ενημέρωση E-WALL

Δικαιούμαι να εργαστώ και ιδιωτικά, ενώ είμαι εκπαιδευτικός; Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Δικαιούμαι να εργαστώ και ιδιωτικά, ενώ είμαι εκπαιδευτικός; Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου!!

Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης οδηγούνται στην αναζήτηση δεύτερης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι επιτρέπεται σε έναν εκπαιδευτικό μόνιμο ή αναπληρωτή να παρέχει ιδιωτικό έργο επ’ αμοιβή, αρκεί να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις και να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος πριν αρχίσει να εργάζεται ιδιωτικά να απευθυνθεί στην υπηρεσία του και να υποβάλλει στο οικείο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

Πρόκειται για μία αίτηση στην οποία θα ζητά να εργαστεί επ’ αμοιβή και στην οποία υποχρεωτικά θα αναφέρεται 1)η επιχείρηση/φορέας όπου θα εργαστεί, 2)το ακριβές ωράριο και χρονικό διάστημα εργασίας, 3)το είδος των υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθούν και 4)ότι το επίπεδο των αποδοχών του δε θα ξεπερνά τις αποδοχές του από την υπηρεσία. Μαζί με την αίτηση αυτή πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επισυνάψει μια βεβαίωση που θα λάβει από τον φορέα στον οποίο πρόκειται να εργαστεί, όπου πρέπει να αναγράφονται τα καθήκοντα, το ωράριο/διάστημα απασχόλησης και ιδανικά το ύψος των αποδοχών. Τέλος μαζί με τα δύο αυτά έγγραφα θα πρέπει να επισυνάψει και μια βεβαίωση μη παρακώλησης του εκπαιδευτικού έργου του την οποία θα αιτηθεί και θα λάβει από τον διευθυντή του σχολείου του. Αφότου στείλει λοιπόν τα τρία παραπάνω έγγραφα/δικαιολογητικά, περιμένει η αίτηση του να εξεταστεί από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και να του χορηγηθεί η άδεια, ώστε να εργαστεί και ιδιωτικά.

Ακόμη επισημαίνουμε ότι δεν ισχύει η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι χορηγείται άδεια για εργασία μόνο 10 ωρών εβδομαδιαίως. Αντίθετα όπως αναγράφεται και στο παρακάτω έγγραφο του ΥΠΑΙΘ(υπ’αριθμ.63880/Ε1/23-04-2015) δεν τίθεται εκ του νόμου κανένας χρονικός περιορισμός κατά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, παρά μόνο το αρμόδιο συμβούλιο οφείλει να εξετάσει εάν τυχόν πολύωρη απασχόληση αποτελέσει ή όχι αιτία παρεμπόδισης των εκπαιδευτικών καθηκόντων του ενδιαφερόμενου.

 

312112732 657176302798367 2168136806914021284 n 1 E-WALL

Τονίζουμε επίσης ότι απαγορεύεται η εργασία εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια ή ιδιωτικά σχολεία με διδακτικά καθήκοντα(άρθρο 14, παρ.16Ν. 1566/85) , οπότε θα απορριφθούν τυχόν τέτοια αιτήματα, ωστόσο επιτρέπεται εργασία με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης σε τέτοιους φορείς. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. (άρθρο 32 του Ν. 3528/2007) και απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία. Τέλος υφίστανται περιορισμοί σε ότι αφορά τις αποδοχές και συγκεκριμένα για εργασία σε δημόσιο φορέα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΔΕΝ πρέπει οι αποδοχές να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου(υπ’αριθμ.77045/Ε1/13-05-2016 Εγκύκλιος Υπαιθ, παρ.3) και επίσης οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτές ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Προσοχή η ιδιωτική εργασία, χωρίς προηγούμενη άδεια από την υπηρεσία μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή των διατάξεων για διερεύνηση ενδεχόμενου διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Οπως αναφέρει σε δημοσίευση του ο Πατρέας/ΠΔΕ 

Από πάνω προς τα κάτω ισχύουν οι εξής περιορισμοί για τις πρόσθετες απολαβές (όπως είναι αυτές από άσκηση Ιδιωτικού Έργου):

Σύνταγμα Άρθρο 104.2:
“2. Oι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.”

Νόμος 4354/2015 Άρθρο 28:
“1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. -> 4.631€ (το οποίο με το Νόμο 5045/2023 από 1/1/2024 γίνεται 5.156€)
Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζονται το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 34 και 34Α του Ν. 2682/1999 (Α΄ 16) επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις (Σ.Σ. επίδομα EUROCONTROL στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), καθώς και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.”

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. έχουν ανώτατο όριο συνολικών αποδοχών τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου (8.314,56 €). Το ίδιο όριο έχουν και οι Γενικοί Διευθυντές του e-ΕΦΚΑ (Νόμος 4822 Άρθρο 39)
Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. έχουν ανώτατο όριο συνολικών αποδοχών το ποσό που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,06, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ (6.310 €)
Tα στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν ανώτατο όριο συνολικών αποδοχών τις αποδοχές του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. (5.365 €) – Νόμος 4472/2017 Άρθρο 156

Οι συγκρίσεις για την υπέρβαση ή όχι των ορίων γίνονται στις μικτές αποδοχές.

Παραδείγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (πλέον Σύμβουλος Εκπαίδευσης) έχει 2.000€ μικτές αποδοχές και θέλει να λάβει 3.000€ πρόσθετες απολαβές. “Χτυπάει” στο Συνταγματικό περιορισμό και τελικά από τα πρόσθετα 3.000€ μπορεί να λάβει 2.000€
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (πλέον Σύμβουλος Εκπαίδευσης) έχει 2.500€ μικτές αποδοχές και θέλει να λάβει 2.500€ πρόσθετες απολαβές. Προσπερνάει το Συνταγματικό περιορισμό, αλλά “χτυπάει” στον περιορισμό του ανώτατου ορίου αποδοχών και τελικά από τα πρόσθετα 2.500€ μπορεί να λάβει 2.131€
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (πλέον Σύμβουλος Εκπαίδευσης) έχει 2.500€ μικτές αποδοχές και θέλει να λάβει 2.500€ πρόσθετες απολαβές, εκ των οποίων τα 500 από Ε.Λ.Κ.Ε. ενός Α.Ε.Ι. Προσπερνάει και το Συνταγματικό περιορισμό και τον περιορισμό του ανώτατου ορίου αποδοχών (2.500€+2.000€=4.500€ < 4.631€), και τελικά μπορεί να λάβει όλα τα πρόσθετα 2.500€

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα υπόδειγμα αίτησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15-12-2022

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

Αντώνης Καραφώτης

Δάσκαλος, με μεταπτυχιακό, όπως όλοι οι δάσκαλοι.. Μεγάλωσε στη Δράμα, σπούδασε Θεσσαλονίκη, διδάσκει στην Αθήνα. Για πολλά χρόνια είναι στέλεχος κατασκηνώσεων. Ασχολείται με το διάβασμα, τον Παναθηναϊκό και τώρα τελευταία πολύ με το e-wall.. Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Κώστας Σωτηρίου

Κύλιση προς τα επάνω