Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπασμάτων αυτών με χρήση Τ.Π.Ε.

 

1. Τίτλοι πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και πάσης φύσης πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την περάτωση σπουδών, την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας σε Α.Ε.Ι., ή αποσπάσματα αυτών, καθώς και κάθε είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. ή αποσπάσματα αυτών, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) των οικείων Α.Ε.Ι. με τη χρήση των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτά ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται σε Π.Σ. με τη χρήση των δεδομένων που υπάρχουν στα Π.Σ. των οικείων Α.Ε.Ι.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα.

3. Η ακρίβεια των στοιχείων των τίτλων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στα ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται από τα Α.Ε.Ι. που είναι αρμόδια για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων της παρ. 1.


Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπάσματα αυτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Οι πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του gov.gr που έβαλαν φρένο στη γραφειοκρατία

Δημοφιλή!!  Κάλυψη εξόδων κατασκήνωσης των παιδιών των υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘΑ.

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης αιτείται την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών οποιουδήποτε κύκλου, που έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής,ή αποσπασμάτων αυτών, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.). Με όμοια διαδικασία κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης δύναται να αιτείται την έκδοση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την περάτωση προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι.

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν  αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Τα έγγραφα της παρ. 1 που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).

6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Η επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγγραφα, πραγματοποιείται με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου – χρήστη της ειδικής εφαρμογής δεν επαληθευθούν, η τελευταία επικοινωνεί με το εκάστοτε αρμόδιο Α.Ε.Ι..

9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή διασυν- δέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με τα Π.Σ. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του ν. 4727/2020.

10. Η δημιουργία και έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) πραγματοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Πανελλήνια Έρευνα 2022-2023 για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (για εκπαιδευτικούς)

Δημοφιλή!!  Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Εφ' Όλης της Ύλης - Πληροφορική Γ΄ Λυκείου

Τύπος και περιεχόμενο βεβαιώσεων που εκδίδονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς τον τύπο τους, φέρουν: το έμβλημα και την ονομασία του Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που παρέχει τα δεδομένα για την έκδοση του εγγράφου, ημερομηνία έκδοσης, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2 αφορούν τίτλους σπουδών, που χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που διοργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τότε φέρουν το έμβλημα και την ονομασία του επισπεύδοντος Α.Ε.Ι., που είχε τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς το περιεχόμενό τους, φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της κατόχου του τίτλου σπουδών, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης του/της κατόχου, ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών, ημερομηνία ορκωμοσίας, ονομασία του Α.Ε.Ι., που εξέδωσε τον τίτλο σπουδών, σχολή, τμήμα, κύκλο σπουδών, βαθμό πτυχίου, βαθμό πτυχίου ολογράφως, κλίμακα βαθμολογίας, χαρακτηρισμό βαθμού πτυχίου. Στις βεβαιώσεις δύναται να αναγράφονται ο τίτλος του προγράμματος σπουδών, η κατεύθυνση ή η ειδίκευση του προγράμματος σπουδών, αν υπάρχει, καθώς και τα συνεργαζόμενα Τμήματα ή συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς, σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών.

3. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2, ως προς το περιεχόμενό τους, φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της δικαιούχου, πατρώνυμο, μητρώνυμο και τα απαιτούμενα ανά περίπτωση στοιχεία που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος σπουδών, αναλόγως του σκοπού που προορίζεται η χορηγούμενη βεβαίωση ή το χορηγούμενο πιστοποιητικό.

4. Τα στοιχεία των χορηγούμενων κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 εγγράφων, δύνανται να εμφανίζονται και στην αγγλική γλώσσα όπου υπάρχει αντίστοιχα μηχανογραφημένη πληροφορία.

 

Δημοφιλή!!  Υπουργική Απόφαση για την Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Trending Now!!


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω