ΒΕΛΟΣ

Αίτηση θεραπείας / Πώς εφαρμόζεται – Τι ισχύει για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Αίτηση θεραπείας: Πώς εφαρμόζεται – Τι ισχύει για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999), είναι η αίτηση που κάνει ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη.

Η αίτηση γίνεται με σκοπό την ανάκληση ή την τροποποίησή της πράξης , από τη διοικητική αρχή η οποία την εξέδωσε.Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις προβλέπεται άλλη διαδικασία, ακολουθείται η διαδικασία αυτή.

ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ;

Η αίτηση θεραπείας ασκείται εγγράφως . Για την απόδειξη κατάθεσής της λαμβάνουμε πάντοτε αριθμό πρωτοκόλλου, η δε Διοίκηση έχει πάντοτε νόμιμη υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογημένως και εγγράφως. Ειδικά για Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η Αίτηση Θεραπείας μπορεί να υποβληθεί μόνο με δύο τρόπους. Είτε αυτοπροσώπως στο ΑΣΕΠ είτε με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο φάκελος αποστολής πρέπει να γράφει – Αίτηση Θεραπείας για την προκήρυξη 3ΕΑ/2023. Δεν απαιτείται παράβολο για την υποβολή της.

 

1. Η αίτηση θεραπείας δεν είναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί με ορισμένο τύπο, πρέπει όμως να περιλαμβάνει μνεία της πράξης ή της παράλειψης κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους στους οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και τέλος συγκεκριμένα και με σαφήνεια και τα αιτήματα που στηρίζονται σ αυτήν.

2. Η αίτηση θεραπείας κοινοποιείται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα υπηρεσία.

3. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται από αντίγραφα της πράξης από την οποία προήλθε η διαφωνία, της ένστασης που υποβλήθηκε κατ αυτής και της πράξης ή απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση, αν κοινοποιήθηκε τέτοια πράξη ή απόφαση.

4. Η Διευθύνουσα υπηρεσία και η αρμόδια για την ένσταση Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην αρμόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία το φάκελο της υπόθεσης που περιλαμβάνει πάντοτε τα συμβατικά τεύχη ή αντίγραφά τους. Τα συμβατικά τεύχη μπορεί να τα προσκομίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.

Επίδομα μη ληφθείσας αδείας / Αναλυτικός πίνακας ποσών αποζημίωσης αναπληρωτών!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ;

Μπορεί να ασκήθει προσφυγή στο ΑΣΕΠ εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση των πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διορισμού.

Αντίστοιχα και ο υποψήφιος που θίγεται από την αποδοχή αίτησης επανεξέτασης από άλλον υποψήφιο μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός της ίδιας προθεσμίας, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

 

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

 

 

                                                                          

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω