ΒΙΒΛΙΑ E-WALL

ΙΕΠ | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υλοποίηση συστήματος εγγραφής ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων»

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υλοποίηση συστήματος εγγραφής ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων»

Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η υλοποίηση συστήματος υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων. Ολόκληρη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, από την υποβολή από τους ενδιαφερομένους, την αξιολόγησή τους, συγκέντρωση τυχόν διευκρινίσεων καθώς και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της αίτησής τους.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Σύνδεση και πιστοποίηση του ενδιαφερομένου. Η σύνδεση θα γίνεται με χρήση των κωδικών Taxis του ενδιαφερομένου, μετά από κατάλληλη διασύνδεση που θα πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων ενδιαφερομένου. Αφού αναγνωριστεί το ΑΦΜ τους, παρουσιάζονται και επιβεβαιώνονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο κ.λπ.).
 • Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας. Αν δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) το σύστημα καλεί τον χρήστη να τα συμπληρώσει – υποχρεωτικό είναι τουλάχιστον το email. Αν είναι συμπληρωμένο τουλάχιστον ένα από τα δύο στοιχεία, δεν εμφανίζεται αυτή η φόρμα. Αν θέλει να αλλάξει στοιχεία επικοινωνίας του εκ των υστέρων, θα μπορεί να το κάνει από επιλογή τύπου διαχείριση λογαριασμού.
 • Επιλογή αίτησης ανά κατηγορία αξιολογητή. Επειδή τα στοιχεία και ο χειρισμός τους είναι διαφορετικός ανά κατηγορία αξιολογητή, θα σχεδιαστούν 5 διαφορετικές φόρμες, μια ανά κατηγορία. Ο χρήστης θα επιλέγει για ποια κατηγορία θέλει να υποβάλλει αίτηση.

Οι πέντε κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

 1. Εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π.
 2. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
 3. Άλλοι επιστήμονες αυξημένων προσόντων
 4. Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες
 5. Επικουρικοί Εμπειρογνώμονες

Στοιχεία αίτησης ανά κατηγορία αξιολογητή. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται ανά κατηγορία φαίνονται παρακάτω:

 1. Εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π.
  1. Μαθήματα με σειρά προτίμησης
  2. Βεβαίωση από το Α.Ε.Ι. στην οποία θα αναφέρεται η τρέχουσα ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π., καθώς επίσης η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει
  3. [x] Αποδοχή του περιεχομένου της προσυμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης και συμφωνία ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
 2. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
  1. Ειδικότητα
  2. Μαθήματα με σειρά προτίμησης
  3. Τίτλος Σπουδών
  4. Διδακτική προϋπηρεσία
  5. Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
  6. [x] Αποδοχή του περιεχομένου της προσυμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης και συμφωνία ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
 3. Άλλοι επιστήμονες αυξημένων προσόντων
  1. Μαθήματα με σειρά προτίμησης
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
  4. Αποδεικτικό έγγραφο προϋπηρεσίας
  5. [x] Αποδοχή του περιεχομένου της προσυμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης και συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
 4. Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες
  1. Πιστοποιημένη γνώση ή εργασιακή εμπειρία σε HTML5 (τεχνολογίες HTML/CSS/Javascript)
  2. Πιστοποιημένη γνώση ή εργασιακή εμπειρία στις οδηγίες προσβασιμότητας (WCAG) για το περιεχόμενο Διαδικτύου ή με ελέγχους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας με χρήση σχετικών εργαλείων
  3. Εμπειρία σε ελέγχους καλής λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού
  4. Εμπειρία σε σχεδίαση ή ανάπτυξη responsive web εφαρμογών ή σε ελέγχους responsive σχεδίασης
  5. Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδραστικών ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων
  6. Αντίγραφο Πτυχίου
  7. Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας (1)
  8. Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας (2)
  9. Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας (3)
  10. [x] Αποδοχή του περιεχομένου της προσυμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης και συμφωνία ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
 5. Επικουρικοί Εμπειρογνώμονες
  1. Τίτλος Σπουδών
  2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην σελιδοποίηση και κατασκευή ψηφιακών μακετών στο χώρο των εκδόσεων
  3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο προεκτυπωτικού υλικού (prepress)
  4. Αντίγραφο Μεταλυκειακού τίτλου σπουδών ή Πτυχίου
  5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
  6. Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας (1)
  7. Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας (2)
  8. Αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας (3)
  9. [x] Αποδοχή του περιεχομένου της προσυμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης και συμφωνία ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων
 • Προσωρινή αποθήκευση αίτησης. H αίτηση μπορεί να καταχωρείται προσωρινά (και να συνεχίσει ο χρήστης αργότερα) και να οριστικοποιηθεί είτε άμεσα είτε σε επόμενο χρόνο.
 • Έλεγχος αιτήσεων. Εφόσον ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων, οι υπεύθυνοι του υπουργείου ανακτούν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, τα ελέγχουν κατάλληλα.
 • Ενημέρωση αιτούντα. Σε κάθε αλλαγή status αίτησης αποστέλλεται αντίστοιχο email στον αιτούντα.
 • Μοριοδότηση αίτησης. Μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος αλλαγών γίνεται ο υπολογισμός των μορίων σε κάθε κατηγορία και συμπληρώνεται για κάθε αίτηση. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ο υπολογισμός μορίων, με εξωσυστημική διαδικασία αναρτάται ο πίνακας στο σύστημα και στην Διαύγεια (μαζί με τα μόρια όπου υπάρχουν).
 • Κλήρωση και Ανάθεση προτεραιότητας. Η αντίστοιχη επιτροπή του Ι.Ε.Π. αποφασίζει βάσει τυχαίας κλήρωσης την ανάθεση προτεραιότητας. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσεται αναλυτική αναφορά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες συμπληρωματικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παραγωγική λειτουργία αλλά και τη συντήρησή του:

 • Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων
 • Μελέτη Ασφάλειας
 • Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Plan)
 • Υπηρεσίες Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης και Aνάπτυξης του απαραίτητου λογισμικού. Η εγκατάσταση θα γίνει σε υποδομή cloud που θα υποδειχθεί από το Ι.Ε.Π.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί το έργο του σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Υπεύθυνης της Πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» με ΟΠΣ (MIS) 6010165 και του Τμήματος Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων του Ι.Ε.Π..

 

Παραδοτέα -Χρονοδιάγραμμα

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής τρία παραδοτέα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Παραδοτέα Χρόνος παράδοσης
Π1: Μελέτη προδιαγραφών για το σύστημα υποβολής αιτήσεων Έως 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
Π2: Πηγαίος κώδικας και εγκατεστημένη εφαρμογή στην υποδομή του Ι.Ε.Π. Έως 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
Π3: Οδηγοί χρήσης και διαχείρισης της εφαρμογής Έως 1 μήνα και 15 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

ΙΕΠ / Επικαιροποιημένος Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Δράσεων, Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και Ερευνών

Διάρκεια

Η σύμβαση άρχεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και δύο (2) μήνες. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο του πλήρως και προσηκόντως έως τις 15-07-2024.

 

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έως του συνολικού ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς απευθύνεται σε τρείς (3) οικονομικούς φορείς, νομικά πρόσωπα, με συνάφεια στην Πληροφορική, ως εξής:

 1. ABK Solutions Α.Ε.
 2. Crystal Clear Soft A.E.
 3. ΠΙΚΕΙ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους καταστατικό και τα στοιχεία μητρώου-επιχείρησης από τη σελίδα της ΑΑΔΕ.

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΙΕΠ: ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οδηγίες υποβολής προσφοράς

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:

 1. Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
 2. Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

 

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]έως την Τετάρτη 05-06-2024 και ώρα 15:00.


[Σχετικοί Διαγωνισμοί]

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω