road sign g16d164a82 1920

Οδηγός βασικών εννοιών στην εκπαίδευση!!

📍Ενημέρωση εκπαιδευτικών για βασικές πληροφορίες / ορολογίες Πρωτοβάθμιας.

📍Μετά από πολλές ερωτήσεις επάνω σε βασικά θέματα, καταλήξαμε ότι χρειάζεται μια ανάλυση βασικών σημείων.

            🔷Οργανικά/λειτουργικά κενά🔷

📍Οργανικές θέσεις είναι οι ιδρυμένες που μόνιμες θέσεις εργασίας των σχολικών μονάδων που η πολιτεία αναγνωρίζει ως πάγιες και διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργά τους.

 Ιδρύονται ονομαστικά με ΦΕΚ και είναι σχετικά αμετάβλητες μιας και δυστυχώς πια δύσκολα η πολιτεία ιδρύει νέες

 οργανικές θέσεις,  προτιμά να βαφτίζει τα κενά της λειτουργικά και να τα καλύπτει με αναπληρωτές.

 

📍Λειτουργικά τώρα, είναι τα κενά που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της εκπαίδευσης για διάφορους λόγους όπως η αύξηση των αναγκών/τμημάτων, άδειες αποσπάσεις κτλ. Θεωρητικά και με βάση τη νομοθεσία τα λειτουργικά κενά καλύπτονται από αναπληρωτές και τα οργανικά από μόνιμο προσωπικό. 

Φυσικά αυτό παραβιάζεται κατά κόρον, καθώς οι αναπληρωτές στην Ελλάδα, καλύπτουν χρόνια κενές οργανικές θέσεις. 

📍Φυσικά σε αρκετές περιπτώσεις η οργανικότητα των σχολείων είναι εμφανώς πλασματική και υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματικότητα, δλδ αν ένα μονοθέσιο γίνει τριθέσιο, σπάνια θα προστεθούν επιπλέον δύο οργανικές θέσεις, όπως και το αντίστροφο.

ΜΣΔ: ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ/ ΜΌΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

🌀

👉Συμβούλια εκπαιδευτικών🗣️

Υπάρχουν 3 συμβούλια στην πρωτοβάθμια και 3 στην δευτεροβάθμια:

Πρωτοβάθμια:

📎 ΠΥΣΠΕ στον νομό

📎 ΑΠΥΣΠΕ στην περιφέρεια 

📎 ΚΥΣΠΕ για όλη την Ελλάδα

Δευτεροβάθμια:

📎ΠΥΣΔΕ στον νομό

📎ΑΠΥΣΔΕ στην περιφέρεια

📎ΚΥΣΔΕ για όλη την Ελλάδα

🌀

📍Οι διοικητικές προσφυγές

📎Οι διοικητικές προσφυγές είναι αιτήσεις προς τη Διοίκηση με τις οποίες ζητείται η επανεξέταση δυσμενούς για τον διοικούμενο διοικητικής πράξης. Διακρίνονται στις άτυπες, των οποίων η άσκηση πηγάζει από το άρθρο 10 του Συντάγματος και ήδη θεμελιώνεται ρητώς στο άρθρο 24 ΚΔΔιαδ, και στις τυπικές που προβλέπονται και ρυθμίζονται από ειδική διάταξη νόμου (άρθρο 25 ΚΔΔιαδ).

📍Αίτηση θεραπείας

📎 Απευθύνεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη.

📎 Έχει ως αίτημα την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης.

📎 Έννομο συμφέρον: αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερομένου.

 

📍Υπηρεσιακό σημείωμα διευθυντή εκπαίδευσης

📎 Οποιοδήποτε έγγραφο – σημείωμα σου αναθέτει η διεύθυνση για κάλυψη κενού η οτιδήποτε άλλο μέσα στα δικαιώματα του προϊσταμένου εκπαίδευσης.

📎 Έχει ισχύ μέχρι 2 μήνες, συνήθως ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση της διεύθυνσης (π.χ υπηρεσιακό σημείωμα για έκτακτη κάλυψη κενού σε σχολική μονάδα).

🌀

📍Τι είναι ο (Σ.Δ) Σύλλογος Διδασκόντων

📎Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές). Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και τοποθετείται γι’ αυτά.  Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός μαθημάτων και εντός εργασιακού ωραρίου. Τούτο σημαίνει ότι η συνεδρίαση του συλλόγου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 14:00 ώρας.

