πινακας2 E-WALL

Κρίσεις Διευθυντών: Προϋποθέσεις υποψηφιότητας & Αναλυτικός Πίνακας μοριοδότησης

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Συγκεντρωτικός Πίνακας, που δημιούργησε η εκπαιδευτικός ΕΑΕ κα Ξανθούλα Τσιολπίδου για τη μοριοδοτηση στις Κρίσεις των Διευθυντών

 

Κρίσεις Διευθυντών: Προϋποθέσεις υποψηφιότητας & Αναλυτικός Πίνακας μοριοδότησης

 

πινακας1 E-WALLπινακας2 E-WALL

πινακας 3 E-WALL

 

Οι πίνακες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την
κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωση, οι δε
υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις
που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να:
είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και κλάδων, που υπηρετούν στην
δημόσια
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και έχουν:
1. Δωδεκαετή
(12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία,
2. Διδακτική υπηρεσία οκτώ
(8) τουλάχιστον ετών εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει
να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης
3. Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄
επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για
την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται
για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.


Ειδικότερα:


α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί
όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993
(Α΄139) και στην υπ΄αριθμ.172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Υ.Α.(Β’3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου
δασκάλων με οργανική θέση στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) μπορούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση
υποψηφιότητας και για θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του
κλάδου ΠΕ60.


γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μπορεί να είναι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μέλη Ε.Ε.Π. συμπεριλαμβανομένων και των
εκπαιδευτικών που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄139) και στην
υπ΄αριθμ.172260/Ε1/17-10-2016 Κ.Υ.Α.(Β’3391), καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. εφόσον έχουν τα
προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική
υπηρεσία τεσσάρων τουλάχιστον ετών σε δημοτικό σχολείο Ε.Α.Ε.

Δημοφιλή!!  Ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές προβλέπονται για όσους εισέρχονται σε σχολείο και με ύβρεις, απειλές ή θόρυβο διαταράσσουν τη λειτουργία του - Προστασία των σχολείων από φαινόμενα βίας και εκφοβισμού

 

Ένωση Δ/ντών-Δ/ντριών: 3ο σεμινάριο του 7ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2022-2023

Εγκύκλιος: Επιλογή υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων


Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής υποψηφιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής
υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου
Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία απαιτείται για τη μονιμοποίησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του
ν.4797/2022 (Β’ 219), μπορούν να είναι υποψήφιοι και να συμμετέχουν στη διαδικασία
επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικασία και
επιλεγούν.


Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση
Διευθυντή σχολικής μονάδας εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ο οποίος διανύει δοκιμαστική
υπηρεσία, ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών,
για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145
του ίδιου κώδικα.


Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β` της
παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την
επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα
τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της
εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου. Οι θέσεις
των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου
άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες.

Δημοφιλή!!  Εγκύκλιος / Απαράδεκτη γραφειοκρατία στις μαθητικές εκδρομές: Ας βάλουμε τέλος στον παραλογισμό!


Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το
άρθρο 33 του ν.4823/2021, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά
ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως Διευθυντής
Σχολικής Μονάδας.


Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση
Διευθυντή Σχολικής Μονάδας.


Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει
να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.


2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
πύλη
https://schooldirectors.minedu.gov.gr. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την
είσοδο στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet
(πρόσβασης φυσικών προσώπων σε φορολογικές και λοιπές υπηρεσίες). Με την αίτηση
υποψηφιότητας δηλώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για τα σχολεία της οποίας ο
υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.
Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από Παρασκευή 9-12-
2022 έως Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 16:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική
υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.


3. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα απαραίτητα, για την απόδειξη των τυπικών προσόντων
δικαιολογητικά, σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα
υποβολής των αιτήσεων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, ως εξής:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Αποδεικτικά συγγραφικού και ερευνητικού έργου.
ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό έργο καθώς και στη
διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία, τα
οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή
αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό
παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.
ββ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών
δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της
εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα
τέσσερα τελευταία έτη.
δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των υποψηφιοτήτων.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή
έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά
.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων μίας μόνο Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, της οργανικής θέσης των υποψηφίων, είναι αρμόδιες κατά
περίπτωση, για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών.

Δημοφιλή!!  Εγγραφές μαθητών/τριών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2024-2025


Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται, σε ψηφιακή μορφή, στις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Σχολικών
Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Google Play Store badge EN.svg E-WALL
Κατεβάστε την εφαρμογή μας για άμεση ενημέρωση

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω
[email protected]

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα

FB / Instagram / Twitter / Pinterest / Linkedin

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η ομάδα του e-wall!!

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Σύντομα θα ολοκληρώσω και το δεύτερο μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Η αφοσίωσή μου στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση είναι προφανής, και επιδιώκω να συνδυάσω αυτήν την εμπειρία με την οργανωτική και διοικητική μου κατάρτιση για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Tα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω