ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη μισθοδοσία νεοδιόριστων και αναπληρωτών

Ενημερωτικό σημείωμα για τη μισθοδοσία νεοδιόριστων και αναπληρωτών 
Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.
Οπως αναφέρει σε δημοσίευση του ο Γιώργος Μακράκης του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου για την Μισθοδοσία νεοδιόριστων 2023 
Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023 θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει:
· τις ημέρες του Αυγούστου (από την ανάληψη υπηρεσίας)
· τον Σεπτέμβριο και
· το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου
Επίσης, θα περιλαμβάνει και τα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ), που αντιστοιχούν σε κάθε νεοδιόριστο συνάδελφο. Υπενθυμίζουμε, τέλος, πως στους νεοδιόριστους, κατά το πρώτο έτος διορισμού, παρακρατείται ένας (1) μισθός σε δώδεκα (12) δόσεις για το μετοχικό ταμείο δημοσιών υπαλλήλων.
Μισθοδοσία αναπληρωτών
Η μισθοδοσία των αναπληρωτών συνάδελφων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει το μισθό του Σεπτεμβρίου μαζί με τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ).

Ενημέρωση / Μισθοδοσία Μόνιμων & Αναπληρωτών εκπαιδευτικών!

Ενημέρωση / Μισθοδοσία Μόνιμων & Αναπληρωτών εκπαιδευτικών!

Οπως ενημέρωσε ο συνάδελφος Λ. Σιδεράς με δημοσίευση του στην ομάδα Μισθολογικά-Εργασιακά Εκπαιδευτικών – 

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

  • Επόμενη μισθοδοσία μόνιμων Δευτέρα 12 Ιουνίου το απόγευμα.
  • Επόμενη μισθοδοσία αναπληρωτών Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα.

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

Εκκαθαρισμένοι πίνακες e-wall μετά από τους τελευταίους διορισμούς του 2022!!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ!!

 

Ο λογος των ημερομηνιών μισθοδοσίας είναι γιατί πάντα όταν πέφτει Δευτέρα 10 του μηνός η πληρωμή γίνεται Παρασκευή, αν πέφτει Σάββατο ή Κυριακή πάει για Πέμπτη η πληρωμή. 

Νεοδιόριστοι 2023 / Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Πότε ξεκινά η μισθοδοσία & πότε η προϋπηρεσία!

Η μισθοδοσία ξεκινά να μετράει από την ημέρα που ορκιζόμαστε, ενώ από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ μετράει η προϋπηρεσία!!

Νεοδιόριστοι / Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετα την ανακοίνωση των διορισμών! 

Οπως αναφέρει σε δημοσίευση του ο Patreas/Pde forum και μας ενημερώνει για το θέμα 

Γενικά (Νόμος 3528/2007 άρ.2, παρ.2) ισχύει ότι:
“2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις.”

Συνεπώς για τους εκπαιδευτικούς δεν έχει εφαρμογή η παρ.3 του άρ.19 του Νόμου 3528/2007, καθώς υπάρχει ειδικότερη νομοθετική πρόβλεψη, της παρ.3 του άρ.16 του ΠΔ 50/1996:
“3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για κάθε εκπαιδευτικό θεωρείται:
α) Ο συνολικός χρόνος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.”

Κοινώς, αν το ΦΕΚ βγει Ιούλιο/Αύγουστο/Σεπτέμβριο, η υπηρεσία μετρά από την ημερομηνία του ΦΕΚ, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας (ορκωμοσία) γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλ. το ΦΕΚ να βγει άλλο μήνα ή η ανάληψη να γίνει μετά την 30η Σεπτεμβρίου), ως αφετηρία υπολογισμού υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας (ορκωμοσίας).

Για τις Μ.Σ.Δ. των μεταθέσεων βλ. ΑΔΑ: 6ΞΕ646ΜΤΛΗ-97Μ και ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ :
Για νεοδιόριστους: Μέχρι την έκδοση του ν. 4823/2021 (136Α΄), άρθ. 182, με το οποίο τροποποιήθηκε η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) ως αφετηρία υπολογισμού των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που αναλάμβαναν υπηρεσία πριν την έναρξη του σχολικού έτους λαμβανόταν η 1η Σεπτεμβρίου του έτους διορισμού, δεδομένου ότι το σχολικό έτος αρχίζει την ημερομηνία αυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος υπολογιζόταν από την ημερομηνία ανάληψης στη Διεύθυνση. Εφεξής ως αφετηρία υπολογισμού λογίζεται η ημερομηνία ανάληψης στη Διεύθυνση.

Για το Μ.Κ. ισχύει η γενική διάταξη της παρ.3 του άρ.41 του Νόμου 3528/2007:
“3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας.”
Δηλ. από την ορκωμοσία.

 

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

 

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 

 

Επόμενη μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Λάμπρος Σιδεράς οι επόμενες μισθοδοσίες μονίμων αλλά και αναπληρωτών θα γίνουν στις κάτωθι ημερομηνίες

 

Προκηρύξεις γενικής: Έτοιμες για το Εθνικό Τυπογραφείο οι δύο προκηρύξεις

 

Επόμενη μισθοδοσία μόνιμων Πέμπτη 12 Ιανουαρίου το απόγευμα.

Επόμενη μισθοδοσία αναπληρωτών Δευτέρα 9 Ιανουαρίου το απόγευμα.

 

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

Συνταξιοδότηση: Mαζική έξοδος δημοσίων υπαλλήλων – Εκπαιδευτικοί και Υγειονομικοί

 

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

Από 1 Ιανουαρίου 2023 μικρή αύξηση στον καθαρό μισθό των μόνιμων εκπαιδευτικών λόγω : Α) Κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης και Β) Της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Δείτε τον πίνακα με τα νέα καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (μετά το πρώτο έτος διορισμού):

καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευ

Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία μας.

Η αύξηση θα φανεί στους αναπληρωτές αρχές Φλεβάρη όπου θα λάβουν τη μισθοδοσία Ιανουαρίου.
Στους μόνιμους ήδη φαίνεται από την προπληρωμή του Ιανουαρίου.
μισθοδοσία

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

 

  • Τα σχολεία θα κλείσουν Παρασκευή 23/12/2022 και θα ανοίξουν μετά τα Θεοφάνεια, 09/01/2023

 

  • Η επόμενη πληρωμή των αναπληρωτών είναι προγραμματισμένη για τις 08/12/22

 

  • Για τους μόνιμους εκπ/ους είναι προγραμματισμένη για τις 12/12/22 και η επόμενη για 22/12/22

 

 

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΣΤΟ 10+% ΟΥΤΕ ΦΩΝΗ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΝΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ “ΘΑ” ΜΟΝΟ..

 

https://e-wall.net/2022/11/27/27597/

https://e-wall.net/2022/11/25/27620/

https://e-wall.net/2022/10/08/25804/

https://e-wall.net/2022/09/21/25184/

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ!! ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ (ΜΚ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…

Δυστυχώς για ακόμη έναν μήνα νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πληρώθηκαν με το εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 1, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων και προϋπηρεσιών. Σε επικοινωνία πολλών συναδέλφων με τις διευθύνσεις τους ενημερώθηκαν ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στον αυξημένο φόρτο εργασίας!
Δεν υπήρξαν δεσμεύσεις για πληρωμή των κλιμακίων και των μεταπτυχιακών στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.
Για τους αναπληρωτές είναι αδιανόητο να πληρώνονται με εισαγωγικό κλιμάκιο, όταν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι διευθύνσεις εκδίδουν Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ) σε μισθολογικό κλιμάκιο. Η μισθοδοσία είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ξεκινά από αυτό στο οποίο κατατάχθηκαν.
👉Καλούμε άμεσα ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ να διαθέσουν προσωπικό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών σε μισθολογικά κλιμάκια ΑΜΕΣΑ και να κατατεθούν τα χρήματα στην επόμενη μισθοδοσία. Καμιά συναδέλφισσα και κανένας συνάδελφος εκπαιδευτικός να μη μείνει απλήρωτος τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων.
👉 Για τους συναδέλφους που ρωτούν, τα μισθολογικά κλιμάκια δε χάνονται αλλά θα κατατεθούν αναδρομικά (Χάνουμε βέβαια λεφτά που δε θα ξαναπάρουμε λόγω υπερφορολόγησης των αναδρομικών εως και 40%).
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ…

