ΑμεΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών με αναπηρίες (ΑμεΑ) εξασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ και ότι θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αυτό περιλαμβάνει θέματα ωραρίου, αδειών, μεταθέσεων και απόσπασης.

  1. Ωράριο: Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ έχουν ειδικές ρυθμίσεις ωραρίου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
  2. Άδειες: Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ δικαιούνται ειδικές αδειες για να αντιμετωπίσουν ιατρικές ή άλλες ανάγκες που σχετίζονται με την αναπηρία τους.
  3. Ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων / απόσπασης: Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ έχουν προτεραιότητα σε μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ώστε να διευκολυνθεί η εργασία τους και η πρόσβασή τους σε κατάλληλο περιβάλλον. Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Η παροχή των δικαιωμάτων και παροχών στους εκπαιδευτικούς ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η παροχή των παραπάνω δικαιωμάτων και παροχών στους εκπαιδευτικούς ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ειδικές κατηγορίες / Αποσπάσεις νεοδιόριστων: 21/08 έως 23/08 για υποβολή αιτήσεων!

Ωράριο – Εφημερίες

Εφημερίες: Δεν Υπάρχει νομικό πλαίσιο που να απαλλάσσει τα άτομα ΑΜΕΑ από τις εφημερίες
Το αφήνει στην ευχέρεια του συλλόγου διδασκόντων. Εάν ο σύλλογος διδασκόντων ψηφίσει κατά πλειοψηφία να τα απαλλάξει τότε δεν κάνουνε εφημερίες

Σύμφωνα με το με Α.Π. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/05-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

«Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, η μείωση του ωραρίου εργασίας δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω Γνωμοδότηση, δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.»

Στα πλαίσια όμως, της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής, βάσει του αρ. Φ.351.5/23/51715/Δ1/8-5-2009 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., έχουν δοθεί οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να φροντίζουν ώστε να τους εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητικές εργασίες, συμμετοχή σε εορταστικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, εφημερίες κ.λ.π.), εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τον Ν. 2527/1997.

Οι διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 4 και 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) και η Γνωμοδότηση 268/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους δημοσίους υπαλλήλους με βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σε αυτούς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν, δεν εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς, το ωράριο των οποίων ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις.

Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω Γνωμοδότηση, δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.» Στα πλαίσια όμως, της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής, έχουν δοθεί οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να φροντίζουν ώστε να τους εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητικές εργασίες, συμμετοχή σε εορταστικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, εφημερίες κ.λ.π.), εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιος:

Στo πλαίσιo όμως της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής παρακαλούµε να δώσετε σχετικές οδηγίες στους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων της περιφέρειάς σας ώστε να τους εξασφαλισθεί συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρασχεθεί κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το µέτρο αυτό δεν παρακωλύει την οµαλή λειτουργία του σχολείου”.

372524038 213027291486353 4583218781955077042 n

 

ΑΔΕΙΕΣ:

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται 6 μέρες άδεια επιπλέον της κανονικής το χρόνο
νόμο 4674/2020 αρθ.47 (αναθεώρηση του 3528/2007)

Είχε γίνει αναφορά πριν χρόνια στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την εξομοίωση στις άδειες αναπληρωτών – μόνιμων γονέων ΑΜΕΑ.

Η απάντηση στην αναφορά ήταν η ψήφιση του νόμου του 2020 (N.4674/2020 άρθρ.: 47) με βάση τον οποίο και οι αναπληρωτές γονείς δικαιούνται τις 22 μέρες άδειας οι οποίες για τους αναπληρωτές είναι αναλογικά της σύμβασης.

Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υποχρεωτική χρήση της κανονικής και μετά της άδειας αυτής.

Όπως επίσης δεν υπάρχει θέμα με το όριο ηλικίας του τέκνου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του Ν.1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

 

373457936 680823256902858 5609928835750285630 n

 

 

Ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 στο άρθρο 17 του ν. 3402/2005 του ν. 3454/2006 και στο άρθρο 52 του ν. 4115/2013.

Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.».

εαε κατηγοριες

Οι παθήσεις:

  • 1) Αρθρο 13 του π.δ. 50/1996

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
β) Το β αφορά τους πολύτεκνους
γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

  • 2) άρθρο 17 του ν. 3402/2005

Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

  • 3) Παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 – Αφορά στους πολύτεκνους
  • 4) Αρθρο 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16

Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους

Ψηφιακή Πλατφόρμα Δωρεάν Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία

Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Διευθυντές, ΑΕΙ, Διορισμοί & ΑμεΑ!

Οι ρυθμίσεις που κατατέθηκαν σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ και ψηφίστηκαν στη Βουλή

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για Οδηγούς Κατάρτισης ΙΕΚ!

Άρθρο 27 – Ρύθµιση προσλήψεων και υπηρεσιαν πκών µεταβολών κατά τηροεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994

Άρθρο 29 – Γονικές άδειες στον δηµόσιο τοµέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 100 – Ρυθµίσεις σχετικές µε τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων και µε την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021

Άρθρο 101 – Ρύθµιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων

Άρθρο 102 – Θέµατα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022

Άρθρο 103 – Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος µε το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022

Άρθρο 104 – Ρύθµιση για την προθεσµία επαναπροκήρυξης θέσεων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 105 – Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

 

ΑΜΕΑ: Δωρεάν Νομική Βοήθεια χωρίς Κριτήρια!!

Στη Βουλή για ψήφιση κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την “αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και επικαιροποίηση της ορολογίας των Κωδίκων με το οποίο υλοποιούνται κομβικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Στόχοι του Σχεδίου Νόμου είναι:

α) η προώθηση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μέσω της κατοχύρωσης της γενικής αρχής της ίσης μεταχείρισης,

β) η απαλοιφή υποτιμητικών και στερεοτυπικών εκφράσεων για τα άτομα με αναπηρία στα βασικά νομοθετήματα και η εναρμόνισή τους με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και

γ) η ενίσχυση της άμεσης και αποτελεσματικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης.

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

Παράλληλα, επικαιροποιείται η ορολογία των Κωδίκων των βασικών νομοθετημάτων της Ελλάδας, και συγκεκριμένα, γίνεται αναδιατύπωση υποτιμητικών όρων και αντικατάσταση στερεοτυπικών εκφράσεων σε άρθρα του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017 που εμπεριέχουν όρους για τα άτομα με αναπηρία που δε συνάδουν με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας την οποία ακολουθεί η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν. 4074/2012).

Επίσης, ενισχύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της αποτελεσματικής πρόσβασής τους στη Δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε.) με την προσθήκη ειδικής πρόβλεψης στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να δημιουργήσει βελτιωμένες συνθήκες προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία σε όλα τα δικαστικά μέγαρα της χώρας, τροποποιώντας προς τον σκοπό αυτό τον Νόμο 4938/2022 “Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών”. Συγκεκριμένα, γίνεται προσθήκη στο άρθρο 17 του Νόμου 4938/2022, ώστε να οριστεί σε κάθε Δικαστήριο ή Εισαγγελία της χώρας υπεύθυνος για ζητήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, ενημέρωσής τους, και διευκόλυνσης της εξυπηρέτησής τους, με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων τους.

Τέλος, αναπροσαρμόζονται οι όροι παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος με τη θέσπιση θετικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα ρυθμίζεται η απευθείας συμπερίληψη των πολιτών με αναπηρία άνω του 67% στους δικαιούχους της παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη. Με δεδομένες τις αντικειμενικά αυξημένες οικονομικές ανάγκες και δαπάνες των ατόμων με αναπηρία επιτάσσεται η επέκταση της νομικής βοήθειας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ένταξης σε άτομα με αναπηρία για την πραγμάτωση συνταγματικών επιταγών και την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών μας.

Συνήγορος του πολίτη: Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου – Γονική άδειας άνευ αποδοχών – Επέκταση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ

SOS από γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ για τη βεβαίωση αναπηρίας ΚΕΠΑ. Περιμένουμε από το ΑΣΕΠ και το υπουργείο παιδείας να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να δώσει λύση σε ένα ανθρώπινο και κοινωνικό ζήτημα.

 

Ακολουθεί η επιστολή,

Οι πίνακες του ΑΣΕΠ πρόκειται να ανοίξουν άμεσα για τους εκπαιδευτικούς.

Υπάρχει ένα τεράστιο κενό με το ζήτημα της μοριοδότησης των εκπαιδευτικών με παιδιά ΑΜΕΑ.

 

ΦΕΚ του ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων βίας & παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

 

  • Τι γίνεται στην περίπτωση που η βεβαίωση αναπηρίας του παιδιού έχει λήξει και δεν υπάρχει κανένα φως στον ορίζοντα για το πότε θα αποφασίσει το ηλεκτρονικό σύστημα – καθώς έτσι πλέον κλείνονται τα ραντεβού για επιτροπές του ΚΕΠΑ- να καθορίσει το ραντεβού του παιδιού σου για επανεξέταση;

 

  • Όταν ξέρεις ότι ο χρόνος είναι αντίπαλός σου καθώς αν δεν έχεις το πολυπόθητο χαρτί το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ δεν μπορείς να πιστοποιήσεις το αυτονόητο για το παιδί σου;

 

  • Όταν ξέρεις οτι μπορεί να μείνεις άνεργος καθώς στους νέους πίνακες του ΑΣΕΠ δεν πρόλαβες να καταθέσεις την βεβαίωση αναπηρίας του παιδιού σου χωρίς να έχεις καμία ευθύνη για αυτό;

 

Πίνακες εκπαιδευτικών – ΑΣΕΠ: Ενημέρωση για τις επερχόμενες προκηρύξεις Γενικής Αγωγής – ΑΣΕΠ

 

Απορίες που φαντάζομαι πολλοί γονείς σαν εμένα εκφράζουν και πρέπει να βρεθεί μια λύση σίγουρα.

 

Θα πρέπει ο ΑΣΕΠ να διευκρινίζει γραπτώς σε περίπτωση που δεν θα έχουμε μια πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα είναι σε ισχύ, πως θα μπορέσουμε να μοριοδοτηθούμε.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ευαισθητοποίηση των υπευθύνων απέναντι στους γονείς αυτούς όπως και εγώ και εύχομαι να βρεθεί μια λύση σύντομα.

Δήμος αποκλείει ΑμΕΑ – άτομα με αναπηρία – “Εσείς θα παίρνατε ανάπηρους στη δουλειά σας; λέει ο Δήμαρχος”

Απίστευτες κουβέντες ξεστόμισε ο Αντώνιος Σιγάλας, Δήμαρχος Σαντορίνης για ανθρώπους, ΑμεΑ, άτομα με αναπηρία, που κάνουν αιτήσεις για μια θέση σε Δήμους.

«Ξέφυγε» εντελώς, σε τηλεοπτική σου συνέντευξη σε τοπικό μέσο, εξαπολύοντας απαράδεκτους χαρακτηρισμούς για ΑμΕΑ, προσπαθώντας (με το δικό του “νταηλίδικο” τρόπο) να δικαιολογήσει την κατάσταση με την καθαριότητα στο νησί.

Λέει χαρακτηριστικά (σ.σ. οι εκφράσεις δικές του):

««Καλούμε κόσμο (στις υπηρεσίες) και δεν έρχεται…μου λένε… πάρε τους μισούς ανάπηρους, με συγχωρείτε, εσείς θα τους παίρνατε στη δουλειά σας; Γιατί να κρεμάω τον βιοπαλαιστή και να έχω τον τεμπέλη, ή αυτόν που πονάει η μέση του… Αφού δεν μπορεί. Όλοι χαρτιά γιατρού μου φέρνουνε. Αυτό το σύστημα έχει καταρρεύσει εδώ και δεκαετίες. Ξέρετε ότι δεν είναι προαπαιτούμενο να είσαι υγιής για να δουλέψεις στην καθαριότητα του Δήμου; Ξέρετε τι μου στείλανε με την Κ «τόσο»… του 2020; 67% αναπηρία; Άτομα που δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε να καθαρίζουν ούτε τα τζάμια! Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς; Ο δημότης…ο  βιοπαλαιστής, ο πολύτεκνος… Τους ανίκανους γι’ αυτές τις εργασίες. Και θα επιμείνω εγώ σε αυτό; Στο χωριό μου λέγανε σε ξένο ώμο… 100 ξυλιές και λίγες είναι…»

Φόρμα συμμετοχής εκδήλωσης Εκπαιδευτικών και Γονέων Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

Δείτε το βίντεο στο 1:04:01

 

ΦΕΚ του ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων βίας & παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

milamou: πλατφόρμα ψυχολογικής στήριξης με εθελοντές ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας

 

aftodioikisi

ΥΠΑΙΘ & Υπ. Υγείας: Αναμένεται αλλαγή του ΠΔ/96 για ΑΜΕΑ και ειδικές κατηγορίες

Όπως μας ενημέρωσαν οι συνάδελφοι Γιώργος Σασλης θεοτοκατος και η Αναστασία Ξυφαρη της ομάδας (Εκπαιδευτικοί με Αναπηρίες Συζύγων και Τέκνων)

 

Οι υποσχέσεις που είχαν λάβει από τον Αύγουστο συνάδελφοι, φαίνεται να παίρνουν σάρκα και οστά.

Όπως μας μεταφέρθηκε από συναδέλφους

“«Σε επικοινωνία του Γραφείου της Υπουργού Παιδείας με το Γραφείο του κ. Κυμπουρόπουλου έγινε γνωστό πως:

Α) Το Υπουργείο Παιδείας κατέληξε μαζί με το Υπουργείο Υγείας στην ανάγκη αλλαγής του ΠΔ 50/’96

Β) Το Υπουργείο Υγείας όρισε τον εμπειρογνώμονα-εκπρόσωπο του, την εβδομάδα που ακολουθεί θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κοινή συνάντηση

Γ) Αφετηρία των αλλαγών θα είναι η απόφαση του ΚΕΣΥ του 2016».

Η υπουργός έδωσε εντολή να εφαρμοστεί ό,τι ισχύει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Όσον αφορά σε εκτίμηση χρονοδιαγράμματος, λογικά μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμο το ΦΕΚ για δημοσίευση.

Καθώς τρέχουν οι αιτήσεις μετάθεσης για τους πολύπαθους διορισθέντες του 2021 και είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα επιλογής και σειράς προτίμησης περιοχών και δεδομένου ότι ο νέος νόμος θα δημοσιευθεί /

-θα έχει ισχύ μετά το πέρας των αιτήσεων μετάθεσης…?

Αναμένουμε & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να έχει αναδρομική ισχύ, δηλ. να ισχύσει μετάθεση κατά προτεραιότητα και για τους αιτούντες μετάθεσης για το 2023-2024 ΚΑΙ για όσους εκπαιδευτικούς με αναπηρία των ιδίων ή μελών της οικογενείας, εφόσον το επιθυμούν να τους δοθεί το δικαίωμα να δηλώσουν εκ νέου περιοχές μετάθεσης.”

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΣΥ 2016

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.69 MB]

Κάρτα διοδίων ΑμεΑ και διευκρινήσεις – ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΕΡΏΤΗΣΗ:

Στο νόμο 4903/2022 (ΦΕΚ 46/Α/05-03-2022) στο Άρθρο 17 στο τέλος λέει:

“Ο δικαιούχος επιβαίνει στο όχημα κατά τη διέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχημα, η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Mε την απόφαση του τρίτου εδαφίου, καθορίζονται, επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κατ’ εξαίρεση διέλευσης, το οποίο αποτελεί έσοδο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών”.

1. Ποιες είναι τελικά αυτές οι προϋποθέσεις και σε πια ΚΥΑ ή άλλη διάταξη μπορούμε να τις βρούμε;

2. Θα πρέπει να βγει έξτρα κάρτα πέρα από τη μπλε (δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ) του υπουργείου μεταφορών; Και αν ναι, με πια διαδικασία ακριβώς;

Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με γιατί στα περισσότερα διόδια δεν δέχονται την έκπτωση αν δεν είναι ο ΑμεΑ μέσα και/ή έχουν δική τους κάρτα διέλευσης διοδίων.

 

💥ΚΑΙ Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ) email yot@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενιαία κάρτα για τη διέλευση των ΑμεΑ από όλους τους αυτοκινητοδρόμους με διόδια

ΣΧΕΤ.: Το από 16.09.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου….

Σε συνέχεια του από 16.09.2022 ηλεκτρονικού σας μηνύματος με θέμα «Περί προϋποθέσεων διέλευσης από», σας ενημερώνουμε ότι

Με το άρθρο 17 του Ν. 2403 (46 Α΄ 2022) καθορίστηκαν οι δικαιούχοι της ενιαίας κάρτας για διέλευση των ΑμεΑ από όλους τους αυτοκινητοδρόμους με διόδια. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής και η κάρτα θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται στους δικαιούχους. Αρμοδιότητα για την έκδοση των καρτών έχει η Υπηρεσία μας.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη αποσυνδέθηκε η υποχρέωση χρήσης συγκεκριμένου οχήματος καθώς και η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του ΑμεΑ στο όχημα κατά την διέλευση από τα διόδια, εφόσον πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης που θα εκδοθεί. 

Βρισκόμαστε στην φάση υλοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής και έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ενιαίας κάρτας προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοσή της.

IMG 20221008 111009

 

ΠΗΓΗ Ομάδα υποστήριξης ΑΜΕΑ

Στη Βουλή η επιστολή διαμαρτυρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία από τον Χάρη Μαμουλάκη

Χ. Μαμουλάκης: Ελλείψεις και καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για Άτομα με Αναπηρία

 

Την επιβεβλημένη, άμεση επίλυση των προβλημάτων που στερούν το δικαίωμα μαθητών/τριών με αναπηρία στην ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, αναδεικνύει με την κατάθεση σχετικής επιστολής της Εθνικής Συνομοσπονδίας Α.με.Α., ως Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης.

 

Με την συγκεκριμένη επιστολή, η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ διαμαρτύρεται για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, παράλληλης στήριξης, τμημάτων ένταξης, και σε ΕΒΠ για την κάλυψη των αναγκών τους, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μαθητές/τριες με αναπηρία να στερούνται το δικαίωμά τους σε ένα σύστημα συνεκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής κοινωνίας που αποδέχεται τη διαφορετικότητα και σέβεται τα ατομικά τους δικαιώματα. Όπως τονίζεται, αυτές οι ελλείψεις ή καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις του κατάλληλου προσωπικού, οδηγούν σε διακρίσεις για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία, λόγω της ετεροχρονισμένης έναρξης της φοίτησής τους έναντι των συνομήλικών τους ή/και της αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των σχολικών δραστηριοτήτων από το προσωπικό που τοποθετείται στις εκπαιδευτικές μονάδες. Ζητείται παράλληλα η ένταξη των εκπαιδευτικών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, αλλά και εκπαιδευτικών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες, σύζυγοι, αδέλφια και τέκνα ατόμων με βαριές αναπηρίες, σε ειδική κατηγορία με δικαίωμα άμεσης μετάθεσης, απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές δομές στον τόπο προτίμησής τους.

 

Ο Χάρης Μαμουλάκης ζητάει απαντήσεις από την αρμόδια Υπουργό, για το εάν προτίθεται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Α.με.Α..

 

 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Η επιστολή διαμαρτυρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

«Ο κόσμος που πρέπει να αλλάξουμε», του Τζίντζιου Μίλτου

Μου πήρε αρκετά δευτερόλεπτα να βρω το λάθος της φωτογραφίας.

unnamed

Όταν το βρήκα, ένιωσα έντονη απογοήτευση. Απογοήτευση αρχικά για εμένα τον ίδιο που μου πήρε τόσο πολύ χρόνο να αντιληφθώ κάτι τόσο προβληματικό. Απογοήτευση αμέσως μετά για την κοινωνία μας, για τις αρχές μας, για τις επιλογές μας. Απογοήτευση για τις προτεραιότητες που έχουν επικρατήσει στα κοινά.

Άκουσα στη συνέχεια ότι πρόκειται για μια εκδήλωση εγκαινίων στην Κρήτη. Διακρίνονται διάφοροι τοπικοί αιρετοί και γνωστά στελέχη της κυβέρνησης(μαζί και ο υπουργός πολιτισμού Λευτέρης Αυγενάκης), αρκετοί κληρικοί, όλοι ντυμένοι με τα ανάλογα κοστούμια για την εκδήλωση. Προσπαθησαν να αυτοπροβληθούν μέσω της εκδήλωσης, να κερδίσουν δημοσιότητα.

Κάπου εκεί σε μια γωνίτσα, στην κατω δεξιά πλευρά της φωτογραφίας, βρίσκεται παραγκωνισμένος ενας άνθρωπος καθισμένος στο αναπηρικό του αμαξίδιο. ΚΑΤΩ από το βάθρο. ΕΚΤΟΣ εξέδρας επίσημων. Σε μια εκδήλωση για τον αθλητισμό ξεχάστηκε η παρουσία του προέδρου της παραολυμπιακής επιτροπής. Και θα ξαναπώ, πρόκειται για τον πρόεδρο της παραολυμπιακής επιτροπής. Δηλαδή αν δεν ήταν πρόεδρος που θα βρισκόταν, θα ήταν πεταμένος στην άμμο;

Αυτή η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πραγματική γροθιά στο στομάχι κάθε λογικού και νοήμονος συνανθρώπου και συναδέλφου. Οφείλει να ξεπερνάει όλα τα ιδεολογικά και ευρύτερα πολιτικά κριτήρια του καθενός από μας. Μια μικρογραφία, ένα αντιπαράδειγμα, όσων δεν πρέπει να συμβαίνουν.

Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να αναλογιστούμε ποια είναι η δική μας θέση. Σαν εκπαιδευτικοί τι πρέπει να κάνουμε, ώστε οι μαθητές μας και μελλοντικοί πολίτες αυτής της χώρας να μην επαναλάβουν τα δικά μας λάθη. Μέχρι σήμερα το πρωί θεωρούσα ότι ζούμε σε μια πιο ευαισθητοποιημένη εποχή σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Η πραγματικότητα με διέψευσε.

Η φωτογραφία αυτή ας αποτελέσει την αφόρμηση που θα μας προτρέψει να αναζητήσουμε την αλλαγή. Ας μιλήσουμε στους μαθητές μας για την ισότητα, τα ίσα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι όμως από υποχρέωση, επειδή είναι κάποια παγκόσμια ημέρα ή επειδή ήρθε η ανάλογη εγκύκλιος. Ας δώσουμε αφορμές για συζήτηση με τους μαθητές μας δείχνοντας αυτή τη φωτογραφία. Είμαι σίγουρος ότι ένα παιδί μπορεί να βρει το λάθος στη φωτογραφία πολύ πιο σύντομα από εμένα κι αυτό το γεγονός είναι η ελπίδα μας για το αύριο.

Ο κόσμος απαιτεί αλλαγή κι εμείς είμαστε επιφορτισμένοι με αυτό το έργο. Εμείς οι ίδιοι πρέπει πρώτα να πιστέψουμε σε αυτή την αλλαγή και ο καθένας ξεχωριστά να προσπαθήσει να αναπτύξει τις ευαισθησίες των μελλοντικών πολιτών, για να μην αναγκαστούμε να ξαναέρθουμε αντιμέτωποι με τέτοια στιγμή ντροπής για την κοινωνία μας.

Έλλειμμα ευαισθησίας του Υπουργείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ

Κοινοβουλευτική παρέμβαση, με κατάθεση ερώτησης προς την αρμόδια Υπουργό Παιδείας σχετικά με την μεγάλη αδικία που υφίστανται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες, ως προς τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις τους, πραγματοποίησε η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

https://e-wall.net/2022/03/11/13650/

Αναλυτικά,στην ερώτησή της, η Ευαγγελία Λιακούλη επισημαίνει τα εξής:

«Πλήρη απουσία κοινωνικής ευαισθησίας έχει επιδείξει το Υπουργείο Παιδείας, λίγους μήνες πριν την οριστική λήξη του σχολικού έτους, στο κρίσιμο θέμα των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων με βαριές αναπηρίες, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας 80% .

Είναι αδιανόητο, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και της «προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους», να ορθώνονται εμπόδια στην καθημερινότητα και την εργασία των γονέων-λειτουργών της εκπαίδευσης, που επιφορτίζονται καθημερινά με ζητήματα αυξημένης φροντίδας των τέκνων τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το π.δ.50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄), οι εκπαιδευτικοί, ανήκοντες σε μία από τις ειδικές κατηγορίες που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή, φροντίδα και εκπαίδευση, κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.Ωστόσο, διαπιστώνεται έλλειμμα ουσιαστικής μέριμνας για τους νεοδιοριζόμενους, αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς γονείς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία

Οι ισχύουσες ρυθμίσεις και η πανσπερμία νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες ισχύουν για τις τοποθετήσεις, τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ειδικής κατηγορίας, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς βλέπουν να οδεύουν προς τη λήξη του σχολικού έτους, ενώ οι ίδιοι παραμένουν μετέωροι για την τοποθέτησή τους, την επόμενη σχολική χρονιά.

Σημειωτέον ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και επισφαλής, τόσο για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ειδικής κατηγορίας, όσο, και κυρίως, για τα παιδιά τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα αναπηρίας, και τα οποία αποκλειστικά εξαρτώνται από την φροντίδα των γονέων τους. Γιατί, εξαιτίας της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών γονέων ή κηδεμόνων σε απομακρυσμένες περιοχές, τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το οικείο περιβάλλον τους και τις δομές όπου παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ψυχική υγεία και ισορροπία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητώ από την αρμόδια Υπουργό να εντάξει όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ειδικής κατηγορίας ΑμεΑ, σε πλαίσιο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα κατά προτεραιότητα μετάθεσης, απόσπασης και οριστικής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2022-2023, χωρίς να αναγκάζονται να παραμείνουν στον τόπο διορισμού τους για χρονικό διάστημα δύο σχολικών ετών, ούτε, σε περίπτωση απόσπασης και μετάθεσής τους, να χρωστούν την διετία στην οργανική τους θέση».

https://e-wall.net/2022/04/08/16101/

ΠΗΓΗ

Κύλιση προς τα επάνω