Εγκύκλιος για τον προσδιορισμό οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), από τη Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων έτους 2023 των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91, ΠΕ60 και ΠΕ70, παρακαλούμε όπως καταχωρισθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων e-Datacenter τα σχετικά στοιχεία.

 

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS


Σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (71Α΄) «Ο προσδιορισμός των
κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών γίνεται από τον
διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από
γνώμη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία των
παραγράφων 2 και 3
», δηλαδή αφού ελεγχθούν, επικαιροποιηθούν και οριστικοποιηθούν από τον
Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης τα καταχωρισμένα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως τα
τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα,
οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις
κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η ομάδα σχολείων στην οποία
ανήκει η σχολική μονάδα, κλπ.


Σημειώνεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄), όσον αφορά τα Τμήματα
Ένταξης.


Σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για την κατάρτιση του τελικού πίνακα
απαιτούνται οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών και η γνώμη των Κεντρικών
Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.-Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).


Θα πρέπει, επομένως, να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα
προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο
ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/1996 και άρθρα 5
και 7 του Ν.3848/2010). Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του
εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (26Α΄), όπως ισχύει.
Έπειτα από τα παραπάνω, με ευθύνη των
Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης, πρέπει να
συμπληρωθούν
από 07-02-2023 έως 14-02-2023 οι στήλες:


«Οργανικές θέσεις»,
«Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ»,
«Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»,
«Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί»
«Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα (+) Προσωπικού»

Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση: Υπεράνθρωπες προσπάθειες Νηπιαγωγών σε αντίξοες συνθήκες
Ακολούθως, με ευθύνη των
Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης
πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι 16-02-2023 η στήλη «Πρόταση Περιφερειακού
Διευθυντή/ντριας ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)». Κατά τη συμπλήρωση της στήλης αυτής
να
δηλωθούν κενά/πλεονάσματα σε όλες τις ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει συμπληρωμένη
πληροφορία στη στήλη «ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», ακόμα κι αν η πρόταση
του/της Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώρηση της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Η καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα των κενών θα γίνει ανά κατηγορία από την
επιλογή «
Μεταθέσεις»

«Διαχείριση οργανικών κενών»

«Καταχώριση κενών για Περιοχές

Μετάθεσης», επιλέγοντας από τις παρακάτω κατηγορίες και πατώντας «Προσθήκη»:
α) για τα κενά των σχολείων
Γενικής Εκπαίδευσης: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού
από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001

β) για τα κενά των
ΣΜΕΑΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς
ΣΜΕΑΕ ή ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]
» και
γ) τα κενά για
ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα
ΣΜΕΑΕ Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]
».


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ


Κατά την συμπλήρωση των στηλών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
Στη στήλη «Οργανικές θέσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός των ήδη συστημένων οργανικών
θέσεων όλων των σχολείων, στην αντίστοιχη στήλη για κάθε κατηγορία (Γενικής Εκπ/σης ή
Ειδικής Αγωγής/ ΣΜΕΑΕ).
Στα κενά για ΣΜΕΑΕ αναγράφονται και οι θέσεις των Τ.Ε. (όπου
έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4638/2019 (181Α΄).
Για τον υπολογισμό των δεδομένων της στήλης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο
άρθρο 11, παρ. 16, του Π.Δ. 79/2017 (109Α΄), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 79, παρ. 2 του
Ν. 4589/2019 (13Α΄)
Στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και «Οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ
» καταχωρίζεται ο αριθμός των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών με
βάση τη σχέση εργασίας που έχουν, δηλαδή μόνιμοι ή ΙΔΑΧ αντίστοιχα.


Συμπεριλαμβάνονται όλοι όσοι ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση σε κάθε
περιοχή μετάθεσης καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται, για οποιοδήποτε λόγο, στη διάθεση
της Διεύθυνσης (υπεράριθμοι, νεοδιόριστοι, με προσωρινή τοποθέτηση, αποσπασμένοι στο
εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω).


Δεν υπολογίζονται στις στήλες «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ» και
«Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΙΔΑΧ»
οι εκπαιδευτικοί που προβλέπεται ότι θα
αποχωρήσουν από την υπηρεσία, μέχρι 31 Αυγούστου 2023, λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης (άρθρο 4
Π.Δ. 50/1996).


