Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων

Εκπαιδευτικό Υλικό: 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

«31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”» (EEA GRANTS) κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλο και συμβατό για την προώθηση της συμπεριληπτικής και ισότιμης
εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά και εγκρίνεται η προαιρετική – πιθανή αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Σχολεία Για Όλους – Συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία (pdf)

Ειδικότερα, η εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει ως εξής: 2. Το εγχειρίδιο έχει δοκιμαστεί στα πιλοτικά σχολεία του προγράμματος. Το έργο “Σχολεία για Όλους” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας»,
των ΕΕΑ Grants, με φορέα υλοποίησης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) και τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην
Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants)
2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα
«Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την
HumanRights360.

 

Λεπτομέρειες όπου και αναφορά εποπτείας και υποστηρικτών στον ιστότοπο του έργου Σχολεία
Για Όλους – GRE The European Wergeland Centre (schoolsforall.org).
[…]

5. Το αίτημα για ένταξη του Εγχειριδίου στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι εκπρόθεσμο και θα
χρειαστεί να υποβληθεί στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ κατόπιν της νέας Πρόσκλησης
που προβλέπεται να αναρτηθεί κατά το 2023.

 

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Το υλικό του Εγχειριδίου με τίτλο «31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» είναι επιστημονικά έγκυρο και παιδαγωγικά κατάλληλο για τις
ηλικίες των μαθητών/τριών στους/στις οποίους/οποίες απευθύνεται μπορεί να αποτελέσει ένα
εξαιρετικό συνοδευτικό υλικό για τις διαδικασίες υποδοχής και ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα.
Οι δράσεις, η μεθοδολογία του καθώς και η στοχοθεσία του αναμένεται να έχουν σημαντικά
θετική επίδραση στο σχολικό κλίμα αναφορικά με τη συμπερίληψη, τις ισότιμες και δημοκρατικές
σχέσεις των μαθητών/μαθητριών αλλά και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.
Το πρόγραμμά του μπορεί να διαφοροποιηθεί κατάλληλα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των μαθητών και κρίνεται συμβατό με τους στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και με τους
στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Προάγει τις αρχές του σεβασμού, της δημοκρατικής
συνύπαρξης, και της αλληλεγγύης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης όσο και στην ευρύτερη του
σχολείου κοινότητα.

 

Η ολιστική και συστημική προσέγγιση των δράσεων αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο, σε
όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες (με ή χωρίς προσφυγικό βιογραφικό) που συμμετέχουν. […]».

 

Άμεση μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπ/κών των ολιγοθεσίων δημοτικών

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών ποσοστού αναπηρίας εκτός ΚΕΠΑ

Μητέρες ενός «κατώτερου Θεού» οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί – Εξαιρέθηκαν από την επέκταση της άδειας προστασίας μητρότητας!!!

Δημόσιο: Αναθεωρημένο σύστημα αξιολόγησης, με το νέο έτος στη δημόσια διοίκηση

 

Κύλιση προς τα επάνω