ΝΕΑ E-WALL

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση: Τι Ισχύει Σύμφωνα με τη Νομοθεσία

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση: Τι Ισχύει Σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από την Ειδική Αγωγή στη Γενική Εκπαίδευση καθορίζονται κυρίως από τη νομοθεσία ν. 4415/2016 και ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ας αναλύσουμε τι ισχύει σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο μεταθέσεων (114650/Ε2, ΑΔΑ:99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ, 12-10-2023) και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Βασικές προϋποθέσεις:

  • Υπηρέτηση στην Ειδική Αγωγή: Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν υπηρετήσει στην οργανική τους θέση στην Ειδική Αγωγή για ένα έτος.
  • Συνολική διδακτική υπηρεσία: Απαιτούνται 2 έτη διδακτικής υπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή μετά τη μετάθεση από τη Γενική Εκπαίδευση.
  • Εξαίρεση για νεοδιόριστους: Για νεοδιόριστους στην ΕΑΕ, απαιτείται υπηρεσία 5 ετών, εκ των οποίων 2 στην περιοχή διορισμού.

Ειδικές περιπτώσεις:

  • Νεοδιόριστοι με αναπηρία: Νεοδιόριστοι με αναπηρία 75% ή άνω ή με τέκνα με αναπηρία 67% ή άνω, μπορούν να αιτηθούν απόσπαση μετά από 2 έτη.
  • Πρώτοι διορισμοί στην ΕΑΕ: Πραγματοποιήθηκαν 19/8/2020 (ΦΕΚ 1289/Γ/19.08.2020).

Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στην Ειδική Αγωγή σχολικά έτη 2020-2021 έως και 2024-2025 (εκ των οποίων 2 στην περιοχή διορισμού), αποκτούν δικαίωμα μετάθεσης στη Γενική Αγωγή από το σχολικό έτος 2025-2026.

Ακολουθεί η ανάλυση του Μάριου Μαγιολαδίτη

Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας (114650/Ε2, ΑΔΑ:99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ, 12-10-2023):

5. Δικαίωμα μετάθεσης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής στη Γενική Εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στην οποία μετατέθηκαν προερχόμενοι από τη γενική εκπαίδευση, μπορούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (159Α΄), να αιτηθούν μετάθεση σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης εφόσον υπηρετήσουν στην οργανική τους θέση για ένα έτος και έχουν συμπληρώσει 2 έτη διδακτικής υπηρεσίας στην ειδική αγωγή μετά τη μετάθεσή τους σ΄ αυτή.
Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στην Ε.Α.Ε. προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177Α΄) οφείλουν να υπηρετήσουν σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Τι αναφέρει ο σχετικός νόμος;

Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Πότε έγιναν οι πρώτοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή;

Οι πρώτοι διορισμοί έγιναν 19/8/2020 (ΦΕΚ 1289/Γ/19.08.2020) όπου διορίστηκαν 3445 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Άρα λοιπόν οι εκπαιδευτικοί που θα υπηρετήσουν τις σχολικές χρονιές 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 στην Ειδική Αγωγή (εκ των οποίων οι 2 στην περιοχή διορισμού) αποκτούν δικαίωμα μετάθεσης στη Γενική Αγωγή από τη σχολική χρονιά 2025-2026 και εξής. Φέτος, έγιναν οι μεταθέσεις για τη σχολική χρονιά 2024-2025. Επομένως, με την επόμενη εγκύκλιο μεταθέσεων θα έχουν δικαίωμα αίτησης.

448052592 10162020692896042 1116580577368714134 n E-WALL

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΕΒΠ – ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΜΩ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)!

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

Για επικοινωνία μέσω [email protected]


Avatar photo

Μάριος Μαγιολαδίτης

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας - Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Κύλιση προς τα επάνω