vote gcfd73e8d8 1280

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Δ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ |

 • Καθορισμός του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 • Ενδεικτικά Καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών

 

 • ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
 • ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ + ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ | ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Ε.Δ.

Ακολουθούν τα έντυπα και το υλικό της Ένωσης Διευθυντών και Προϊσταμένων

 

Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής – Παραδείγματα καταγραφών

Ενδεικτικά Καθήκοντα εφημερευόντων  εκπαιδευτικών

 1. Οι εφημερεύοντες προέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν μετά τη λήξη τους, αφού  πρώτα φύγουν όλοι οι μαθητές.
 2. Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.
 3. Με το χτύπημα του κουδουνιού κλειδώνουν την πόρτα εισόδου του σχολείου.
 4. Φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.
 5. Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων (κουδούνι).
 6. Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση όλων των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου.
 7. Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των (οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί) τους χώρους, έτσι ώστε να υπάρχει παντού επίβλεψη, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και αποτελεί πρώτιστο μέλημα.
 8. Μεριμνούν για την πρόληψη ατυχημάτων, επιλύουν διαφορές μεταξύ μαθητών και δεν επιτρέπουν την έξοδό τους από το σχολείο.
 9. Απαγορεύουν παιχνίδια με τη μπάλα στα διαλείμματα.
 10. Προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μαζί με το δάσκαλο της τάξης και τους υπεύθυνους του φαρμακείου σε περίπτωση τραυματισμού μαθητή.
 11. Ελέγχουν όλο τον αύλειο χώρο, ώστε να αποτρέπεται η προσέγγιση ή η είσοδος ατόμων, που δεν έχουν σχέση με τη σχολική κοινότητα και δεν είναι δικαιολογημένη η εκεί παρουσία τους.
 12. Όταν ο καιρός είναι καλός, όλοι οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, τότε αυτοί παραμένουν εντός του σχολείου και η εφημερία γίνεται ανά όροφο.
 13. Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή εφημερίας γίνεται μόνον από το Διευθυντή του Σχολείου.

Εργαστήρια δεξιοτήτων Α1

Εργαστήρια δεξιοτήτων Α2

 

Εργαστήρια δεξιοτήτων Β1

Εργαστήρια δεξιοτήτων Β2

Πρακτικό ……../……..-09-2022

Του Συλλόγου Διδασκόντων του ………..ου Δημ. Σχολείου ………………..

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Στο/Στην  και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ……………… Δημοτικού Σχολείου ………………………….., σήμερα …………………………, ημέρα ………………. και ώρα …………………. συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μετά από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας κ. ………………………………………………, σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να καθορίσει το Eτήσιο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας  για την εφαρμογή των  «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, τον λόγο πήρε ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου και ενημέρωσε τον Σύλλογο Διδασκόντων για την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021-ΦΕΚ 3567Β/04-08-2021 και την με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021, Εγκύκλιο Εφαρμογής  του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισήμανε τον σκοπό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες και τους επιμέρους στόχους των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» που είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης και στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Ύστερα από την ανάλυση των αναγκών των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας  αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

Α.  Η ανάθεση  των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» στους/στις  εκπαιδευτικούς του σχολείου να έχει ως εξής:

1ος κύκλος: 10 Οκτωβρίου 2023– 30 Νοεμβρίου 2023

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………….

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ………………………………………………………………………..

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………….

 

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ………………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω με το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: …………………………………………………………………………….

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω με το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια,

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: …………………………………………………………………………..

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

 

2ος κύκλος:  1 Δεκεμβρίου 2023 –  2 Φεβρουαρίου 2024

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική ενότητα: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

3ος κύκλος:  5 Φεβρουαρίου 2024 –  29 Μαρτίου 2024

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας –Γνωριμία με επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας –Γνωριμία με επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΥΠΑΙΘ / Nομικο πλαίσιο σχετικά με τις σχολικές υποδομές & αρμοδιότητες των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Υποθεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

4ος κύκλος:  1 Απριλίου 2024 –  31 Μαΐου 2024

Α1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Α2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM:-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Β2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Γ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Δ2 τάξη: Θεματική Ενότητα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Ε2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική ενότητα: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

Αναλυτικά Εγχειρίδια / Οδηγοί για Διευθυντές σχολείων – Κατευθυντήριες γραμμές!!

ΣΤ1 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

ΣΤ2 τάξη: Θεματική Ενότητα:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

Υπεύθυνος/οι Εκπαιδευτικός/οί: ……………………………………………………………………………

 1. B. Να συμπληρωθεί το Ετήσιο Σχέδιο  Δράσης  σύμφωνα με υπόδειγμα του Ι.Ε.Π. και να δημιουργηθεί  ειδικός  φάκελος στον οποίο θα φυλάσσονται τα ετήσια σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται και θα διαβιβαστεί στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης ………………………………………..

 

«Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς» – Eπιμορφωτικό υλικό από την Ένωση Δ/ντων-Δ/ντριων 2022-23

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

Τ.Σ.Υ.                                                          Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων

Τ.Υ.

 


 

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

 

Πράξη ………../…..-…..-……

 

 

 

Στο/Στη(ν) …………………….. και στο γραφείο του/της Διευθυντή/ντριας του ……… Δημοτικού Σχολείου …………………………. σήμερα ……………………… ημέρα …………………………. και ώρα ……………………. ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, αφού έλαβα υπόψη:

Α. το άρθρο 92 του Ν.4823/2021(ΦΕΚ 136Α/3-8-2021), και

Β. την ΥΑ με Αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022(ΦΕΚ 4509Β/25-08-2022)

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Ενδοσχολικούς Συντονιστές Τάξεων στη σχολική μας μονάδα, με βάση τα κριτήρια επιλογής τού άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ, τους/τις παρακάτω εκπαιδευτικούς:

 1. Τον/Την εκπαιδευτικό ΠΕ……… κ. .…………..………………………………………….., για τις τάξεις Δ, Ε και ΣΤ, και
 2. Τον/Την εκπαιδευτικό ΠΕ……… κ. ……………………………………………….., για τις τάξεις Α, Β και Γ,

οι οποίοι θα συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης.

Β. Η παρούσα πράξη να κοινοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικούς.

 

 

………….. ………….. 202…

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

 

…………………

 


 

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΜΕΝΤΟΡΑ

 

Πράξη ………../…..-…..-……

 

Στο/Στην ………………….. και στο γραφείο του/της  Διευθυντή/ντριας του ……… Δημοτικού Σχολείου …………… σήμερα ……………………… ημέρα …………………………. και ώρα ……………………. ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, αφού έλαβα υπόψη:

Α. το άρθρο 93 του Ν.4823/2021(ΦΕΚ 136Α/3-8-2021), και

Β. την ΥΑ με Αριθμ. Φ12/102919/ΓΔ4/24-08-2022(ΦΕΚ 4509Β/25-08-2022)

Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε ως Παιδαγωγικό Σύμβουλο-Μέντορα στη σχολική μας μονάδα,  με βάση τα κριτήρια επιλογής τού άρθρου 4 της παραπάνω ΥΑ, τον/την εκπαιδευτικό ΠΕ……… κ. ………………………………………………………….., με σκοπό να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μας μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Β. Η παρούσα πράξη να κοινοποιηθεί στον/στην ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικό.

 

 

………….. ………….. 202…

 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια

 

…………………


 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [77.04 KB]

 

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω info@e-wall.net

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω
Share via
Copy link
Powered by Social Snap