ηλεκτρονική πλατφόρμα

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την αξιολόγηση και την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε ίσως ένα από τα πιο θλιβερά και ντροπιαστικά ΦΕΚ στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης: 

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και αναγκαίων τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και τη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 81 του ν. 4823/2021

Ούτε ψωμί, ούτε παιδεία, μόνο τρομοκρατία

Ορίστηκε η λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την διενέργεια της διαδικασίας ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που έχει προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Δημοσιεύθηκε σήμερα το ΦΕΚ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 1

Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

1. Δημιουργείται η ειδική ψηφιακή εφαρμογή (πλατφόρμα) του άρθρου 81 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ ή ΕΨΠ), για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2.

Η εφαρμογή – πλατφόρμα σχεδιάζεται, υλοποιείται, αναβαθμίζεται, επικαιροποιείται και συντηρείται, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» («ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή βασίζεται στις λειτουργικότητες δημιουργίας – έκδοσης εγγράφων και τήρησης θυρίδων πολιτών και φορέων, μέσω της ΕΨΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 24, 26, 27 και 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με δυνατότητες διαλειτουργικότητας με φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 84 του ίδιου νόμου.

Στην ως άνω ψηφιακή εφαρμογή εισάγονται και έπειτα τηρούνται τα δεδομένα και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 388) και ειδικότερα:

α) Καταχωρίζονται οι έγγραφες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των αξιολογούμενων, οι αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή τεκμήριο σχετίζεται με διενεργούμενη αξιολόγηση και ο αξιολογητής ή ο αξιολογούμενος επιθυμεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά κατά την εκκρεμή αξιολογική διαδικασία και

β) υποβάλλονται παρατηρήσεις ή ενστάσεις ή και τα στοιχεία, στα οποία αυτές ερείδονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή τους ηλεκτρονικά.

Συντονιστικό Αναπληρωτών: Η ατομική αξιολόγηση ΔΕ θα περπατήσει στις πλάτες μας – Σχέδιο ψηφίσματος για Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 2

Θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση του σκοπού λειτουργίας της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής (πλατφόρμας) του άρθρου 1 καταχωρίζονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ ή ΕΨΠ), στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα στοιχεία ή έγγραφα για τη διεκπεραίωση ή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικούς (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

2. Για την εν γένει παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) τηρούνται θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Στις θυρίδες της παρ. 2 προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620/ΕΞ 2021/26.02.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849). Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής).

4. Στην ΕΨΠ είναι δυνατόν να δημιουργούνται για το σύνολο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρ. 1 και 2 περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι θυρίδες που ορίζονται ως ανώτερες ιεραρχικά παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.

5. Στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 2 τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.

6. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα παραμένουν αποθηκευμένα στις θυρίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών

 

Άρθρο 3

Χρήστες των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στις θυρίδες του άρθρου 2 προβλέπονται δύο (2) διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπαλλήλους:

α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων. β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.

2. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ο οποίος γίνεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

4. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των θυρίδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους με τη χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798) και διεκπεραιώνουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

 

Κύλιση προς τα επάνω