οργανικών θέσεων

Κόφτης στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ για την ειδικότητα ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης

Με ερώτηση απο τις 30.09.22 η βουλευτής του Μερα25 έχει κάνει ερώτηση προς το υπουργείο Παιδείας για την: Αδικία στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ για την ειδικότητα ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης της Ββάθμιας Εκπ/σης

Κόφτης στα οργανικά των ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης

Η κατανομή των οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται βάσει της ακόλουθης ρύθμισης( Ν. 4638/2019 , άρθρο 28. Παρ.1) «Στα Τμήματα Ενταξης των σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02( Φιλόλογοι) και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03( Μαθηματικοί), ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 300 μαθητές εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη [Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο] αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί).

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Έρευνα: H δυσλεξία είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη προσαρμοστική επιτυχία

Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων.» Τα όρια των 300 μαθητών και των 15 γνωματεύσεων που θέτει η παραπάνω ρύθμιση έχουν ως αποτέλεσμα τη σύσταση πολύ λίγων οργανικών θέσεων για όλο τον ΠΕ04 αναλογικά με τις συνολικές ώρες Α ανάθεσης όλου του ΠΕ04 (και σαφώς πολύ λίγες οργανικές θέσεις για κάθε ειδικότητα του ΠΕ04 αναλογικά με τις ώρες Α ανάθεσης της κάθε ειδικότητας).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι σε γυμνάσια και ελάχιστα γυμνάσια έχουν πάνω από 300 μαθητές, αλλά ακόμα και αν έχουν μπορεί μην πληρούν την προϋπόθεση των 15 μαθητών με σύσταση για φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης.

Η εν λόγω ρύθμιση δημιουργεί το εξής παράδοξο:

Τμήμα Ένταξης σχολείου στο οποίο φοιτούν 350 μαθητές εκ των οποίων 15 έχουν γνωμάτευση έχει οργανική θέση ΠΕ04, ενώ Τμήμα Ένταξης σχολείου στο οποίο φοιτούν 200 μαθητές εκ των οποίων 25 έχουν γνωμάτευση ΔΕΝ έχει οργανική θέση ΠΕ04.

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, Ερωτάται η υπουργός: Γνωρίζετε την αδικία που παρατηρείται για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ της ειδικότητας ΠΕ04;

Εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τις μεταθέσεις στην πρωτοβάθμια & στην δευτεροβάθμια ’23!!

Τι προτίθεστε να κάνετε για να αρθεί αυτή η αδικία;

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια Μαρία Απατζίδη

Εγκύκλιος κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΣΜΕΑΕ, Ε.Ε.Ε.ΕΚ., Τ.Ε.

Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2023 α) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις
μεταθέσεις του έτους 2023
στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
συμπεριλαμβανομένων των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)
ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 7 του
Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α’) όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α’), του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α’) και του
άρθρου 9 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α’), καθώς και του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (ΦΕΚ 181Α΄),παρακαλούμε
να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.


Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.
για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των
δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο μη σωστός
έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.


Με ευθύνη των
Διευθυντών Εκπαίδευσης πρέπει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 14 Φεβρουαρίου
2023
να καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
τα τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα ανά περιοχή μετάθεσης για τις ανάγκες των σχολικών
μονάδων Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας
υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου

7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα (-)/Πλεονάσματα
(+)»] έως τις
16 Φεβρουαρίου 2023.


Εντός της ίδιας προθεσμίας οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν με ευθύνη τους
στο e-DataCenter τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
, αφού ελέγξουν αρμοδίως τα στοιχεία των
αντίστοιχων πινάκων.


Επισημαίνουμε ότι:


1. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται
τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της
γενικής παιδείας και αντίστροφα.


2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα
αποχωρήσουν αυτοδίκαια
από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
3. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία
από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021-
ΦΕΚ25Α’, υπ’ αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.
4. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
29 (
§6) του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες:

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας
«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις
ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και
επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου
συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που
ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και
τίθενται στη διάθεση των
οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».


Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατείχαν
οργανική θέση σε σχολική μονάδα, την διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η απόσπασή τους στο
εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή
μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
4. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει
σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.


5. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του
ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες
. Σε περίπτωση που τα
κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα
επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με
βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.
Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή
Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Α. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.


Οι πίνακες οργανικών κενών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., αφού υπογραφούν από τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
θα διαβιβαστούν
έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να
καταχωριστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter από τους Περιφερειακούς Διευθυντές με ευθύνη
τους, αφού ελεγχθούν αρμοδίως τα στοιχεία, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023.
Η καταχώριση θα γίνει επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» «Διαχείριση οργανικών κενών»
«Καταχώριση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΔΑΣΥ)», επιλέγοντας την κατηγορία «Μεταθέσεις
διδακτικού προσωπικού προς ΚΕΔΑΣΥ [001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ – 001.ΔΕΣΚΕ.ΚΔΣ]» και πατώντας «Προσθήκη».
Σημειώνεται ότι τα κοινά κενά των κλάδων ΠΕ03-ΠΕ04 θα καταχωριστούν στη γραμμή του πίνακα με τίτλο
(Κ0304) ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03-ΠΕ04 ΓΙΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
Ο πίνακας θα συμπληρωθεί ως εξής:
Στη στήλη 1 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» αναγράφονται οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις για τη Β/θμια (ΠΕ02
(Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) ή ΠΕ04 (Φυσικών
επιστημών)) των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως αυτές
προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 129064/ΓΔ5/27-07-2018 (ΦΕΚ 3233τΒ’) Υ.Α.
Στη στήλη 2 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ» αναγράφεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που
έχουν οργανική θέση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 207271/Ε2/30.11.2018 (ΦΕΚ
5556τΒ’) Υ.Α. και τυχόν μετέπειτα μεταθέσεων στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί
που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπηρετούν στην οργανική τους θέση).
Στη στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει από
την αφαίρεση της στήλης 2 από τη στήλη 1. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός, αναγράφεται με αρνητικό
πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν προκύπτει αρνητικός αριθμός
υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι
5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3, σημειώνουμε -2.
Στη στήλη 4 θα καταχωριστεί η πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή για τα ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ(-)/
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+). Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε για όλες τις ειδικότητες που
υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία.
Β. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. & ΤΑ Τ.Ε.)
Οι πίνακες Α΄ των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. θα υπογραφούν από τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Β΄
και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και
πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο
ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7
του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’).
Τα
τελικά οργανικά κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
ανά περιοχή μετάθεσης (Πίνακας Γ΄) θα καταχωριστούν στο e-Datacenter από τις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ανά κατηγορία, από την επιλογή «Μεταθέσεις» «Διαχείριση
οργανικών κενών»
«Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης», επιλέγοντας από τις παρακάτω
κατηγορίες και πατώντας «Προσθήκη»:
α) για τα κενά των ΣΜΕΑΕ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΕΕΕΕΚ
[001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και
β)
τα κενά για ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα ΣΜΕΑΕ
Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]»

Επισημαίνεται ότι τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. (στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) /
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του πίνακα οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
θα προστεθούν αλγεβρικά στα
αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. προκειμένου να καταχωριστούν στη στήλη 5α ή 5β του πίνακα Β’.
Επιπλέον, τα κενά του κλάδου ΠΕ70 θα καταχωριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, επιλέγοντας το «Μεταθέσεις» «Καταχώρηση κενών για Φορείς (Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΣΥ)»
και στο πεδίο «Για κατηγορία» το: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ ή ΕΕΕΕΚ.
[001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]».

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄


Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων κάθε σχολικής μονάδας ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης.
Τα τμήματα κατά τάξη, καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να
λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Όπου αυτό δεν
συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την
έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.


Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη
λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα
με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς
να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων)
κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι
προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (και οι
νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και
υπηρετούν σε αυτή ως
διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια
από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου
των παραπάνω εκπαιδευτικών.
Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη
στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται στη
στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).
Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά
ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.


Για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:


O αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Τα τμήματα κατά
τάξη, πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Θα
υπολογιστούν μόνο όσα τμήματα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
4452/2017 (ΦΕΚ 17τΑ’), όπως αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’). Όσα
τμήματα δεν έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή για να λειτουργήσουν κατά
το σχολικό έτος 2023-2024 δεν θα υπολογιστούν.


Στη στήλη 1 θα συμπληρωθεί ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών
διδασκαλίας
για τη λειτουργία των τμημάτων με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους,
χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς
και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση

ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές
δεν θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από
την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου
υποχρεωτικού ωραρίου
των παραπάνω εκπαιδευτικών.
Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται
στη
στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται
στη
στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).
Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των
οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.
Για τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής:
Ο συνολικός αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε Τ.Ε. στη σχολική μονάδα.
Ο αριθμός των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας.
Στη στήλη «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Ε. (0)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των
προβλεπόμενων θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 του Ν. 4638/2019 (Α΄ 181)
«
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)».
Στη στήλη 1 (1α, 1β, 1γ, 1δ, 1ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους,
χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης
καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που
ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς
και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση
ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα
με όσα αναφέρονται παραπάνω.


Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στο
Τ.Ε. και υπηρετούν σε αυτό ως διευθυντές δεν
θα συνυπολογισθούν
, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την
υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).
Στη στήλη 2 «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (-) / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» αναγράφεται η διαφορά που
προκύπτει από την αφαίρεση της στήλης 1 από τη στήλη 0. Εάν προκύπτει θετικός αριθμός,
αναγράφεται με αρνητικό πρόσημο (-), αφού υπάρχει έλλειμμα διδακτικού προσωπικού, ενώ αν
προκύπτει αρνητικός αριθμός υπάρχει πλεόνασμα και αναγράφεται με θετικό πρόσημο (+). Για
παράδειγμα, εάν οι οργανικές θέσεις είναι 5 και οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί είναι 3,
σημειώνουμε -2.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄


Στον πίνακα Β΄ πρέπει να συμπληρωθεί η ομάδα σχολείων, ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της
ομάδας, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά
ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης. Θα πρέπει να αναγραφούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και τα ΤΕ της ομάδας σχολείων.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα
στοιχεία
ανά ομάδα σχολείων, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.
Τα αλγεβρικά αθροίσματα των
στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το
πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα
στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12)
δε λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι τα οργανικά κενά/πλεονάσματα των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και των Τ.Ε. (στήλη 3 «ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-)
/ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» του πίνακα οργανικών θέσεων Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
θα προστεθούν αλγεβρικά στα
αντίστοιχα στοιχεία των λοιπών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. προκειμένου να καταχωριστούν στη στήλη 5α ή 5β του πίνακα Β’.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και Τ.Ε.).


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄


Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός σχολείων, των τμημάτων και των μαθητών των σχολείων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανά περιοχή μετάθεσης.
Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα
στοιχεία
ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.
Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα
αντίστοιχα στοιχεία
για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα
μεταφερθούν στην αντίστοιχη
στήλη 8 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ). Η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα
ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού
αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε 3.
Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 8
σημειώνουμε -3.


Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.


Οι
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους για τα οργανικά
κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής ανά περιοχή μετάθεσης, στη στήλη του e-DataCenter
«Πρόταση
Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)»
, με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι
ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Η εν λόγω στήλη πρέπει να
συμπληρωθεί οπωσδήποτε
για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η
πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν προέκυψαν λάθη στην καταχώριση κενών/πλεονασμάτων, τα οποία
οφείλονταν στη μη ορθή
αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter από τους
χρήστες. Παρακαλούμε, λοιπόν, μετά το πέρας της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων, να ελέγχεται
σχολαστικά η ορθή καταχώριση και αποθήκευση κενών/πλεονασμάτων στο e-DataCenter.
Μετά από ελέγχους της υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνονται ορθά τα πλεονάσματα
εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε στον προσδιορισμό των κενών/πλεονασμάτων από τους Διευθυντές
Εκπαίδευσης είτε στην πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις
μηδενίζεται το πλεόνασμα προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.
Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε περιοχές μετάθεσης που ήδη έχουν
πραγματικό πλεόνασμα προσωπικού, και ως εκ τούτου δημιουργούνται υπεραριθμίες και αυξάνονται οι
εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ χωρίς τη δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.
Παρακαλούμε για την ορθή αποτύπωση των οργανικών κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού
προσωπικού, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

 

 

Εγκύκλιος Oργανικών Κενών και θέσεων – πλεονασμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), ώστε να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης του έτους 2023 από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Στη Δευτεροβάθμια παραμένει: “Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Προθεσμία 14 Φεβρουαρίου (Βαλεντίνου) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 16 Φεβρουαρίου (ΤσικνοΠέμπτη) για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρα χωρίς τις περισσότερες ανακλήσεις).

Άσχημα μαντάτα για τους νεοδιόριστους του 2021 (σε σχέση με τις νέες οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια). Αν θέλουν, βέβαια, και πιεσθούν, προλαβαίνουν.

PDE/PATREAS

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού, όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης όσον αφορά στην ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, πρέπει από τις 7 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023, να καταχωρισθεί στο σύστημα e- DataCenter από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ο πίνακας Γ΄. Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.

Ταυτόχρονα θα κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν την πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση περιφερειακού διευθυντή ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)»] στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2023.

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

Η καταχώριση των κενών στο e-DataCenter θα γίνει από την επιλογή «Μεταθέσεις» Ø «Διαχείριση οργανικών κενών» Ø «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» επιλέγοντας το «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001)» και πατώντας «Προσθήκη».

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

 1. Ο προσδιορισμός των οργανικών κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής εκπαίδευσης γίνεται για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων του έτους 2023 [§1, άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) και άρθρο 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’)].

Συνεπώς, με τις ισχύουσες διατάξεις (Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις κ.τ.λ.) αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα, τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων, το υποχρεωτικό ωράριο κ.α., και τα επί του παρόντος δεδομένα στοιχεία (για παράδειγμα, αριθμό οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών), θα πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να καταρτιστούν οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα.

 1. Στους πίνακες δεν θα υπολογιστούν/καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
 2. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς των περιοχών μετάθεσης περιλαμβάνονται και όσοι βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ, και φυσικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
 3. Δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της γενικής εκπαίδευσης και αντίστροφα. Τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των κενών/πλεονασμάτων της γενικής εκπαίδευσης.
 4. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996 – ΦΕΚ 45Α’).
 5. Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία από 1 έως 13 Φεβρουαρίου 2023 (άρθρο 46, παρ. 1 του Ν. 4777/2021- ΦΕΚ25Α’, υπ’ αριθμ. πρωτ 7297/Ε3/23-01-2023 – ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ έγγραφο) και δεν την ανακαλέσουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας εγκυκλίου.
 6. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 (6) του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α’), σύμφωνα με τις οποίες: «α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέρα των έξι (6) ετών, με την έναρξη του έβδομου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφ. Γ’ του άρθρου 16 του ν.1566/1985 (167Α’) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν».

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, εφόσον κατείχαν οργανική θέση σε σχολική μονάδα, τη διατηρούν, ενώ την χάνουν στην περίπτωση που η απόσπασή τους στο εξωτερικό παρατείνεται πέρα των έξι ετών, οπότε λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, καθώς τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 1. Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α. και τις εγκύκλιες οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
 2. Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία και OXI τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, τα Μουσικά, τα Καλλιτεχνικά και τα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στον πίνακα Α’ πρέπει να καταγραφεί:

 • Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη, καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με τον αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.
 • Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.
 • Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ (και οι νεοδιόριστοι), και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν, όπως επίσης και όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2023 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).

 • Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών.
 • Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 – στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, αναγράφεται στη στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή).

Για παράδειγμα, εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.

Οδηγός μορίων αναπληρωτών δευτεροβάθμιας

 

ΣΥΝΕΚ: Συνταξιοδοτικός Οδηγός Εκπαιδευτικών 2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Στον πίνακα Β΄ πρέπει να συμπληρωθεί η ομάδα σχολείων, ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της ομάδας, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.

Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5βΥπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός σχολείων, των τμημάτων και των μαθητών των σχολείων αυτών ανά περιοχή μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.

 

Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 7 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ).

 

Η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 7 σημειώνουμε -3.

Στη στήλη 6 θα καταγραφεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι ο πίνακας Γ’ θα καταχωριστεί στο e-DataCenter αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους στη στήλη του e- DataCenter «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού.

Η εν λόγω στήλη πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της ΔΔΕ.

Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν προέκυψαν λάθη στην καταχώριση κενών/πλεονασμάτων, τα οποία οφείλονταν στη μη ορθή αποθήκευση των στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter από τους χρήστες. Παρακαλούμε, λοιπόν, μετά το πέρας της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων, να ελέγχεται σχολαστικά η ορθή καταχώριση και αποθήκευση κενών/πλεονασμάτων στο e-DataCenter.

 

Επιπλέον, μετά από ελέγχους της υπηρεσίας μας, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνονται ορθά τα πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, είτε στον προσδιορισμό των κενών/πλεονασμάτων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης είτε στην πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις μηδενίζεται το πλεόνασμα προσωπικού κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση μεταθέσεων σε περιοχές μετάθεσης που έχουν ήδη πραγματικό πλεόνασμα προσωπικού, και ως εκ τούτου δημιουργούνται υπεραριθμίες και αυξάνονται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ χωρίς τη δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.

 

Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά, εντός των προθεσμιών, τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την κάλυψη των οργανικών αναγκών των περιοχών μετάθεσης.

 

 

 

Eγγραφο του ΥΠΑΙΘ για χαρτογράφηση (ανανέωση) οργανικών θέσεων – “Ζητούνται εισηγήσεις σχετικά με τις ανάγκες οργανικών θέσεων”

Ζητούνται εισηγήσεις σχετικά με τις ανάγκες οργανικών θέσεων

Παρακαλούμε για την εισήγησή σας σχετικά με τη σύσταση επιπλέον οργανικών θέσεων στις ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες στη Διεύθυνσή σας όπως προκύπτουν από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα, με παράλληλη υπόδειξη των σχολικών μονάδων προς κατανομή συμπληρώνοντας σχετικά τη φόρμα excel που σας αποστέλλεται και είναι της ακόλουθης μορφής:

 

Παρακαλούμε για την αποστολή της εισήγησής σας στο e-mail gengram.abe@minedu.gov.gr με κοινοποίηση στην οικεία Περιφερειακή σας Διεύθυνση μέχρι τις 03.02.2023

 

Αυτή είναι η “χαρτογράφηση” με την οποία ασχολούνταν ( ; ) οι υπηρεσίες του Υπουργείου.

Υ.Γ. Έγγραφο γραμμένο στο γόνατο. Τον πίνακα που έχει ενσωματωμένο τον θεωρεί… φόρμα excel.

 

 

Patreas/PDE

 

Ρεπορτάζ E-wall για διορισμούς , άνοιγμα πινάκων γενικής αγωγής, σύσταση οργανικών 22-23!!

Fake News: Ποιοι μπορεί να ξεγελαστούν – Μάθετε πώς να προστατεύεστε!

Συνήγορος του πολίτη: Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου – Γονική άδειας άνευ αποδοχών – Επέκταση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Φοιτητές χρησιμοποιούν για σκονάκια στις εξετάσεις λογισμικά Τεχνητής Νοημοσύνης AI

 

Ανακοίνωση Π.Ε.ΣΥ.Θ.: Παράσταση διαμαρτυρίας για κατεπείγουσα σύσταση οργανικών θέσεων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ, Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε ένα πολύ σκοτεινό εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, εν μέσω μιας σειράς κατάφωρων αδικιών και δίκαιων διεκδικήσεων πολλών κλάδων, καλούμε σε συμπόρευση και συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας μας στο ΥΠΑΙΘ, την Παρασκευή, 27/1 και ώρα 14:30, για να διεκδικήσουμε την κατεπείγουσα σύσταση οργανικών θέσεων τόσο στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κοινούς κλάδους.

Θυμίζουμε ότι στον κλάδο μας, των θεατρολόγων, δεν πραγματοποιήθηκαν –πλην ενός, στην Ειδική Αγωγή–, διορισμοί την τελευταία φορά, με την απάντηση πως δεν υπήρχαν οργανικά κενά (!!!), τη στιγμή που υπάρχουν τόσες ανάγκες. Και παρόλο που, τόσο ως Σύλλογος όσο και σε συμπόρευση με άλλους Συλλόγους και Σωματεία, έχουμε ζητήσει επίμονα, με κάθε τρόπο, τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, για να λάβουμε την αόριστη απάντηση ότι υπάρχει η βούληση για τη χαρτογράφηση των οργανικών κενών και τίποτε άλλο.

ΠΕΑΝ: «Σύσταση οργανικών κενών στους ΠΕ60-Νηπιαγωγούς και διορισμοί για το 2023»

Διεκδικούμε λοιπόν την κατεπείγουσα σύσταση νέων οργανικών:

 • Για να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες διδασκαλίας των μαθημάτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση και το μέγιστο παιδαγωγικό όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών
 • Για να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των συναδέλφων μας που παραμένουν αδιόριστοι και αναπληρώνουν επί σειρά ετών τους εαυτούς τους ή βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας σε αδιανόητα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης
 • Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις των μονίμων συναδέλφων μας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε περιοχές μακριά από τις οικογένειές τους

Παράλληλα, διεκδικούμε:

 • Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε᾽ και ΣΤ᾽ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το μοναδικό μάθημα που αφαιρέθηκε εντελώς από τις τάξεις αυτές
 • Την επαναφορά των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και της Κοινωνικής Επιστήμης στο Λύκειο – πολλώ δε μάλλον μετά τις δικαστικές αποφάσεις τις οποίες οφείλει να σεβαστεί η πολιτική ηγεσία
 • Την εισαγωγή του Θεάτρου στο Γυμνάσιο –από το οποίο δεν υπάρχει ούτε ως ίχνος–, ως τρίτος πυλώνας της Αισθητικής Αγωγής
 • Τη σύσταση περισσότερων Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων, ώστε να έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία των Τεχνών που αγαπούν πολλοί μαθητές και μαθήτριες που αναγκαστικά μένουν εκτός, δεδομένων των συνθηκών

Για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε σε συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30, στο ΥΠΑΙΘ

Καλούμε σε στήριξη και συμπόρευση τα μέλη μας, την Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – Ε.Ε.Τ.Ε., την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής – Π.Ε.ΚΑ.Π., τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου, το Συντονιστικό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

ΦΕΚ: Νέες σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Επίσης καλούμε σε συμμετοχή και στήριξη των αιτημάτων μας την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (A.Σ.Γ.Μ.Ε.), την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Και Καλλιτεχνικών Σχολείων, τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ., τους φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων μας.

Παρακαλούμε τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), τους Σ.Ε.Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν διευκολυντικές στάσεις εργασίας.

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.

ΦΕΚ: Μεταφορά εκατόν σαράντα έξι (146) κενών οργανικών θέσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον κλάδο ΠΕ79 Μουσικής στον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [124.86 KB]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΑΙΘ – σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ07 και δίκαιη κατανομή

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Τα τελευταία δύο χρόνια η Κυβέρνηση έχει καταφέρει να διορίσει ικανοποιητικό αριθμό εκπαιδευτικών τόσο στην ειδική, όσο και στην γενική εκπαίδευση, πραγματοποιώντας συνολικά 15200 διορισμούς. Κ ενώ ο ενθουσιασμός ήταν αρχικά μεγάλος, καθώς μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια τα σχολεία θα αποκτούσαν πάλι μόνιμο προσωπικό και η εκπαιδευτική διαδικασία θα είχε συνέχεια, δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αδικιών και αστοχιών.

Ο ταλαιπωρημένος κλάδος των ΠΕ07 βάλλεται πανταχόθεν. Ενώ το Υπουργείο διατείνεται για ισχυρή ξενόγλωσση εκπαίδευση εντός δημοσίου σχολείου, το ίδιο έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών, που φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα υπάρχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 2005, το Υπουργείο δεν ίδρυσε ποτέ τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις που ήταν απαραίτητες για να λειτουργήσει το πρόγραμμα σωστά κ να επιτευχθούν οι στόχοι. Αντιθέτως με κατάπτυστες εγκυκλίους καθιστά όλο κ πιο δύσκολο για τους μαθητές να παρακολουθήσουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν, με αποτέλεσμα να αναγκάζουν τους γονείς να πληρώνουν φροντιστηριακά μαθήματα. Στο Γυμνάσιο οι οργανικές θέσεις είτε χάνονται- αφού ο τρόπος υπολογισμού οργανικών δεν λαμβάνει υπόψιν του τις ιδιαίτερες συνθήκες της β΄ ξένης γλώσσας (επιλογή από τους μαθητές Γαλλικά Γερμανικά- δεν διδάσκονται σε όλα τα τμήματα του σχολείου)-, είτε τα εξαφανίζει ο γνωστός αλγόριθμος-κόφτης του Υπουργείου. Τέλος και ενώ η β΄ ξένη γλώσσα εισήχθη από το σχολικό έτος  2020-2021 και στα Λύκεια, πάλι το Υπουργείο δεν προέβη στην σύσταση οργανικών θέσεων, με αποτέλεσμα τα κενά να εμφανίζονται ως λειτουργικά και να καλύπτονται από αναπληρωτές.

Τον Μάιο του 2021 η εγκύκλιος μετατάξεων περιείχε 29 οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έναν αριθμό που φυσικά δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα, αρκεί να σημειωθεί ότι πέρυσι είχαν προσληφθεί 625 αναπληρωτές. Εν συνεχεία συστάθηκαν 40 νέες οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια και ακολούθησαν οι διορισμοί, που για τον κλάδο μας ήταν μόλις 53 (ποσοστό 0,45%) σε σύνολο 11.700! Μετά από 12 χρόνια αδιοριστίας, και ενώ το 50% των μαθητών πλέον επιλέγει τα Γερμανικά ως β΄ ξένη γλώσσα, το Υπουργείο επιλέγει να εθελοτυφλεί κ να εμμένει στις παράλογες αυτές πρακτικές κ αποφάσεις.

 

Κι ενώ τα περσινά οργανικά κενά δεν καλύφθηκαν όλα με τους διορισμούς κ φέτος υπήρξαν 35 συνταξιοδοτήσεις & 17 μετατάξεις από τον κλάδο μας σε άλλους κλάδους, τα οργανικά κενά που εμφανίστηκαν στην εγκύκλιο των μετατάξεων αντί να αυξηθούν έγιναν μόλις 8! Το Υπουργείο που σε κάθε συνέντευξη που παραχωρεί η κ. Κεραμέως ισχυρίζεται πως θέλει να εξαλειφθεί ο στρεβλός θεσμός του αναπληρωτή, αναγνωρίζει μόνο 8 οργανικά κενά, ενώ έχει προσλάβει 403 αναπληρωτές ΠΕ07 για το σχολικό έτος 2021-2022. Ας μην ξεχνάμε επίσης, ότι οι λιγοστές οργανικές θέσεις που συστήνονται και τόσο σπάνια όσο συστήνονται, διατίθενται πρωτίστως για την κάλυψη υπεράριθμων μονίμων συναδέλφων και όσων είναι σε διάθεση από την εκάστοτε διεύθυνση, ενώ συχνά οργανικά κενά χαρακτηρίζονται ως λειτουργικά, γεγονότα που σαφώς επηρεάζουν και τα κενά που απομένουν για διορισμούς. 

Συν τοις άλλοις ένας σεβαστός αριθμός συναδέλφων μας εργάζεται και στις δυο βαθμίδες δημόσιας εκπαίδευσης για περισσότερα απο 15 συναπτά χρόνια,  εκπληρώνοντας τα διδακτικά καθήκοντα στο έπακρο, συμπληρώνοντας ωράριο σε 5 ως 7 σχολικές μονάδες, διανύοντας άπειρα χιλιόμετρα μεταξύ των σχολείων,  όντες υπό καθεστώς ελαστικής εργασιακής ομηρίας ως ΑΜΩ, μιας και τα κενά που δηλώνονται από το υπουργείο ως πλήρους ωραρίου είναι ελάχιστα, ώστε να εργαστούν οι συνάδελφοι ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες ειδικότητες. Εκ του αποτελέσματος πολλοί συνάδελφοί μας έχουν υπηρετήσει σε έναν υπέρογκο αριθμό δημόσιων σχολείων πλέον 15ετίας και δεν μπορούν να αξιώσουν μια μόνιμη θέση ύστερα από τόσα έτη αναπλήρωσης, με τόσο λίγα διαθέσιμα οργανικά κενά. 

Ζητάμε να μας απαντήσει η κ. Κεραμέως, γιατί δεν προβαίνει σε σύσταση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ07, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύσουν την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε συνολικά 26.000 διορισμούς που θα έχουν γίνει σε δύο χρόνια, να αντιστοιχούν συνολικά 61 θέσεις στους εκπαιδευτικούς Γερμανικών, ύστερα από τόσα έτη αδιοριστίας και άλλα τόσα αναπλήρωσης. Είναι προκλητικό σε μια εποχή που η πολυγλωσσία είναι ζητούμενο, να απαξιώνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας και να υπάρχει τέτοια ανισορροπία στην κατανομή των θέσεων διορισμού.

ΖΗΤΑΜΕ εν’ όψει των επικείμενων διορισμών:

 • άμεση σύσταση οργανικών θέσεων σε Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 • να δοθεί ικανοποιητικός αριθμός θέσεων διορισμού κατά την κατανομή  στο προσεχές διάστημα και στις δυο βαθμίδες.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Κοινοποίηση:

Υφυπουργό Α’βάθμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Ζ. Μακρή

Γενικό Γραμματέα Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδκής Αγωγής κ. Α. Κοπτσή

 

Κύλιση προς τα επάνω