Μισθοδοσία Αναπληρωτών & Μόνιμων

Η επόμενη μισθοδοσία μόνιμων θα είναι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

 

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου (την ημέρα της πανελλαδικής απεργίας) θα καταβληθεί η μισθοδοσία των αναπληρωτών, στις περισσότερες διευθύνσεις από οσο γνωρίζουμε θα καταβληθούν και τα (αναδρομικά) ΜΚ στους αναπληρωτές Α’ φάσης, όπως και η μισθοδοσία των αναπληρωτών Β’ φάσης.

 

Θα περιλαμβάνονται τα αναδρομικά ΜΚ Σεπτεμβρίου και ο μισθός Οκτωβρίου

 

 

Δανειζόμαστε ένα απόσπασμα από ανάρτηση συναδέλφου που διαβάσαμε στο facebook:

…λένε ότι έλαχιστοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν (μιλάω για τον κύκλο μου, όχι πανελλαδικώς που ελπίζω εκεί κάτι να γίνει…). Το λυπηρό είναι ότι μέσα σε αυτούς που δε θα απεργήσουν είναι και πολλοί νεοδιόριστοι των 737€…Προφανώς λοιπόν νέα μου παιδιά που τρέχατε σε λόγγους και ακριτικά νησιά ,που κάνατε το αυτό σας παξιμάδι για να πληρώσετε δόσεις μεταπτυχιακών ,σεμιναρια κτλ, που ξενυχτούσατε διαβάζοντας και δουλεύοντας, που πολλοί δεν έχετε καταφέρει να κάνετε οικογένειες ,φίλους, σχέσεις σταθερές ή ό,τι γουστάρετε …προφανώς λοιπόν είστε ικανοποιημένοι! Νιώθετε οκ με αυτά τα λεφτά, νιώθετε πως ανταποκρίνονται στο έργο και τον κόπο /θυσίες σας. Μην παρεξηγηθώ , ξέρω απόλυτα πως οι καιροί είναι δύσκολοι και πως ναι κάποιοι θα ζοριστούν αν χάσουν 40-70€ ,αλλά αναρωτιέμαι είναι προτιμότερο να ζορίζονται όλη τους τη ζωή παρά να ζοριστούν μια βδομάδα /ένα μήνα; Ξέρω επίσης ότι πολλοί λένε, μα δε θα αλλάξει κάτι …και έχουν δίκιο! Απόλυτο δίκιο! Ναι ρε παιδιά, δε θα αλλάξει τίποτα, όταν σαν κλάδος είμαστε διαρκώς με το κεφάλι κάτω. Όταν κλαψουριζουμε για τα λεφτά και το ένσημο που θα χάσουμε αυτή τη μια μέρα κι όχι για την κατάντια μας τόσα χρόνια… Και έπεται συνέχεια…Και άντε από παλιους να περιμενεις μια κάποια υποταγη, να πεις ως δικαιολογία τους κατάπιε το συστημα…ξέχασαν…εσείς όμως ,όλοι εσείς οι νέοι εκπαιδευτικοί ,νεοδιόριστοι,αναπληρωτές που τρώτε τόσες δυσκολίες κάθε μέρα που ακόμη είστε μακριά από τον τόπο σας, με δανεικά ίσως ,ποτέ ξεχάσατε κιόλας; Ελπίζω η Τέταρτη να δείξει ότι υπάρχει ελπίδα ,τίποτα άλλο. Κι από εκεί και πέρα ας κάνει ο καθένας αυτό που κρίνει σκόπιμο.Κι οταν η υπουργός μας θα βγει πάλι και θα πει πολύ χαμηλή συμμετοχή, οι εκπαιδευτικοί είναι δίπλα μας και βλέπουν το έργο μας…ας πάρει ο καθένας μας αγκαλιά την τιμή του κι ας πορευτεί καταλλήλως. Εγώ πάντως αν με ρωτάτε την τιμή μου την ορίζω πολύ πιο πάνω από το χαμενο μεροκάματο μιας μέρας.

 

310095391 5554542504624582 1825351756615702056 n

Κάθε μήνα χωρίς ΜΚ, χάνονται χρήματα που δεν πληρώνονται ποτέ, λόγω υπερφορολόγησης των αναδρομικών!

Το ζήτημα της έγκαιρης απόδοσης των μισθολογικών κλιμακίων είναι κάθε χρόνο στην 1η γραμμή των διεκδικήσεων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης ανά τη χώρα. Και όχι άδικα! Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή ενός μέρους της μισθοδοσίας, όπως πολλοί πιστεύουν, που έτσι κι αλλιώς από μόνο του πλέον είναι εφιάλτης με τους μισθούς πείνας που επικρατούν.

Μια δεύτερη επίπτωση που πολλοί αγνοούν είναι ότι όταν πια μετά από μήνες γίνεται η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων και γίνεται και η πληρωμή των αναδρομικών, αυτά φορολογούνται πολύ περισσότερο από ότι εάν καταβάλλονταν εμπρόθεσμα στο μισθό κάθε μήνα. Με λίγα λόγια κανένας εφησυχασμός δεν μπορεί να υπάρξει.

 

Αν για κάθε μήνα χωρίς ΜΚ ο εκπαιδευτικός πληρώνεται 100ευρώ λιγότερα, δεν πρόκειται τα αναδρομικά που θα πάρει για αυτόν τον μήνα να είναι 100ευρώ, θα είναι αρκετά λιγότερα λόγω της νομοθεσίας περί υπερφολόγησης των αναδρομικών. Την αδυναμία της διοίκησης λοιπόν να διεκπεραιώσει γραφειοκρατικές διαδικασίες, την πληρώνει ο υπάλληλος κυριολεκτικά, χωρίς να έχει καμία ευθύνη!

 

Το συγκεκριμένο θέμα αναδεικνύει με ανακοίνωση της η Ανεξάρτητη Κίνηση του συλλόγου εκπαιδευτικών Κ. Σωτηρίου σε ανακοίνωση της, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι έχουν εκλείψει πια οι λόγοι που δικαιολογούσαν την καθυστέρηση στον υπολογισμό των ΜΚ για δύο σημαντικούς λόγους. 1ον Υπάρχει πια περισσότερο προσωπικό διαθέσιμο στις διευθύνσεις εκπαίδευσης(εκπαιδευτικοί στη διάθεση) που μπορεί να διατεθεί για το συγκεκριμένο έργο και 2ον υπάρχει πια η δυνατότητα για τις διευθύνσεις να αντλούν μισθολογικά στοιχεία απευθείας από το κεντρικό σύστημα του υπουργείου, κάτι που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

 

σε 1

 

Ίσως θα πρέπει και σε άλλους συλλόγους σε κάθε διεύθυνση πια, να γίνουν συντονισμένες διεκδικήσεις, ώστε να επισπευστούν άμεσα οι διαδικασίες μισθολογικής κατάταξης, μιας και κάθε μήνας που περνά είναι ¨χαμένα λεφτά” για τους συναδέλφους…

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

✅Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα καταβληθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει τις ημέρες του Αυγούστου, ολόκληρο τον Σεπτέμβριο και το Α’ Δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη. Η μισθοδοσία θα καταβληθει με εισαγωγικό κλιμάκιο.
✅ Η μισθοδοσία των αναπληρωτών θα καταβληθεί, εκτός απροόπτου, στις 7 Οκτωβρίου και θα αφορά τις ημέρες του Σεπτεμβρίου (δεν είναι ολόκληρος μήνας, καθώς δόθηκε ως διάστημα ανάληψης 5-6/9). Στις περισσότερες διευθύνσεις θα καταβληθεί με ΜΚ1 (κάποιες πιθανώς να προλάβουν να ενσωματώσουν τα μισθολογικά κλιμάκια).
Όποιες διαφορές στα ΜΚ θα πληρωθούν αναδρομικά στις επόμενες μισθοδοσίες.
Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου
Κύλιση προς τα επάνω