ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΙΕΠ / Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ) – Διερμηνείς στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα –

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς από Ανάδοχο για την απευθείας ανάθεση του έργου ΠΕ1.9: «Διερμηνείς στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 503290

Αντικείμενο της Πράξης – Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου
Αντικείμενο της εν λόγω Πράξης είναι η πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για 25.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών που σχετίζονται με τις διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδακτικής προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών με ή και χωρίς αναπηρίες, των μαθητικών πληθυσμών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πχ. πρόσφυγες, Ρομά, κ.ά. Η επιμόρφωση (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) θα αφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε αντίστοιχες καλές πρακτικές με στόχο την ανταπόκριση στην ετερογένεια των εκπαιδευτικών αναγκών.

ΙΕΠ / Επικαιροποιημένος Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών
Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης» περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρτια υλοποίηση της Πράξης, μεταξύ των οποίων ο επιστημονικός σχεδιασμός, η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του συνολικού έργου, η πάσης φύσεως υποστήριξή του καθώς επίσης και η διοργάνωση των δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 38503/20-06-2023 (ΑΔΑ: 9284ΟΞΛΔ-Κ6Π) Τρίτης Τροποποίησης ΑΥΙΜ του Υποέργου 1 της Πράξης προβλέπεται η υλοποίηση του ΠΕ 1.9 : « Διερμηνείς στην ελληνική νοηματική γλώσσα» κατά το χρονικό διάστημα από 01/10/2022 έως 31/07/2023.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις αιτήσεις για την υλοποίηση της Γ2 φάσης, δημιουργούνται τρία (3) τμήματα από είκοσι πέντε (25) άτομα το καθένα, που χρήζουν υπηρεσιών διερμηνείας από και προς την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Αντικείμενο του έργου του/της Αναδόχου είναι η παροχή διερμηνείας εξ αποστάσεως σύγχρονης μορφής, χρονικής διάρκειας δεκατεσσάρων (14) ωρών ανά τμήμα, ήτοι συνολικής διάρκειας σαράντα δύο (42) ωρών.
Απαιτείται ο/η Ανάδοχος να διαθέσει έως έξι (6) πιστοποιημένους διερμηνείς από το Σωματείο Διερμηνέων ΕΝΓ, οι οποίοι θα αναλάβουν εναλλάξ ανά δύο το κάθε τμήμα, με βάση το σύνολο των ωρών που αναφέρθηκε.

ΙΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Παραδοτέο
Π.1.9.1: Παραστατικά πραγματοποίησης δαπανών υπηρεσιών διερμηνέων ΕΝΓ και μία Έκθεση πεπραγμένων για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, όπου θα αναγράφονται διακριτά όλες οι επιμορφωτικές συνεδρίες κατά τις οποίες προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες αυτές.

Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος 2023: Τι είναι το Erasmus+; Ποιοι είναι οι στόχοι ERASMUS+;

Διάρκεια
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 31-07-2023, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την οριστική παραλαβή του έργου.

European School Radio: Social Radio 2.0- Το Podcast στα σχολεία

Εργολαβικό Αντάλλαγμα
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.435,48€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών
Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση tenderprocedure@iep.edu.gr έως Δευτέρα, 03-07-2023.

 

Σχετικά Αρχεία
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


[Σχετικός Διαγωνισμός]

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε “πελάτες” μας! Επιμόρφωση με όρους αγοράς..

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε “πελάτες” μας!

Συνεχίζεται το μπάχαλο με την εισαγωγική Επιμόρφωση με όρους φιλελε αγοράς των ΑΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΡΙΣΤΩΝ, η τζημεροποιηση της εκπαίδευσης δεν πρέπει να περάσει..

 

Έχουν κανει την Παιδεία  μπίζνα.
Εκπαιδευτικοί , γονείς , μαθητές ,φοιτητές και όλη η κοινωνία, ενωμένοι πρέπει να βάλουμε ΣΤΟΠ .
Εκπαιδευτικό υλικό του ΙΕΠ για νεοδιόριστους .

339998203 181817344254045 8582659006869999539 n

Επιμόρφωση των Διαχειριστών του τεστ για την έρευνα ICILS!

Επιμόρφωση των Διαχειριστών του τεστ για την έρευνα ICILS

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της Διεθνούς Μελέτης για τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές-ICILS 2023,  η ομάδα ICILS του ΙΕΠ οργανώνει δύο επιμορφωτικά σεμινάρια εξ αποστάσεως, που θα υλοποιηθούν την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και την Τετάρτη 26 Απριλίου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί από κάθε συμμετέχον σχολείο ως διαχειριστές της διεξαγωγής του τεστ, να επιλέξουν ένα από τα δύο σεμινάρια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Παρακαλείστε για τη σχετική ενημέρωση των σχολείων της δικαιοδοσίας σας που, σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο έγγραφο του ΙΕΠ για διευκόλυνση εκπαιδευτικών, λαμβάνουν μέρος στην έρευνα ICILS 2023.

Xορήγηση επιμορφωτικής άδειας μίας (1) ημέρας για τους Διαχειριστές του τεστ ICILS 2023 (Διεθνής Μελέτη για τον Εγγραμματισμό στην Πληροφορική και τους Υπολογιστές

Το έγγραφο : Επιμόρφωση των Διαχειριστών του τεστ για την έρευνα ICILS.

 

Έρευνα: H δυσλεξία είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη προσαρμοστική επιτυχία

 

ΙΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επιμορφώτρια απαίτησε ανοικτές κάμερες σε επιμόρφωση-Δεν μπορεί να το ανέχονται αυτό οι συνάδελφοι

Άλλο ένα απαράδεκτο επεισόδιο φαίνεται να προστέθηκε στο σίριαλ των επιμορφώσεων, αυτή  τη φορά σε επιμόρφωση σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα. Όπως καταγγέλλουν αρκετοί συνάδελφοι στα κοινωνικά δίκτυα, επιμορφώτρια απαίτησε(παρανόμως φυσικά) να ανοίξουν οι κάμερες των επιμορφούμενων. Το απαίτησε και το υποστήριξε και με επιχειρήματα(που λέει ο λόγος) μάλιστα, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά υποτιμητικό το γεγονός ότι σε κάποιους συναδέλφους οι ανοικτές κάμερες προκαλούν άγχος! και τους κατηγόρησε για έλλειμα ενσυναίσθησης!

Η συγκεκριμένη επιμορφώτρια φέρεται να είναι πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος εκπαίδευσης, μπορεί και μελλοντικό, γιατί όχι; Με τέτοιες ενέργειες και ύφος, μπορεί να κερδίζει και points σε ένα άτυπο pointsystem αναλγησίας.. ποιος ξέρει.. Το ζήτημα είναι ότι από ένα σημείο και μετά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί/επιμορφούμενοι φέρουμε ευθύνη, όταν ανεχόμαστε και νομιμοποιούμε με τη συμμετοχή μας τέτοιες απαράδεκτες και ντροπιαστικές συμπεριφορές. Από ένα σημείο και μετά πρέπει και μόνοι μας να μπορούμε να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά μας σε τέτοιες καταστάσεις. Αν δεν αντιδρούμε και δεν βάζουμε τέτοια “στελέχη” στη θέση τους, τότε μάλλον θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας..

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου «Η έναρξη της Επιμόρφωσης προγραμματίστηκε για την εβδομάδα Δευτέρα 13/3/2023 με Παρασκευή 17/3/2023

Το Δελτίο Τύπου

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2023 ΤΟΥ ΑΣΕΠ

 

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

 

 

ΙΕΠ: 7η Επιμορφωτική Περίοδος- Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 7η Επιμορφωτική Περίοδος του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) που υλοποιείται μέσω του «ΟΠΣ επιμόρφωσης» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και απευθύνεται σε εν ενεργεία μόνιμους και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων
από την Τρίτη 28-02-2023 ώρα 13:00 έως και
την Πέμπτη 16-03-2023 ώρα 13:00.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:

α) Είσοδος ή εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
β) Επικαιροποίηση ή συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio → Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)
γ) Από το μενού Αιτήσεις επιλέγουμε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης → Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μαζί με στην αίτηση) → Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.
δ) η επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής της αίτησης πραγματοποιείται μέσω της καρτέλας Ιστορικό Αιτήσεων/Ενστάσεων όπου αναγράφεται ο τίτλος της επιμόρφωσης με την ένδειξη οριστική.
Προσοχή: Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Έναρξη 7ης Επιμορφωτικής Περιόδου: από τη Δευτέρα 20/03/23 και ώρα 13:00 (δεν θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση ή ειδοποίηση. Όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν να συνδεθούν ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα).

Διάρκεια της 7ης Επιμορφωτικής Περιόδου:
20/03/23 έως 29/05/23

Οι βεβαιώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της 6ης επιμορφωτικής περιόδου του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες στο μητρώο του ΙΕΠ από την Πέμπτη, 01/06/23.


Σχετικό αρχείο

Πρόσκληση

Η Ξεφτίλα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Μεγάλη είναι η οργή των συναδέλφων που έλαβαν σήμερα το ενημερωτικό mail με τις οδηγίες για να ξεκινήσει αυτό το “καραγκιοζιλίκι”. Η οργή έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, όταν είδαμε το πρόγραμμα των επιμορφώσεων με τις 500-135χιλιάδες ώρες, τις 500 εργασίες και φυσικά με το να γίνονται όλα αυτά όχι απλά εκτός ωραρίου, αλλά και σε μέρες επίσημων αργιών!

Αναρρωτιόμαστε:
-Αφού οι νεοδιόριστοι έχουν ένα σκασμό προσόντα και πτυχία, τεράστια εμπειρία στις τάξεις, πως είναι δυνατόν οι εμπνευστές του προγράμματος να ανακοινώνουν γελοίους επιμορφωτικούς στόχους, όπως η εξάσκηση στο σχεδιασμό μαθήματος;
-Αν η επιμόρφωση απαιτείται για την βαθμολογική εξέλιξη, όπως λέει η παρωχημένη νομοθεσία (ενώ στην πράξη δεν υφίσταται καν η έννοια του βαθμού), τότε πως είναι δυνατόν να διεξάγονται εκτός ωραρίου, την Καθαρά Δευτέρα; Ποιος έχει πει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις, οικογένειες, προβλήματα κτλ, αλλά μπορούν να αφιερώνουν δεκάδες εργατοώρες ΔΩΡΕΑΝ, όποτε αποφασίσει το ΙΕΠ;
Ξέρουμε ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να εγκρίνονται αυτά τα επιμορφωτικά έργα απ’το ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτούνται από τα σχετικά κονδύλια, αλλά δε φταίνε σε τίποτα οι συνάδελφοι να βιώνουν όλη αυτήν την εξαναγκαστική εντατικοποίηση.
Επειδή με ένα υπουργείο που θεωρεί νεοδιόριστο τον δάσκαλο με 15έτη στην τάξη, απλά χαλάμε το σάλιο μας. Απευθυνόμαστε μόνο στους συναδέλφους επιμορφωτές: Δείξτε την απαιτούμενη ευελιξία και μη ζητάτε 50βιβλιογραφικές αναφορές για το πως π.χ. αναπτύσσονται οι διδακτικές δραστηριότητες, απο ανθρώπους που αυτό το πράγμα είναι η καθημερινή τους εργασία για δεκαετίες. Τουλάχιστον εσείς δείξτε την απαραίτητη κατανόηση και λογική, αφού κάποιοι άλλοι τα έχουν χάσει προ πολλού.

 

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-MIS 5035543

 

Ενημερώνουμε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση για επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών ότι η έναρξη της επιμόρφωσης αναμένεται 6-17 Μαρτίου.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης εξαρτάται από τη διαχείριση 51 επιμορφωτικών προγραμμάτων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 1549 επιμορφωτών και 21000 αιτήσεων επιμορφούμενων.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι καταβάλεται κάθε προσπάθεια για τη βέλτιστη διεξαγωγή της επιμόρφωσης.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ με την ακριβή ημερομηνία και όλοι οι επιλεγέντες επιμορφούμενοι θα λάβουν sms και viber στον αριθμό τηλεφώνου που είναι δηλωμένος στο μητρώο ΙΕΠ.

 

Φόρμα συμμετοχής εκδήλωσης Εκπαιδευτικών και Γονέων Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος 2023: Τι είναι το Erasmus+; Ποιοι είναι οι στόχοι ERASMUS+;

European School Radio: Social Radio 2.0- Το Podcast στα σχολεία

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Δελτίο Τύπου και  Πρόσκληση του ΙΕΠ σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας 39 ωρών σε θέματα μαθητείας, εν ενεργεία εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. μονίμων κι αναπληρωτών και εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5008057, που πρόκειται να υλοποιηθεί το σχολικό έτος 2022-2023.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως και την Παρασκευή 03-02-2023 και ώρα 15:00

Δελτίο Τύπου ΕΔΩ 

Το έγγραφο με την πρόσκληση ΕΔΩ 

 

Εγκύκλιος για την Βαθμολογική προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων – εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Η προθεσμία για την Α’ φάση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 23/01/2023, στις 5:00 το απόγευμα, ώστε να μπορέσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης και της κατανομής-κλήρωσης των αιτούντων εκπαιδευτικών στα προγράμματα της επιλογής τους, θα ακολουθήσει η Β’ φάση υποβολής αιτήσεων, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 26/01/2023. Στην φάση αυτή, οι εκπαιδευτικοί που δεν κληρώθηκαν ή που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στην Α’ φάση, θα έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης κενών θέσεων σε προγράμματα που δεν συμπλήρωσαν ικανό αριθμό αιτήσεων ενδιαφερομένων προκειμένου να υλοποιηθούν.

Διάθεση 8.613 κιτ ρομποτικής σε 1.821 σχολεία της χώρας

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες υποβολής αίτησης προκειμένου, εφόσον χρειαστεί, να υποβάλουν έγκαιρα τυχόν αιτήματα που σχετίζονται με την αίτησή τους στην υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ)/Β’ κύκλος», https://e-pimorfosi.cti.gr, ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-pimorfosi.cti.gr/mis,

με χρήση των κωδικών εισόδου που επίσης χρησιμοποιούσαν κατά την επιμόρφωσή τους στο Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.

Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, διατίθενται ΕΔΩ. Στις οδηγίες αυτές περιλαμβάνεται και η διαδικασία ανάκτησης των κωδικών πρόσβασης, για την περίπτωση ενδιαφερομένων που τους έχουν λησμονήσει.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής πραγματοποιείται ΕΔΩ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. και την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Κύλιση προς τα επάνω