ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απαντήσεις: Τι ισχύει στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά ερωτήματα κυρίως από απολυμένους συναδέλφους σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Επειδή είναι εύλογη η αγωνία των συναδέλφων, παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις βάσει των συχνότερων ερωτήσεων που μας κατατίθενται:

 

Απαντήσεις στο τι ισχύει στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

 

Ιδιωτικά/προϋπηρεσία:

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται εφόσον είναι αορίστου, δηλ. έχουν κλείσει σίγουρα 2 χρόνια, πηγαίνουν με την καταγγελία συμβάσης στην διεύθυνση που ανήκουν και αυτή τους εκδίδει Διαπιστωτική Πράξη Απόλυσης.

Χωρίς αυτήν δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους.

Αυτή την Πράξη μπορούν να την πάρουν οποιαδήποτε στιγμή. Αρκεί να έχουν την καταγγελία σύμβασης.

«Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των οποίων έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:

αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων και

ββ) έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης».

Τι ισχύει για τις Μαθητικές εκδρομές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές!!

Έγγραφο 179329/Ε3/24-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ5Α4653ΠΣ-Ο3Υ) του Υπουργείου Παιδείας / Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/59480/ΔΕΠ/25-09-2018 απαντητικό έγγραφο του ΓΛΚ, το οποίο αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.4485/2017 (Α΄114) για ενημέρωσή σας και σύμφωνα με το οποίο:

α) Είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης ακόμα και αν έχουν καταργηθεί και

β) Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που εργάστηκε με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο έχοντας παράλληλα και την ιδιότητα του συνιδιοκτήτη.

Τι αναφέρει η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.4485/2017 (Α΄114):

Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.».

Ο Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) που αναφέρεται και στο μισθολόγιο του δημοσίου, όπως ισχύει με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές του.

Για την ένταξη στον Πίνακα αναπληρωτών, όπου απαιτείται να ισχύουν δύο προϋποθέσεις (και οι δύο).

Μίνιμουμ δύο χρόνια πλήρους, συνεχούς προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και διαπιστωτική πράξη απόλυσης, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

• Με το Ν. 4485/2017 αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας μας στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη μισθολογική και βαθμολογική μας κατάταξη σε περίπτωση που κληθούμε να υπηρετήσουμε στο δημόσιο τομέα.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προϋπηρεσία ΔΕΝ προσμετράται:

 Για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παραιτούνται. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που παραιτούνται μηδενίζεται για την ένταξή τους στον πίνακα (προσμετράται όμως για μισθολογική/βαθμολογική κατάταξη κ.λπ.). Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και η ΟΙΕΛΕ διαχρονικά επισημαίνει ότι η παραίτηση, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών με μεγάλη προϋπηρεσία, έχει οδυνηρές συνέπειες για τον επαγγελματικό τους βίο.

 Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αυτός αναθεωρήθηκε και ισχύει. Επειδή υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων για τη ρύθμιση αυτή, αναφέρουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις:

Α. Περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με το Ν. 4415/2016
Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Β. Περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4415/2016 και 4472/2017
Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:
αα) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου,
ββ) συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους,
γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο,
δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.» Τονίζουμε ότι η ΟΙΕΛΕ έχει ως πάγιο αίτημα την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης που αποτελεί «αξιολόγηση» από τον Διευθυντή του σχολείου (που σε πολλές περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης) και δεν έχει χαρακτήρα επαγγελματικής βελτίωσης, αλλά οριστικής εξόντωσης του εκπαιδευτικού.

Ωστόσο, όπως είναι αντιληπτό, τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Επειδή ήδη υπάρχουν εξελίξεις για τα ζητήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως προέκυψε μετά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να προστατέψουμε το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια και δίκαιες κατακτήσεις δεκαετιών.

Στατιστικά Δεδομένα Διορισμών: Σε ποια σειρά του πίνακα ΑΣΕΠ μπορεί φτάσει η κάθε ειδικότητα Α/Βθμιας!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΙΕΛΕ:

 

 1. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία;

 

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στην τυπική ιδιωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) αναγνωρίζεται ως δημόσια, πραγματική προϋπηρεσία. (Για τις προϋποθέσεις της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας για τους πίνακες του ΑΣΕΠ βλέπε πιο κάτω)

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκκινήσει η αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι η εγγραφή του εκπαιδευτικού στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η έκδοση διοριστηρίου από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθεί το διοριστήριο είναι η εγγραφή στην επετηρίδα). Για το λόγο αυτό η ΟΙΕΛΕ εφιστά την προσοχή των συναδέλφων, ιδίως των νέων, να εξετάζουν πάντοτε, αν και πότε έχει εκδοθεί το διοριστήριό τους.

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στο ιδιωτικό σχολείο αναγνωρίζεται πλήρως για:

 • Τη μισθολογική-βαθμολογική τους κατάταξη είτε εργαστούν σε άλλο ιδιωτικό σχολείο είτε στη δημόσια εκπαίδευση
 • Τη μισθολογική-βαθμολογική τους κατάταξη σε οποιονδήποτε άλλο φορέα του δημοσίου
 • Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τους πίνακες του ΑΣΕΠ

 

 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προσμέτρησης της προϋπηρεσίας για τους πίνακες του ΑΣΕΠ ;

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευση / Κίνδυνοι & Επιπτώσεις / Συμβουλές για την ορθή χρήση!

Αυτή είναι, ίσως, η ερώτηση που ενδιαφέρει τους περισσότερους απολυμένους συναδέλφους μας. Σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. ζ του Ν. 4589/2019:

ζ) Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:

 

αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και

ΔΥΠΑ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τους αναπληρωτές για λήψη ταμείου ανεργίας – Δικαιολογητικά – προθεσμία !!

ββ) έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης, καθώς και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύονται για τους λόγους των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, δεν διορίζονται αν κατά το χρόνο του διορισμού δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.

Κάποιες διευκρινίσεις σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο:

 • Δύο πλήρη σχολικά έτη συμπληρώνει ένας εκπαιδευτικός, εάν υπηρετήσει στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο συνεχόμενα από 1η Σεπτέμβρη του χρόνου Α έως και 31η Αυγούστου του χρόνου Α+2 (πχ 1η Σεπτέμβρη του 2019 με 31η Αυγούστου του 2021). Η προϋπηρεσία δεν αναγνωρίζεται, ακόμη κι αν το διοριστήριο έχει εκδοθεί στις 2 Σεπτεμβρίου ή αν η απόλυση έχει λάβει χώρα στις 30 Αυγούστου (εξαίρεση η περίπτωση η 1η Σεπτεμβρίου να πέφτει Σαββατοκύριακο, οπότε «πιάνεται» ως πρώτη εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου η πρώτη Δευτέρα του μήνα).

Κρίσιμο εδώ να επισημανθεί ότι η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται ως αναπληρωτές συναδέλφων που είναι σε υπηρεσιακή άδεια δεν μπορεί να αναγνωριστεί για τον πίνακα του ΑΣΕΠ, καθώς η σύμβασή τους λήγει με την επιστροφή του αναπληρούμενου στα καθήκοντά του και δεν καταγγέλλεται, ώστε να θεωρηθεί ως απόλυση.

Νέος οδηγός ασφάλειας των παιδιών στο Netflix για γονείς!!

 • Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει εργαστεί από 1η Σεπτεμβρίου, αλλά το διοριστήριο έχει άλλη ημερομηνία (πχ 12 Σεπτεμβρίου) υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης ένστασης στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) με συνοδευτικά δικαιολογητικά που να πιστοποιούν ότι ο εκπαιδευτικός πράγματι εργάστηκε από 1η Σεπτέμβρη (ένσημα, υπογραφές σε βιβλία του σχολείου κ.λπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση , βέβαια, για να γίνει αποδεκτή η ένσταση είναι η εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να έχει πραγματοποιηθεί έως την 1η Σεπτέμβρη, καθώς (όπως προαναφέρθηκε) διοριστήριο δεν μπορεί να εκδοθεί, αν πρώτα ο εκπαιδευτικός δεν έχει εγγραφεί στην επετηρίδα.

 

 • Πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας θεωρούνται οι 18 ώρες υπηρεσίας. Άρα, αν ένας εκπαιδευτικός έχει μίνιμουμ 18 ώρες την εβδομάδα επί δύο σχολικά έτη, τότε θεωρείται ότι έχει πλήρες ωράριο. Αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός με λιγότερες από 18 ώρες την εβδομάδα θα πρέπει να εργαστεί περισσότερα από δύο πλήρη σχολικά έτη για να συμπληρώσει το απαιτούμενο διάστημα. Πχ, αν ένας εκπαιδευτικός έχει εβδομαδιαίο ωράριο 9 ωρών, θα χρειαστεί να εργαστεί 4 σχολικά έτη για να συμπληρώσει δύο έτη πλήρους ωραρίου.

 

 • Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις απολύσεις που γίνονται στις «περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977», οι περιπτώσεις αυτές είναι ανενεργές, καθώς με το νόμο Κεραμέως το άρθρο 30 του Ν. 682/77 έχει τροποποιηθεί πλήρως.

 

 • Από τη στιγμή που οι απαραίτητες προϋποθέσεις είναι τα δύο πλήρη έτη προϋπηρεσίας και η απόλυση, οι συνάδελφοι θα πρέπει να καταθέσουν στον ΟΠΣΥΔ (το σχετικό πληροφορικό σύστημα του Υπ. Παιδείας) τη βεβαίωση της προϋπηρεσίας και τη διαπιστωτική πράξη (βεβαίωση) της απόλυσης, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης που εποπτεύει το ιδιωτικό σχολείο. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται θα πρέπει να καταθέτουν άμεσα αιτήσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να λαμβάνουν τα έγγραφα αυτά.

 

 • Από την διανυθείσα προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση προσμετρώνται για τον πίνακα του ΑΣΕΠ μέχρι 120 μόρια.

 

 • Για το μόνιμο διορισμό, ένας εκπαιδευτικός με προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει πρώτα να διανύσει δύο πλήρη έτη ως αναπληρωτής ή ως ωρομίσθιος σε δημόσιο σχολείο. Πρόκειται για μια πολύ άδικη ρύθμιση και είναι πάγιο αίτημα της ΟΙΕΛΕ η απαλοιφή της.

 

Ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα της παραίτησης

 

 • Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που παραιτούνται δεν προσμετράται για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Για το λόγο αυτό έχουμε επισημάνει πολλάκις ότι η πρακτική της παραίτησης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να μην καταβάλλουν αποζημίωση, να ξεγελούν τους συναδέλφους λέγοντάς τους ότι τους απολύουν και τους βάζουν να υπογράφουν έγγραφα οικειοθελούς αποχώρησης με αποτέλεσμα να χάνουν την προϋπηρεσία τους για τον πίνακα του ΑΣΕΠ! Παρακαλούμε τους συναδέλφους να υπογράφουν, αφού πρώτα μελετήσουν καλά όποιο έγγραφο τους εγχειρίζει η ιδιοκτησία του σχολείου.

 

 

 1. Με την παραίτηση ακυρώνεται πλήρως η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση;

 

Όχι. Με την παραίτηση η προϋπηρεσία «μηδενίζεται» μόνο για τον πίνακα του ΑΣΕΠ. Ωστόσο, τα μόρια της προϋπηρεσίας συνυπολογίζονται κανονικά για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, αν ο συνάδελφος εργαστεί σε άλλο ιδιωτικό σχολείο ή στην δημόσια εκπαίδευση ή ευρύτερα στο δημόσιο τομέα.

 

 1. Πότε θα ανοίξουν οι πίνακες του ΑΣΕΠ για την εισαγωγή στοιχείων των εκπαιδευτικών;

 

Εάν δεν υπάρξει κάποιος νομοθετικός αιφνιδιασμός του Υπουργείου Παιδείας, οι πίνακες θα ανοίξουν λογικά εντός του 2023.

 

 1. Τι θα συμβεί με την προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση σε περίπτωση επαναφοράς γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ;

 

Τους τελευταίους μήνες στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας έχουν προαναγγείλει την δια νόμου επαναφορά του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Οποιαδήποτε απάντηση στο τι θα γίνει με την προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι παρακινδυνευμένη, καθώς ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να προβλέπει ένα τέτοιο νομοθέτημα. Με βάση, πάντως, την προηγούμενη εμπειρία, ένα μικρό τμήμα της προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία αναγνωριζόταν, ακόμη και σε περίπτωση παραίτησης.

Σε κάθε περίπτωση, η μη αναγνώριση της πλήρους προϋπηρεσίας μας (ή έστω μέχρι τα 120 μόρια που προβλέπει ο νόμος σήμερα) σε περίπτωση επαναφοράς γραπτού διαγωνισμού, θα είναι εξαιρετικά άδικη για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν εργαστεί υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, που έχουν εφαρμόσει καινοτομίες και νεωτερικές παιδαγωγικές στρατηγικές, που έχουν μια πλούσια και πολυδιάστατη εμπειρία, η οποία θα είναι χρήσιμο να μεταγγιστεί στη δημόσια εκπαίδευση. (Αντίστοιχα άδικη θα είναι η μη προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων μας αναπληρωτών που οργώνουν υπό τραγικές συνθήκες όλη τη χώρα καλύπτοντας τα κενά, τα λάθη και την διαχρονική αμέλεια της πολιτείας).

Το επόμενο διάστημα η ΟΙΕΛΕ θα καταθέσει τις προτάσεις της στο δημόσιο διάλογο για το σύστημα και τη φιλοσοφία της επιλογής των εκπαιδευτικών στο δημόσιο τομέα.

Scroll to Top