Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, Γενικής – Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία, Πειραματικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Σχολεία Κωφών-Τυφλών – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 2023

Μεταθέτουμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου σε σχολικές μονάδες..

 

 

 

 

 

Αναλυτικά τα SOS σημεία στο τι ισχύει για την εισαγωγική επιμόρφωση & για τους βαθμούς υπαλλήλων!!

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2023 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

 

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας

 

 

Έγκριση και μη έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Β’ Κύκλος Κινητικότητας 2022)

Α) Εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι
εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς
του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου
Κινητικότητας 2022:

 

Β) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι
εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς
του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου
Κινητικότητας 2022, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.5 του αρ.62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) ως
νεοδιόριστοι.

 

Γ) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, του κάτωθι
εκπαιδευτικού Δ.Ε., προκειμένου να μεταταχθεί σε διοικητική θέση σε υπηρεσία του Ελληνικού
Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022,
διότι ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. δ, παρ. 1, του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (Α΄24), όπως ισχύουν με την παρ. 21 του άρθρου 36
του ν. 4186/2013 (Α΄193), «Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του
υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης
βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι
μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει
να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική
χορήγηση της εκπ/κής άδειας. […]»:

 

Δ) Εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι
εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να αποσπαστούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς
του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου
Κινητικότητας 2022:

 

Ε) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, των κάτωθι
εκπαιδευτικών Δ.Ε., προκειμένου να αποσπαστούν σε διοικητικές θέσεις σε υπηρεσίες ή/και φορείς
του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου
Κινητικότητας 2022, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.5 του αρ.62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) ως
νεοδιόριστοι.

Ειδική Αγωγή: Δυο μέτρα και δυο σταθμά στη σύσταση νέων οργανικών κενών

ΣΤ) Δεν εγκρίνεται η αποδέσμευση, από την άσκηση των εκπαιδευτικών της καθηκόντων, της κάτωθι
εκπαιδευτικού Δ.Ε., προκειμένου να αποσπαστεί σε διοικητική θέση σε υπηρεσία του Ελληνικού
Δημοσίου μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας στα πλαίσια του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022,
διότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 4 του ν.4440/2016 δεν έχει παρέλθει διετία
από την προηγούμενη απόσπαση της εκπαιδευτικού για τη διενέργεια νέας απόσπασης.

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής οργανικής των εκπαιδευτικών
να ενημερώσουν σχετικά με την απόφαση αυτή τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τους Φορείς
Υποδοχής σύμφωνα με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

 

 

PDE/PATREAS

Εγκύκλιος Oργανικών Κενών και θέσεων – πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), ώστε να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού, όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης όσον αφορά στην ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, πρέπει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023, να καταχωρισθεί στο σύστημα e- DataCenter από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ο πίνακας Γ΄. Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.

Ταυτόχρονα θα κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν την πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση περιφερειακού διευθυντή ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)»] στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023.

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

Η καταχώριση των κενών στο e-DataCenter θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις» Ø «Διαχείριση οργανικών κενών» Ø «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» επιλέγοντας το «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001)» και πατώντας «Προσθήκη».

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

 1. Ο προσδιορισμός των οργανικών κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης γίνεται για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων του έτους 2023 [§1, άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) και άρθρο 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’)].

Συνεπώς, με τις ισχύουσες διατάξεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα, τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, το υποχρεωτικό ωράριο κ.α., και τα επί του παρόντος δεδομένα στοιχεία (για παράδειγμα, αριθμό οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών), θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.

 1. Στους πίνακες δεν θα υπολογιστούν/καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
 2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς των περιοχών μετάθεσης περιλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, και φυσικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
 3. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα. Τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των κενών/πλεονασμάτων της γενικής εκπαίδευσης.
 4. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996 – ΦΕΚ 45Α’).
 5. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021- ΦΕΚ25Α’, υπ’ αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.
 6. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 (6) του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες: «α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, τη διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η απόσπασή τους στο εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 1. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
 2. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία και OXI τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, τα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά και τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα Α’ πρέπει να καταγραφεί:

 • Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη, καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
 • Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
 • Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).

 • Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών.
 • Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται στη στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).

Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας

 

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Στον πίνακα Β΄ πρέπει να συμπληρωθεί η ομάδα σχολείων, ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της ομάδας, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.

Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5βΥπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός σχολείων, των τμημάτων και των μαθητών των σχολείων αυτών ανά περιοχή μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.

 

Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 7 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ).

 

Η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε -3.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι ο πίνακας Γ’ θα καταχωριστεί στο e-DataCenter αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους στη στήλη του e- DataCenter «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού.

Η εν λόγω στήλη πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της ΔΔΕ.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν προέκυψαν λάθη στην καταχώριση κενών/πλεονασμάτων, τα οποία οφείλονταν στη μη ορθή αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter από τους χρήστες. Παρακαλούμε, λοιπόν, μετά το πέρας της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων, να ελέγχεται σχολαστικά η ορθή καταχώριση και αποθήκευση κενών/πλεονασμάτων στο e-DataCenter.

 

Επιπλέον, μετά από ελέγχους της υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνονται ορθά τα πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε στον προσδιορισμό των κενών/πλεονασμάτων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης είτε στην πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις μηδενίζεται το πλεόνασμα προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε περιοχές μετάθεσης που έχουν ήδη πραγματικό πλεόνασμα προσωπικού, και ως εκ τούτου δημιουργούνται υπεραριθμίες και αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ χωρίς τη δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.

 

Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά, εντός των προθεσμιών, τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης.

 

 

 

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 122014/Δ2/ 05-10-2022 υπουργικής απόφασης «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 5232).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του v. 2101/1992 (Α’ 192) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής, 1.2. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163), 1.3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 1.4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους

 

– Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 1.5. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 1.6. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 2.

Χορήγηση άδειας εξετάσεων για Δ.Υ φοιτητές

Τις αποφάσεις: 2.1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33), 2.2. την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 08.10.2002 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» (Β’ 1340)

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας / Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3727).

3. Την υπό στοιχεία 122014/Δ2/05-10-2022 υπουργική απόφαση «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ» (Β’ 5232).

4.Την Πράξη «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 της Δράσης (6,8,9).10.1δ:

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022)-Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία.

5. Την υπό στοιχεία 90306/ΓΔ4/20-07-2022 (ΑΔΑ: 9Ζ2546ΜΤΛΗ-395) εγκύκλιο «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας».

6. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Την ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών/τριών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα. 8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/713/158491/Β1/21-12-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Εντάσσουμε στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β’ 3727) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Τελειωτικό χτύπημα στην εκπαίδευση από Κεραμέως με δηλώσεις για νέο σύστημα διορισμών;

ΖΕΠ1

ΖΕΠ2

Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι νέοι Διευθυντές εκπαίδευσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 έως και την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [278.54 KB]

 

 

ΣΑΚΕΑ: Συνάντηση με τον Γ.Γ.  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου  Παιδείας κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/07/2022, έκτακτη συνάντηση με τον Γ.Γ.  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου  Παιδείας κ. Αλέξανδρο Κόπτση, για το ζήτημα της κατανομής στους επικείμενους  διορισμούς. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών  Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.) και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης  Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών (Π.Ε.Ε.Κ.Ε.) Παναγιώτης Σταμάτης, ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.)  Γεώργιος Σταματάκος, όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών  Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.) Βασίλειος Βούγιας. 

Ο Γ.Γ. ανέφερε πως με την κατανομή στην Ειδική Αγωγή έγινε προσπάθεια να  καλυφθούν τα κενά στις ΣΜΕΑΕ, ο αριθμός των εκπαιδευτικών θα καλύψει το  μεγαλύτερο μέρος των οργανικών κενών και τα εναπομείναντα κενά θα είναι ελάχιστα.  Μετά την έκδοση των νέων οριστικών πινάκων θα γίνουν και νέοι διορισμοί και όπως  δήλωσε και στην προηγούμενη συνάντηση μας “Πρόθεση του Υπουργείου είναι να  πραγματοποιούνται κάθε χρόνο διορισμοί και σταδιακά να καλυφθούν όλα τα οργανικά  κενά”. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων τόνισαν την ανάγκη μεγάλου αριθμού διορισμών  στην Ειδική Εκπαίδευση και ειδικότερα στην Δευτεροβάθμια και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  όπου τα ποσοστά κάλυψης είναι πολύ μικρότερα σε σύγκριση με την Πρωτοβάθμια. Ο κ.  Κόπτσης όμως ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή, καθώς η  κατανομή είναι στη διαδικασία υπογραφών. Ο Γ.Γ. τόνισε πως στην Δευτεροβάθμια  Ειδική Εκπαίδευση τα κενά μπορεί να είναι 1134 αλλά οι διαθέσιμοι διοριστέοι στους  πίνακες του ΑΣΕΠ είναι 649 και με βάση αυτό, το ποσοστό κάλυψης των κενών είναι  85%. Με τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει η σύσταση νέων οργανικών κενών  εκπαιδευτικών καθώς και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.  

Ως ΔΣ του ΣΑΚΕΑ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους συναδέλφους που  ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα μας όσο και τους συλλόγους που παρευρέθηκαν  έξω από το Υπουργείο Παιδείας ώστε από κοινού να εκφράσουμε την ανησυχία μας που  προέκυψε από τις διαρροές του αριθμού των θέσεων για μόνιμο διορισμό.  

Το αίτημα συνάντησης από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας έγινε δεκτό άμεσα από  τον Γ.Γ. κ. Κόπτση και κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο εκπρόσωπος του Σ.Α.Κ.Ε.Α.  εξέφρασε έντονα την δυσαρέσκεια του ως προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών που  φημολογείται ότι θα διοριστούν διότι ο αριθμός αυτός καλύπτει μόλις το 49% των  πραγματικών κενών ενώ θα μπορούσε αυτός ο αριθμός να αγγίξει το 58% επί του  συνόλου. Αντίστοιχα και οι ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν με βάση την κατανομή μεγάλη  απόκλιση από τα πραγματικά κενά τους. Ο Γ.Γ. επίσης ερωτήθηκε για την συλλογιστική  υπολογισμού της κατανομής και η απάντηση του κυρίου Κόπτση ήταν ότι η κάλυψη  έγινε επί των οργανικών κενών που μπορούσαν να καλυφθούν (με βάση τους πίνακες)  και όχι επί των πραγματικών κενών. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. η αναλογία συνεπώς 

προκύπτει επι του συνόλου που είναι το 649 (το 727 που αναρτήσαμε ως ΣΑΚΕΑ  συμπεριλαμβάνει και τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ανα ΔΔΕ) 

Η πρόταση του προέδρου του ΣΑΚΕΑ και εκπροσώπου του συλλόγου στη συνάντηση,  ήταν ότι ο τρόπος υπολογισμού θα πρέπει να είναι επι του συνόλου των οργανικών στις  ειδικότητες του κυρίου πίνακα και να διορίσει τον αριθμό των οργανικών που υπάρχει διαθέσιμο στους πίνακες δηλαδή το 57,23 % που είναι διαθέσιμο στον κύριο πίνακα και  όχι το 49,16% που προσλαμβάνει. 

Η συλλογιστική του υπουργείου δεν οδηγεί στην κάλυψη του μέγιστου δυνατού αριθμού αλλά επιθυμεί να εξοικονομήσει πιστώσεις από την Δευτεροβάθμια ΕΑΕ διότι ο  υπολογισμός γίνεται επί των διαθέσιμων συναδέλφων που βρίσκονται στον κύριο πίνακα  και όχι επί των οργανικών όπως ισχύει μέχρι τώρα (μόνο κατά παρέκκλιση χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τρόπος υπολογισμού στην Δευτεροβάθμια ΕΑΕ ). 

Παράδειγμα : 

Εάν μια ειδικότητα έχει 100 οργανικά κενά στον κύριο πίνακα το 85% είναι 85 θέσεις  (εάν δεν υπήρχαν οι 85 εκπαιδευτικοί να έπαιρνε τον αμέσως μικρότερο αριθμό πχ 70 ),  και όχι να γίνει στους 70 εκπαιδευτικούς το 85% αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει  ακόμα λιγότερη κάλυψη.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού πλήττει την  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης βαθιά και δημιουργεί σκέψεις και ανησυχία σε όλους μας  για το μέλλον της Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Η ανησυχία μας  εκφράστηκε στον Γ.Γ. όπως και η πικρία μας για την διαφορά 90 μόλις συναδέλφων που  θα υπήρχε η δυνατότητα να διοριστούν για να ήταν η κατανομή αξιοπρεπής και δίκαιη.  

Τονίστηκε για ακόμη μία φορά ότι η εκπαίδευση είναι ενιαία από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο με όλους τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν ως «συνδετικοί κρίκοι» για την  μετάβαση των μαθητών από τη μία βαθμίδα στην άλλη προκειμένου η εκπαίδευση να  λειτουργεί εύρυθμα.  

Ο πρόεδρος και εκπρόσωπος του ΔΣ του επισήμανε την αναντιστοιχία που παρατηρείται στην κάλυψη Πρωτοβάθμιας σε σχέση με την Δευτεροβάθμια. 

Στην Πρωτοβάθμια το ποσοστό κάλυψης επι των κενών είναι άνω του 94%.  

Τονίστηκε επίσης, παρουσία των εκπροσώπων των φορέων, ότι είμαστε υπέρ αυτής  της κάλυψης διότι τα κενά και στην Πρωτοβάθμια ΕΑΕ είναι πολλά και φυσικά  πρέπει να καλυφθούν όλα.

Η συζήτηση για άλλη μια φορά οδηγήθηκε στην ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών  θέσεων στην Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, μια ανάγκη επιτακτική λόγω της ίδρυσης νέων  σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και της λειτουργίας των νέων Τ.Ε. τα οποία  σύμφωνα με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, είναι πολλά σε  αριθμό.  

Ερωτήθηκε επίσης για επιπλέον διορισμούς το επόμενο έτος και απάντησε ότι «Πρόθεση  του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνονται διορισμοί εκπαιδευτικών κάθε χρόνο». Τέλος, σε ερώτηση αν θα γίνει γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ σε μελλοντικούς διορισμούς ο Γ.Γ.  του Υπουργείου απάντησε πως δεν έχει τεθεί ακόμα τέτοιο ζήτημα.Ο εκπρόσωπος του  ΔΣ επισήμανε την ανάγκη ενός σταθερό συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών και  φυσικά το τεράστιο πολιτικό κόστος που θα έχει μια τέτοια αλλαγή, η οποία θα έχει  αντίκτυπο στον πολυπληθή κλάδο των εκπαιδευτικών.  

Οφείλουμε, παρά την πικρία μας για την αστοχία που συνέβη με την ανακοίνωση της  κατανομής των μόνιμων θέσεων για την Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, να αναγνωρίσουμε στο  Υπουργείο Παιδείας την άριστη μέχρι τώρα συνεργασία με τον σύλλογο μας  (Σ.Α.Κ.Ε.Α.) καθώς σε κάθε προσέγγισης από την πλευρά μας βρίσκουμε την «πόρτα  του ανοιχτή» για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή προτάσεων για την βελτίωση της  Ειδικής Αγωγής στο σύνολο της.  

Σταθήκαμε αρωγός στην προσπάθεια του υπουργείου ώστε να βοηθήσουμε η εκπαίδευση να ταξιδεύσει σε ήρεμα νερά και να συμβάλαμε στην προσπάθεια του υπουργείου για  την αναβάθμιση της ειδικής αγωγής κάνοντας ρεαλιστικές προτάσεις. Η προσπάθεια  μας δεν θα σταματήσει εδώ και το επόμενο καλοκαίρι αναμένουμε να αποδοθεί το  ποσοστό που αξίζει στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας, 

Θεωρούμε την πρόθεση του υπουργείου για νέους διορισμούς, ΔΕΣΜΕΥΣΗ. ΚΑΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 

Κύλιση προς τα επάνω