επέτειο του Πολυτεχνείου

Εγκύκλιος: Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2022-23

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου,
την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, σας
γνωρίζουμε τα εξής:

 

1. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις,
σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) αντίστοιχα.

 

2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (Β΄4695)

 

3. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων.

 

4. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες
μαθητές/τριες.

 

5. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών
ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το
σχολείο.

 

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και
την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β΄4695)

 

https://e-wall.net/17-%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b7/

Κύλιση προς τα επάνω