ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Οδηγός δικαιωμάτων αναπληρωτών/τριών – Διδακτικό ωράριο-Εργασιακά δικαιώματα

Ως αναπληρωτής-τρια έχεις το διδακτικό ωράριο των μονίμων συναδέλφων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας σου. Πιο συγκριμένα:

 

 1. Αν είσαι καθηγητής/-τρια Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το ωράριό σου καθορίζεται με βάση τον ν. 1566/’85 (άρθρο 14 παράγραφος 13, που αντικαταστάθηκε με το ν. 2413/’96,άρθρο 48, παράγραφος 3 και το 2013 με το νόμο 4152/2013 Υποπ. Θ2 παράγραφος): 0-6 έτη υπηρεσίας 23 ώρες, 6-12 έτη υπηρεσίας 21 ώρες, 12-20 έτη υπηρεσίας 20 ώρες, 20 και άνω 18 ώρες.
 2. Αν είσαι καθηγητής/-τρια Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, το ωράριό σου διαμορφώνεται προσθέτοντας 2 ώρες σε καθεμιά από τις προαναφερθείσες κατηγορίες των καθηγητών πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 3. Αν ανήκεις στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)0-5 έτη υπηρεσίας 25 ώρες, 5-10 έτη υπηρεσίας 24 ώρες, 10-15 έτη υπηρεσίας 23 ώρες, 15-20 έτη υπηρεσίας 22 ώρες 20 και άνω έτη υπηρεσίας 21 ώρες.
 4. Αν ανήκεις στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) : 30 ώρες.

Πάγια διεκδίκηση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι η επαναφορά του διδακτικού ωραρίου μας πριν από την αύξησή του το 2013: τόσο γιατί ως εκπαιδευτικοί έχουμε σημαντική καθημερινή δουλειά προετοιμασίας (μελέτη, διόρθωση εργασιών και γραπτών, αυτομόρφωση, επιμόρφωση), όσο και γιατί η αύξηση του ωραρίου συρρίκνωσε δραματικά τις θέσεις εργασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οδηγώντας στην οριστική απόλυση αναπληρωτές συναδέλφους και σε μια δεξαμενή τεχνητώς πλεοναζόντων μονίμων. .

 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΜΚ1: 0-2 έτη                  885,75 ευρώ

ΜΚ2: 2-4 έτη                 924,25 ευρώ

ΜΚ3: 4-6 έτη                 962,49 ευρώ

ΜΚ4: 6-8 έτη                 999,90 ευρώ

ΜΚ5: 8-10 έτη               1.035,66 ευρώ

ΜΚ6: 10-12 έτη             1.073,08 ευρώ

ΜΚ7: 12-14 έτη             1.108,83 ευρώ

ΜΚ8: 14- 16 έτη            1.144,58 ευρώ

 

Προσαυξήσεις λόγω τέκνου σε όλα τα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ):

 

με 1 παιδί +32,63 ευρώ

με 2 παιδιά +45,69 ευρώ

με 3 παιδιά +78,01 ευρώ

με 4 παιδιά +109,72 ευρώ

 

Προσαυξήσεις λόγω πρόσθετων τίτλων σπουδών σε όλα τα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ):

 

μεταπτυχιακός τίτλος +2 ΜΚ

διδακτορικός τίτλος: + 6ΜΚ

 

Προσαύξηση λόγω υπηρεσίας σε απομακρθσμένες/παραμεθόριες περιοχές

Επίδομα απομακρ./παραμεθορ. +65,27€

Ο μισθός των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου[ΑΜΩ (9-15 ώρες)] υπολογίζεται αναλογικά, διαιρώντας τις ώρες πρόσληψης με το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο βάσει των χρόνων υπηρεσίας. Όσον αφορά στις αποδοχές των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, το ωρομίσθιο για κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος εντάσσεται στο κλιμάκιο ΣΤ0 (προϋπηρεσία μικρότερη των 24 μηνών/ 1092 βασικός μισθός ΣΤ0/95,83) είναι μεικτά 11,4 ευρώ και καθαρά περίπου στα 9,5 ευρώ. Το ωρομίσθιο αυξάνεται, αν ο εκπαιδευτικός έχει προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών, και διαμορφώνεται μεικτά στα 12,53 ευρώ και καθαρά στα 10,5 περίπου. Τα ένσημά των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου καθορίζονται και από τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες εργάζονται.

Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών

Όλοι οι συνάδελφοι ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (είτε είναι μόνιμοι, είτε αναπληρωτές) συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στον Σύλλογο Διδασκόντων. Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και μπορεί να συγκροτηθεί και να πάρει αποφάσεις μόνο εφόσον συμμετέχει το 50%+1 του προσωπικού του σχολείου (εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ/ΕΒΠ)Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται γι’ αυτά, καθώς είναι το κυρίαρχο όργανο. Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός μαθημάτων και εντός εργασιακού ωραρίου. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση του συλλόγου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 14:00 ώρας. Αν ο/η διευθυντής/ντρια δεν καλεί τον Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεδρίαση, μπορείς να ζητήσεις εγγράφως να γίνει η τελευταία, αρκεί να υπογράψουν το σχετικό αίτημα το 1/3 των μελών του. Σε αυτό το πλαίσιο περιφρουρούμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας: δεν καταστρατηγούμε το εργασιακό μας ωράριο, δεν αντικαθιστούμε απόντες συναδέλφους, δεν αναλαμβάνουμε εφημερίες σε περίπτωση τοποθέτησης σε άνω των 2 σχολικών μονάδων, αρνούμαστε την ανάθεση υπερωριών και δεν εφαρμόζουμε προφορικές εντολές, απαιτώνταςοι τελευταίες να μας δοθούν εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση παραβιάσης των δικαιωμάτων μας απευθυνόμαστε στην ΕΛΜΕ μας.

Άδειες που χορηγούνται από τον/την Διευθυντή/-τρια της σχολικής μονάδας

 1. Κανονική Άδεια: Επτά (7) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κατ’ έτος, χωρίς να απαιτείται προϋπηρεσία. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, ο αναπληρωτής λαμβάνει αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας, η οποία υπολογίζεται σε δύο ημερομίσθια ανά μήνα. Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας που έχεις λάβει, αφαιρείται ένα ημερομίσθιο.
 2. Αναρρωτική Άδεια: Δικαιούσαι άδεια με αποδοχές δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον έχεις συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας. Για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες αρκεί η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από γιατρό δημοσίου ή ιδιώτη, και καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούσαι. Από το ΙΚΑ, για τις τρεις πρώτες ημέρες δε δικαιούσαι τίποτα. Για άδεια τεσσάρων (4) ημερών και μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών, η ανικανότητα προς εργασία του υπαλλήλου βεβαιώνεται από: α) από θεραπευτή γιατρό Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ, β) σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο από τον Υπεύθυνο του οικείου τμήματος, γ) σε περίπτωση νοσηλείας από άλλο θεραπευτήριο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ, η βεβαίωση ανικανότητας δίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΕΟΠΠΥ. Στη συνέχεια συμπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση του εντύπου της γνωμάτευσης (που δίδεται από το αρμόδιο ΙΚΑ) και παραδίδεται στον υπάλληλο για να τη προσκομίσει στις παροχές του ΙΚΑ. Αντίγραφο παραμένει στο σχολείο. Στη συνέχεια ο υπάλληλος θα προσκομίσει στο σχολείο αποδεικτικό στοιχείο για το επίδομα που του κατέβαλε το ΙΚΑ και στη συνέχεια θα σταλεί στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την τακτοποίηση της μισθοδοσίας του. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της γνωμάτευσης στέλνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης για το φάκελο του υπαλλήλου. Για αυτές τις ημέρες καταβάλλονται οι αποδοχές 12 ημερών, αφαιρουμένης της επιδότησης του ΙΚΑ. Πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών, αρμόδιο όργανο για αυτή τη βεβαίωση ανικανότητας είναι η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ( πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ). Για αυτό το διάστημα παίρνεις μόνο την επιδότηση από το ΙΚΑ και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία σου.
 3. Αναρρωτική άδεια για δυσίατα νοσήματα: Η συγκεκριμένη άδεια είναι κατάκτηση των αγώνων του εκπαιδευτικού κινήματος και αφορά στους αναπληρωτές/-τριες που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα (άρθρο 70, παράγραφος 5 του Ν. 4485/2017). Ειδικότερα, οι πάσχοντες από δυσίατα νοσήματα συνάδελφοι δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες επιπλέον, με αποδοχές. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ,στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει.
 4. Ειδική άδεια με αποδοχές:

α) Οι αναπληρωτές που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από νόσημα που α) απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή β) χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια που υπολογίζεται κατά αναλογία με τον χρόνο της σύμβασης [οι αναπληρωτές με εννεάμηνη σύμβαση δικαιούνται δεκαεπτά (17) ημέρες].

β) Τη συγκεκριμένη άδεια δικαιούνται επίσης οι αναπληρωτές που έχουν παιδιά τα οποία πάσχουν από α) βαριά νοητική υστέρηση, β) σύνδρομο Down, γ) Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ). Για την αίτηση απαιτούνται τα εξής: Για την περίπτωση Α: Γνωμάτευση ΚΕΠΑ και βεβαίωση από το νοσοκομείο, η οποία θα προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις μεταγγίσεις ή τη νοσηλεία. Για την περίπτωση Β: Γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημόσιου νοσοκομείου, στην οποία θα δηλώνεται η βαριά νοητική στέρηση ή το σύνδρομο Down ή η ΔΑΔ. Σε περίπτωση πάθησης τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαεπτά (17) εργάσιμες μέρες ετησίως. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο, πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι ανίκανο να εργαστεί λόγω της παθήσεώς του.

 1. Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου: Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές και χορηγείται για όσοδιάστημα διαρκεί η νοσηλεία του παιδιού, με μέγιστο όριο τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.Απαιτείται βεβαίωση από το νοσοκομείο, στην οποία θα αναγράφεται η αιτία νοσηλείας, ηημερομηνία εισόδου και εξόδου από το νοσοκομείο.
 2. Ειδική άδεια αναπηρίας: Οι αναπληρωτές που έχουν οι ίδιοι αναπηρία 50% και άνω ή έχουν ανήλικα/ενήλικα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, δικαιούνται τη συγκεκριμένη άδεια κατ’ αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασής τους. Οι αναπληρωτές με 9μηνη σύμβαση δικαιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές. Την άδεια αυτή δικαιούνται όσοι ΔΕΝ δικαιούνται την ειδική άδεια των 17 ημερών. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στο οποίο θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.
 3. Άδεια γάμου – θανάτου: Δικαιούσαι άδεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση γάμου, που χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεσή του και όχι σε οποιαδήποτε περίοδο, καθώς και δύο (2) εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφών (ΕΣΣΕ 2000-2001 άρθρ. 10 και 2002-2003 άρθρ. 9).
 4. Άδεια για γέννηση τέκνου στον πατέρα: Δύο (2) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές, συνεχόμενα με το γεγονός (ΕΣΣΕ 2000-2001, άρθρο10). Απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
 5. Άδεια αιμοδοσίας: Συνολικά τρεις (3) ημέρες με αποδοχές, μια (1) η ημέρα της αιμοδοσίας και δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες, τις οποίες μπορείς να λάβεις είτε συνεχόμενα με τον χρόνο της αιμοδοσίας είτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασής σου. Οι αιμοληψίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 6 τον χρόνο και απαιτείται βεβαίωση από το νοσοκομείο ότι έδωσες αίμα.
 6. Άδεια εξετάσεων: Η άδεια αυτή χορηγείται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές και υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια της σύμβασης του κάθε εκπαιδευτικού. Για τους αναπληρωτές με εννεάμηνη σύμβαση χορηγείται άδεια έως έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες με αποδοχές, δύο (2) ημέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων (1 για τη συγκεκριμένη ημέρα της εξέτασης και μία 1 ημέρα πριν). Εάν υπάρχει μετάβαση σε άλλη πόλη, δικαιούσαι και μία (1) ημέρα μετά. Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η εργασία αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους μόνο στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες γι’ αυτή την άδεια δεν έχουν εξαντληθεί, διαφορετικά χορηγείται για τον σκοπό αυτό κανονική άδεια.
 7. Διευκολύνσεις για παρακολούθηση επίδοσης τέκνου: Ο χρόνος χορήγησης αυτής της άδειας υπολογίζεται κατ’ αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασής σου. Οι αναπληρωτές με εννεάμηνη σύμβαση δικαιούνται τρεις (3) ημέρες εάν έχουνένα τέκνο και τέσσερις (4) ημέρες εάν έχουν δύο. Σε περίπτωση που τα παιδιά φοιτούν σεδιαφορετικές βαθμίδες, οι αναπληρωτές δικαιούνται πέντε (5) ημέρες. Η άδεια χορηγείταιστον έναν από τους δύο γονείς. Αν είναι δικαιούχοι και οι δύο, αποφασίζουν με υπεύθυνηδήλωση στην υπηρεσία τους, ποιος από τους δύο θα κάνει κάθε φορά χρήση αυτού τουδικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.
 8. Άδεια ασθένειας τέκνου: Και αυτή η άδεια υπολογίζεται κατά αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης. Για εννεάμηνη σύμβαση ισχύουν τα εξής: τρεις (3) ημέρες με αποδοχές για ένα ή δύο ανήλικα τέκνα, πέντε (5) ημέρες για όσους είναι τρίτεκνοι, οκτώ (8) ημέρες για όσους είναι πολύτεκνοι και έξι (6) ημέρες για τους μονογονείς.
 9. Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φοράορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.
 10. Άδεια για συμμετοχή σε δίκη: Αυτές οι μέρες απουσίας αντιμετωπίζονται μισθολογικά όπως και οι αναρρωτικές άδειες (μισό ημερομίσθιο) και αφαιρούνται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που δικαιούσαι.

Άδειες που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 1. Άδεια μητρότητας: Εκατόν δέκα εννέα (119) ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή οκτώ (8) εβδομάδων άδεια κύησης (56 ημέρες) και εννέα (9) εβδομάδων άδεια λοχείας (63 ημέρες). Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία που είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται ώστε ο συνολικός χρόνος να μην υπολείπεται των 119 ημερών. Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Σε αυτή την περίπτωση η άδεια υπερβαίνει τις 119 ημέρες. Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 2083/1992 (Α ́159), η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του ΕΕΠ ή του ΕΒΠ δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2874/2000(Α ́286). Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού. Τις παραπάνω άδειες δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας. Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.
 2. Άδεια ανατροφής με αποδοχές: Δικαιούσαι συνολικά τρεις (3) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες αμέσως μετά τη λήξη της λοχείας. Η προηγούμενη κυβέρνηση αναγκάστηκε να θεσμοθετήσει την άδεια των 3,5 μηνών κάτω από την πίεση των αγώνων μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Η συγκεκριμένη άδεια κατακτήθηκε με τους πολύχρονους αγώνες του κινήματος των αναπληρωτών και αδιόριστων, ωστόσο αυτή εξακολουθεί να μην καλύπτει τις ανάγκες, καθώς σε περίπτωση επαπειλούμενης εγκυμοσύνης οι αναπληρώτριες θα οδηγηθούν πιθανότατα και πάλι σε παραίτηση ή σε άδεια άνευ αποδοχών. Χρήση μειωμένου ωραρίου: Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός (πλήρους καιμειωμένου ωραρίου) που έχει παιδί ηλικίας έως δύο(2) ετών, έχει δικαίωμα χρήσηςμειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο(2) ώρες την εβδομάδα από το διδακτικό τηςωράριο και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της, και κατά μία (1) ώρα αν έχειπαιδί από δύο έως τεσσάρων ετών. Δεν μπορεί να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίουεάν έχει κάνει χρήση άδειας ανατροφής. Την ημέρα της πρόσληψης, ο/ηαναπληρωτής/-τρια θα πρέπει να καταθέσει ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνηδήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η σύζυγος δεν έχει κάνεικαι δεν κάνει παράλληλη χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου.
 3. Γονική άδεια ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές:Τεσσάρων (4) μηνών χωρίς αποδοχές για ανατροφή παιδιού φυσικού ή υιοθετημένου ηλικίαςέως έξι (6) ετών. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής, οι εκπαιδευτικοί πρέπει ναέχουν συμπληρώσει ένα χρόνο (δώδεκα μήνες), συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στονίδιο εργοδότη (Υπουργείο Παιδείας). Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται είτε συνεχόμεναμέσα στο ίδιο σχολικό έτος, είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη, χωρίς όμως ναυπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών. Σε περίπτωση που το παιδίστερείται τον έναν γονέα λόγω θανάτου, λόγω μη αναγνώρισης από τον πατέρα ή λόγωστέρησης του ενός γονέα καθ’ ολοκληρία από τη γονική μέριμνα, τότε ο άλλος γονέαςδικαιούται οκτώ (8) μήνες άδειας.
 4. Επιμορφωτική άδεια:Μικρής διάρκειας άδεια, η οποία χορηγείται για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθεείδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον κρίνεται η συμμετοχήσυμφέρουσα για την υπηρεσία.
 5. Άδεια συνδικαλιστική: Η συνδικαλιστική άδεια υποτίθεται ότι χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μονίμους εκπαιδευτικούς, όμως καταστρατηγείται στην πράξη με τη μη προσμέτρηση της διδακτικής προϋπηρεσίας για τους εκλεγμένους αναπληρωτές σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, λειτουργώντας τιμωρητικά για τους συναδέλφους. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκλεγμένοι αναπληρωτές στις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (ΔΟΕ- ΟΛΜΕ) εξωθούνται να εργάζονται κανονικά στο σχολείο και κάνουν χρήση της άδειας των 9 ημερών ανά μήνα, ώστε να μη χάσουν την προϋπηρεσία τους.

ΕΛΜΕ Περιστερίου

ΠΗΓΗ: https://drepani.gr/index.php/ekpaideusi/item/16411-odigos-dikaiomaton-anapliroton

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω