email g4a6342678 1920 E-WALL

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2023) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΤΕ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη 1Κ/2023

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ σήμερα, τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2023 έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα τους. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων καθορίζεται από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 έως και την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.

Για την υποβολή ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης ή της αποστολής συστημένης επιστολής στο ΑΣΕΠ. Επιπλέον, η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης δεκτή στη διεύθυνση [email protected].

Σημειώνεται ότι για την ένσταση απαιτείται παράβολο ύψους είκοσι ευρώ (20€), το οποίο πρέπει να καταβληθεί είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας “Φορέας Δημοσίου” και “Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)”.

Τέλος, έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος για την εύκολη πρόσβαση στη διαδικασία καταβολής του παραβόλου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημοφιλή!!  Νέες αλλαγές στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ: Καταργείται η βάση του 50, έρχεται "κλιμακωτή" βαθμολογία

Οι υποψήφιοι πρέπει να τηρήσουν τις προθεσμίες και τις οδηγίες που έχουν οριστεί για την υποβολή ενστάσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.

Αίτηση θεραπείας / Πώς εφαρμόζεται – Τι ισχύει για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ!

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2023) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΤΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 8/14.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Δημοφιλή!!  Αποτελέσματα Αθλητικών Δοκιμασιών Προκήρυξης 6Κ/2018 - 134 Επιτυχόντες, 210 Αποκλεισμοί, 16 Αναβολές

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 έως και την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 1Κ/2023
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε.
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510
Δημοφιλή!!  ΑΣΕΠ - Προκήρυξη 2Κ/2024 οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Έντυπα Ανακοίνωσης

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω