ 162/12-7-2002) λήφθηκαν μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων , σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου”. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 178/2002, η συμμόρφωση προς την Οδηγία, αποβλέπει στη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων.

Η Οδηγία αποβλέπει στην προστασία των εργαζομένων. Για την εξασφάλιση της εν λόγω προστασίας, θεσπίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και το αμετάβλητο των όρων παροχής αυτής (το “περιεχόμενο” τους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι όροι αμοιβής) υπό το νέο φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, που καθίσταται ο νέος εργοδότης. Κατ’ εφαρμογήν, επομένως, της κείμενης νομοθεσίας, ο διάδοχος εργοδότης εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονταν ήδη από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.

Οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2 του Π.Δ/τος 178/2002 συνιστούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, αποσκοπώντας στην προστασία του περιεχόμενου της εργασιακής σχέσης, και συνακόλουθα είναι άκυρη η συμφωνία μεταξύ του μεταβιβάζοντος και των εργαζομένων, βάσει της οποίας οι τελευταίοι παραιτούνται από συμβατικές τους αξιώσεις. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων λόγω
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ οι θέσεις εργασίας παύουν να υφίστανται στην υπηρεσία του μεταβιβάζοντος, οφείλουν, κατ’ αρχήν, να συνεχίσουν την παροχή της εργασίας τους με τους ίδιους όρους στην υπηρεσία του διαδόχου, στην οποία μεταφέρονται οι θέσεις εργασίας (που εκ των πραγμάτων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την οικονομική δραστηριότητα που μεταβιβάζεται).

Από τα παραπάνω, προκύπτει με σαφήνεια ότι:

  • Καμιά απόλυση δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης σχολείου
  • Κάθε παραίτηση εργαζόμενου καθίσταται άκυρη! Για το λόγο αυτό καλούμε τους συναδέλφους να μην συναινέσουν σε καμιά υπογραφή αλλαγής των όρων εργασίας τους ή σε οικειοθελή αποχώρηση, καθώς ειδικά στην τελευταία περίπτωση, χάνουν πλήρως την προϋπηρεσία τους για τον Πίνακα του ΑΣΕΠ. Μπαίνουν, δε, σε σοβαρότατο κίνδυνο απόλυσης μετά από μερικούς μήνες και μάλιστα χωρίς αποζημίωση (δείτε εδώ αναλυτική μας πρόσφατη ανακοίνωση).

Ενημερώνουμε άμεσα την ΟΙΕΛΕ σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας σχολείου ή/και σε περίπτωση που μας ζητείται να υπογράψουμε “ανανέωση” ή “τροποποίηση” της σύμβασής μας. Σχεδόν πάντοτε τέτοιες ενέργειες κρύβουν δόλο από την πλευρά του εργοδότη και μπορεί να επιφέρουν δραματική μεταβολή των εργασιακών μας σχέσεων. Δεν υπογράφουμε τίποτε, αν δεν ενημερωθεί πρώτα η ΟΙΕΛΕ ή/και ο νομικός μας σύμβουλος.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω