Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο υπό καταρευση jpg E-WALL

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο υπό κατάρρευση / Η περίπτωση του ΕΜΠ (Αναλυτικοί Πίνακες)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο υπό κατάρρευση / Η περίπτωση του ΕΜΠ (Αναλυτικοί Πίνακες)

Το ΕΜΠ είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας μας, αλλά η έλλειψη χρηματοδότησης και προσωπικού το οδηγεί σε υποβάθμιση. Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΜΠ. Η συνέχιση της παρούσας πολιτικής θα οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες ζημιές για το πανεπιστήμιο και για τη χώρα μας.

Το Συμβούλιο Διοίκησης ενημερώνει το κοινό για την κατάσταση του ΕΜΠ, η οποία έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του ΕΜΠ έχει μειωθεί κατά 63,6%, το καθηγητικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 36%, το άλλο προσωπικό έχει μειωθεί κατά 1,6% και ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών έχει αυξηθεί κατά 20,7%.

417528943 10229377054643508 5500183655617991461 n jpg E-WALL

Αυτά τα μεγέθη έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ΕΜΠ. Ο μειωμένο προϋπολογισμός οδηγεί σε αδυναμία συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κτιριακών υποδομών του ΕΜΠ. Η μείωση του καθηγητικού προσωπικού καθιστά προβληματική την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Η αύξηση του αριθμού των φοιτητών δυσχεραίνει την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους τους φοιτητές.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση του ΕΜΠ. Το Συμβούλιο τονίζει ότι η συνέχιση της παρούσας πολιτικής θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του ΕΜΠ, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο έρευνας.

Δημοφιλή!!  Πανεπιστημιακοί ΑΠΘ: Η αξιολόγηση δεν έχει σχέση με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου - Αλληλεγγύη στον αγώνα των εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), μετά την ανάληψη των εκ του νόμου 4957/2022 προβλεπομένων καθηκόντων του, ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του ΕΜΠ σχετικά με το σημερινό ύψος της κρατικής χρηματοδότησης προς το ΕΜΠ και τον αριθμό των υπηρετούντων σήμερα με­λών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων, σε σχέση με τους αντίστοι­χους αριθμούς του 2009. Επίσης ενημερώθηκε και για τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπου­δαστών στις εννέα Σχολές του ΕΜΠ σήμερα και το 2009. Με βάση τα δεδομένα αυτά συντάχθηκε ο κάτωθι πίνακας:

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Τι ισχύει; Μύθοι, ανακρίβειες και υπερβολές.

 

   Κρατική Χρηματοδότηση

(Εκατομμύρια Ευρώ)

 ΜΕΛΗ ΔΕΠ  Άλλες κατηγορίες προσωπικού

(ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό

προσωπικό)

 Εγγεγραμμένοι Σπουδαστές
2009 19.68 612 861 20839
2024 7.17 391 847 25150
Μεταβολή -12.53 -221 -14 +4311
 Ποσοστιαία μεταβολή  -63.6% -36% -1.6% +20.7%

 

Από τον πίνακα προκύπτει σαφώς ότι κατά την τελευταία 15ετία το ΕΜΠ υποχρε­ώθηκε σταδιακά να λειτουργεί με προϋπολογισμό μειωμένο κατά 63.6%, καθηγητικό προσω­πικό μειωμένο κατά 36%, άλλο προσωπικό μειωμένο κατά 1.6%  και αριθμό σπουδα­στών αυξημένο κατά 20.7%.

 

Ο δραματικά συρρικνωμένος προϋπολογισμός οδηγεί αναπόφευκτα σε αδυναμία συ­ντή­ρησης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κτιριακών υποδο­μών του ΕΜΠ, οι οποίες υποβαθμίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Το γεγονός αυτό σε συνάρ­τηση με την εξίσου δραματική αφαίμαξη του προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθ­μίδων, καθιστά προβληματική (αν όχι αδύνατη) την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτι­κού και ερευνητικού έργου, ανάλογου του κύρους και της ιστορίας του ΕΜΠ. Παρόλα αυτά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεχίζει να κατέχει μια εκ των κορυφαίων θέσεων ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ίδρυμα στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, ως αποτέλεσμα των ηρωικών προσπαθειών των μελών της Πολυ­τεχνει­α­κής Κοινότητας να ανταποκριθούν στο λειτούργημά τους και στον κοινωνικό τους ρόλο. Το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει επουδενί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι εσαεί μπορούν να επιτυγχάνονται τέτοιου είδους αποτελέσματα χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Απεναντίας, ας σκεφτούμε πόσο ψηλότερα θα μπορούσε να φτάσει το ΕΜΠ αλλά και τα άλλα Δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, αν η Πολιτεία εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς αυτά.

 

Ως Συμβούλιο Διοίκησης ενός εμβληματικού και ιστορικού Ιδρύματος είμαστε υποχρεωμένοι έναντι της κοινωνίας να δηλώσουμε καθαρά ότι η συνέχιση της συγκεκριμένης πολιτικής οδηγεί αναπόφευκτα σε υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών που παρέχει το ΕΜΠ και των Διπλωμάτων που αυτό απονέμει, αλλά και σε άμεσο κίνδυνο απώλειας της θέσης που έχει κατακτήσει στις δι­εθνείς κατατάξεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση της οποίας οι αποδόσεις είναι ευθέως συναρτημένες με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, όπως αποδεικνύει η διεθνής εμπειρία.

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ απευθύνουν δραματική έκκληση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, να εγκύψουν άμεσα στο πρόβλημα και να δώσουν γεν­ναίες, πειστικές και χειροπιαστές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση η συνεχής εκ μέ­ρους τους επίκληση της πρόθεσης ενίσχυσης του ρόλου του Δημοσίου Πανεπιστημίου καθίσταται κενή περιεχομένου και  το Δημόσιο Πανεπιστήμιο οδηγείται αναπόφευκτα σε μαρασμό και απαξίωση και, εκ των πραγμάτων, η συνταγματική αποστολή του για προσ­φορά στον Ελληνικό Λαό εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου θα παραδοθεί σε άλλες δομές (όπως τα υπό ίδρυση ιδιωτικά ΑΕΙ, θέμα επί του οποίου το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ δεσμεύεται να πάρει θέση, ευθύς ως τα μέλη του ενη­­με­ρωθούν επί του ακριβούς περιεχομένου του σχεδίου νόμου που προτίθεται να κα­ταθέσει η κυβέρνηση).

Συνημμένα αρχεία:

Δημοφιλή!!  Τροποποίηση κατάταξης Σχολών, Τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία (ΦΕΚ 1234/Β/4-4-2024)

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω