Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές στα Ελληνικά ΑΕΙ

Από αύριο, Παρασκευή 21/04/2023, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Χρηματοδότησης για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στα ελληνικά ΑΕΙ ξεκινά να υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και, ειδικότερα, της Δράσης «Στρατηγική για την αριστεία και την καινοτομία στα Πανεπιστήμια».

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα ΑΕΙ της χώρας και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Το ΑΕΙ υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης εκ μέρους της σύμπραξης (ΑΕΙ- Επιχείρηση) για την υλοποίηση ενός συνεργατικού ερευνητικού έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε πρόταση αποτελεί η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή ενός ερευνητή από ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή ενός επιστήμονα ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή του σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Το συνεργατικό ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί από τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης. Η συμμετοχή του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή θα συνεισφέρει στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό προς την πραγματική οικονομία, μέσω των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στα έργα, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων καθώς και στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Ο Επισκέπτης Καθηγητής, παράλληλα, δύναται να παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ανάθεση διδακτικού/ερευνητικού έργου προς τους Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές προκύπτει βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος του ΑΕΙ.

«Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στο όραμά μας για ένα εξωστρεφές, σύγχρονο, διεθνούς βεληνεκούς ελληνικό Πανεπιστήμιο με ανοιχτούς ορίζοντες», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Η προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο εμπλουτίζει το ακαδημαϊκό έργο και την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, προάγει την επιστήμη και την έρευνα με εισροή γνώσης και εμπειρίας, ενώ προσδίδει στα Ιδρύματά μας περαιτέρω ορατότητα στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.»

Το έργο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ανοίγοντας δρόμους για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών μέσω της προσέλκυσης Επισκεπτών Καθηγητών/Επισκεπτών Ερευνητών διεθνούς εμβέλειας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», αναμένεται να συμβάλει επικουρικά στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων, που αυτή τη στιγμή ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η χρονική διάρκεια των έργων για τους Επισκέπτες Καθηγητές μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως πέντε εξάμηνα, ενώ για τους Επισκέπτες Ερευνητές ένα έως τρία έτη. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ιδιωτική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» ανέρχεται σε 83 εκατομμύρια ευρώ, 58 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με τη Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ και 25 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω Ιδιωτικής Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, η Πρόσκληση του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/. Αναλυτική πληροφόρηση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας https://greece20.gov.gr/.

ΜΜΜ: Χορήγηση έκπτωσης εισιτηρίου στους φοιτητές ΑΕΙ/ΙΕΚ, όρια τιμών και ύψος εκπτώσεων!

1. Προκήρυξη υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» – Άξονας 3.2: Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Πυλώνας 3: Απασχόληση,δεξιότητες και κοινωνική συνοχή, με Κωδικό Δράσης 16289.

2. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», ανέρχεται σε 59.708.326,78 ευρώ (58.142.250,62 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 1.566.076,16 ευρώ) και της Ιδιωτικής συμμετοχής σε 25.515.663,94 ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 85.223.990,72 ευρώ.

3. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης-έργου, δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των 344.581,00 ευρώ, για τη μέγιστη πιθανή διάρκεια του έργου η οποία είναι τριάντα δύο (32) μήνες,συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

4. Η Δημόσια Δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται από το «Ελλάδα 2.0», το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 από το Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).

5. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα δύο (32) μήνες και έως την 31.12.2025 το αργότερο. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης των έργων. Η χρονική διάρκεια του έργου όπως αυτή θα έχει ορισθεί στην Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, δύναται να παραταθεί ως προς τη διάρκεια και επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου έως τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και απόφαση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

6. Δικαιούχοι- Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

7. Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις, για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων από κοινού με έναν επισκέπτη καθηγητή/επισκέπτη ερευνητή του αρ. 171 του Ν. 4957/2022.

8. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, δαπάνες μετεγκατάστασης και μετακίνησης εσωτερικού, δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια, δαπάνες για συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό και αναλώσιμα.

9. Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν βάσει της Πρόσκλησης του έργου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

10. Στην Πρόσκληση του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι του έργου.

11. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/04/2023 και ώρα 13:00 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του έργου.

12. Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους Αίτησης Χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

13. Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/ , της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ,Τομέα Παιδείας https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf)

ATTICA GROUP: Παροχή έκπτωσης στους αναπληρωτές Δασκάλους και Καθηγητές!

ATTICA GROUP: Παροχή έκπτωσης στους αναπληρωτές Δασκάλους και Καθηγητές!

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας στην προσπάθεια της να βοηθήσει τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγια της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών,  στα Ι.Χ. οχήματα τους και στις μηχανές, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν, για το χρονικό διάστημα από 07/04/23 έως 24/04/23.

Εκλογική άδεια: Τι ισχύει στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα!

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ανωτέρω έκπτωσης, είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψη τους, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας τους. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης, δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

Παραιτούνται όλοι οι καθηγητές της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων / Απόφαση «βόμβα»

ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραιτούνται όλοι οι καθηγητές της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων / Απόφαση «βόμβα» του ακαδημαϊκού προσωπικού της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξ αιτίας της μη απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους της – Πρόχειρη, βιαστική και αόριστη η τροπολογία που κατετέθηκε στη Βουλή.

 

“Αφού αμφισβητείτε το έργο μας, υποβάλλουμε την παραίτησή μας και απαλλάσσουμε το Δημόσιο από το κόστος μισθοδοσίας μας” αναφέρει μέσω του «Φοιτητικά Νέα» ο  Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αναστάσιος Τσίνας. «Αισθανόμαστε ότι η Πολιτεία αμφισβητεί στην πράξη το έργο μας και την ποιότητά του.

Προβληματισμοί για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας – Φοιτητές αντιμέτωποι με δύο επιπλέον εξάμηνα

Έχοντας πλήρη επίγνωση για τις πράξεις μας και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζουμε να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας στην αξιότιμη κα. Πρύτανη και να απαλλάξουμε πλέον το Δημόσιο από το κόστος της μισθοδοσίας μας, αφού, όπως φαίνεται, δεν μας χρειάζεται».

 

Ειδικότερα, τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν αποκλειστικά την ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (4η Συνέλευση Σχολής/24.03.2023):

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τα μέλη της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαμαρτυρόμαστε έντονα προς την Ελληνική Πολιτεία για τη συνέχιση της διατήρησης του καθεστώτος ομηρίας των αποφοίτων της Σχολής μας, μη έχοντας νομοθετήσει ακόμη την αυτοδίκαια απόδοση σε αυτούς επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου. Παρότι το αίτημά μας είναι απόλυτα δικαιολογημένο και αυτονόητο, καλό είναι να υπενθυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία ότι:

1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα σύγχρονο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, διακριτός περιφερειακός πόλος αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η λειτουργία σε αυτό της Σχολής Γεωπονίας από το 2018 συμβάλλει στην ενίσχυση του κύρους και της αναγνωρισιμότητάς του, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.

2. Από το 2019, που η Σχολή Γεωπονίας υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές πανεπιστημίου, οργανώνει ένα σύγχρονο πρόγραμμα πενταετών προπτυχιακών σπουδών, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την ΕΘΑΑΕ (τότε ΑΔΙΠ) και το οποίο κατά 90% ταυτίζεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζουν καθιερωμένες Γεωπονικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχρονες καινοτομίες και τάσεις της Γεωπονικής Επιστήμης. Ταυτόχρονα, ως οφείλουμε, μεριμνούμε για την ολοκλήρωση των σπουδών  των φοιτητών τεχνολογικής κατεύθυνσης, που κατά τη διαδικασία ένταξης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σπούδαζαν στη Σχολή, οι οποίοι όμως αποφοιτούν λαμβάνοντας πτυχίο τετραετούς τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΤΕΙ), χωρίς να έχουν καμία συσχέτιση με τους φοιτητές πενταετών γεωπονικών σπουδών. Άλλωστε, οι τελευταίοι (απόφοιτοι ΤΕΙ) απολαμβάνουν αναγνωρισμένα από την Πολιτεία επαγγελματικά δικαιώματα από το 1989.

3. Από το 2019, η Πολιτεία, μέσω της εθνικής διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, επιλέγει υποψήφιους φοιτητές και τους αποστέλλει στη Σχολή μας για να σπουδάσουν τη Γεωπονική Επιστήμη, αποκρύβοντάς τους όμως ότι εισέτι δεν έχει αποδώσει επαγγελματικά δικαιώματα με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθιστώντας το πτυχίο τους άξιο μόνο για κορνίζα και χωρίς κανένα επαγγελματικό αντίκρισμα στην Ελλάδα.

4. Είναι πρόδηλο, ότι η έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν περιορίζει   απλά την ελκυστικότητα της Σχολής μας αλλά αμφισβητεί στην πράξη την ίδια την υπόστασή της, παρά το κύρος και την αναγνωρισμένη αξία  του ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή, το επικαιροποιημένο  πρόγραμμα σπουδών που οργανώνει, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με επιστημονικές υποδομές αιχμής που διαθέτει, τα σύγχρονα θερμοκήπια και το αγρόκτημα που διαχειρίζεται στην πανεπιστημιούπολη της Άρτας.      Το επιτακτικό αίτημα και η διαμαρτυρία των φοιτητών μας είναι απόλυτα αιτιολογημένα, και όλοι μας διακηρύσσουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να εισακουστούν έμπρακτα.

Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο που οδηγούνται, βλέπουν τα όνειρά τους, τα χρόνια τους, το υστέρημα των οικογενειών τους και τις σπουδές τους να σπαταλούνται και ενώνουν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους σε όλη την Ελλάδα για να πετύχουν αυτό που η Πολιτεία θα έπρεπε να προβλέψει και να έχει ρυθμίσει νομοθετικά εδώ και χρόνια.    Χθες, κατατέθηκε το άρθρο 126, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που «προβλέπει» την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου στους αποφοίτους των Σχολών μας.

Το συγκεκριμένο άρθρο αποπνέει, ακόμη και τώρα, τη διάθεση της Πολιτείας να μη δώσει καθαρή λύση στο πρόβλημα που η ίδια προκάλεσε.

Είναι γραμμένο πρόχειρα και βιαστικά, διατηρώντας το διαχωρισμό σε Γεωπονικές Σχολές που αναφέρονται ονομαστικά και σε όλες τις υπόλοιπες σε σωρό, οι οποίες καλούνται αποσπασματικά και κατά μόνας να αιτηθούν την αναγνώρισή τους, αφού πρώτα γνωμοδοτήσουν αναρμόδιοι με την άσκηση του επαγγέλματος φορείς, χωρίς να προβλέπει ρητές προθεσμίες για την ευόδωση του αιτήματός τους, αλλά καταλήγει στην αόριστη αναφορά έκδοσης μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δημιουργώντας οφθαλμοφανή περιθώρια για τη διατήρηση των συνθηκών ομηρίας χιλιάδων πτυχιούχων.

Όλα αυτά θα τα θέσουμε υπόψη της Εθνικής Αντιπροσωπείας τις επόμενες ημέρες, ώστε κανείς να μην μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αισθανόμαστε ότι η Πολιτεία αμφισβητεί στην πράξη το έργο μας και την ποιότητά του.

Έχοντας πλήρη επίγνωση για τις πράξεις μας και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζουμε να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας στην αξιότιμη κα. Πρύτανη και να απαλλάξουμε πλέον το Δημόσιο από το κόστος της μισθοδοσίας μας, αφού, όπως φαίνεται, δεν μας χρειάζεται.     

 

Τα μέλη της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πηγή: Foititikanea.gr

Αναπληρωτές καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Πολύ περισσότερα τα κενά από τους διορισμούς

Δήλωση Χάρη Μαμουλάκη: Να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες των αναπληρωτών καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τους επικείμενους διορισμούς στην εκπαίδευση, που παρά τα σημαντικά κενά προβλέπουν ελάχιστες θέσεις για τον κλάδο, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης προχώρησε την ακόλουθη δήλωση:

«Μόλις 102 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στον κλάδο της Φυσικής Αγωγής προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας, στον αντίποδα των 1280 προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών Φυσικής Αγωγής το σχολικό έτος 2020-2021 και των διακοσίων 295 αποχωρήσεων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις εκπροσώπων του κλάδου. Παράλληλα, ο επί σειρά ετών αυξημένος αριθμός συνταξιοδοτήσεων που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες αναπλήρωσης, φαίνεται ότι δεν απασχολεί καθόλου το Υπουργείο Παιδείας.

 

Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, που σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, λόγω των ελλείψεων αναγκάζονται ακόμη και εκπαιδευτικοί εκτός ειδικότητας, καταχρηστικά και χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις, να πραγματοποιούν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μια τακτική που βρίσει κάθετα αντίθετους τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, προχωράμε άμεσα και σε Κοινοβουλευτική παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας, με στόχο την αλλαγή, έστω και την ύστατη στιγμή, της λάθος πολιτικής που ακολουθείται, προκειμένου να μην αδικηθεί ο κλάδος των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής – ΠΕ11 και ΠΕ11.01. Για να αποκατασταθεί άμεσα αυτή η αδικία.».

ΠΗΓΗ

Κύλιση προς τα επάνω