Επίσης
δεν υπολογίζονται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από 1 έως
και 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021 – ΦΕΚ 25Α’, σχετική εγκύκλιος αρ.
πρωτ. 7297/Ε3/23-01-2023 (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) και δεν την ανακάλεσαν μέχρι και την
ημερομηνία καταχώρισης των κενών / πλεονασμάτων από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στους
εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 4415/2016 (159Α΄) όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 94 παρ. 1 του Ν. 4547/2018 (102Α΄) και 29 παρ. 6 του Ν.
4692/2020 (111Α΄)
, εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση
αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της
απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των έξι (6) ετών, για
προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση
που κατείχαν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους
απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του Ν.
1566/1985 (167Α΄).

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pdeΚατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό σε κάθε περίπτωση
λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η οργανική τους θέση σε
σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη, ανάλογα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»Στη στήλη «Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί», αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
14 του Π.Δ.
50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (94Α΄)
. Στο βαθμό που δεν
έχουν κριθεί υπεράριθμοι για το τρέχον σχολικό έτος, θα καταχωρισθεί
ο αριθμός των
υπεράριθμων του προηγούμενου σχολικού έτους.


Αυτονόητο είναι ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των υπεραρίθμων πρέπει να έχει
συνυπολογιστεί και στις στήλες των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών και ότι δεν λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελλείμματος/πλεονάσματος του εκπαιδευτικού προσωπικού


Στη στήλη «Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού» αναγράφεται η διαφορά της στήλης
Οργανικές θέσεις και του συνόλου των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών των στηλών
«
Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΜΟΝΙΜΟΙ», «Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί
ΙΔΑΧ
. Αν από την αφαίρεση προκύψει θετικό αποτέλεσμα (έλλειμμα διδακτικού
προσωπικού), ο αριθμός αναγράφεται με
αρνητικό πρόσημο (-), ενώ, αν προκύψει
αρνητικό αποτέλεσμα (
πλεόνασμα), ο αριθμός γράφεται με θετικό πρόσημο (+).


Για παράδειγμα εάν οι
Οργανικές θέσεις είναι 25 και το σύνολο των οργανικά ανηκόντων
είναι 17 σημειώνουμε στη στήλη αυτή -8. Εάν οι Οργανικές θέσεις είναι 40 και το σύνολο των
οργανικά ανηκόντων
είναι 54 σημειώνουμε στη στήλη αυτή +14.


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.


Σχετικά με την κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων, κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61
Νηπιαγωγών και ΠΕ70/ΠΕ71 Δασκάλων, για τις μεταθέσεις του έτους 2022-2023 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 (45Α’) και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010
(71Α’), του άρθρου 16 του Ν. 3699/2008 (199Α’) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (159Α’), του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (193Α’) και του άρθρου 15
του Ν. 4823/2021 (136Α΄), παρακαλούμε να συμπληρωθεί με ευθύνη σας ο επισυναπτόμενος
πίνακας, ως ακολούθως:

 


Στη στήλη 1 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ αναγράφονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως αυτές προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018
(ΦΕΚ 3233τΒ’) Υ.Α.


Στη στήλη 2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ αναγράφεται ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ 5556Β’) Υ.Α. και τυχόν μετέπειτα μεταθέσεις στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
(Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στην
οργανική τους θέση).


Στη στήλη 3 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+)αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει
από την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός,
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού,
ενώ αν προκύπτει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό
πρόσημο (+). Για παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι 5 και οι οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικοί είναι 3, σημειώνουμε -2.


Στη στήλη 4 θα καταχωριστεί η πρόταση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας για τα
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+). Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί
οπωσδήποτε
για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία.


Οι προαναφερόμενοι πίνακες οργανικών κενών των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού υπογραφούν από
τους/τις Προϊσταμένους/νες των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα διαβιβαστούν έως τις 14-02-2023 στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
ώστε να καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα eDatacenter από τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες με ευθύνη τους, αφού ελεγχθούν αρμοδίως τα στοιχεία, έως τις 16-02-2023.


Η καταχώριση θα γίνει επιλέγοντας το «Μεταθέσεις»

«Διαχείριση οργανικών κενών»

«Καταχώριση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)», επιλέγοντας την κατηγορία
«
Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ – 001.ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]» και
πατώντας
«Προσθήκη».


Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού
προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και
την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.

 

 

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

 

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω