ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

Βήματα και Διαδικασίες που ακολουθούνται μετρά την ανακοίνωση των διορισμών

Αρχικά Θυμίζουμε ότι:

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν επιτρέπεται καμία υπηρεσιακή μεταβολή που συνεπάγεται αλλαγή της εν λόγω τοποθέτησης, όπως απόσπαση ή μετάθεση.

Τα βήματα που ακολουθούν:

  • Οι νέες προσλήψεις καταχωρούνται στα μητρώα ανθρώπινου δυναμικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.
  • Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ υποχρεούνται να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη του διορισμού τους
  • Για κάθε εκπαιδευτικό που πρόκειται να διοριστεί, απαιτείται ο αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΔ (στοιχεία που συλλέγονται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) και ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. (Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς νεοδιόριστων)
  • Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα κληθούν να καταχωρήσουν στο σύστημα απογραφής (https://apografi.gov.gr/) τους διοριστέους , οι οποίοι διορίζονται στην αντίστοιχη Διεύθυνσή τους και στη συνέχεια να αποστείλουν/επιστρέψουν συνημμένα αρχεία excel με τα ζητούμενα στοιχεία (δηλ. τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ) για όλους τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στις περιοχές της αντίστοιχης Διεύθυνσής τους
  • Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε χρόνο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας για να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται τώρα προσωρινά σε κενά που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση. Οριστικά, σε οργανικά πλέον κενά, θα τοποθετηθούν τον Μάιο (στην ίδια περιοχή) κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών (με τα μόρια μετάθεσής τους).

1) Αρχικά καταγράφονται και μετρούνται τα μόρια από τα οικογενειακά κριτήρια (γάμος, παιδιά), τα οποία είναι σταθερά και δεν αλλάζουν.
2) Έπειτα καταγράφονται η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα, χωρίς όμως να περαστούν τα μόρια! Ο εκπαιδευτικος παίρνει τα 4 μόρια μόνο στον δήμο που έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση και όχι σε όλο τον νομό.
3) Στις 2 τελευταίες στήλες καταγράφεται η συνολική προϋπηρεσία σε μήνες και ημέρες.
Όταν δυο ή περισσότεροι συνάδελφοι ισοβαθμούν στα οικογενειακά κριτήρια προηγείται αυτός που έχει συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα. Αν και πάλι ισοβαθμούν προηγείται αυτός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Αν ισοβαθμούν και στην πραγματική προϋπηρεσία, προηγούνται αυτοί με τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολείων. Τέλος, αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία, προηγείται αυτός που είναι υψηλότερα στο ΦΕΚ διορισμού.
* Για να λάβει κάποιος τα μόρια της εντοπιότητας, πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης.
** Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην προϋπηρεσία, αν οι μέρες είναι πάνω από 15 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, ενώ κάτω απο κάτω απο 15, στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω! Πχ 9 μήνες 02 ημερες και 9μηνες 14 ημερες ισοβαθμουν! 

Στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά κατά της έναρξη της σχολικής χρονιάς στις οποίες προβαίνουν όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προηγούνται:

  1. οι υπεράριθμοι
  2. αμέσως μετά οι νεοδιόριστοι με όσους είναι στη διάθεση
  3. και τελευταίοι, οι αποσπασμένοι και αυτοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης που αναφέρουμε παραπάνω. Ακολούθως τα κενά σε ειδικά σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Οι τελευταίοι του πίνακα νεοδιόριστων τοποθετούνται υποχρεωτικά στα κενά ειδικών σχολείων, έως ότου να καλυφθούν όλα. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (Ν. 4692/2020, άρθρο 48).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023-2024!!


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι (4 μόρια ο γάμος, 4 μόρια το πρώτο παιδί, 4 το δεύτερο, 6 το τρίτο και επτά 7 μόρια για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά) γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση (4 μόρια)
ε) η εντοπιότητα (4 μόρια)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 

364224680 609100824689817 6872586063486986796 n 1

Οδηγός για δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [2.91 MB]

 

Διεύθυνση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής & Ν.Τεχνολογιών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [152.40 KB]

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ»

Κατόπιν περιορισμένης αστοχίας του μηχανογραφικού συστήματος κατά την από 24-05-2023 ροή διορισμών των εκπ/κών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ανακοινοποιείται στο ορθό ο πίνακας με τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών που διορίζονται στη Γενική Εκπ/ση.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων επισημαίνεται ότι, σε σχέση με την από 24-05-2023 εν λόγω ροή (που αναρτήθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας), επέρχονται τροποποιήσεις μόνο στους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ60 με αύξουσα σειρά κατάταξης 3.257, 3.272, 3.361, 3.378, 3.388, 3.515, 3.600 και 3.626 στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας ΕΔΩ 

 

Νεοδιόριστοι / Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετα την ανακοίνωση των διορισμών! 

 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Ημερολόγιο Προσλήψεων/Διορισμών 2022-2023 μέχρι τώρα!

Ημερολόγιο Προσλήψεων/Διορισμών 2022-2023 μέχρι τώρα

24-03-23 Προσλήψεις 163 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών ΠΕ87.02 για το διδακτικό έτος 2022-2023
22-03-23 Προσλήψεις 846 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
21-02-23 Προσλήψεις 1.464 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
21-02-23 Προσλήψεις 484 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2022-2023 (17 ΠΕ21, 41 ΠΕ23, 159 ΠΕ25, 17 ΠΕ28, 14 ΠΕ29, 35 ΠΕ30)
21-12-22 Προσλήψεις 210 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2022-2023
21-12-22 Προσλήψεις 377 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει].
21-12-22 Αναδρομική πρόσληψη ενός (1) εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ81, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινού αναπληρωτή, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023.
28-11-22 Προσλήψεις 815 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
18-11-22 Προσλήψεις 2.631 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
04-11-22 Ανακοινοποίηση πίνακα προλήψεων προσωρινών αναπληρωτών Γενικής Β/θμιας Εκπαίδευσης μόνο ως προς τον κλάδο ΠΕ88.04 Διατροφής
01-11-22 Προσλήψεις 2.253 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
18-10-22 4 Προσλήψεις αναπληρωτών για το 18 Ανω του ΨΝΑ, για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ04.02, ΠΕ05 και ΠΕ78 – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
04-10-22 Πρόσληψη ΠΕ25 Σχολικού Νοσηλευτή ως προσωρινού αναπληρωτή σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ46ΜΤΛΗ-7Α6)
30-09-22 Προσλήψεις 7.089 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
26-09-22 Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ86 – Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2022-2023 (1 ΠΕ03, 1 ΠΕ86)
16-09-22 Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ04.01 – Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ04.01, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023 (1 ΠΕ01, 1 ΠΕ02, 1 ΠΕ04.01)
14-09-22 Πρόσληψη ενός (1) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 73 Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης ως προσωρινού αναπληρωτή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023.
08-09-22 Διορισμός 146 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία
06-09-22 Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01 (για το μάθημα της εικονογραφίας), ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ79.01/ΤΕ16, ΠΕ80, ΠΕ86, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023 (3 ΠΕ01, 9 ΠΕ02, 4 ΠΕ03, 3 ΠΕ04.01, 1 ΠΕ04.02, 1 ΠΕ04.04, 2 ΠΕ06, 2 ΠΕ07, 4 ΠΕ11, 2 ΠΕ79.01, 4 ΤΕ16, 2 ΠΕ80, 3 ΠΕ86, 2 ΠΕ01 – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, Σύνολο: 42)
01-09-22 Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αγγλόφωνων τμημάτων διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της Ελληνικής, του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2022-2023 (9 ΠΕ, 13 ΔΕ, 2 ΑΜΩ ΔΕ. Σύνολο: 24) [Τροποποίηση: 02-09-22]
01-09-22 Πρόσληψη ΠΕ25 Σχολικού Νοσηλευτή ως προσωρινού αναπληρωτή σε σχολείο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το διδακτικό έτος 2022-2023
26-08-22 Προσλήψεις 31.846 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023
24-08-22 Ανακοίνωση 146 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία
16-08-22 ΑΔΑ: ΨΔΜ446ΜΤΛΗ-5Ν7 – Διορισμός 6.906 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ, 2ΓΕ/2019 και 1ΓΤ/2020.
16-08-22 ΑΔΑ: 9ΚΓΣ46ΜΤΛΗ-Σ15 – Διορισμός 157 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-07-2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, σε Μουσικά Σχολεία.
16-08-22 ΑΔΑ: 6ΝΚΟ46ΜΤΛΗ-Ι0Ο – Διορισμός 1024 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Eιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
16-08-22 ΑΔΑ: Ψ1Υ146ΜΤΛΗ-Μ9Θ – Διορισμός 400 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). (17 ΔΕ01, 21 ΠΕ21, 5 ΠΕ22, 110 ΠΕ23, 70 ΠΕ25, 10 ΠΕ28, 58 ΠΕ29, 109 ΠΕ30)

Τελειωτικό χτύπημα στην εκπαίδευση από Κεραμέως με δηλώσεις για νέο σύστημα διορισμών;

Διαβάσαμε την τελευταία από ένα μπαράζ συνεντεύξεων της κ. Κεραμέως στην οποία αυτή τη φορά έχουμε και πάλι σαφή αναφορά σε “νέο σύστημα διορισμών”. Για να μην έχουμε αυταπάτες, μόνο νέο σύστημα που μπορεί να υπαινίσσεται με μία τέτοια δήλωση, είναι ένα σύστημα που να εμπεριέχει γραπτό ΑΣΕΠ, εξάλλου και έχει αναφερθεί ξεκάθαρα στο παρελθόν, αλλά είναι και το μόνο που μένει για να ολοκληρωθούν τα νεοφιλελεύθερα όνειρα της συγκεκριμένης πολιτικής σκέψης που μας κυβερνά, μιας και το προσοντολόγιο είναι ήδη πραγματικότητα. Τι έμεινε λοιπόν; Απλώς να καταστούν οι εκπαιδευτικοί όμηροι και των επαναλαμβανόμενων γραπτών διαδικασιών, εκτός από όμηροι στον ανταγωνισμό προσόντων(αγορασμένων και μη) που ήδη είναι. Αλήθεια διαβάσαμε κάπου το ερώτημα: Σε ποιον κλάδο, σε ποια δουλειά, σε ποιο άρρωστο μυαλό δίνει κανείς γραπτό διαγωνισμό για να δουλέψει ως συμβασιούχους σε ένα αντικείμενο στο οποίο έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση; Μάλλον στο μυαλό και στα σχέδια του εκπαιδευτικού επιτελείου των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εξάλλου είναι κάτι που δεν κρύβουν. Εξάλλου αυτό ακριβώς προέβλεπε και το εξάμβλωμα-νόμος Διαμαντοπούλου το 2010. Τι δηλαδή; Να δίνει κανείς γραπτό διαγωνισμό και με βάση αυτόν να δουλεύει ακόμα και αναπληρωτής! και μάλιστα μετά από 2 έτη να ξαναδίνει για να συνεχίσει να δουλεύει, αν ξαναγράψει καλά.. Αυτό το μεγαλοφυές πλάνο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ένεκα της κρίσης ίσως που έσκασε και μετέτρεψε τη λέξη διορισμός σε ανέκδοτο για 12 έτη. Τώρα όμως είναι πάλι εδώ, μας το ξεφουρνίζουν κάθε λίγο, σιγά σιγά.

Γιατί το θέλουν; Μα φυσικά για να είναι ο εκπαιδευτικός αναλώσιμος, εποχιακός, διαρκώς σε ανασφάλεια, μια μέσα και μια έξω από το σχολείο. Να μη διεκδικεί, να μη τεκμηριώνει δικαιώματα, να αντικαθίσταται από άλλους όταν μεγαλώνει, να πουλάνε ελπίδα κάθε φορά και σε άλλους και να δουλεύουν και οι “κουμπάροι” με τα φροντιστήρια και τα κολλέγια. Γιατί αυτό είναι ο νεοφιλελευθερισμός, θεωρεί την εργασιακή επισφάλεια εργαλείο και πλεονέκτημα για το σύστημα. Έτσι έχει φθηνότερους εργαζομένους, “ανακυκλώσιμους” με λιγότερα δικαιώματα.

Πως θα το επιχειρήσουν αν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο; Αυτά τα πράγματα γίνονται με “τακτ” ή με “πολιτική πονηριά” αν θέλετε, δηλαδή διορίζουν πρώτα τους παλιούς, δίνουν μεγάλη μεταβατική περίοδο κατά την οποία τα πάντα τρέχουν με τους παλιούς όρους, ώστε να περιορίζονται οι αντιδράσεις μιας και οι αλλαγές θα αφορούν τους επόμενους. Έτσι δεν έγινε και με την 1η επιβολή γραπτού ΑΣΕΠ από τον Αρσένη το 98; Όταν χάλασε ο κόσμος από τις κινητοποιήσεις τότε, έδωσαν τεράστια μεταβατική περίοδο. Για αυτό λοιπόν ίσως δεν πρέπει να καθησυχαζόμαστε επειδή οι πίνακες γενικής ανοίγουν τώρα και θα ισχύουν για 3 έτη…

Οι εκλογές πλησιάζουν και το να μιλάνε οι πολιτικοί σχηματισμοί για τέτοιες αναδιαρθρώσεις που πάντοτε ήταν κόκκινο πανί για τους εκπαιδευτικούς, δείχνει το πόσο δυνατοί αισθάνονται και  πόσους κινδύνους θα αντιμετωπίσει η εκπαίδευση αν εκλογικά υπερψηφιστούν προγράμματα κομμάτων με τέτοιες αναφορές. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε και τα αναλυτικά προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων για την εκπαίδευση, αλλά δεν αισιοδοξούμε για το τι θα δούμε.

Στο τέλος στο χέρι των πολιτών είναι. Τα πράγματα αλλάζουν από τον κόσμο με αγώνες πρωτίστως και με την ψήφο δευτερευόντως αρκεί να προσφερθούν οι εναλλακτικές..

Δείτε τη Συνέντευξή της Νίκη Κεραμέως και τα όσα ανέφερε στο liberal.gr: Κυβερνητικό έργο, Μόνιμοι Διορισμοί, αλλαγή συστήματος προσλήψεων, διορισμών ΑΣΕΠ κ.α.

Ποιος είναι ο πήχης και οι προτεραιότητες για την Παιδεία σε μια πιθανή δεύτερη τετραετία για τη ΝΔ; 

Έχουμε ήδη καταρτίσει, όπως σε όλους τους Κυβερνητικούς τομείς, ένα συνεκτικό σχέδιο για τις προτεραιότητες των επόμενων χρόνων στην Εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, προτάσσουμε τα εξής: την περαιτέρω υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ψηφιστεί και ξεκινήσει να εφαρμόζονται όπως η αξιολόγηση στα σχολεία, τα νέα σχολικά βιβλία σε 166 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, ο νέος νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΙ, η υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται με πόρους του ταμείου ανάκαμψης όπως οι επισκέπτες καθηγητές στα ΑΕΙ, τα βιομηχανικά διδακτορικά, τα νέα εκπαιδευτικά κέντρα καινοτομίας, νέα προγράμματα σπουδών για τις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ένα νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση και συνέχιση των μόνιμων διορισμών, απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής και γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο, ξενόγλωσσα προγράμματα στα Δημόσια ΙΕΚ, σχολές εφαρμοσμένων επιστημών στα ΑΕΙ και περαιτέρω ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών.

Πιστεύετε πως υπάρχουν γενικότερες μεταρρυθμίσεις που καθυστέρησαν και αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας βρέθηκε αντιμέτωπη με την παγκόσμια υγειονομική κρίση, που «πάγωσε» για μήνες πολλές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς και με την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, στην Ελλάδα προχωρήσαμε μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από τη μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σημειώνεται σημαντική βελτίωση – ενδεικτικά – στο ψηφιακό κράτος, στα εργασιακά, στην απονομή των συντάξεων, στην υγεία, φορολογική μεταρρύθμιση με πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις, βελτιώσεις στο καθεστώς επενδύσεων, στα πολύ σημαντικά έργα υποδομών, στην ενίσχυση του αμυντικού εξοπλισμού της χώρας, στην δικαιοσύνη. Ενδεχομένως, κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις μας θα είχαν προχωρήσει πιο γρήγορα, αν δεν υπήρχε η πανδημία. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι έγιναν και γίνονται πράξη.

Τι είναι αυτό που σας κάνει πιο υπερήφανη για το έργο σας στην Παιδεία και πόσο πιθανό είναι ένα πισωγύρισμα, αφού δεν υπάρχει κοινό σημείο επαφής και κατανόησης με την αντιπολίτευση; 

Στην πρώτη κυβερνητική μας θητεία, υλοποιήσαμε πλήρως το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία, όπως παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2018 και για την εφαρμογή του οποίου μας έδωσαν εντολή οι πολίτες το 2019. Σε δύσκολα χρόνια, εν μέσω πανδημίας και παγκόσμιων κρίσεων, ολοκληρώσαμε τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εργαστήκαμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα σύγχρονο και προσβάσιμο από όλους. Προσφέρουμε στα παιδιά μας σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να κάνουν πράξη τα όνειρά τους, να ακολουθήσουν το δρόμο που τα ίδια έχουν επιλέξει, σύμφωνα με τις κλίσεις και τις προτιμήσεις τους. Διαμορφώνουμε για τους εκπαιδευτικούς μας ένα περιβάλλον, στο οποίο ο ρόλος τους αναβαθμίζεται και οι επιλογές τους διευρύνονται. Το καταλυτικό στοιχείο για να μην υπάρχει πισωγύρισμα είναι κατά τη γνώμη μου η αποδοχή των αλλαγών αυτών από την κοινωνία. Ένα παράδειγμα: έχουμε εισάγει τη διδασκαλία των αγγλικών από την ηλικία των 4 ετών (ενώ προ του 2019 η διδασκαλία ξεκινούσε στο δημοτικό). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μία οικογένεια που μέχρι πρότινος πλήρωνε για να κάνει το παιδί της αγγλικά στην ηλικία των 4 και 5 ετών, δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνει, και το παιδί γυρνάει από το νηπιαγωγείο έχοντας ήδη γνώσεις αγγλικής. Όσο τις αλλαγές αυτές τις αγκαλιάζει η κοινωνία, τόσο απομακρύνεται ο κίνδυνος να έχουμε μετά από χρόνια πισωγυρίσματα. Αν έπρεπε να συνοψίσω σε μία φράση το μεταρρυθμιστικό έργο στην παιδεία, θα έλεγα ότι αυτό είναι η αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο και φτάνοντας μέχρι το Πανεπιστήμιο και τη Δια Βίου Μάθηση, με στόχο η επόμενη γενιά να είναι καλύτερη από τη δική μας.

Θα έχουμε μόνιμους διορισμούς το 23.. Ανάλυση δεδομένων και πληροφορίες Πατρεα/pde

Προκηρύξεις γενικής: Έτοιμες για το Εθνικό Τυπογραφείο οι δύο προκηρύξεις

Ρεπορτάζ E-wall για διορισμούς , άνοιγμα πινάκων γενικής αγωγής, σύσταση οργανικών 22-23!!

Ενημέρωση για την κατανομή διορισμών

Συνάδελφοι μετά απο πολλά μηνύματα που έχουμε δεχθεί και γιατί καταλαβαίνουμε την αγωνία όλων σας, θα αναφέρουμε όλα όσα καταφέραμε να μάθουμε!!

Με επιφύλαξη…

 

➡️Πε-70 3300- 3.400

➡️Πε-71 320-330

➡️Πε-06 αβθμια 260-280

➡️Πε-06 Δβθμια 60-67

➡️Πε-06 εαε 10-15

➡️Πε-11 αθμια 95-100 (7 αβαθμια ΕΑΕ  – 14 Δβθμια ΕΑΕ – 16 Δβθμια)

➡️Πε-60  960-975 

➡️Πε-60 εαε 150-155 

➡️Στη Β/βάθμια ειδική αγωγή μαθαίνουμε για 550 διορισμούς, με συγκεκριμένα -180-190 ΠΕ02 ειδικής (ΣΑΚΕΑ).

➡️Πε-04.01  57  γενικής και 48 πε04.01 ειδικής.

➡️Πε-02  305 -310

➡️ Πε-03  330-335

➡️ Πε-04.01  57- 59

➡️Πε-03 ΕΑΕ 104-106

➡️Πε- 88.02 περίπου 10

➡️ΠΕ- 04.04 Βιολόγοι 288 γενική & 7 ή 8 ειδικη

➡️ΠΕ- 04.05 Γεωλόγων 61 γενική & 7 ή 8 ειδικη

➡️ΠΕ-04.02  Χημικοί ειδικη 18

➡️Πε86: πρωτοβάθμια 38-40, δευτεροβάθμια 37-39 και ειδική περίπου 41


 

Οι πληροφορίες για την κατανομή του κ. Βουγια για ΕΕΠ ΕΒΠ

 Οπως όλα δείχνουν για το 2022, 400 θέσεις για διορισμό δίδονται στο ΕΕΠ-ΕΒΠ. 

Οι θέσεις για διορισμό στα ειδικά σχολεία θα είναι περισσότερες από τις θέσεις για τις ΕΔΥ. 

Μια κατανομή που διέρρευσε και δεν ξέρω αν ισχύει είναι 17 ΕΒΠ, 21 ΛΟΓΟΘ/ΤΕΣ, 5 ΕΠΑΓΓ. ΣΥΜΒ., 98 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 84 ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 15 ΦΥΣΙΚΟΘ/ΤΕΣ., 62 ΕΡΓΟΘ/ΤΕΣ., 98 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Σύνολο 400.

Δ) Μπορείτε να κάνετε μια πρόσθεση και να βρείτε τους συνολικά διορισθέντες ανά κλάδο, αν ισχύσουν βέβαια τα νούμερα φέτος.


 

ΠΑΣΑΔ: Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις μας, η κατανομή στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ θα είναι (περίπου) η εξής:

Δάσκαλοι 3330

Νηπιαγωγοί 970

Δάσκαλοι Ειδικής 330

Νηπιαγωγοί Ειδικής 150

Γυμναστές 100 

Αγγλικοί 280

Γαλλικοί 50

Γερμανικοί 10

Εικαστικοί 35

Μουσικοί 80

Πληροφορικοί 40

Σε όλα τα παραπάνω νούμερα μπορεί να υπάρχει μια απόκλιση +/- 5-10 ατόμων.

Την τελική απόφαση θα τη λάβει η πολιτική ηγεσία. Βρισκόμαστε εν αναμονή των υπογραφών και της ανακοίνωσης της κατανομής


 

Νεκτάριος Κορδής:

Η Πρωτοβάθμια γενική εκπαίδευση θα πλησιάσει τους 5000 διορισμούς!

Η Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση δεν θα φτάσει ούτε τις 2000! 

Η ΕΑΕ της δευτεροβάθμιας παίρνει κάποιες εκατοντάδες θέσεις μαζί με εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων! 


 

Συνάδελφοι δυστυχώς αυτά τα λίγα έχουμε πληροφορηθεί και τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να τα γράφουμε στον καθένα ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε για άλλες ειδικότητες ή κλάδους που μας ρωτάτε, γιατί δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση.

Υπομονή και καλή επιτυχία σε όλους!

Η κατανομή διορισμών στο μικροσκόπιο του e-wall

Όλοι αυτές τις μέρες ρωτούν και αγωνιούν για ένα πράγμα. Την κατανομή των διορισμών. Έχουμε όμως να περιμένουμε πολλα; Πάμε να δούμε αναλυτικά.

Πρώτα πρέπει να δούμε τα οργανικά κενά.

Έχουμε 10.531 οργανικά που δόθηκαν για τις μετατάξεις, όμως από αυτά πρέπει να αφαιρέσουμε τα οργανικά των ΕΕΠ/ΕΒΠ στα ΚΕΔΑΣΥ(-402) και των εκπ/κων στα ΚΕΔΑΣΥ(-139) καθώς σε αυτά δεν πραγματοποιούνται διορισμοί. Έπειτα πρέπει να προσθέσουμε στα κενά αυτά τα κενά ειδικής αγωγής Α/βαθμιας(+510) και Β/βάθμιας(+1096) και τα κενά των μουσικών στην Α/βαθμια(+458) τα οποία δε δόθηκαν στις μετατάξεις. Έτσι καταλήγουμε σε έναν αριθμό συνολικών οργανικών κενών γύρω στο 12.054 και λέμε “γύρω” γιατί ενδεχομένως να μεταβάλλεται ελάχιστα αυτό το νούμερο, για άλλους λόγους, όπως γιατί κάποιοι ίσως μετατάχθηκαν από σχολεία σε ΚΕΔΑΣΥ και αύξησαν έτσι τα διαθέσιμα οργανικά προς διορισμό.

Υπολογίζοντας λοιπόν περί τα 12.054 κενά διαθέσιμα προς διορισμό και 8.568 πιστώσεις διορισμών, καταλήγουμε ότι θα μείνουν ακάλυπτα 3.486 κενά. Η κατανομή λοιπόν ουσιαστικά θα μοιράσει αυτά τα ακάλυπτα κενά στους κλάδους. Πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει με τον διαμοιρασμό αυτής της “χασούρας” ανά κλάδο και ποιοι κλάδοι μπορεί να πληρώσουν το τίμημα αυτού του ελλείμματος διορισμών..

Ξεκινάμε με ΕΕΠ/ΕΒΠ, έχουμε περί τα 1.494 διαθέσιμα οργανικά και ακούγεται ότι θα καλυφθούν περί τα 1000 (σημειώνουμε ότι ο Πατρέας προβλέπει μεταξύ 750 και 1500 οπότε είναι ανοικτό εδώ).

Αν ωστόσο επαληθευτεί το σενάριο του 1000+, θα έχουμε περίπου 500 ακάλυπτα κενά απο τα 3.486 να εντοπίζονται στο ΕΕΠ και ψάχνουμε τα άλλα 3.000 που θα πάνε.

Μουσικούς έχει ακουστεί κάλυψη περίπου 250κενών! (πηγή:Πατρεας), ενώ υπάρχουν περί τα 1.115 κενά. Άρα μιλάμε για δυσθεόρατο ψαλίδι 865 διορισμών, βέβαια, εδώ πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια αύξηση του ποσοστού κάλυψης.

Στη Β/βάθμια αναμένεται κάλυψη του 100% των κενών (αναμένουμε να δούμε και μια μικρή αύξηση με έναν επιπλέον αριθμό 10 εως 30 πάνω απο τις μετατάξεις στις ειδικότητες ΠΕ- 02, 03, 04 ), με μια διαφοροποίηση ενδεχομένως στους ΠΕ04.04 που αναμένεται κάλυψη 60%(πηγή: Πατρέας) επί των υφιστάμενων 389 κενών, ίσως έχουμε ενα ψαλίδι εκεί λοιπόν περί τους 156διορισμούς.
Στην Α/βαθμια ειδική αναμένεται σχεδόν 100%κάλυψη (330ΠΕ71, 151ΠΕ61).

Στη Β/Βαθμια ειδική υπάρχει το σενάριο κάλυψης περί των 750 από τα 1096 κενά, άρα ίσως υπάρξει ψαλίδι κοντά στον αριθμό 346.
Στους νηπιαγωγούς η αίσθηση είναι οτι πάμε για κάλυψη 100% περίπου (950). Το ίδιο πιστεύουμε και για τους κλάδους Αβάθμιας με ελάχιστα οργανικά (ΠΕ08, ΠΕ06, ΠΕ07..) απόρροια της απαράδεκτης απόφασης για μη ίδρυση νέων οργανικών θέσεων, όπου θα ήταν σκάνδαλο να μην καλυφθούν όλα τα κενά. Το ίδιο ελπίζουμε και για τους γυμναστές χωρίς όμως να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για αυτό (κάποιες μη επιβεβαιωμένες πηγές μόνο), ο αριθμός των κενών τους είναι μικρός(218).

Και τέλος έμεινε το μεγάλο ψαλίδι και ο κλάδος των ΠΕ70.

Αν υποθέσουμε ότι τα σενάρια για το ψαλίδι διορισμών στους προηγούμενους κλάδους πλησιάσουν την πραγματικότητα μένουν 3485-494-865-156-346=1625 χαμένοι διορισμοί να πρέπει να αφαιρεθούν απο τα οργανικά των ΠΕ70(4173-1625). Άρα με την όλη συλλογιστική καταλήγουμε σε εναν αριθμό περί το 2.548 (+-50) διορισμούς ΠΕ70..

Κλείνοντας τονίζουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν ανάλυση των δεδομένων σε συνδιασμό με τις όποιες πληροφορίες έχουμε εμείς και όσες αντλήσαμε απο τον Πατρέα. Είναι αποκαλυπτικό γιατι καταλαβαίνουμε ότι τα περιθώρια αλλαγών για αυτούς που θα κάνουν την κατανομή είναι πολύ περιορισμένα. Τα κουκιά είναι μετρημένα. Έχουν να μοιράσουν τα 3.500 κενά που θα μείνουν ακάλυπτα σε όλους τους κλάδους και θεωρούμε πως κάπως έτσι σκέφτονται να το κάνουν.. Σε κάθε περίπτωση τονίζουμε ότι ακόμα δεν έχει κλειδώσει η κατανομή.

Συνάδελφοι για μια ακόμη φορά κλείνουμε λέγοντας ότι η κοκορομαχίες ανάμεσα σε συναδέλφους για την πίτα των διορισμών είναι αδιέξοδες. Σκεφτείτε ότι οι 11.000 πιστώσεις εγκρίθηκαν απο το υπουργείο εσωτερικών, αλλά πολλές θα μείνουν ανενεργές για φέτος ή θα δοθούν αλλού(πανεπιστημιακή αστυνομία)… ίσα ίσα θα πει κάποιος για να μείνουν μερικά κενά ακάλυπτα, ώστε να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας.. Ας μην τους κάνουμε τη χάρη..

Κλείνουμε με το απόσπασμα του παλιού άρθρου του Αντώνη Καραφώτη από το 2021: “Ο εμφύλιος για την κατανομή δεν έχει νόημα. Δε θα εξαρτηθεί από τις πιέσεις των αιρετών, ούτε των ομοσπονδιών…Δεν  θα προκύψει από τις απαιτήσεις της πιο ισχυρής συντεχνίας. Αυτές λίγο ίσως επηρεάσουν, κυρίως επειδή οι ιθύνοντες αδιαφορούν αδιακρίτως για όλες τις ειδικότητες. Μικροεξυπηρετήσεις, αν υπάρξουν, δεν μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική στρατηγική σε αξιοσημείωτο βαθμό. Οι πολιτικοί αδιαφορούν για πρόσωπα και συντεχνιακά συμφέροντα, παρότι τα χρησιμοποιούν για να διασπάσουν το εκπαιδευτικό κίνημα και τις διεκδικήσεις του. Νοιάζονται μόνο για το πολιτικό κόστος..”

((ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ – ΤΖΑΤΖΟΣ))

Με Test IQ και Στίβο Μάχης το νέο σύστημα διορισμών εκπ/κων από το 2023!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες γνωστής ιστοσελίδας, γνωστός Γεν. Γραμματέας υπουργείου επεξεργάζεται στο μυαλό του, ένα υπερκαινοτόμο σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου διορισμού στην Εκπ/ση. Αυτό θα περιλαμβάνει αγωνίσματα στίβου μάχης και test ΙQ. Σε περίπτωση που κάποιος σημειώνει επίδοση κάτω της βάσης ή δεν τερματίζει στο στίβο μάχης δεν θα μπαίνει καν στους πίνακες διορισμών!

Πολλοί επιχειρηματίες φίλοι του κυβερνώντος κόμματος ετοιμάζονται να ανοίξουν φροντιστήρια για διαγωνισμούς IQ και γυμναστήρια επικεντρωμένα στους στίβους μάχης! Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι τυχεροί και να θησαυρίσουν!

Διάφοροι “συνδικαλιστές” έσπευσαν να δηλώσουν τον αποτροπιασμό τους με αυτήν την προοπτική! Βέβαια πολλοί ξέχασαν ότι η παράταξή τους έχει ως επίσημη θέση ακριβώς αυτό! Και ότι στο παρελθόν η ίδια παράταξη εισήγαγε την εφαρμογή του ίδιου συστήματος πριν 25χρόνια! Ε σιγά. Λεπτομέρειες θα πει κάποιος οκ.
Δύο μοιάζουν να είναι οι επικρατέστερες εξηγήσεις για την αψυχολόγητη αυτή είδηση που βγήκε σήμερα το πρωί:

1)Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα λέγαν ότι βγήκε μόνο για τα κλικ(!) και
2) Κάποιοι πιο κακοπροαίρετοι πιστεύουν ότι το υπουργείο πέταξε μια διαρροή “λαγό” για να κόψει αντιδράσεις και να προετοιμάσει συνειδήσεις και το έδαφος για τα μελλοντικά του σχέδια.

 

Εμείς από την άλλη, θυμώνουμε που κάποιοι παίζουν με την αγωνία και το άγχος των συναδέλφων αναπληρωτών.

 

Τα παραπάνω είναι προϊόν μυθοπλασίας και ουδεμία σχέση έχουν ή θα έπρεπε να έχουν με την πραγματικότητα….φυσικά!

Κύλιση προς τα επάνω