 

📍Επιλογή τάξης

📎Η κατανομή των τάξεων στο Δημοτικό Σχολείο: 

📎Σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας υπεύθυνος για την κατανομή των τάξεων (και του Ολοήμερου Τμήματος) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων αδυνατεί να πραγματοποιήσει την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και πάντα αιτιολογώντας τη σχετική απόφαση με παιδαγωγικά κριτήρια (δεν ισχύει η παλαιότητα).

🌀

📍ΤΥ ΖΕΠ

📍Στις ΤΥ Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

📎Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ΤΥ Ι ΖΕΠ παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως 👇

✔️Φυσική Αγωγή
✔️Εικαστικά
✔️Μουσική Αγωγή
✔️Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
✔️Η φοίτηση στην ΤΥ Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης.

📍Στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. Για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα:👇

✔️είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη)
✔️είτε εκτός κανονικής τάξης.
✔️Η φοίτηση διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη.

📎Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.

📎Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριων με τον οποίο συγκροτούνται ΤΥ Ι και ΙΙ ΖΕΠ είναι 9.
📎Σε κάθε Τάξη Υποδοχής δύνανται να δημιουργούνται ομάδες μαθητών/τριών από διαφορετικές τάξεις με κριτήριο τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και το μαθησιακό τους επίπεδο.

🌀

📍ΚΕΔΑΣΥ  (πρώην ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ): 

📎Τα ΚΕΔΑΣΥ είναι Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, πρώην κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

📎Αξιολογούν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους. Η αξιολόγηση γίνεται από μία πενταμελή διεπιστημονική ομάδα. Οι υπηρεσίες των ΚΕΔΑΣΥ παρέχονται δωρεάν και ο φάκελος του μαθητή είναι απόρρητος και προσβάσιμος μόνο στους γονείς,το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.

 

📍ΣΜΕΑΕ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

📍Τ.Ε: Τμήματα Ένταξης

📎Το Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) είναι το θεσμοθετημένο πλαίσιο για την παροχή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους μαθητές του γενικού σχολείου, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Η παρακολούθηση του ΤΕ μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του μαθητή, ύστερα από σχετική πρόταση του εκπαιδευτικού της τάξης, την έγκριση του διευθυντή του σχολείου και των οικείων Σχολικών Συμβούλων γενικής και ειδικής αγωγής. 

📎ΠΕ. 60. ΕΑΕ Νηπιαγωγών ΕΑΕ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

📎ΠΕ.70. ΕΑΕ Δασκάλων ΕΑΕ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

🔷ΠΕ 70.ΕΑΕ ΚΑΙ ΠΕ60.ΕΑΕ : Ετσι αποκαλούνται χάρην ευκολίας οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 οι οποιοι εργάζονται σε θέσεις δομών ειδικης αγωγης🔷

 

📍Ειδικότητες ΣΜΕΑΕ:

📎ΠΕ06.ΕΑΕ ΑΓΓΛΙΚΏΝ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ

📎ΠΕ08.ΕΑΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΉΣ

📎ΠΕ11.ΕΑΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ

📎ΠΕ79.01.ΕΑΕ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΉΣ

📎ΠΕ86.ΕΑΕ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΉΣ

📎ΠΕ91.01.ΕΑΕ. ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΉΣ

📎ΠΕ35 Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία

📎ΠΕ36 Μουσικοθεραπευτών

📎ΔΕ1 Ειδικό βοηθητικό προσωπικό

🔷Ιδρυμένοι ξεχωριστοί κλάδοι με κατάληξη ΕΑΕ δεν υπαρχουν. Το γράφουμε για να δείξουμε οτι πρόκειται για εκπαιδευτικους της αναγραφόμενης ειδικότητας κάθε φορα που απασχολούνται σε ανάλογες δομές ειδικής αγωγης.🔷

 

📍ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ) – (ΕΕΠ):

📎ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

📎ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

📎ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

📎ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

📎ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

📎ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

📎ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

📎ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

🌀

 

📍Ειδικότητες αναλυτικά:

📎ΠΕ73 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

📎ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

📎ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

📎ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

📎ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

📎ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

📎ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

📎ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

📎ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

📎ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΏΝ

📎ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

📎ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

📎ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

📎ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

📎ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

📎ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

📎ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

📎ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

📎ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

📎ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

📎ΠΕ34.00 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

📎ΠΕ40.00 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

📎ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

📎ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ

📎ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

📎ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

📎ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

🌀

 

📍Ωράριο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας

📎Εξαθέσια και πάνω έχουν 24 ώρες

📎Ολιγοθέσια έχουν 25 ώρες (1 ώρα υπερωρία για τους εκπαιδευτικούς κάθε ημέρα, 5 ώρες την εβδομάδα)

📎Ωράριο νηπιαγωγών σε 1θεσια-3θεσια 25 ώρες

 

🌀

 

📎Στα 10 χρόνια υπηρεσίας το ωράριο γίνεται:

23 ώρες

📎15 χρόνια υπηρεσίας 22 ώρες

📎20 χρόνια υπηρεσίας 21 ώρες κι εκεί σταματάει.

 

📍Διευθυντές/Διευθύντριες δημοτικών.

📎Για Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, 18 ώρες.

📎Για Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, 10 ώρες.

📎Για Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, 8 ώρες.

📎Για Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, 6 ώρες.

 

📍Διευθυντές/Διευθύντριες νηπιαγωγείων

📎20 ώρες, στα 4θέσια και 5θέσια 

📎12 ώρες στα 6θέσια

 

 

   📍  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (νόμος 4823/2021)

 

ΘΕΣΗ ΜΙΚΤΑ ΚΑΘΑΡΑ
Περιφερειακοί Διευθυντές 900 €
Περιφερειακοί Επόπτες Εκπαίδευσης 600 €
Διευθυντές Εκπαίδευσης 550 €
Επόπτες Ποιότητας 500 €
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης 350 €
Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 350 €
Διευθυντές Λυκείων έως 120 μαθητών (Λυκειακών δομών γενικά) 330 €
Διευθυντές Λυκείων πάνω από 120 μαθητών (Λυκειακών δομών γενικά) 385 €
Διευθυντές Γυμνασίων και 4θεσιων και άνω Δημοτικών έως 120 μαθητών 275 €
Διευθυντές Γυμνασίων και 4θεσιων και άνω Δημοτικών/Νηπιαγωγείων πάνω από 120 μαθητών 330 € 185,39 €
Υποδιευθυντές 150 € 83,10 €
Προϊστάμενοι έως 3θεσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 165 €  104€+ Ανάλογα το ΜΚ αλλάζει βάση κρατήσεων

🌀

https://e-wall.net/2022/04/28/17613/

📍Μειωμένο ωράριο

📎Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, γονείς τέκνων ΑμεΑ

📎Εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία και έχουν ήδη μειωμένο ωράριο, λόγω συνθηκών εργασίας. 

 

📍Μισθός και μόρια μειωμένου ωραρίου

📎Το μειωμένο ωράριο κυμαίνεται από 9-15 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες.

📎Ο μισθός υπολογίζεται αναλογικά, με βάση το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο. Δηλαδή αν κάποιος εργάζεται 12 ώρες λαμβάνει το 50%του μισθού, αφού το υποχρεωτικό ωράριο είναι 24 ώρες. Αν εργαστεί 15 ώρες λαμβάνει τα 15/24 του μισθού.

📎Το ίδιο ισχύει και για τα μόρια προυπηρεσίας. Και αυτά υπολογίζονται αναλογικά με βάση το υποχρεωτικό ωράριο. Δηλαδή αν κάποιος προσληφθεί για 12 ώρες λαμβάνει μισό μόριο τον μήνα.

 

📍ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

📎Ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζουμε όλες τις σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ

 

📍Τοποθέτηση διευθυντή

📎Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993.

📎Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.

📎Σε Ολιγοθέσια μπορεί να τοποθετηθεί και ένας (δόκιμος) νεοδιοριστος εκπαιδευτικός, εφόσον δεν υπάρχει άλλος αρχαιότερος μόνιμος.

 

📍Κριτήρια επιλογής διευθυντών (κατάρτιση πινάκων)

📎 επιστημονική συγκρότηση,

📎 διοικητική και διδακτική εμπειρία,

📎 διοικητική και εκπαιδευτική επάρκεια και

📎  προσωπικότητα και γενική συγκρότηση ( συνέντευξη).

📎Μέχρι να προκηρυχθεί η θέση αναλαμβάνει ο αρχαιότερος! Αν μετά δεν το ζητήσει κανείς, στο σχολείο ορίζεται ο μοναδικός μόνιμος! Για να απαλλαγεί κάποιος εκπαιδευτικός από τη διευθυντική θέση κάνει αίτηση που περνάει από το ΑΠΥΣΠΕ.

 

📍Αναπλήρωση Διευθυντών

📎 Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

📎Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

📎Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

📍ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: 

IMG 20210828 182838

📍 Μισθολογικά κλιμάκια νεοδιόριστου

📎Το ακαθάριστο ποσό νεοδιοριστου εκπαιδευτικού είναι 1.092.

📎Επί των άνω ποσών προβλέπονται και κρατήσεις 20%

📎Για τον πρώτο χρόνο θα υπάρχουν αυξημένες καταβολές για το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ένας μισθός δια 12 μήνες. 

📎Για τα δύο πρώτα χρόνια θα υπάρχουν αυξημένες καταβολές για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), ένας μισθός δια 24 μήνες.

📍Ετσι ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται: 

📎Για τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) γύρω στα 740 ευρώ. 

 

📍Αναγνώριση προϋπηρεσιών:

📎Από την πρώτη στιγμή που θα αναγνωρισθούν προϋπηρεσίες από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα προστεθούν αντίστοιχα Μισθολογικά Κλιμάκια στη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. 

 

📍Μισθολογικά κλιμάκια για το πρώτο έτος νεοδιόριστων

 

297636722 1561336540998145 1829136709929580098 n e1659890861325

 

Πηγή: Πηγή: Λάμπρος Σιδεράς

 

📍ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΊΜΩΝ: Μικτά και καθαρά ποσά

 

📍Οδοιπορικά

📎Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνάδελφοι δικαιούνται οδοιπορικά, όπως ακριβώς και οι μόνιμοι. Τα οδοιπορικά πιστώνονται ακόμα και να το Ι.Χ που πραγματοποιείται η μεταφορά δεν είναι ιδιόκτητο αλλά είναι είτε οικογενειακό – στο όνομα πχ του/της συζύγου – είτε πρόκειται για το όχημα του γονέα του εκπαιδευτικού.

📎Η χιλιομετρική απόσταση για τα οδοιπορικά υπολογίζεται από το σχολείο τοποθέτησης, εφόσον ο Εκπαιδευτικός πηγαίνει σε περισσότερα του ενός σχολείου. 

 

🌀

 

📍ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 

📎ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, παίρνουν έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατά ημερολογιακό έτος. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

 

📍ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

📎ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ – ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου (εργάσιμες νοούνται όλες οι μέρες εκτός από τις επίσημες αργίες.

📎ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Στον πατέρα εκπαιδευτικό χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.

📎ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1, 2 ή 3 ημέρες ανάλογα την περίπτωση και την απόσταση που πρέπει να διανυθεί.

📎ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΗ

Χορηγείται άδεια μιας (1) έως τριών (3) ημερών για συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη. 

📎ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22)  εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

📎ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.

📎ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ειδική άδεια απουσίας δύο (2) ημερών πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, με πλήρεις αποδοχές. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος.

📎ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια κύησης χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

 

📍ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΏΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

📎Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται τις παρακάτω άδειες για κάθε περίπτωση:

Κανονική άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της σύμβασης για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

📎Άδεια γάμου-θανάτου.

Άδεια απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται σε διάστημα αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι σε άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.

📎Άδεια για γέννηση τέκνου.

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου Η άδεια χορηγείται στον πατέρα αναπληρωτή εκπαιδευτικό.

📎Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση συμμετοχής τους σε αιμοδοσία.

📎Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους 

1 από τη διεύθυνση και 1 από τη σχολική μονάδα (διευθυντής). 

 

📍ΕΦΗΜΕΡΙΑ

📎Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

📎Το πρόγραμμα των εφημεριών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

📎Το πρόγραμμα των εφημεριών υποβάλλεται στον Προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων.

📎Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής

📎Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο.

📎Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες

📎Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο, μειωμένο, αριθμό ωρών. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας η οποία γίνεται για όλους τους εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου δεν προκύπτει από κάποια διάταξη και γι’ αυτούς (το ίδιο συνέβαινε και με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς).

📎Σε ό, τι αφορά τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη μαθητών, τα καθήκοντά τους ορίζονται από την Υ.Α. με ΦΕΚ 449/3-4-2007 όπου αναφέρεται ότι «Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.» Είναι σαφές ότι δεν προκύπτει η ανάθεση εφημερίας σε αυτούς, κάτι που, αν συμβεί, παρακωλύει την άσκηση των καθηκόντων τους.

📎Ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε ως μέλος της ΕΔΕΑΥ, δεν απαλλάσσεται από τις εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα του, παρά μόνο αν παρεμποδίζεται το έργο του στην ΕΔΕΑΥ και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή /ντριας της σχολικής μονάδας.

Πηγή: 👉(ΔΟΕ: Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών.

Π.Ε.Αθήνα 19/10/2017)

🌀

📍Βελτίωση θέσης αναπληρωτών

📎Νομικό πλαίσιο για τη βελτίωση θέσης αναπληρωτών δεν υπάρχει. Όμως οι διευθύνσεις, εφόσον κάνεις αίτηση βελτίωσης θέσης (πριν από την επόμενη φάση πρόσληψης), σε καλούν πριν τις τοποθετήσεις των επόμενων αναπληρωτών και σου δίνουν το δικαίωμα να επιλέξεις κάποιο άλλο σχολείο, ενώ το δικό σου κενό που αφήνεις το διαθέτουν στους επόμενους και καλύπτεται.

📎Ειναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών να κάνουν αίτηση βελτίωσης θέσης, αλλά εναπόκειται στην ευχέρεια του διευθυντή εκπαίδευσης εάν θα τις αποδεχτεί. Συνήθως, βελτίωση γίνεται για λόγους υγείας.

🌀

📍Εργασιακό ωράριο

📎Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 24 ώρες, εκτός ολιγοθέσιων που είναι 25.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

📎Σύμφωνα με το Ν.4354/2015, για το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ μικτά, γύρω στα (7,5) καθαρά.

📍Υποχρεωτικές υπερωρίες εκπαιδευτικών

📎Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα

📎Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας κατά το προηγούμενο εδάφιο επιτρέπεται μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

 

📍Δικαιώματα – Απεργίες

📎Ο απεργός εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει εκ των προτέρων τη συμμετοχή του στην απεργία διατηρώντας το δικαίωμα να το αποφασίσει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Είναι υποχρεωμένος όμως την ημέρα της απεργίας το πρωί να ενημερώσει τηλεφωνικά τη διεύθυνση του σχολείου ότι θα απεργήσει. Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά, καλό είναι οι απεργοί εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους μαθητές και τους γονείς τους -ακόμα και με ενημερωτικό σημείωμα- ότι προτίθενται να απεργήσουν.

📎Η απεργία σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί έκτακτη απουσία. Δεν είναι έκτακτη διότι προκηρύσσεται πολλές μέρες νωρίτερα και επομένως τόσο οι διευθύνσεις των σχολείων όσο και η τοπική κοινωνία έχουν επαρκή ενημέρωση για το χρόνο διεξαγωγής της. 

📎Όταν οι συνάδελφοι απεργούν δεν απουσιάζουν αντιθέτως μάλιστα δηλώνονται ως απεργοί και υφίστανται την προβλεπόμενη από το νόμο περικοπή μισθού.

📎Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι έχουν ειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι θα είναι απεργοί, η διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται και να αποκτά νόημα η συμμετοχή στην απεργία. Η γενίκευση μιας πρακτικής που θα δώσει το σήμα προς τους γονείς ότι μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ακόμα κι αν οι εκπαιδευτικοί τους απεργούν ακυρώνει τη συμμετοχή στην απεργία.

👉Πηγή: (Δ.Σ. του συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος»)

📍📍📍📍📍📍📍

📍Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ΠΔ.79 με τις τροποποιήσεις του 2018 με ανάλυση του Κ. Δημητρακόπουλου (πρόεδρος συλλόγου Νίκαιας)

 

📎Για να δείτε το ΠΔ 79 πατήστε εδώ

 

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύτιμη βοήθεια τους.

👇

Αντώνη Καραφώτη

Τηλέμαχο Παπαδόπουλο

 FB: e-wall 

📍📍📍📍📍📍

Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00; Νομοθεσία, τεκμηρίωση, γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

 

http://www.opengov.gr/

Photo 1629925020696

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap