ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ E-WALL

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: Κατευθύνσεις για Μαθητές με Αναπηρίες, Λειτουργία Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, Άδειες Ανατροφής Τέκνου και Αντιμετώπιση Ενδοσχολικής Βίας.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: Κατευθύνσεις για Μαθητές με Αναπηρίες, Λειτουργία Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, Άδειες Ανατροφής Τέκνου και Αντιμετώπιση Ενδοσχολικής Βίας.

1. Φοίτηση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής.
2. Λειτουργία ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων.
3. Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου.
4. Υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού μέσω της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας.

1. Έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. 337845/35911/2023/26-7-2023 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΑ 84415/26-7-2023) επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με προβλήματα στη φοίτηση μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ιδιωτικά και ξένα σχολεία της ημεδαπής σας επισημαίνουμε ότι: α) οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες κατά δέσμια αρμοδιότητα για την εποπτεία, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία στα σχολεία αρμοδιότητάς τους και β) θα πρέπει να επανελεγχθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας όλων των ιδιωτικών και ξένων σχολείων της περιοχής ευθύνης σας, βάσει του αντιγράφου που φυλάσσεται στην υπηρεσία σας και να αναπεμφθούν σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης, της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ) και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΣΔΑΑ), έτσι ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διάκρισης παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την ιδιωτική εκπαίδευση.

2. Ειδικά στους Δ/ντές Α/θμιας Εκπαίδευσης εφιστάται η προσοχή στην εποπτεία των ιδιωτικών συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης τους, όσον αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, ιδίως στα διοριστήρια και τις μισθοδοτικές καταστάσεις αυτού.

3. Τέλος, αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: -Στη με αρ. πρωτ. 1131/Ν1/05-01-2022 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν στις αποφάσεις άδειας ανατροφής και συνδικαλιστικής άδειας» ορίζεται ότι για την έκδοση της διοικητικής πράξης χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου απαιτείται αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άδειας ανατροφής (αφορά τις άδειες της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007).

-Στο άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και το άρθρο 29 του Ν. 5043/2023 (Α΄ 91) ορίζεται ότι: «… Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. …» (αφορά την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου και την άδεια τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές που χορηγείται σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων)

Έχει παρατηρηθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης να εισέρχεται με καθυστέρηση στις αρμόδιες για την έκδοση της άδειας υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, (είτε γιατί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν την υπέβαλε έγκαιρα, είτε γιατί το ιδιωτικό σχολείο καθυστέρησε να τη διαβιβάσει στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε διότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά την επεξεργασία του φακέλου της αίτησης, διαπιστώνουν ελλείψεις ή λάθη και αναγκάζονται να ζητήσουν εκ νέου ορισμένα δικαιολογητικά), με αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα στην πληρωμή των αιτούντων άδεια ανατροφής τέκνου από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβολή της αίτησης π.χ. με την υποβολή της μέσω του gov.gr με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, ή με την άμεση πρωτοκόλλησή της ως εισερχομένου, με σφραγίδα (επάνω στην αίτηση) του ιδιωτικού σχολείου. Σε περίπτωση που «συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα» (αφορά τις άδειες του άρθρου 53, παρ. 1 του ν. 3528/2007), θα πρέπει ο/η ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία να τους δικαιολογεί.

4. Σχετικά με την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, σας υπενθυμίζουμε τη με αρ. πρωτ. 40128/Ν1/16-4-2024 σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σύμφωνα με την οποία οι Δ/ντές των ιδιωτικών σχολείων θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των μαθητών στο ΠΣ Myschool και να ενημερώσουν τους γονείς και όσων έχουν την επιμέλεια των μαθητών για τον αριθμό μητρώου του μαθητή προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν τις αναφορές ενδοσχολικής βίας στην εν λόγω πλατφόρμα.

Οι Διευθύνσεις παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες και στα ξένα σχολεία αρμοδιότητάς τους και να μεριμνήσουν για την κατά το δυνατόν πιστή τήρηση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρούσα από όλους τους εμπλεκόμενους.

Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής: Ένα Σημαντικό Εργαλείο για την Ελληνική Γλώσσα

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω