προσωρινοί πίνακες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ/2022 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1&2ΓΕ/2023.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ/2022 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1&2ΓΕ/2023

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του ΑΣΕΠ κ Θάνου Παπαϊωάννου και όπως τα δημοσίευσε ο συνάδελφος Αλέξανδρος Χρουτας στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Προς το παρόν το κύριος βάρος έχει πέσει στην έκδοση των οριστικών της Ειδικής Αγωγής. Η 3ΕΑ βαδίζει στο στάδιο των κληρώσεων για τις πάρα πολλές ισοβαθμίες που θα γίνει εντός του Ιουνίου.
  • Ξεκίνησε και η εξέταση των ενστάσεων της 2, 4 και 5ΕΑ.
  • Για τα προσωρινά των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης είναι νωρίς να κάνω εκτίμηση αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η δουλειά των υπηρεσιών του Παιδείας πριν πιάσουμε εμείς δουλειά.
Υποσημείωση: Η διαδικασία ελέγχου και καταχώρισης στοιχείων (από τις υπηρεσίες/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης χειρισμού φακέλου) συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29/05/2023 για τις προκηρύξεις ΓΕΝΙΚΗΣ αγωγής.
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών στη γενική θα γίνουν από τους προσωρινούς νέους πίνακες

Προσωρινοί πίνακες μετάθεσης εκπαιδευτικών (ΔΕ) από Περιοχή σε περιοχή (όλες οι ΔΔΕ).

Του Στέφανου Ρέππα

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης εκπαιδευτικών (ΔΕ) από περιοχή σε περιοχή από όλες της ΔΔΕ (2022-2023)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση»

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9811/603/27-10-2022 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο πίνακας  διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και  τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Επί του προσωρινού πίνακα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πεδίο Δ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Δευτέρα 31/10/2022 έως  Παρασκευή 04/11/2022.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή πρωτοτύπως υπογεγραμμένες αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος)

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ . 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του  Υπευθύνου Τ.Π.Ε. της Κεντρικής Ομάδας Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Νέα Φάση»

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ιδιοχείρως δεν  γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20€ και το παράβολο να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠ 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης)

Οι ενστάσεις  κατά του προσωρινού θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες και μόνο κατά των προαπαιτούμενων, τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων.  Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων,  με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, o οποίoς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

ΕΔΩ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2022

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Β΄ και επικουρικός) και απορριπτέων (προτείνεται η λήψη των αρχείων με Mozilla Firefox) της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ), κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87 (ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10), ΠΕ88 (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05), ΠΕ89 (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02), ΠΕ90 και ΠΕ91 (ΠΕ91.01, ΠΕ91.02) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 2 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 έως και τις 11 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πίνακες ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Καταγγελίες για λάθη στους προσωρινούς πίνακες σε ημερομηνίες, μοριοδότηση…κ.α

Οπως μας μετέφερε ο συνάδελφος Μάριος Μαγιολαδίτης διαχειριστής την ομάδας εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης

 

Μετά από καταγγελίες συναδέλφων ότι ο αριθμός συνολικών μορίων στα προσωρινά αποτελέσματα της 1ΕΑ/2022 διαφέρει από το άθροισμα των επιμέρους κριτηρίων, επικοινώνησα τηλεφωνικά με το ΑΣΕΠ για αυτό το πρόβλημα.

 

Όπως μου ανέφερε η υπάλληλος τα στοιχεία τα έχουν τραβήξει από το opsyd το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Δεν εμφανίζονται λάθη στα επιμέρους στοιχεία αλλά στο τελικό άθροισμα. Εξήγησα ότι πολλοί έχουν μόρια παραπάνω (και όχι λιγότερα).Εξήγησα ότι πολλοί έχουν μόρια παραπάνω (και όχι λιγότερα).

 

Μετά από κάποιες δοκιμές, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι έχει γίνει ένα μπέρδεμα στις στήλες 7 και 19. Το σύνολο των μορίων ξένων γλωσσών (η στήλη 7) στο τελικό προστίθεται ξανά ενώ δεν προστίθεται ο αριθμός τέκνων (στήλη 19).

 

Έφτιαξα ένα πρόγραμμα στο excel και επιβεβαιώνει ότι η θεωρία μου ισχύει και για τα 4145 άτομα της λίστας.

 

Από ότι φαίνεται ο τύπος ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ + ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ + ΑΝΑΠΗΡΙΑ >50% + ΜΟΡΙΑ ΑΝ. ΤΕΚΝΩΝ εκ παραδρομής έχει υπολογιστεί ως ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ + ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ + ΑΝΑΠΗΡΙΑ >50% + ΣΝΥΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ.

 

Αυτό βέβαια είναι γνώμη μου απλά τους το μετέφερα. Επίσης, τους είπα ότι έχουν περιθώριο να κάνουν ορθή επανάληψη όπως έγινε στην 1ΓΤ/2019. Ελπίζω το αίτημα να εισακουστεί και να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα χωρίς να χρειαστούν ενστάσεις.

 

Στο αρχείο του ΑΣΕΠ που έχει ανέβει ως προς την κατάταξη αναγράφει την προκήρυξη ως 1ΕΑ/2019.

 

➡️Πολλοί συνάδελφοι δεν βρίσκουν τα στοιχεία τους είτε στους προσωρινούς, είτε στους απορριπτεους, ενώ όλα φαίνονται σωστά!!!

 

➡️Το ίδιο πράγμα είχε συμβεί το “20 με την 1ΓΤ/2020 και βγήκε έκδοση σε ορθή επανάληψη..

 

👁️‍🗨️Δυστυχώς το ΑΣΕΠ δείχνει προχειρότητα σε πίνακες που αφορούν χιλιάδες συναδέλφους, τι θα γίνει στους επόμενους πίνακες;

 

Κύλιση προς τα επάνω